• Wersja kontrastowa ALT + 4
  • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Statystyka strony

Statystyka strony

Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.

Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne są w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem ...

Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.

Dział: Pomoc
Podstrona Ilość
Pomoc 29
Jak korzystać z BIP? 158
Jak szukać? 202
Polityka prywatności 113
Zastrzeżenia prawne 20
Dział: Urząd Miasta Ciechanów
Podstrona Ilość
Urząd Miasta Ciechanów 3539
Władze Urzędu 633
Struktura Urzędu 644
Wydziały Urzędu 986
Referat ds. zatrudnienia 378
Referat ds. Procesów IT 153
Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego 94
Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 174
Wydział Planowania Przestrzennego 605
Wydział Inżynierii Miejskiej i Utrzymania Infrastruktury Drogowej 758
Wydział Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska 1441
Referat Mieszkaniowy 428
Wydział Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i Działań Strategicznych 195
Wydział Zamówień Publicznych 200
Wydział Inwestycji 332
Wydział Kontaktów Społecznych 442
Biuro Rady Miasta 130
Wydział Spraw Obywatelskich 762
Wydział Organizacyjny 294
Wydział Finansowo-Budżetowy 322
Wydzial Podatków i Opłat 920
Biuro Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień 224
Straż Miejska 159
Urząd Stanu Cywilnego 593
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 577
Oświadczenia majątkowe 604
Oświadczenia majątkowe Samorządowych Jednostek Organizacyjnych 448
Regulaminy 162
Regulamin organizacyjny 38
Regulamin udzielania zamówień publicznych 45
Elektoniczna Skrzynka Podawcza 171
Dziennik Ustaw i Monitor Polski 46
Dział: Rada Miasta Ciechanów
Podstrona Ilość
Rada Miasta Ciechanów 0
Statut i regulaminy 147
Oświadczenia majątkowe 309
Dyżury radnych 7
Komisje Rady Miasta - kadencja 2018-2023 260
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 106
Roczny harmonogram posiedzeń 26
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 68
Roczny harmonogram posiedzeń 14
Komisja Spraw Społecznych i Spraw Obywatelskich 65
Roczny harmonogram posiedzeń 19
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 80
Roczny harmonogram pracy komisji 34
Komisja Rewizyjna 74
Roczny harmonogram posiedzeń 15
Komisja Skarg Wnioskow i Petycji 79
Roczny Harmonogram Posiedzeń 18
Sesje Rady Miasta - kadencja 2018-2023 1988
Terminarz posiedzień 377
Informacja o sesji 526
Uchwały Rady Miasta 2035
Archiwum uchwał Rady Miasta 2016 29
Archiwum uchwał Rady Miasta 2015 23
Archiwum uchwał Rady Miasta 2014 20
Roczny harmonogram Rady Miasta 84
Interpelacje 676
Wnioski 223
Transmisja wideo 900
Petycje do Rady Miasta 201
Dział: Władze Miasta Ciechanów
Podstrona Ilość
Władze Miasta Ciechanów 0
Prezydent 2322
Oświadczenia majątkowe 245
Obwieszczenia Prezydenta 0
Archiwum obwieszczeń Prezydenta 2016 0
Archiwum obwieszczeń Prezydenta 2015 1
Zarządzenia Prezydenta 0
Archiwum zarządzeń 0
I Zastępca Prezydenta 347
Oświadczenia majątkowe 98
Oświadczenia majątkowe 1
Sekretarz 278
Oświadczenia majątkowe 112
Skarbnik 331
Oświadczenia majatkowe 86
Petycje do Prezydenta 85
Rejestr petycji 65
Sprawozdania 11
Dział: Jak załatwić sprawę
Podstrona Ilość
Jak załatwić sprawę 2073
Wydział Spraw Obywatelskich - Karty informacyjne 442
WSO.K1 - Zameldowanie i wymeldowanie osoby 371
WSO.K2 - Zameldowanie lub wymeldowanie cudzoziemca 49
WSO.K3 - Dowody osobiste 458
WSO.K4 - Rejestr wyborców 0
WSO.K5 - Decyzje administracyjne w sprawach meldunkowych 103
WSO.K6 - Udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców, rejestru pesel oraz dowodów osobistych 98
WSO.K7 - Wydawanie zaświadczeń 93
Wydział Podatków i Opłat - Karty informacyjne 425
WPO.K1 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych - zgłoszenie 271
WPO.K2 - podatek rolny od osób fizycznych - zgłoszenie 0
WPO.K3 - podatek leśny od osób fizycznych - zgłoszenie 0
WPO.K4 - podatek od nieruchomości od osób prawnych - zgłoszenie 173
WPO.K5 - podatek rolny od osób prawnych - zgłoszenie 0
WPO.K6 - Podatek leśny od osób prawnych - zgłoszenie 0
WPO.K7 - podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych - zgłoszenie 56
WPO.K8 - ulgi w spłacie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, środków transportu, opłaty skarbowej 0
WPO.K9 - Opłata od posiadania psów. Rejestracja / wyrejestrowanie 83
WPO.K10 - opłata od posiadania psów - ulgi, umorzenia, odroczenia, raty 0
WPO.K11 - opłata skarbowa - wnioski w sprawie zwrotu 0
WPO.K12 - podatki stanowiące dochód gminy a pobierane przez urzędu skarbowe 0
WPO.K13 - przeniesienie własności nieruchomości w zamian za zaległości podatkowe 0
WPO.K14 - stwierdzenie nadpłaty podatku 0
WPO.K15 - wniosek o wydanie zaświadczenia o nie zaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych 117
WPO.K16 - wniosek o wydanie zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatników podatków i opłat lokalnych 0
WPO.K17 - wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodowości z gospodarstwa rolnego 0
WPO.K18 - odwołania i zażalenia w trybie postępowania podatkowego 0
WPO.K19 - potwierdzenie zawarcia umowy dzierżawy gruntów rolnych 0
Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - Karty informacyjne 0
ZKO.K1 - zasady ustalania i wypłacania świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie żołnierzom... 35
ZKO.K2 - uznanie żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny oraz za żołnierza samotne 0
ZKO.K3 - orzekanie o konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej opieki nad członkiem rodziny 0
ZKO.K4 - zasady i tryb pokrywania należności i opłat mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony RP oraz członkom ich rodzin 0
ZKO.K5 - świadczenia osobiste i rzeczowe na rzecz obrony 0
ZKO.K6 - wydanie decyzji na przeprowadzenie imprezy masowej 51
ZKO K7 - organizacja i przeprowadzenie imprezy artystycznej i rozrywkowej niebędacej imprezą masową 0
ZKO.K8 - obrona cywilna 0
ZKO K9 - zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym 0
Urząd Stanu Cywilnego - Karty informacyjne 382
USC.K1 - zawarcie związku małżeńskiego (przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego) 135
USC.K2 - wydanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego 0
USC.K3 - zawarcie związku małżeńskiego (przed duchownym) 51
USC.K4 - zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 0
USC.K5 - zgłoszenie urodzenia dziecka 65
USC.K6 - rejestracja zgonu 35
USC.K7 - sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego 0
USC.K8 - uzupełnienie treści akt stanu cywilnego 0
USC.K9 - wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą 38
USC.K10 - ustalenie i odtworzenie aktu stanu cywilnego 0
USC.K11 - powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa 0
USC.K12 - nadanie dziecku nazwiska 0
USC.K13 - dokonanie zmiany imienia dziecka 0
USC.K14 - oświadczenie o uznaniu ojcostwa dziecka narodzonego lub poczętego 69
USC.K15 - sporządzenie testamentu 0
USC.K16 - wydawanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego i potwierdzanie danych osobowych 202
USC.K17 - wydanie zaświadczeń o stanie cywilnym 0
USC.K18 - wydawanie zaświadczeń z rejestru stanu cywilnego 0
USC.K19 - sporządzenie aktu małżeństwa zawartego przed duchownym 0
USC.K20 - zmiana nazwiska i imienia (imion) 0
USC.K21 - uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego w państwie nie należącym do Unii Europejskiej 0
USC.K22 - uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego na terenie Unii Europejskiej 0
USC.K23 - nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie (50-lecie) 0
Wydział Planowania Przestrzennego - Karty informacyjne 362
WPP.K1 - wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 76
WPP.K2 - wydanie decyzji o warunkach zabudowy 232
WPP.K4 - przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy 0
WPP.K5 - sporządzenie nowego lub zmiana obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania 0
WPP.K6 - sporządzenie lub zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 0
WPP.K7 - wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 123
WPP.K8 - wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 0
WPP.K9 - wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki/ek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 145
WPP.K3 - zmiana decyzji o warunkach zabudowy 0
WPP.K10 - wydanie zaświadczenia o położeniu nieruchomości na obszarze rewitalizacji lub w Specjalnej Strefie Rewitalizacji 44
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - Karty informacyjne 413
WGN.K1 - wydzierżawianie działek gruntów stanowiących mienie komunalne na okres do trzech miesięcy, do trzech lat, powyżej trzech lat 0
WGN.K3 - rezygnacja z dzierżawy gruntu 0
WGN.K4 - przedłużenie umowy dzierżawy gruntu 0
WGN.K5 - zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości 0
WGN.K6 - rozgraniczanie nieruchomości 0
WGN.K7 - umieszczanie reklam na budynkach i gruntach stanowiących mienie komunalne 0
WGN.K8 - zamiana nieruchomości gruntowych 0
WGN.K10 - sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej 0
WGN.K11 - aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, jeżeli wartość nieruchomości uległa zmianie 0
WGN.K12 - zmiana stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej 0
WGN.K13 - przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej należnej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu 0
WGN.K14 - sprzedaż nieruchomości dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu w trybie bezprzetargowym na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami 0
WGN.K15 - bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego 0
WGN.K16 - ustalenie wysokości odszkodowania za grunty wydzielone pod drogi publiczne, które z mocy prawa przeszły na własność Gminy 0
WGN.K17 - sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy 0
WGN.K18 - sprzedaż lokalu użytkowego na rzecz najemcy 0
WGN.K19 - ustalenie numeru porządkowego nieruchomości 0
WGN.K20 - zajęcie gruntów komunalnych pod budowę infrastruktury technicznej 0
WGN.K22 - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 0
Wydział Inżynierii Miejskiej i Utrzymania Infrastruktury Drogowej - Karty informacyjne 294
WIMID. K1 - oświetlenie uliczne 0
WIMID.K2 - bezdomne zwierzęta, schronisko dla bezdomnych zwierząt 0
WIMID.K3 - zgłoszenia w zakresie bieżącego utrzymania dróg, ulic, mostów, organizacji ruchu drogowego na drogach gminnych 0
WIMID.K4 - kanalizacja deszczowa - interwencje 0
WIMID.K5 - nadzór nad sprawowaniem zarządu cmentarzem komunalnym i obiektami cmentarnictwa wojennego - interwencje 0
WIMID.K6 - opiniowanie projektów organizacji ruchu drogowego dróg gminnych 0
WIMID.K7 - prawo dysponowania terenem na cele budowlane 41
WIMID.K8 - rozstrzyganie sporów o przywrócenie stanu wody na gruncie 0
WIMID.K9 - umieszczanie reklamy /sezonowego stoiska handlowo-usługowego/ w tym ogródka kawiarnianego w pasach dróg gminnych 0
WIMID.K10 - zgoda zarządcy drogi na usytuowanie obiektu budowlanego w mniejszej odległości od pasa drogowego drogi gminnej niż określona w ustawie 0
WIMID.K11- utrzymanie czystości i porządku na terenach należących do Gminy Miejskiej Ciechanów – montaż koszy, sprzątanie dróg gminnych 0
WIMID.K12 - utrzymanie i eksploatacja szaletu miejskiego 0
WIMID.K13 - uzgadnianie tras przebiegu sieci infrastruktury technicznej w pasach drogowych dróg gminnych 0
WIMID.K14 - zezwolenie na zajęcie pasa drogowego dla ulic gminnych 200
WIMID.K15- zdroje uliczne 0
WIMID.K16 - zezwolenie na lokalizację zjazdu publicznego lub indywidualnego z drogi gminnej 76
WIMID.K17 - udzielanie zezwoleń na świadczenie usług związanych z opróżnianiem zbiorników bezodpływowych i transportem nieczystości ciekłych 0
WIMID.K18 - zgłoszenia w sprawie zimowego utrzymania dróg gminnych 0
WIMID.K20 - odwołanie od zapłaty opłaty dodatkowej za niedopełnienie obowiązku uiszczenia opłaty za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania 0
WIMID K21 - Oznakowanie i rejestracja psa 0
WIMID K22 - Zarejestrowanie psa 42
WIMID.K24 - opłata za korzystanie z przystanków, ktorych właścicielem jest Gmina Miejska Ciechanów 0
WIMID.K19 - Zgłoszenie w zakresie zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami, instalacji mogących negatywnie o 0
WIMID.K23 - Wyrejestrowanie psa 48
Wydział Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska - karty informacyjne 429
WGOŚ. K1 - interwencja w sprawie ochrony przyrody 0
WGOŚ. K2 - interwencja w sprawie gromadzenia odpadów w miejscach do tego nie przeznaczonych 0
WGOŚ. K3 - interwencja w sprawie uciążliwości emisji nie wymagającej pozwolenia z instalacji/urządzenia prowadzonej lub użytkowanej przez osobę fiz. 0
WGOŚ.K4 - uzyskanie informacji o środowisku i jego ochronie, znajdujących się w posiadaniu gminy 0
WGOŚ.K5 - usunięcie drzew i krzewów przez władającego nieruchomością z wyłączeniem terenów wpisanych do rej. zabytków i nieruchomości gminnych 97
WGOŚ.K6 - zgłoszenie w zakresie bieżącego utrzymania zieleni na terenach gminnych 0
WGOŚ.K7 - zgłoszenie w sprawie oczyszczenia, udrożnienia rowów melioracyjnych na działkach gminy miejskiej 0
WGOŚ.K8 - uzyskiwanie wpisu do rejestru działalności regulowanej 0
WGOŚ.K9 - przedkładanie przez os. fizyczne, niebędące przedsiębiorcami informacji o wyrobach zawierających azbest 0
WGOŚ.K10 - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia 74
WGOŚ. K11 - udział w programie usuwania wyrobów zawierających azbest 0
WGOŚ.K12 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 618
WGOŚ.K13 - Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew(a) stanowiących własność osób fizycznych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej 80
Wydział Organizacyjny - Karty informacyjne 309
WO.K1 - Wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym 0
WO.K2 - Licencja oraz wypis z licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką na obszar miasta Ciechanów 0
WO.K3 - Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką na obszar miasta Ciechanów 0
WO.K4 - Wydanie wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką na obszar miasta Ciechanów 0
WO.K5 - Zaprzestanie wykonywania transportu drogowego taksówką 0
WO.K6 - Zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką 0
WO.K7 - Udzielanie informacji o przedsiębiorcach 0
WO.K8 - Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 97
WO.K9 - Wydanie jednorazowego zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych 0
WO.K10 - Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy na imprezy zamknięte organizowane przez klienta 0
WO.K11 - Rezygnacja z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 82
WO.K12 - Pobór opłat na targowisku, bazarach i giełdach samochodowych oraz wszelkich terenach, na których prowadzony jest handel 103
WO.K13 - Zarządzanie, nadzór i obsługa targowiska i bazaru 0
WO.K14 - wpis, zmiana wpisu, zawieszenie, wznowienie i zaprzestanie działalności gospodarczej 73
WO.K15 - Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną 0
WO.K16 - Zwrot podatku akcyzowego dla podatników podatku rolnego 0
WO.K17 - Krótkotrwałe zajęcie nieruchomości podczas imprez plenerowych (od 1 do 7 dni) stanowiących mienie komunalne lub zarządzanych lub administrowa 0
Referat Obsługi Przedsiębiorców - Karty informacyjne 0
Referat Mieszkaniowy - Karty informacyjne 401
M.K2 - wydanie zgody na adaptację pomieszczenia w budynku stanowiacym własność lub współwłasność Gminy Miejskiej Ciechanów 0
M.K3 - potwierdzenie wstąpienia w najem lokalu po śmierci najemcy lub po zrzeczeniu się prawa najmu 0
M.K4 - najem lokalu mieszkalnego w ramach tzw. "rozgęszczenia" 0
M.K5 - wskazanie lokalu dla osoby szczególnie potrzebnej dla miasta 0
M.K6 - wskazanie lokalu zamiennego 94
M.K7 - najem lokalu mieszkalnego 130
M.K8 - najem socjalny lokalu 124
M.K9 - wyrażenie zgody na podnajem lokalu komunalnego 0
M.K10 - wzajemna zamiana lokali 0
M.K11 - zamiana z urzędu 0
Straż Miejska - Karty informacyjne 49
SM.K1 - podejmowanie interwencji na zgłoszenie o nie stosowaniu się do przepisów prawa 0
SM.K2 - należności przysługujące świadkowi wezwanemu przez organ prowadzący postępowanie w sprawach o wykroczenia 0
SM.K3 - Udostępnienie nagrań z Systemu Monitoringu Wizyjnego - Kamery Personalne (Systemu MWKP) 0
SM K4 - Zabezpieczenie nagrań z systemu Miejskiego Monitoringu Wizyjnego (systemu MMW) 42
SM.K5 - przeglądanie akt i sporządzanie kopii dokumentów 0
Biuro Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień - Karty informacyjne 0
PU. K1 - składanie ofert do Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 0
PU. K2 - składanie ofert do Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 0
Wydział Kontaktów Społecznych - Karty informacyjne 74
WKS.K2 - wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych miasta Ciechanów 0
WKS.K3 - wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 0
WKS.K4 - wydanie karty / duplikatu Karty Dużej Rodziny 0
WKS.K5 - wykreślenie wpisu z ewidencji szkół i placówek niepublicznych 0
WKS K6 - wpis do rejestru instytucji kultury, dokonanie zmian wpisu w Rejestrze Instytucji Kultury, wydanie odpisu z Rejestru Instytucji Kultury 44
WKS K7 - wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych, wykaz dziennych opiekunów i podmiotów ich zatrudniających 0
Dział: Informacje Urzędu
Podstrona Ilość
Informacje Urzędu 1698
Ogłoszenia i inne informacje 836
Ogłoszenia wydziałów 359
Ogłoszenia o zgromadzeniach 51
Nieruchomości na sprzedaż 1333
Dzierżawa/użyczenie/najem nieruchomości 216
Ogłoszenia dla organizacji pozarządowych 84
Ogłoszenia dla przedsiębiorców i inwestorów 207
Opłaty i zobowiązania podatkowe wobec gminy 178
Lokalizacja Inwestycji Mieszkaniowej 122
Nieruchomość położona w Ciechanowie przy ul. Opinogórskiej. 42
Miejscowe Plany i Studium 0
Obowiązujące - wykaz 1263
Projekty MPZP do wglądu 298
Projekt MPZP „Zagumienna - Powstańców Wielkopolskich” w Ciechanowie wykładany do publicznego wglądu w dniach 12.10.2021 - 02.11.2021 83
Projekt MPZP "BLOKI II" w Ciechanowie wykładany do publicznego wglądu w dniach 13.07.2021 - 10.08.2021 66
Projekt MPZP "Andersa" w Ciechanowie wykładany do publicznego wglądu w dniach 13.07.2021 - 10.08.2021 0
Projekt MPZP „PŁOCKA” w Ciechanowie wykładany w dniach 12.04.2021 - 11.05.2021 0
Projekt MPZP „Zagumienna - Powstańców Wielkopolskich” w Ciechanowie wykładany w dniach 02.03.2021-30.03.2021 43
Projekt MPZP „PŁOCKA” w Ciechanowie wykładany w dniach 07.01.2021 - 05.02.2021 0
Zbiór APP - MPZP 46
Zbiór APP - SUIKZP 0
Studium 205
Nieobowiązujące - wykaz 0
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności p.n. "PŁOŃSKA" - Nieobowiązujący 0
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „PŁOCKA” w Ciechanowie - Nieobowiązujący 0
Sporządzane - Schemat 133
Obowiązujące - Schemat 169
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego "Trakt Rzeczkowska" w Ciechanowie. 0
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego części terenu położonego przy ul. Sienkiewicza w Ciechanowe 0
Gospodarka odpadami 198
Wybór ławników 39
Wykaz osób i podmiotów - zwrot podatku akcyzowego 0
Skargi, wnioski 67
Audyty i Kontrole 59
Wewnętrzne 47
Zewnętrzne 0
Informacje o środowisku 58
Usuwanie azbestu 0
Konsultacje społeczne 96
Programy strategiczne 124
Strategia rozwoju elektromobilności dla miasta Ciechanów 26
Lokalny Program Rewitalizacji 121
Strategia Rozwoju Miasta 78
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta 68
Strategia Informatyzacji UM 0
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 0
Program ochrony środowiska Gminy Miejskiej Ciechanów na lata 2013-2016 z uwzględnieniem perspektywy do 2020 r. 0
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Ciechanowa na lata 2016 – 2032 r. 0
Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w energię elektryczną, cieplną i gazową dla Gminy Miejskiej Ciechanów. 0
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 0
Raporty o Stanie Miasta 0
Wykaz prowadzonych rejestrów, ewidencji i archiwów 82
Rejestry 66
Rejestr Instytucji Kultury 0
Dział: Baza Rejestrów Urzędowych
Podstrona Ilość
Baza Rejestrów Urzędowych 1277
Uchwały Rady Miasta 504
Archiwum Uchwał Rady Miasta 72
Archiwum Uchwał Rady Miasta 2016 0
Archiwum Uchwał Rady Miasta 2015 0
Archiwum Uchwał Rady Miasta 2014 0
Obwieszczenia Prezydenta 369
Archiwum Obwieszczeń Prezydenta 2016 0
Archiwum Obwieszczeń Prezydenta 2015 0
Zarządzenia Prezydenta 1470
Archiwum Zarządzeń Prezydenta 2016 48
Archiwum Zarządzeń Prezydenta 2015 55
Obwieszczenia inne 131
Archiwum obwieszczeń innych 0
Dział: Nabór pracowników
Podstrona Ilość
Nabór pracowników 8691
Ogłoszenia o naborze 11422
Wyniki naboru 8
Procedury naboru 0
Wyniki naboru z poprzedniej wersji BIP 514
Dział: Finanse
Podstrona Ilość
Finanse 738
Interpretacje podatkowe 67
Budżet miasta online 159
Budżet miasta i sprawozdania 316
Rok 2022 166
Rok 2021 283
Rok 2020 100
Rok 2019 26
Rok 2018 14
Rok 2017 12
Rok 2016 4
Rok 2015 5
Podatki i opłaty w 2022 r. 347
Pomoc publiczna 36
Obligacje komunalne 59
Dział: Zamówienia publiczne
Podstrona Ilość
Zamówienia publiczne 5247
Powyżej 30 tys. euro / 130 tys. zł. netto 10072
Poniżej 30 tys. euro / poniżej 130 tys. zł netto 3223
Archiwalne 243
Archiwum przetargów z poprzedniego serwisu 134
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia 386
Dokończenia przetargów z poprzedniej wersji BIP 99
Plan postępowań o udzieleniu zamówień 510
Konkursy 192
Ogólne Postanowienia Umowy (OPU) 38
Otwarcie ofert ONLINE 161
Dialog Techniczny 65
Dialog techniczny dotyczący zaprojektowania, wykonania i montażu wystawy edukacyjnej pt. „Niezwykłe właściwości cieczy” do Parku Nauki Torus 16
Negocjacje 98
Likwidacja awarii mostu przez rz. Łydynię w km 0+201 drogi gminnej 121265W - ul. 3- go Maja w Ciechanowie 26
Koncesje 103
Dział: Jednostki organizacyjne
Podstrona Ilość
Jednostki organizacyjne 0
Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Ciechanów 710
Oświadczenia majątkowe jednostek organizacyjnych 1
2016 0
2015 0
Spis spółek z udziałem miasta 78
Oświadczenia majątkowe spółek z udziałem miasta 6
2016 0
2015 3
Ogłoszenia i informacje SJO i spółek 69
Dział: Wybory powszechne
Podstrona Ilość
Wybory powszechne 102
Referendum Ogólnokrajowe 5
Wybory do Sejmu i Senatu 7
Wybory Samorządowe 37
Prezydent RP 9
Parlament Europejski 3
Wybory uzupełniające do Rady Miasta Ciechanów 13
Dział: Organizacje pozarządowe
Podstrona Ilość
Organizacje pozarządowe 360
Ogłoszenia konkursów 343
Archiwum ogłoszeń 6
Wyniki konkursów 185
Dotacje - tryb pozakonkursowy 52
Ciechanowska Rada Pożytku Publicznego 19
Nagrody i stypendia artystyczne i sportowe 107
Konsultacje programu współpracy 51
Programy współpracy 31
Sprawozdanie z programów współpracy 37
Wzory dokumentów 220
Dział: Informacja nieudostępniona
Podstrona Ilość
Informacja nieudostępniona 165
Udostępnienie informacji publicznej 15
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych 13
Dział: Informacje o BIP
Podstrona Ilość
Strona główna BIP 20622
Redakcja BIP 71
Mapa witryny BIP 61
Jak korzystać z BIP 83
Jak szukać 50
Statystyka strony 10
Rejestr zmian 1784
Tłumacz języka migowego 72
Dział: Menu Podmiotowe
Podstrona Ilość
Menu podmiotowe 36
Dział: Dostępność
Podstrona Ilość
Dostępność 106
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego 35
Deklaracja dostępności 46
Dział: Rok 2022_1
Podstrona Ilość
Rok 2022_1 4
Interpretacje podatkowe 0
Budżet miasta online 3
Budżet miasta i sprawozdania 3
Rok 2022 4
Rok 2021 3
Rok 2020 1
Rok 2019 0
Rok 2018 0
Rok 2017 0
Rok 2016 0
Rok 2015 0
Podatki i opłaty w 2021 r. 8
Pomoc publiczna 0
Obligacje komunalne 1
Dział: Deklaracja dostępności
Podstrona Ilość
Deklaracja dostępności 127

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Ciechanów
Pierwsza publikacja
Paweł Żochowski 2012-01-25 13:59
Aktualizacja publikacji
IntraCOM Katowice 2021-08-25 07:45
Wytworzenie publikacji
IntraCOM.pl Katowice 2021-08-25 07:45
Zatwierdzenie
IntraCOM.pl Katowice 2021-08-25 07:45
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry