• Wersja kontrastowa ALT + 4
  • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Statystyka strony

Statystyka strony

Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.

Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne są w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem ...

Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.

Dział: Pomoc
Podstrona Ilość
Pomoc 0
Jak korzystać z BIP? 0
Jak szukać? 0
Polityka prywatności 0
Zastrzeżenia prawne 0
Dział: Urząd Miasta Ciechanów
Podstrona Ilość
Urząd Miasta Ciechanów 0
Władze Urzędu 0
Struktura Urzędu 0
Wydziały Urzędu 0
Referat ds. zatrudnienia 0
Referat ds. Procesów IT 0
Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego 0
Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 0
Wydział Planowania Przestrzennego 0
Wydział Inżynierii Miejskiej i Utrzymania Infrastruktury Drogowej 0
Wydział Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska 0
Referat Mieszkaniowy 0
Wydział Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i Działań Strategicznych 0
Wydział Zamówień Publicznych 0
Wydział Inwestycji 0
Wydział Kontaktów Społecznych 0
Biuro Rady Miasta 0
Wydział Spraw Obywatelskich 0
Wydział Organizacyjny 0
Wydział Finansowo-Budżetowy 0
Wydzial Podatków i Opłat 0
Biuro Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień 0
Straż Miejska 0
Urząd Stanu Cywilnego 0
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 0
Oświadczenia majątkowe 0
Oświadczenia majątkowe Samorządowych Jednostek Organizacyjnych 0
Regulaminy 0
Regulamin organizacyjny 0
Regulamin udzielania zamówień publicznych 0
Elektoniczna Skrzynka Podawcza 0
Dziennik Ustaw i Monitor Polski 0
Dział: Rada Miasta Ciechanów
Podstrona Ilość
Rada Miasta Ciechanów 0
Statut i regulaminy 0
Oświadczenia majątkowe 0
Dyżury radnych 0
Komisje Rady Miasta - kadencja 2018-2023 0
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 0
Roczny harmonogram posiedzeń 0
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 0
Roczny harmonogram posiedzeń 0
Komisja Spraw Społecznych i Spraw Obywatelskich 0
Roczny harmonogram posiedzeń 0
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 0
Roczny harmonogram pracy komisji 0
Komisja Rewizyjna 0
Roczny harmonogram posiedzeń 0
Komisja Skarg Wnioskow i Petycji 0
Roczny Harmonogram Posiedzeń 0
Sesje Rady Miasta - kadencja 2018-2023 0
Terminarz posiedzień 0
Informacja o sesji 0
Uchwały Rady Miasta 0
Archiwum uchwał Rady Miasta 2016 0
Archiwum uchwał Rady Miasta 2015 0
Archiwum uchwał Rady Miasta 2014 0
Roczny harmonogram Rady Miasta 0
Interpelacje 0
Wnioski 0
Transmisja wideo 0
Petycje do Rady Miasta 0
Dział: Władze Miasta Ciechanów
Podstrona Ilość
Władze Miasta Ciechanów 0
Prezydent 0
Oświadczenia majątkowe 0
Obwieszczenia Prezydenta 0
Archiwum obwieszczeń Prezydenta 2016 0
Archiwum obwieszczeń Prezydenta 2015 0
Zarządzenia Prezydenta 0
Archiwum zarządzeń 0
I Zastępca Prezydenta 0
Oświadczenia majątkowe 0
Oświadczenia majątkowe 0
Sekretarz 0
Oświadczenia majątkowe 0
Skarbnik 0
Oświadczenia majatkowe 0
Petycje do Prezydenta 0
Rejestr petycji 0
Sprawozdania 0
Dział: Jak załatwić sprawę
Podstrona Ilość
Jak załatwić sprawę 0
Wydział Spraw Obywatelskich - Karty informacyjne 0
WSO.K1 - Zameldowanie i wymeldowanie osoby 0
WSO.K2 - Zameldowanie lub wymeldowanie cudzoziemca 0
WSO.K3 - Dowody osobiste 0
WSO.K4 - Centralny Rejestr wyborców 0
WSO.K5 - Decyzje administracyjne w sprawach meldunkowych 0
WSO.K6 - Udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców, rejestru pesel oraz dowodów osobistych 0
WSO.K7 - Wydawanie zaświadczeń 0
Wydział Podatków i Opłat - Karty informacyjne 0
WPO.K1 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych - zgłoszenie 0
WPO.K2 - podatek rolny od osób fizycznych - zgłoszenie 0
WPO.K3 - podatek leśny od osób fizycznych - zgłoszenie 0
WPO.K4 - podatek od nieruchomości od osób prawnych - zgłoszenie 0
WPO.K5 - podatek rolny od osób prawnych - zgłoszenie 0
WPO.K6 - Podatek leśny od osób prawnych - zgłoszenie 0
WPO.K7 - podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych - zgłoszenie 0
WPO.K8 - ulgi w spłacie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, środków transportu, opłaty skarbowej 0
WPO.K9 - Opłata od posiadania psów. Rejestracja / wyrejestrowanie 0
WPO.K10 - opłata od posiadania psów - ulgi, umorzenia, odroczenia, raty 0
WPO.K11 - opłata skarbowa - wnioski w sprawie zwrotu 0
WPO.K12 - podatki stanowiące dochód gminy a pobierane przez urzędu skarbowe 0
WPO.K13 - przeniesienie własności nieruchomości w zamian za zaległości podatkowe 0
WPO.K14 - stwierdzenie nadpłaty podatku 0
WPO.K15 - wniosek o wydanie zaświadczenia o nie zaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych 0
WPO.K16 - wniosek o wydanie zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatników podatków i opłat lokalnych 0
WPO.K17 - wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodowości z gospodarstwa rolnego 0
WPO.K18 - odwołania i zażalenia w trybie postępowania podatkowego 0
WPO.K19 - potwierdzenie zawarcia umowy dzierżawy gruntów rolnych 0
Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - Karty informacyjne 0
ZKO.K1 - zasady ustalania i wypłacania świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie żołnierzom... 0
ZKO.K2 - uznanie żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny oraz za żołnierza samotne 0
ZKO.K3 - orzekanie o konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej opieki nad członkiem rodziny 0
ZKO.K4 - zasady i tryb pokrywania należności i opłat mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony RP oraz członkom ich rodzin 0
ZKO.K5 - świadczenia osobiste i rzeczowe na rzecz obrony 0
ZKO.K6 - wydanie decyzji na przeprowadzenie imprezy masowej 0
ZKO K7 - organizacja i przeprowadzenie imprezy artystycznej i rozrywkowej niebędacej imprezą masową 0
ZKO.K8 - obrona cywilna 0
ZKO K9 - zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym 0
Urząd Stanu Cywilnego - Karty informacyjne 0
USC.K1 - zawarcie związku małżeńskiego (przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego) 0
USC.K2 - wydanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego 0
USC.K3 - zawarcie związku małżeńskiego (przed duchownym) 0
USC.K4 - zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 0
USC.K5 - zgłoszenie urodzenia dziecka 0
USC.K6 - rejestracja zgonu 0
USC.K7 - sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego 0
USC.K8 - uzupełnienie treści akt stanu cywilnego 0
USC.K9 - wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą 0
USC.K10 - ustalenie i odtworzenie aktu stanu cywilnego 0
USC.K11 - powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa 0
USC.K12 - nadanie dziecku nazwiska 0
USC.K13 - dokonanie zmiany imienia dziecka 0
USC.K14 - oświadczenie o uznaniu ojcostwa dziecka narodzonego lub poczętego 0
USC.K15 - sporządzenie testamentu 0
USC.K16 - wydawanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego i potwierdzanie danych osobowych 0
USC.K17 - wydanie zaświadczeń o stanie cywilnym 0
USC.K18 - wydawanie zaświadczeń z rejestru stanu cywilnego 0
USC.K19 - sporządzenie aktu małżeństwa zawartego przed duchownym 0
USC.K20 - zmiana nazwiska i imienia (imion) 0
USC.K21 - uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego w państwie nie należącym do Unii Europejskiej 0
USC.K22 - uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego na terenie Unii Europejskiej 0
USC.K23 - nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie (50-lecie) 0
Wydział Planowania Przestrzennego - Karty informacyjne 0
WPP.K1 - wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 0
WPP.K2 - wydanie decyzji o warunkach zabudowy 0
WPP.K4 - przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy 0
WPP.K5 - sporządzenie nowego lub zmiana obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania 0
WPP.K6 - sporządzenie lub zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 0
WPP.K7 - wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 0
WPP.K8 - wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 0
WPP.K9 - wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki/ek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 0
WPP.K3 - zmiana decyzji o warunkach zabudowy 0
WPP.K10 - wydanie zaświadczenia o położeniu nieruchomości na obszarze rewitalizacji lub w Specjalnej Strefie Rewitalizacji 0
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - Karty informacyjne 0
WGN.K1 - wydzierżawianie działek gruntów stanowiących mienie komunalne na okres do trzech miesięcy, do trzech lat, powyżej trzech lat 0
WGN.K3 - rezygnacja z dzierżawy gruntu 0
WGN.K4 - przedłużenie umowy dzierżawy gruntu 0
WGN.K5 - zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości 0
WGN.K6 - rozgraniczanie nieruchomości 0
WGN.K7 - umieszczanie reklam na budynkach i gruntach stanowiących mienie komunalne 0
WGN.K8 - zamiana nieruchomości gruntowych 0
WGN.K10 - sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej 0
WGN.K11 - aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, jeżeli wartość nieruchomości uległa zmianie 0
WGN.K12 - zmiana stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej 0
WGN.K13 - przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej należnej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu 0
WGN.K14 - sprzedaż nieruchomości dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu w trybie bezprzetargowym na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami 0
WGN.K15 - bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego 0
WGN.K16 - ustalenie wysokości odszkodowania za grunty wydzielone pod drogi publiczne, które z mocy prawa przeszły na własność Gminy 0
WGN.K17 - sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy 0
WGN.K18 - sprzedaż lokalu użytkowego na rzecz najemcy 0
WGN.K19 - ustalenie numeru porządkowego nieruchomości 0
WGN.K20 - zajęcie gruntów komunalnych pod budowę infrastruktury technicznej 0
WGN.K22 - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 0
Wydział Inżynierii Miejskiej i Utrzymania Infrastruktury Drogowej - Karty informacyjne 0
WIMID. K1 - oświetlenie uliczne 0
WIMID.K2 - bezdomne zwierzęta, schronisko dla bezdomnych zwierząt 0
WIMID.K3 - zgłoszenia w zakresie bieżącego utrzymania dróg, ulic, mostów, organizacji ruchu drogowego na drogach gminnych 0
WIMID.K4 - kanalizacja deszczowa - interwencje 0
WIMID.K5 - nadzór nad sprawowaniem zarządu cmentarzem komunalnym i obiektami cmentarnictwa wojennego - interwencje 0
WIMID.K6 - opiniowanie projektów organizacji ruchu drogowego dróg gminnych 0
WIMID.K7 - prawo dysponowania terenem na cele budowlane 0
WIMID.K8 - rozstrzyganie sporów o przywrócenie stanu wody na gruncie 0
WIMID.K9 - umieszczanie reklamy /sezonowego stoiska handlowo-usługowego/ w tym ogródka kawiarnianego w pasach dróg gminnych 0
WIMID.K10 - zgoda zarządcy drogi na usytuowanie obiektu budowlanego w mniejszej odległości od pasa drogowego drogi gminnej niż określona w ustawie 0
WIMID.K11- utrzymanie czystości i porządku na terenach należących do Gminy Miejskiej Ciechanów – montaż koszy, sprzątanie dróg gminnych 0
WIMID.K12 - utrzymanie i eksploatacja szaletu miejskiego 0
WIMID.K13 - uzgadnianie tras przebiegu sieci infrastruktury technicznej w pasach drogowych dróg gminnych 0
WIMID.K14 - zezwolenie na zajęcie pasa drogowego dla ulic gminnych 0
WIMID.K15- zdroje uliczne 0
WIMID.K16 - zezwolenie na lokalizację zjazdu publicznego lub indywidualnego z drogi gminnej 0
WIMID.K17 - udzielanie zezwoleń na świadczenie usług związanych z opróżnianiem zbiorników bezodpływowych i transportem nieczystości ciekłych 0
WIMID.K18 - zgłoszenia w sprawie zimowego utrzymania dróg gminnych 0
WIMID.K20 - odwołanie od zapłaty opłaty dodatkowej za niedopełnienie obowiązku uiszczenia opłaty za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania 0
WIMID K21 - Oznakowanie i rejestracja psa 0
WIMID K22 - Zarejestrowanie psa 0
WIMID.K24 - opłata za korzystanie z przystanków, ktorych właścicielem jest Gmina Miejska Ciechanów 0
WIMID.K19 - Zgłoszenie w zakresie zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami, instalacji mogących negatywnie o 0
WIMID.K23 - Wyrejestrowanie psa 0
Wydział Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska - karty informacyjne 0
WGOŚ. K1 - interwencja w sprawie ochrony przyrody 0
WGOŚ. K2 - interwencja w sprawie gromadzenia odpadów w miejscach do tego nie przeznaczonych 0
WGOŚ. K3 - interwencja w sprawie uciążliwości emisji nie wymagającej pozwolenia z instalacji/urządzenia prowadzonej lub użytkowanej przez osobę fiz. 0
WGOŚ.K4 - uzyskanie informacji o środowisku i jego ochronie, znajdujących się w posiadaniu gminy 0
WGOŚ.K5 - usunięcie drzew i krzewów przez władającego nieruchomością z wyłączeniem terenów wpisanych do rej. zabytków i nieruchomości gminnych 0
WGOŚ.K6 - zgłoszenie w zakresie bieżącego utrzymania zieleni na terenach gminnych 0
WGOŚ.K7 - zgłoszenie w sprawie oczyszczenia, udrożnienia rowów melioracyjnych na działkach gminy miejskiej 0
WGOŚ.K8 - uzyskiwanie wpisu do rejestru działalności regulowanej 0
WGOŚ.K9 - przedkładanie przez os. fizyczne, niebędące przedsiębiorcami informacji o wyrobach zawierających azbest 0
WGOŚ.K10 - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia 0
WGOŚ. K11 - udział w programie usuwania wyrobów zawierających azbest 0
WGOŚ.K12 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 0
WGOŚ.K13 - Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew(a) stanowiących własność osób fizycznych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej 0
Wydział Organizacyjny - Karty informacyjne 0
WO.K1 - Wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym 0
WO.K2 - Licencja oraz wypis z licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką na obszar miasta Ciechanów 0
WO.K3 - Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką na obszar miasta Ciechanów 0
WO.K4 - Wydanie wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką na obszar miasta Ciechanów 0
WO.K5 - Zaprzestanie wykonywania transportu drogowego taksówką 0
WO.K6 - Zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką 0
WO.K7 - Udzielanie informacji o przedsiębiorcach 0
WO.K8 - Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 0
WO.K9 - Wydanie jednorazowego zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych 0
WO.K10 - Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy na imprezy zamknięte organizowane przez klienta 0
WO.K11 - Rezygnacja z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 0
WO.K12 - Pobór opłat na targowisku, bazarach i giełdach samochodowych oraz wszelkich terenach, na których prowadzony jest handel 0
WO.K13 - Zarządzanie, nadzór i obsługa targowiska i bazaru 0
WO.K14 - wpis, zmiana wpisu, zawieszenie, wznowienie i zaprzestanie działalności gospodarczej 0
WO.K15 - Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną 0
WO.K16 - Zwrot podatku akcyzowego dla podatników podatku rolnego 0
WO.K17 - Krótkotrwałe zajęcie nieruchomości podczas imprez plenerowych (od 1 do 7 dni) stanowiących mienie komunalne lub zarządzanych lub administrowa 0
Referat Obsługi Przedsiębiorców - Karty informacyjne 0
Referat Mieszkaniowy - Karty informacyjne 0
M.K2 - wydanie zgody na adaptację pomieszczenia w budynku stanowiacym własność lub współwłasność Gminy Miejskiej Ciechanów 0
M.K3 - potwierdzenie wstąpienia w najem lokalu po śmierci najemcy lub po zrzeczeniu się prawa najmu 0
M.K4 - najem lokalu mieszkalnego w ramach tzw. "rozgęszczenia" 0
M.K5 - wskazanie lokalu dla osoby szczególnie potrzebnej dla miasta 0
M.K6 - wskazanie lokalu zamiennego 0
M.K7 - najem lokalu mieszkalnego 0
M.K8 - najem socjalny lokalu 0
M.K9 - wyrażenie zgody na podnajem lokalu komunalnego 0
M.K10 - wzajemna zamiana lokali 0
M.K11 - zamiana z urzędu 0
Straż Miejska - Karty informacyjne 0
SM.K1 - podejmowanie interwencji na zgłoszenie o nie stosowaniu się do przepisów prawa 0
SM.K2 - należności przysługujące świadkowi wezwanemu przez organ prowadzący postępowanie w sprawach o wykroczenia 0
SM.K3 - Udostępnienie nagrań z Systemu Monitoringu Wizyjnego - Kamery Personalne (Systemu MWKP) 0
SM K4 - Zabezpieczenie nagrań z systemu Miejskiego Monitoringu Wizyjnego (systemu MMW) 0
SM.K5 - przeglądanie akt i sporządzanie kopii dokumentów 0
Biuro Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień - Karty informacyjne 0
PU. K1 - składanie ofert do Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 0
PU. K2 - składanie ofert do Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 0
Wydział Kontaktów Społecznych - Karty informacyjne 0
WKS.K2 - wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych miasta Ciechanów 0
WKS.K3 - wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 0
WKS.K4 - wydanie karty / duplikatu Karty Dużej Rodziny 0
WKS.K5 - wykreślenie wpisu z ewidencji szkół i placówek niepublicznych 0
WKS K6 - wpis do rejestru instytucji kultury, dokonanie zmian wpisu w Rejestrze Instytucji Kultury, wydanie odpisu z Rejestru Instytucji Kultury 0
WKS K7 - wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych, wykaz dziennych opiekunów i podmiotów ich zatrudniających 0
Dział: Informacje Urzędu
Podstrona Ilość
Informacje Urzędu 0
Ogłoszenia i inne informacje 0
Ogłoszenia wydziałów 0
Ogłoszenia o zgromadzeniach 0
Nieruchomości na sprzedaż 0
Dzierżawa/użyczenie/najem nieruchomości 0
Ogłoszenia dla organizacji pozarządowych 0
Ogłoszenia dla przedsiębiorców i inwestorów 0
Opłaty i zobowiązania podatkowe wobec gminy 0
Lokalizacja Inwestycji Mieszkaniowej 0
Nieruchomość położona w Ciechanowie przy ul. Opinogórskiej. 0
Nieruchomość położona w Ciechanowie w rejonie ul. Opinogórskiej 4312 0
Nieruchomość położona w Ciechanowie przy ul. Granicznej - wniosek wycofany 0
Nieruchomość położona w Ciechanowie przy ul. Ceramicznej 0
Nieruchomość położona w Ciechanowie przy ul. Granicznej 0
Miejscowe Plany i Studium 0
Obowiązujące - wykaz 0
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „BLOKI I” - część B w Ciechanowie 0
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Sońska - Krucza” 0
Projekty MPZP do wglądu 0
Projekt MPZP "Gostkowska-Prymasa Tysiąclecia" wykładany do publicznego wglądu w dniach 30.10.2023 - 20.11.2023 0
Projekt MPZP "Gostkowska-Prymasa Tysiąclecia" wykładany do publicznego wglądu w dniach 28.08.2023 - 18.09.2023 0
Projekt MPZP „Sońska - Krucza” wykładany do publicznego wglądu w dniach 03.01.2023 - 24.01.2023 0
Projekt MPZP "BLOKI I" - cześć B w Ciechanowie wykładany do publicznego wglądu w dniach 09.09.2022 - 03.10.2022 0
Projekt MPZP "BLOKI II" - cześć B w Ciechanowie wykładany do publicznego wglądu w dniach 05.09.2022 - 26.09.2022 0
Projekt MPZP „Zagumienna - Powstańców Wielkopolskich” w Ciechanowie wykładany do publicznego wglądu w dniach 12.10.2021 - 02.11.2021 0
Projekt MPZP "BLOKI II" w Ciechanowie wykładany do publicznego wglądu w dniach 13.07.2021 - 10.08.2021 0
Projekt MPZP "Andersa" w Ciechanowie wykładany do publicznego wglądu w dniach 13.07.2021 - 10.08.2021 0
Projekt MPZP „PŁOCKA” w Ciechanowie wykładany w dniach 12.04.2021 - 11.05.2021 0
Projekt MPZP „Zagumienna - Powstańców Wielkopolskich” w Ciechanowie wykładany w dniach 02.03.2021-30.03.2021 0
Projekt MPZP „PŁOCKA” w Ciechanowie wykładany w dniach 07.01.2021 - 05.02.2021 0
Zbiór APP - MPZP 0
Zbiór APP - SUIKZP 0
Studium 0
Projekt zmiany SUIKZP do wglądu 0
Projekt zmiany studium wykładany do publicznego wglądu od 08-05-2023 do 29-05-2023 0
Nieobowiązujące - wykaz 0
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności p.n. "PŁOŃSKA" - Nieobowiązujący 0
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „PŁOCKA” w Ciechanowie - Nieobowiązujący 0
Sporządzane - Schemat 0
Obowiązujące - Schemat 0
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego "Trakt Rzeczkowska" w Ciechanowie. 0
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego części terenu położonego przy ul. Sienkiewicza w Ciechanowe 0
Gospodarka odpadami 0
Wybór ławników 0
Wykaz osób i podmiotów - zwrot podatku akcyzowego 0
Skargi, wnioski 0
Audyty i Kontrole 0
Wewnętrzne 0
Zewnętrzne 0
Informacje o środowisku 0
Usuwanie azbestu 0
Konsultacje społeczne 0
Programy strategiczne 0
Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Partnerstwa Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego 0
Strategia rozwoju elektromobilności dla miasta Ciechanów 0
Lokalny Program Rewitalizacji 0
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta 0
Strategia Rozwoju Miasta 0
Strategia Rozwoju Miasta - obowiązująca do 29.11.2022 r. 0
Strategia Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Miasta Ciechanów do 2035 r. 0
Strategia Informatyzacji UM 0
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 0
Program ochrony środowiska Gminy Miejskiej Ciechanów na lata 2013-2016 z uwzględnieniem perspektywy do 2020 r. 0
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Ciechanowa na lata 2016 – 2032 r. 0
Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w energię elektryczną, cieplną i gazową dla Gminy Miejskiej Ciechanów. 0
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 0
Raporty o Stanie Miasta 0
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ciechanów do 2035 r. 0
Ubóstwo energetyczne w Gminie Miejskiej Ciechanów 0
Wykaz prowadzonych rejestrów, ewidencji i archiwów 0
Rejestry 0
Rejestr Instytucji Kultury 0
Dział: Baza Rejestrów Urzędowych
Podstrona Ilość
Baza Rejestrów Urzędowych 0
Uchwały Rady Miasta 0
Archiwum Uchwał Rady Miasta 0
Archiwum Uchwał Rady Miasta 2016 0
Archiwum Uchwał Rady Miasta 2015 0
Archiwum Uchwał Rady Miasta 2014 0
Obwieszczenia Prezydenta 0
Archiwum Obwieszczeń Prezydenta 2016 0
Archiwum Obwieszczeń Prezydenta 2015 0
Zarządzenia Prezydenta 0
Archiwum Zarządzeń Prezydenta 2016 0
Archiwum Zarządzeń Prezydenta 2015 0
Obwieszczenia inne 0
Archiwum obwieszczeń innych 0
Dział: Nabór pracowników
Podstrona Ilość
Nabór pracowników 0
Ogłoszenia o naborze 0
Wyniki naboru 0
Procedury naboru 0
Wyniki naboru z poprzedniej wersji BIP 0
Dział: Finanse
Podstrona Ilość
Finanse 0
Interpretacje podatkowe 0
Budżet miasta online 0
Budżet miasta i sprawozdania 0
Rok 2024 0
Rok 2023 0
Rok 2022 0
Rok 2021 0
Rok 2020 0
Rok 2019 0
Rok 2018 0
Rok 2017 0
Rok 2016 0
Rok 2015 0
Podatki i opłaty w 2023 r. 0
Pomoc publiczna 0
Obligacje komunalne 0
Dział: Zamówienia publiczne
Podstrona Ilość
Zamówienia publiczne 0
Powyżej 30 tys. euro / 130 tys. zł. netto 0
Poniżej 30 tys. euro / poniżej 130 tys. zł netto 0
Archiwalne 0
Archiwum przetargów z poprzedniego serwisu 0
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia 0
Dokończenia przetargów z poprzedniej wersji BIP 0
Plan postępowań o udzieleniu zamówień 0
Konkursy 0
Ogólne Postanowienia Umowy (OPU) 0
Otwarcie ofert ONLINE 0
Dialog Techniczny 0
Dialog techniczny dotyczący zaprojektowania, wykonania i montażu wystawy edukacyjnej pt. „Niezwykłe właściwości cieczy” do Parku Nauki Torus 0
Negocjacje 0
Likwidacja awarii mostu przez rz. Łydynię w km 0+201 drogi gminnej 121265W - ul. 3- go Maja w Ciechanowie 0
Koncesje 0
Dział: Jednostki organizacyjne
Podstrona Ilość
Jednostki organizacyjne 0
Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Ciechanów 0
Oświadczenia majątkowe jednostek organizacyjnych 0
2016 0
2015 0
Spis spółek z udziałem miasta 0
Oświadczenia majątkowe spółek z udziałem miasta 0
2016 0
2015 0
Ogłoszenia i informacje SJO i spółek 0
Dział: Wybory powszechne
Podstrona Ilość
Wybory powszechne 0
Referendum Ogólnokrajowe 0
Wybory do Sejmu i Senatu 0
Wybory Samorządowe 0
Prezydent RP 0
Parlament Europejski 0
Wybory uzupełniające do Rady Miasta Ciechanów 0
Dział: Organizacje pozarządowe
Podstrona Ilość
Organizacje pozarządowe 0
Ogłoszenia konkursów 0
Archiwum ogłoszeń 0
Wyniki konkursów 0
Dotacje - tryb pozakonkursowy 0
Ciechanowska Rada Pożytku Publicznego 0
Nagrody i stypendia artystyczne i sportowe 0
Konsultacje programu współpracy 0
Programy współpracy 0
Sprawozdanie z programów współpracy 0
Wzory dokumentów 0
Dział: Informacja nieudostępniona
Podstrona Ilość
Informacja nieudostępniona 0
Udostępnienie informacji publicznej 0
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych 0
Dział: Informacje o BIP
Podstrona Ilość
Strona główna BIP 0
Redakcja BIP 0
Mapa witryny BIP 0
Jak korzystać z BIP 0
Jak szukać 0
Statystyka strony 0
Rejestr zmian 0
Tłumacz języka migowego 0
Dział: Menu Podmiotowe
Podstrona Ilość
Menu podmiotowe 0
Dział: Dostępność
Podstrona Ilość
Dostępność 0
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego 0
Deklaracja dostępności 0
Dział: Rok 2022_1
Podstrona Ilość
Rok 2022_1 0
Interpretacje podatkowe 0
Budżet miasta online 0
Budżet miasta i sprawozdania 0
Rok 2022 0
Rok 2021 0
Rok 2020 0
Rok 2019 0
Rok 2018 0
Rok 2017 0
Rok 2016 0
Rok 2015 0
Podatki i opłaty w 2021 r. 0
Pomoc publiczna 0
Obligacje komunalne 0
Dział: Deklaracja dostępności
Podstrona Ilość
Deklaracja dostępności 0

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Ciechanów
Pierwsza publikacja
Paweł Żochowski 2012-01-25 13:59
Aktualizacja publikacji
IntraCOM Katowice 2021-08-25 07:45
Wytworzenie publikacji
IntraCOM.pl Katowice 2021-08-25 07:45
Zatwierdzenie
IntraCOM.pl Katowice 2021-08-25 07:45
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry