• Wersja kontrastowa ALT + 4
  • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Statystyka strony

Statystyka strony

Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.

Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne są w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem ...

Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.

Dział: Pomoc
Podstrona Ilość
Pomoc 23
Jak korzystać z BIP? 137
Jak szukać? 175
Polityka prywatności 83
Zastrzeżenia prawne 15
Dział: Urząd Miasta Ciechanów
Podstrona Ilość
Urząd Miasta Ciechanów 2828
Władze Urzędu 496
Struktura Urzędu 498
Wydziały Urzędu 782
Referat ds. zatrudnienia 275
Referat ds. Procesów IT 121
Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego 65
Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 141
Wydział Planowania Przestrzennego 485
Wydział Inżynierii Miejskiej i Utrzymania Infrastruktury Drogowej 588
Wydział Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska 1101
Referat Mieszkaniowy 342
Wydział Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i Działań Strategicznych 141
Wydział Zamówień Publicznych 147
Wydział Inwestycji 247
Wydział Kontaktów Społecznych 362
Biuro Rady Miasta 107
Wydział Spraw Obywatelskich 622
Wydział Organizacyjny 232
Wydział Finansowo-Budżetowy 256
Wydzial Podatków i Opłat 753
Biuro Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień 152
Straż Miejska 127
Urząd Stanu Cywilnego 399
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 449
Oświadczenia majątkowe 410
Oświadczenia majątkowe Samorządowych Jednostek Organizacyjnych 275
Regulaminy 135
Regulamin organizacyjny 20
Regulamin udzielania zamówień publicznych 28
Elektoniczna Skrzynka Podawcza 136
Dziennik Ustaw i Monitor Polski 37
Dział: Rada Miasta Ciechanów
Podstrona Ilość
Rada Miasta Ciechanów 0
Statut i regulaminy 129
Oświadczenia majątkowe 228
Dyżury radnych 0
Komisje Rady Miasta - kadencja 2018-2023 226
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 84
Roczny harmonogram posiedzeń 20
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 53
Roczny harmonogram posiedzeń 11
Komisja Spraw Społecznych i Spraw Obywatelskich 52
Roczny harmonogram posiedzeń 17
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 63
Roczny harmonogram pracy komisji 27
Komisja Rewizyjna 50
Roczny harmonogram posiedzeń 8
Komisja Skarg Wnioskow i Petycji 64
Roczny Harmonogram Posiedzeń 15
Sesje Rady Miasta - kadencja 2018-2023 1649
Terminarz posiedzień 306
Informacja o sesji 432
Uchwały Rady Miasta 1746
Archiwum uchwał Rady Miasta 2016 22
Archiwum uchwał Rady Miasta 2015 18
Archiwum uchwał Rady Miasta 2014 15
Roczny harmonogram Rady Miasta 65
Interpelacje 546
Wnioski 167
Transmisja wideo 678
Petycje do Rady Miasta 157
Dział: Władze Miasta Ciechanów
Podstrona Ilość
Władze Miasta Ciechanów 0
Prezydent 1832
Oświadczenia majątkowe 167
Obwieszczenia Prezydenta 0
Archiwum obwieszczeń Prezydenta 2016 0
Archiwum obwieszczeń Prezydenta 2015 1
Zarządzenia Prezydenta 0
Archiwum zarządzeń 0
I Zastępca Prezydenta 267
Oświadczenia majątkowe 69
Oświadczenia majątkowe 1
Sekretarz 213
Oświadczenia majątkowe 76
Skarbnik 253
Oświadczenia majatkowe 61
Petycje do Prezydenta 65
Rejestr petycji 51
Sprawozdania 7
Dział: Jak załatwić sprawę
Podstrona Ilość
Jak załatwić sprawę 1738
Wydział Spraw Obywatelskich - Karty informacyjne 356
WSO.K1 - Zameldowanie i wymeldowanie osoby 263
WSO.K2 - Zameldowanie lub wymeldowanie cudzoziemca 43
WSO.K3 - Dowody osobiste 260
WSO.K4 - Rejestr wyborców 0
WSO.K5 - Decyzje administracyjne w sprawach meldunkowych 72
WSO.K6 - Udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców, rejestru pesel oraz dowodów osobistych 62
WSO.K7 - Wydawanie zaświadczeń 72
Wydział Podatków i Opłat - Karty informacyjne 368
WPO.K1 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych - zgłoszenie 180
WPO.K2 - podatek rolny od osób fizycznych - zgłoszenie 0
WPO.K3 - podatek leśny od osób fizycznych - zgłoszenie 0
WPO.K4 - podatek od nieruchomości od osób prawnych - zgłoszenie 162
WPO.K5 - podatek rolny od osób prawnych - zgłoszenie 0
WPO.K6 - Podatek leśny od osób prawnych - zgłoszenie 0
WPO.K7 - podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych - zgłoszenie 45
WPO.K8 - ulgi w spłacie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, środków transportu, opłaty skarbowej 0
WPO.K9 - Opłata od posiadania psów. Rejestracja / wyrejestrowanie 71
WPO.K10 - opłata od posiadania psów - ulgi, umorzenia, odroczenia, raty 0
WPO.K11 - opłata skarbowa - wnioski w sprawie zwrotu 0
WPO.K12 - podatki stanowiące dochód gminy a pobierane przez urzędu skarbowe 0
WPO.K13 - przeniesienie własności nieruchomości w zamian za zaległości podatkowe 0
WPO.K14 - stwierdzenie nadpłaty podatku 0
WPO.K15 - wniosek o wydanie zaświadczenia o nie zaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych 99
WPO.K16 - wniosek o wydanie zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatników podatków i opłat lokalnych 0
WPO.K17 - wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodowości z gospodarstwa rolnego 0
WPO.K18 - odwołania i zażalenia w trybie postępowania podatkowego 0
WPO.K19 - potwierdzenie zawarcia umowy dzierżawy gruntów rolnych 0
Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - Karty informacyjne 0
ZKO.K1 - zasady ustalania i wypłacania świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie żołnierzom... 0
ZKO.K2 - uznanie żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny oraz za żołnierza samotne 0
ZKO.K3 - orzekanie o konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej opieki nad członkiem rodziny 0
ZKO.K4 - zasady i tryb pokrywania należności i opłat mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony RP oraz członkom ich rodzin 0
ZKO.K5 - świadczenia osobiste i rzeczowe na rzecz obrony 0
ZKO.K6 - wydanie decyzji na przeprowadzenie imprezy masowej 25
ZKO K7 - organizacja i przeprowadzenie imprezy artystycznej i rozrywkowej niebędacej imprezą masową 0
ZKO.K8 - obrona cywilna 0
ZKO K9 - zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym 0
Urząd Stanu Cywilnego - Karty informacyjne 325
USC.K1 - zawarcie związku małżeńskiego (przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego) 95
USC.K2 - wydanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego 0
USC.K3 - zawarcie związku małżeńskiego (przed duchownym) 34
USC.K4 - zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 0
USC.K5 - zgłoszenie urodzenia dziecka 49
USC.K6 - rejestracja zgonu 0
USC.K7 - sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego 0
USC.K8 - uzupełnienie treści akt stanu cywilnego 0
USC.K9 - wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą 0
USC.K10 - ustalenie i odtworzenie aktu stanu cywilnego 0
USC.K11 - powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa 0
USC.K12 - nadanie dziecku nazwiska 0
USC.K13 - dokonanie zmiany imienia dziecka 0
USC.K14 - oświadczenie o uznaniu ojcostwa dziecka narodzonego lub poczętego 59
USC.K15 - sporządzenie testamentu 0
USC.K16 - wydawanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego i potwierdzanie danych osobowych 127
USC.K17 - wydanie zaświadczeń o stanie cywilnym 0
USC.K18 - wydawanie zaświadczeń z rejestru stanu cywilnego 0
USC.K19 - sporządzenie aktu małżeństwa zawartego przed duchownym 0
USC.K20 - zmiana nazwiska i imienia (imion) 0
USC.K21 - uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego w państwie nie należącym do Unii Europejskiej 0
USC.K22 - uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego na terenie Unii Europejskiej 0
USC.K23 - nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie (50-lecie) 0
Wydział Planowania Przestrzennego - Karty informacyjne 297
WPP.K1 - wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 47
WPP.K2 - wydanie decyzji o warunkach zabudowy 195
WPP.K4 - przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy 0
WPP.K5 - sporządzenie nowego lub zmiana obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania 0
WPP.K6 - sporządzenie lub zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 0
WPP.K7 - wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 98
WPP.K8 - wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 0
WPP.K9 - wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki/ek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 112
WPP.K3 - zmiana decyzji o warunkach zabudowy 0
WPP.K10 - wydanie zaświadczenia o położeniu nieruchomości na obszarze rewitalizacji lub w Specjalnej Strefie Rewitalizacji 0
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - Karty informacyjne 283
WGN.K1 - wydzierżawianie działek gruntów stanowiących mienie komunalne na okres do trzech miesięcy, do trzech lat, powyżej trzech lat 0
WGN.K3 - rezygnacja z dzierżawy gruntu 0
WGN.K4 - przedłużenie umowy dzierżawy gruntu 0
WGN.K5 - zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości 0
WGN.K6 - rozgraniczanie nieruchomości 0
WGN.K7 - umieszczanie reklam na budynkach i gruntach stanowiących mienie komunalne 0
WGN.K8 - zamiana nieruchomości gruntowych 0
WGN.K10 - sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej 0
WGN.K11 - aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, jeżeli wartość nieruchomości uległa zmianie 0
WGN.K12 - zmiana stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej 0
WGN.K13 - przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej należnej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu 0
WGN.K14 - sprzedaż nieruchomości dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu w trybie bezprzetargowym na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami 0
WGN.K15 - bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego 0
WGN.K16 - ustalenie wysokości odszkodowania za grunty wydzielone pod drogi publiczne, które z mocy prawa przeszły na własność Gminy 0
WGN.K17 - sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy 0
WGN.K18 - sprzedaż lokalu użytkowego na rzecz najemcy 0
WGN.K19 - ustalenie numeru porządkowego nieruchomości 0
WGN.K20 - zajęcie gruntów komunalnych pod budowę infrastruktury technicznej 0
WGN.K22 - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 0
Wydział Inżynierii Miejskiej i Utrzymania Infrastruktury Drogowej - Karty informacyjne 239
WIMID. K1 - oświetlenie uliczne 0
WIMID.K2 - bezdomne zwierzęta, schronisko dla bezdomnych zwierząt 0
WIMID.K3 - zgłoszenia w zakresie bieżącego utrzymania dróg, ulic, mostów, organizacji ruchu drogowego na drogach gminnych 0
WIMID.K4 - kanalizacja deszczowa - interwencje 0
WIMID.K5 - nadzór nad sprawowaniem zarządu cmentarzem komunalnym i obiektami cmentarnictwa wojennego - interwencje 0
WIMID.K6 - opiniowanie projektów organizacji ruchu drogowego dróg gminnych 0
WIMID.K7 - prawo dysponowania terenem na cele budowlane 27
WIMID.K8 - rozstrzyganie sporów o przywrócenie stanu wody na gruncie 0
WIMID.K9 - umieszczanie reklamy /sezonowego stoiska handlowo-usługowego/ w tym ogródka kawiarnianego w pasach dróg gminnych 0
WIMID.K10 - zgoda zarządcy drogi na usytuowanie obiektu budowlanego w mniejszej odległości od pasa drogowego drogi gminnej niż określona w ustawie 0
WIMID.K11- utrzymanie czystości i porządku na terenach należących do Gminy Miejskiej Ciechanów – montaż koszy, sprzątanie dróg gminnych 0
WIMID.K12 - utrzymanie i eksploatacja szaletu miejskiego 0
WIMID.K13 - uzgadnianie tras przebiegu sieci infrastruktury technicznej w pasach drogowych dróg gminnych 0
WIMID.K14 - zezwolenie na zajęcie pasa drogowego dla ulic gminnych 153
WIMID.K15- zdroje uliczne 0
WIMID.K16 - zezwolenie na lokalizację zjazdu publicznego lub indywidualnego z drogi gminnej 63
WIMID.K17 - udzielanie zezwoleń na świadczenie usług związanych z opróżnianiem zbiorników bezodpływowych i transportem nieczystości ciekłych 0
WIMID.K18 - zgłoszenia w sprawie zimowego utrzymania dróg gminnych 0
WIMID.K20 - odwołanie od zapłaty opłaty dodatkowej za niedopełnienie obowiązku uiszczenia opłaty za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania 0
WIMID K21 - Oznakowanie i rejestracja psa 0
WIMID K22 - Zarejestrowanie psa 0
WIMID.K24 - opłata za korzystanie z przystanków, ktorych właścicielem jest Gmina Miejska Ciechanów 0
WIMID.K19 - Zgłoszenie w zakresie zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami, instalacji mogących negatywnie o 0
WIMID.K23 - Wyrejestrowanie psa 25
Wydział Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska - karty informacyjne 349
WGOŚ. K1 - interwencja w sprawie ochrony przyrody 0
WGOŚ. K2 - interwencja w sprawie gromadzenia odpadów w miejscach do tego nie przeznaczonych 0
WGOŚ. K3 - interwencja w sprawie uciążliwości emisji nie wymagającej pozwolenia z instalacji/urządzenia prowadzonej lub użytkowanej przez osobę fiz. 0
WGOŚ.K4 - uzyskanie informacji o środowisku i jego ochronie, znajdujących się w posiadaniu gminy 0
WGOŚ.K5 - usunięcie drzew i krzewów przez władającego nieruchomością z wyłączeniem terenów wpisanych do rej. zabytków i nieruchomości gminnych 74
WGOŚ.K6 - zgłoszenie w zakresie bieżącego utrzymania zieleni na terenach gminnych 0
WGOŚ.K7 - zgłoszenie w sprawie oczyszczenia, udrożnienia rowów melioracyjnych na działkach gminy miejskiej 0
WGOŚ.K8 - uzyskiwanie wpisu do rejestru działalności regulowanej 0
WGOŚ.K9 - przedkładanie przez os. fizyczne, niebędące przedsiębiorcami informacji o wyrobach zawierających azbest 0
WGOŚ.K10 - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia 46
WGOŚ. K11 - udział w programie usuwania wyrobów zawierających azbest 29
WGOŚ.K12 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 533
WGOŚ.K13 - Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew(a) stanowiących własność osób fizycznych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej 58
Wydział Organizacyjny - Karty informacyjne 272
WO.K1 - Wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym 0
WO.K2 - Licencja oraz wypis z licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką na obszar miasta Ciechanów 0
WO.K3 - Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką na obszar miasta Ciechanów 0
WO.K4 - Wydanie wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką na obszar miasta Ciechanów 0
WO.K5 - Zaprzestanie wykonywania transportu drogowego taksówką 0
WO.K6 - Zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką 0
WO.K7 - Udzielanie informacji o przedsiębiorcach 0
WO.K8 - Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 82
WO.K9 - Wydanie jednorazowego zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych 0
WO.K10 - Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy na imprezy zamknięte organizowane przez klienta 0
WO.K11 - Rezygnacja z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 67
WO.K12 - Pobór opłat na targowisku, bazarach i giełdach samochodowych oraz wszelkich terenach, na których prowadzony jest handel 74
WO.K13 - Zarządzanie, nadzór i obsługa targowiska i bazaru 0
WO.K14 - wpis, zmiana wpisu, zawieszenie, wznowienie i zaprzestanie działalności gospodarczej 47
WO.K15 - Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną 0
WO.K16 - Zwrot podatku akcyzowego dla podatników podatku rolnego 30
WO.K17 - Krótkotrwałe zajęcie nieruchomości podczas imprez plenerowych (od 1 do 7 dni) stanowiących mienie komunalne lub zarządzanych lub administrowa 0
Referat Obsługi Przedsiębiorców - Karty informacyjne 0
Referat Mieszkaniowy - Karty informacyjne 311
M.K2 - wydanie zgody na adaptację pomieszczenia w budynku stanowiacym własność lub współwłasność Gminy Miejskiej Ciechanów 0
M.K3 - potwierdzenie wstąpienia w najem lokalu po śmierci najemcy lub po zrzeczeniu się prawa najmu 0
M.K4 - najem lokalu mieszkalnego w ramach tzw. "rozgęszczenia" 0
M.K5 - wskazanie lokalu dla osoby szczególnie potrzebnej dla miasta 0
M.K6 - wskazanie lokalu zamiennego 0
M.K7 - najem lokalu mieszkalnego 102
M.K8 - najem socjalny lokalu 35
M.K9 - wyrażenie zgody na podnajem lokalu komunalnego 0
M.K10 - wzajemna zamiana lokali 0
M.K11 - zamiana z urzędu 0
Straż Miejska - Karty informacyjne 45
SM.K1 - podejmowanie interwencji na zgłoszenie o nie stosowaniu się do przepisów prawa 0
SM.K2 - należności przysługujące świadkowi wezwanemu przez organ prowadzący postępowanie w sprawach o wykroczenia 0
SM.K3 - Udostępnienie nagrań z Systemu Monitoringu Wizyjnego - Kamery Personalne (Systemu MWKP) 0
SM K4 - Zabezpieczenie nagrań z systemu Miejskiego Monitoringu Wizyjnego (systemu MMW) 38
SM.K5 - przeglądanie akt i sporządzanie kopii dokumentów 0
Biuro Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień - Karty informacyjne 0
PU. K1 - składanie ofert do Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 0
PU. K2 - składanie ofert do Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 0
Wydział Kontaktów Społecznych - Karty informacyjne 63
WKS.K2 - wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych miasta Ciechanów 0
WKS.K3 - wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 0
WKS.K4 - wydanie karty / duplikatu Karty Dużej Rodziny 0
WKS.K5 - wykreślenie wpisu z ewidencji szkół i placówek niepublicznych 0
WKS K6 - wpis do rejestru instytucji kultury, dokonanie zmian wpisu w Rejestrze Instytucji Kultury, wydanie odpisu z Rejestru Instytucji Kultury 0
WKS K7 - wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych, wykaz dziennych opiekunów i podmiotów ich zatrudniających 0
Dział: Informacje Urzędu
Podstrona Ilość
Informacje Urzędu 1324
Ogłoszenia i inne informacje 657
Ogłoszenia wydziałów 260
Ogłoszenia o zgromadzeniach 33
Nieruchomości na sprzedaż 868
Dzierżawa/użyczenie/najem nieruchomości 123
Ogłoszenia dla organizacji pozarządowych 68
Ogłoszenia dla przedsiębiorców i inwestorów 149
Opłaty i zobowiązania podatkowe wobec gminy 153
Lokalizacja Inwestycji Mieszkaniowej 102
Nieruchomość położona w Ciechanowie przy ul. Opinogórskiej. 36
Miejscowe Plany i Studium 0
Obowiązujące - wykaz 997
Projekty MPZP do wglądu 258
Projekt MPZP „Zagumienna - Powstańców Wielkopolskich” w Ciechanowie wykładany do publicznego wglądu w dniach 12.10.2021 - 02.11.2021 73
Projekt MPZP "BLOKI II" w Ciechanowie wykładany do publicznego wglądu w dniach 13.07.2021 - 10.08.2021 58
Projekt MPZP "Andersa" w Ciechanowie wykładany do publicznego wglądu w dniach 13.07.2021 - 10.08.2021 0
Projekt MPZP „PŁOCKA” w Ciechanowie wykładany w dniach 12.04.2021 - 11.05.2021 0
Projekt MPZP „Zagumienna - Powstańców Wielkopolskich” w Ciechanowie wykładany w dniach 02.03.2021-30.03.2021 32
Projekt MPZP „PŁOCKA” w Ciechanowie wykładany w dniach 07.01.2021 - 05.02.2021 0
Zbiór APP - MPZP 23
Studium 133
Sporządzane - Schemat 106
Obowiązujące - Schemat 135
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego "Trakt Rzeczkowska" w Ciechanowie. 0
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego części terenu położonego przy ul. Sienkiewicza w Ciechanowe 0
Gospodarka odpadami 165
Wybór ławników 22
Wykaz osób i podmiotów - zwrot podatku akcyzowego 0
Skargi, wnioski 52
Audyty i Kontrole 48
Wewnętrzne 39
Zewnętrzne 0
Informacje o środowisku 42
Usuwanie azbestu 0
Konsultacje społeczne 73
Programy strategiczne 102
Strategia rozwoju elektromobilności dla miasta Ciechanów 0
Lokalny Program Rewitalizacji 63
Strategia Rozwoju Miasta 45
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta 41
Strategia Informatyzacji UM 0
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 0
Program ochrony środowiska Gminy Miejskiej Ciechanów na lata 2013-2016 z uwzględnieniem perspektywy do 2020 r. 0
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Ciechanowa na lata 2016 – 2032 r. 0
Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w energię elektryczną, cieplną i gazową dla Gminy Miejskiej Ciechanów. 0
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 0
Raporty o Stanie Miasta 0
Wykaz prowadzonych rejestrów, ewidencji i archiwów 64
Rejestry 54
Rejestr Instytucji Kultury 0
Dział: Baza Rejestrów Urzędowych
Podstrona Ilość
Baza Rejestrów Urzędowych 984
Uchwały Rady Miasta 408
Archiwum Uchwał Rady Miasta 55
Archiwum Uchwał Rady Miasta 2016 0
Archiwum Uchwał Rady Miasta 2015 0
Archiwum Uchwał Rady Miasta 2014 0
Obwieszczenia Prezydenta 270
Archiwum Obwieszczeń Prezydenta 2016 0
Archiwum Obwieszczeń Prezydenta 2015 0
Zarządzenia Prezydenta 1074
Archiwum Zarządzeń Prezydenta 2016 32
Archiwum Zarządzeń Prezydenta 2015 49
Obwieszczenia inne 100
Archiwum obwieszczeń innych 0
Dział: Nabór pracowników
Podstrona Ilość
Nabór pracowników 6795
Ogłoszenia o naborze 8682
Wyniki naboru 3
Procedury naboru 0
Wyniki naboru z poprzedniej wersji BIP 393
Dział: Finanse
Podstrona Ilość
Finanse 604
Interpretacje podatkowe 55
Budżet miasta online 131
Budżet miasta i sprawozdania 259
Rok 2022 108
Rok 2021 246
Rok 2020 96
Rok 2019 26
Rok 2018 14
Rok 2017 12
Rok 2016 4
Rok 2015 5
Podatki i opłaty w 2022 r. 273
Pomoc publiczna 26
Obligacje komunalne 53
Dział: Zamówienia publiczne
Podstrona Ilość
Zamówienia publiczne 3527
Powyżej 30 tys. euro / 130 tys. zł. netto 6593
Poniżej 30 tys. euro / poniżej 130 tys. zł netto 2448
Archiwalne 186
Archiwum przetargów z poprzedniego serwisu 111
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia 289
Dokończenia przetargów z poprzedniej wersji BIP 82
Plan postępowań o udzieleniu zamówień 377
Konkursy 142
Ogólne Postanowienia Umowy (OPU) 25
Otwarcie ofert ONLINE 118
Dialog Techniczny 44
Dialog techniczny dotyczący zaprojektowania, wykonania i montażu wystawy edukacyjnej pt. „Niezwykłe właściwości cieczy” do Parku Nauki Torus 12
Negocjacje 75
Likwidacja awarii mostu przez rz. Łydynię w km 0+201 drogi gminnej 121265W - ul. 3- go Maja w Ciechanowie 23
Dział: Jednostki organizacyjne
Podstrona Ilość
Jednostki organizacyjne 0
Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Ciechanów 562
Oświadczenia majątkowe jednostek organizacyjnych 1
2016 0
2015 0
Spis spółek z udziałem miasta 63
Oświadczenia majątkowe spółek z udziałem miasta 4
2016 0
2015 2
Ogłoszenia i informacje SJO i spółek 45
Dział: Wybory powszechne
Podstrona Ilość
Wybory powszechne 77
Referendum Ogólnokrajowe 5
Wybory do Sejmu i Senatu 7
Wybory Samorządowe 23
Prezydent RP 8
Parlament Europejski 3
Wybory uzupełniające do Rady Miasta Ciechanów 10
Dział: Organizacje pozarządowe
Podstrona Ilość
Organizacje pozarządowe 258
Ogłoszenia konkursów 283
Archiwum ogłoszeń 4
Wyniki konkursów 108
Dotacje - tryb pozakonkursowy 38
Ciechanowska Rada Pożytku Publicznego 8
Nagrody i stypendia artystyczne i sportowe 79
Konsultacje programu współpracy 37
Programy współpracy 27
Sprawozdanie z programów współpracy 31
Wzory dokumentów 194
Dział: Informacja nieudostępniona
Podstrona Ilość
Informacja nieudostępniona 136
Udostępnienie informacji publicznej 11
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych 12
Dział: Informacje o BIP
Podstrona Ilość
Strona główna BIP 15903
Redakcja BIP 54
Mapa witryny BIP 49
Jak korzystać z BIP 70
Jak szukać 43
Statystyka strony 7
Rejestr zmian 1309
Tłumacz języka migowego 57
Dział: Menu Podmiotowe
Podstrona Ilość
Menu podmiotowe 30
Dział: Dostępność
Podstrona Ilość
Dostępność 60
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego 24
Deklaracja dostępności 11
Dział: Rok 2022_1
Podstrona Ilość
Rok 2022_1 4
Interpretacje podatkowe 0
Budżet miasta online 2
Budżet miasta i sprawozdania 2
Rok 2022 3
Rok 2021 3
Rok 2020 1
Rok 2019 0
Rok 2018 0
Rok 2017 0
Rok 2016 0
Rok 2015 0
Podatki i opłaty w 2021 r. 8
Pomoc publiczna 0
Obligacje komunalne 1
Dział: Deklaracja dostępności
Podstrona Ilość
Deklaracja dostępności 126

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Ciechanów
Pierwsza publikacja
Paweł Żochowski 2012-01-25 13:59
Aktualizacja publikacji
IntraCOM Katowice 2021-08-25 07:45
Wytworzenie publikacji
IntraCOM.pl Katowice 2021-08-25 07:45
Zatwierdzenie
IntraCOM.pl Katowice 2021-08-25 07:45
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry