• Wersja kontrastowa ALT + 4
  • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Statystyka strony

Statystyka strony

Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.

Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne są w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem ...

Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.

Dział: Pomoc
Podstrona Ilość
Pomoc 8
Jak korzystać z BIP? 29
Jak szukać? 42
Polityka prywatności 24
Zastrzeżenia prawne 5
Dział: Urząd Miasta Ciechanów
Podstrona Ilość
Urząd Miasta Ciechanów 584
Władze Urzędu 112
Struktura Urzędu 108
Wydziały Urzędu 153
Referat ds. zatrudnienia 82
Referat ds. Procesów IT 25
Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego 13
Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 22
Wydział Planowania Przestrzennego 112
Wydział Inżynierii Miejskiej i Utrzymania Infrastruktury Drogowej 126
Wydział Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska 177
Wydział Mieszkaniowy 86
Wydział Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i Działań Strategicznych 30
Wydział Zamówień Publicznych 26
Wydział Inwestycji 39
Wydział Kontaktów Społecznych 73
Biuro Rady Miasta 18
Wydział Spraw Obywatelskich 124
Wydział Organizacyjny 52
Wydział Finansowo-Budżetowy 51
Wydzial Podatków i Opłat 104
Biuro Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień 35
Straż Miejska 39
Urząd Stanu Cywilnego 86
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 103
Oświadczenia majątkowe 66
Oświadczenia majątkowe Samorządowych Jednostek Organizacyjnych 29
Regulaminy 26
Regulamin organizacyjny 4
Regulamin udzielania zamówień publicznych 0
Elektoniczna Skrzynka Podawcza 17
Dziennik Ustaw i Monitor Polski 6
Dział: Rada Miasta Ciechanów
Podstrona Ilość
Rada Miasta Ciechanów 0
Statut i regulaminy 21
Oświadczenia majątkowe 47
Dyżury radnych 0
Komisje Rady Miasta - kadencja 2018-2023 36
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 10
Roczny harmonogram posiedzeń 3
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 5
Roczny harmonogram posiedzeń 3
Komisja Spraw Społecznych i Spraw Obywatelskich 5
Roczny harmonogram posiedzeń 4
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 14
Roczny harmonogram pracy komisji 7
Komisja Rewizyjna 5
Roczny harmonogram posiedzeń 0
Komisja Skarg Wnioskow i Petycji 8
Roczny Harmonogram Posiedzeń 3
Sesje Rady Miasta - kadencja 2018-2023 214
Terminarz posiedzień 44
Informacja o sesji 72
Uchwały Rady Miasta 171
Archiwum uchwał Rady Miasta 2016 7
Archiwum uchwał Rady Miasta 2015 7
Archiwum uchwał Rady Miasta 2014 4
Roczny harmonogram Rady Miasta 11
Interpelacje 82
Wnioski 26
Transmisja wideo 59
Petycje do Rady Miasta 26
Dział: Władze Miasta Ciechanów
Podstrona Ilość
Władze Miasta Ciechanów 0
Prezydent 420
Oświadczenia majątkowe 53
Obwieszczenia Prezydenta 0
Archiwum obwieszczeń Prezydenta 2016 0
Archiwum obwieszczeń Prezydenta 2015 0
Zarządzenia Prezydenta 0
Archiwum zarządzeń 0
I Zastępca Prezydenta 64
Oświadczenia majątkowe 14
Oświadczenia majątkowe 0
Sekretarz 58
Oświadczenia majątkowe 18
Skarbnik 51
Oświadczenia majatkowe 13
Petycje do Prezydenta 11
Rejestr petycji 4
Sprawozdania 0
Dział: Jak załatwić sprawę
Podstrona Ilość
Jak załatwić sprawę 335
Wydział Spraw Obywatelskich - Karty informacyjne 93
WSO.K1 - Zameldowanie i wymeldowanie osoby 27
WSO.K2 - Zameldowanie lub wymeldowanie cudzoziemca 0
WSO.K3 - Dowody osobiste 41
WSO.K4 - Rejestr wyborców 0
WSO.K5 - Decyzje administracyjne w sprawach meldunkowych 0
WSO.K6 - Udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców, rejestru pesel oraz dowodów osobistych 18
WSO.K7 - Wydawanie zaświadczeń 11
Wydział Podatków i Opłat - Karty informacyjne 58
WPO.K1 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych - zgłoszenie 36
WPO.K2 - podatek rolny od osób fizycznych - zgłoszenie 0
WPO.K3 - podatek leśny od osób fizycznych - zgłoszenie 0
WPO.K4 - podatek od nieruchomości od osób prawnych - zgłoszenie 7
WPO.K5 - podatek rolny od osób prawnych - zgłoszenie 0
WPO.K6 - Podatek leśny od osób prawnych - zgłoszenie 0
WPO.K7 - podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych - zgłoszenie 6
WPO.K8 - ulgi w spłacie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, środków transportu, opłaty skarbowej 0
WPO.K9 - Opłata od posiadania psów. Rejestracja / wyrejestrowanie 11
WPO.K10 - opłata od posiadania psów - ulgi, umorzenia, odroczenia, raty 0
WPO.K11 - opłata skarbowa - wnioski w sprawie zwrotu 0
WPO.K12 - podatki stanowiące dochód gminy a pobierane przez urzędu skarbowe 0
WPO.K13 - przeniesienie własności nieruchomości w zamian za zaległości podatkowe 0
WPO.K14 - stwierdzenie nadpłaty podatku 0
WPO.K15 - wniosek o wydanie zaświadczenia o nie zaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych 10
WPO.K16 - wniosek o wydanie zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatników podatków i opłat lokalnych 0
WPO.K17 - wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodowości z gospodarstwa rolnego 0
WPO.K18 - odwołania i zażalenia w trybie postępowania podatkowego 0
Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - Karty informacyjne 0
ZKO.K1 - zasady ustalania i wypłacania świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie żołnierzom... 0
ZKO.K2 - uznanie żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny oraz za żołnierza samotne 0
ZKO.K3 - orzekanie o konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej opieki nad członkiem rodziny 0
ZKO.K4 - zasady i tryb pokrywania należności i opłat mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony RP oraz członkom ich rodzin 0
ZKO.K5 - świadczenia osobiste i rzeczowe na rzecz obrony 0
ZKO.K6 - wydanie decyzji na przeprowadzenie imprezy masowej 13
ZKO K7 - organizacja i przeprowadzenie imprezy artystycznej i rozrywkowej niebędacej imprezą masową 0
ZKO.K8 - obrona cywilna 0
ZKO K9 - zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym 0
Urząd Stanu Cywilnego - Karty informacyjne 95
USC.K1 - zawarcie związku małżeńskiego (przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego) 17
USC.K2 - wydanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego 0
USC.K3 - zawarcie związku małżeńskiego (przed duchownym) 0
USC.K4 - zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 0
USC.K5 - zgłoszenie urodzenia dziecka 10
USC.K6 - rejestracja zgonu 0
USC.K7 - sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego 0
USC.K8 - uzupełnienie treści akt stanu cywilnego 7
USC.K9 - wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą 6
USC.K10 - ustalenie i odtworzenie aktu stanu cywilnego 0
USC.K11 - powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa 0
USC.K12 - nadanie dziecku nazwiska 0
USC.K13 - dokonanie zmiany imienia dziecka 0
USC.K14 - oświadczenie o uznaniu ojcostwa dziecka narodzonego lub poczętego 0
USC.K15 - sporządzenie testamentu 0
USC.K16 - wydawanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego i potwierdzanie danych osobowych 13
USC.K17 - wydanie zaświadczeń o stanie cywilnym 0
USC.K18 - wydawanie zaświadczeń z rejestru stanu cywilnego 0
USC.K19 - sporządzenie aktu małżeństwa zawartego przed duchownym 0
USC.K20 - zmiana nazwiska i imienia (imion) 0
USC.K21 - uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego w państwie nie należącym do Unii Europejskiej 0
USC.K22 - uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego na terenie Unii Europejskiej 0
USC.K23 - nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie (50-lecie) 0
Wydział Planowania Przestrzennego - Karty informacyjne 53
WPP.K1 - wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 0
WPP.K2 - wydanie decyzji o warunkach zabudowy 16
WPP.K4 - przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy 0
WPP.K5 - sporządzenie nowego lub zmiana obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania 0
WPP.K6 - sporządzenie lub zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 0
WPP.K7 - wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 8
WPP.K8 - wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 0
WPP.K9 - wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki/ek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 11
WPP.K3 - zmiana decyzji o warunkach zabudowy 0
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - Karty informacyjne 34
WGN.K1 - wydzierżawianie działek gruntów stanowiących mienie komunalne na okres do trzech miesięcy, do trzech lat, powyżej trzech lat 0
WGN.K3 - rezygnacja z dzierżawy gruntu 0
WGN.K4 - przedłużenie umowy dzierżawy gruntu 0
WGN.K5 - zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości 7
WGN.K6 - rozgraniczanie nieruchomości 0
WGN.K7 - umieszczanie reklam na budynkach i gruntach stanowiących mienie komunalne 0
WGN.K8 - zamiana nieruchomości gruntowych 0
WGN.K10 - sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej 0
WGN.K11 - aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, jeżeli wartość nieruchomości uległa zmianie 0
WGN.K12 - zmiana stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej 0
WGN.K13 - przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej należnej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu 0
WGN.K14 - sprzedaż nieruchomości dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu w trybie bezprzetargowym na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami 0
WGN.K15 - bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego 0
WGN.K16 - ustalenie wysokości odszkodowania za grunty wydzielone pod drogi publiczne, które z mocy prawa przeszły na własność Gminy 0
WGN.K17 - sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy 0
WGN.K18 - sprzedaż lokalu użytkowego na rzecz najemcy 0
WGN.K19 - ustalenie numeru porządkowego nieruchomości 0
WGN.K20 - zajęcie gruntów komunalnych pod budowę infrastruktury technicznej 0
WGN.K22 - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 0
Wydział Inżynierii Miejskiej i Utrzymania Infrastruktury Drogowej - Karty informacyjne 57
WIMID. K1 - oświetlenie uliczne 0
WIMID.K2 - bezdomne zwierzęta, schronisko dla bezdomnych zwierząt 0
WIMID.K3 - zgłoszenia w zakresie bieżącego utrzymania dróg, ulic, mostów, organizacji ruchu drogowego na drogach gminnych 0
WIMID.K4 - kanalizacja deszczowa - interwencje 0
WIMID.K5 - nadzór nad sprawowaniem zarządu cmentarzem komunalnym i obiektami cmentarnictwa wojennego - interwencje 0
WIMID.K6 - opiniowanie projektów organizacji ruchu drogowego dróg gminnych 0
WIMID.K7 - prawo dysponowania terenem na cele budowlane 6
WIMID.K8 - rozstrzyganie sporów o przywrócenie stanu wody na gruncie 0
WIMID.K9 - umieszczanie reklamy /sezonowego stoiska handlowo-usługowego/ w tym ogródka kawiarnianego w pasach dróg gminnych 6
WIMID.K10 - zgoda zarządcy drogi na usytuowanie obiektu budowlanego w mniejszej odległości od pasa drogowego drogi gminnej niż określona w ustawie 0
WIMID.K11- utrzymanie czystości i porządku na terenach należących do Gminy Miejskiej Ciechanów – montaż koszy, sprzątanie dróg gminnych 0
WIMID.K12 - utrzymanie i eksploatacja szaletu miejskiego 0
WIMID.K13 - uzgadnianie tras przebiegu sieci infrastruktury technicznej w pasach drogowych dróg gminnych 6
WIMID.K14 - zezwolenie na zajęcie pasa drogowego dla ulic gminnych 40
WIMID.K15- zdroje uliczne 0
WIMID.K16 - zezwolenie na lokalizację zjazdu publicznego lub indywidualnego z drogi gminnej 14
WIMID.K17 - udzielanie zezwoleń na świadczenie usług związanych z opróżnianiem zbiorników bezodpływowych i transportem nieczystości ciekłych 0
WIMID.K18 - zgłoszenia w sprawie zimowego utrzymania dróg gminnych 0
WIMID.K20 - odwołanie od zapłaty opłaty dodatkowej za niedopełnienie obowiązku uiszczenia opłaty za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania 0
WIMID K21 - Oznakowanie i rejestracja psa 0
WIMID K22 - Zarejestrowanie psa 0
WIMID.K24 - opłata za korzystanie z przystanków, ktorych właścicielem jest Gmina Miejska Ciechanów 0
WIMID.K19 - Zgłoszenie w zakresie zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami, instalacji mogących negatywnie o 0
WIMID.K23 - Wyrejestrowanie psa 0
Wydział Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska - karty informacyjne 62
WGOŚ. K1 - interwencja w sprawie ochrony przyrody 7
WGOŚ. K2 - interwencja w sprawie gromadzenia odpadów w miejscach do tego nie przeznaczonych 0
WGOŚ. K3 - interwencja w sprawie uciążliwości emisji nie wymagającej pozwolenia z instalacji/urządzenia prowadzonej lub użytkowanej przez osobę fiz. 0
WGOŚ.K4 - uzyskanie informacji o środowisku i jego ochronie, znajdujących się w posiadaniu gminy 0
WGOŚ.K5 - usunięcie drzew i krzewów przez władającego nieruchomością z wyłączeniem terenów wpisanych do rej. zabytków i nieruchomości gminnych 30
WGOŚ.K6 - zgłoszenie w zakresie bieżącego utrzymania zieleni na terenach gminnych 7
WGOŚ.K7 - zgłoszenie w sprawie oczyszczenia, udrożnienia rowów melioracyjnych na działkach gminy miejskiej 0
WGOŚ.K8 - uzyskiwanie wpisu do rejestru działalności regulowanej 0
WGOŚ.K9 - przedkładanie przez os. fizyczne, niebędące przedsiębiorcami informacji o wyrobach zawierających azbest 7
WGOŚ.K10 - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia 8
WGOŚ. K11 - udział w programie usuwania wyrobów zawierających azbest 16
WGOŚ.K12 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 13
WGOŚ.K13 - Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew(a) stanowiących własność osób fizycznych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej 22
Wydział Organizacyjny - Karty informacyjne 31
WO.K1 - zezwolenie na regularne przewozy osób w krajowym transporcie drogowym 0
WO.K2 - licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką 0
WO.K3 - zmiana treści licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką 0
WO.K4 - zaprzestanie wykonywania transportu drogowego taksówką 0
WO.K5 - udzielanie informacji o przedsiębiorcach 0
WO.K6 - zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 7
WO.K7 - jednorazowe zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych 0
WO.K8 - rezygnacja z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 0
WO.K9 - pobór opłat na targowisku, bazarach i giełdach samochodowych oraz wszelkich terenach, na których prowadzony jest handel 0
WO.K10 - zarządzanie, nadzór i obsługa targowiska i bazaru 0
WO.K12 - zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną 0
WO.K13 - zwrot podatku akcyzowego dla podatników podatku rolnego 0
WO.K14 - wpis, zmiana wpisu, zawieszenie, wznowienie i zaprzestanie działalności gospodarczej 0
WO.K15 - krótkotrwałe zajęcie nieruchomości podczas imprez plenerowych (od 1 do 7 dni) stanowiących mienie komunalne lub zarządzanych lub administrowa 0
Wydział Mieszkaniowy - Karty informacyjne 28
M.K1 - dodatki mieszkaniowe 25
M.K2 - wydanie zgody na adaptację pomieszczenia w budynku stanowiacym własność lub współwłasność Gminy Miejskiej Ciechanów 0
M.K3 - potwierdzenie wstąpienia w najem lokalu po śmierci najemcy lub po zrzeczeniu się prawa najmu 0
M.K4 - najem lokalu mieszkalnego w ramach tzw. "rozgęszczenia" 0
M.K5 - wskazanie lokalu dla osoby szczególnie potrzebnej dla miasta 0
M.K6 - wskazanie lokalu zamiennego 7
M.K7 - najem lokalu mieszkalnego 15
M.K8 - najem socjalny lokalu 0
M.K9 - wyrażenie zgody na podnajem lokalu komunalnego 0
M.K10 - wzajemna zamiana lokali 0
M.K11 - zamiana z urzędu 7
M.K12 - dodatki energetyczne 0
Straż Miejska - Karty informacyjne 9
SM.K1 - podejmowanie interwencji na zgłoszenie o nie stosowaniu się do przepisów prawa 0
SM.K2 - należności przysługujące świadkowi wezwanemu przez organ prowadzący postępowanie w sprawach o wykroczenia 0
SM.K3 - Udostępnienie nagrań z Systemu Monitoringu Wizyjnego - Kamery Personalne (Systemu MWKP) 0
SM K4 - Zabezpieczenie nagrań z systemu Miejskiego Monitoringu Wizyjnego (systemu MMW) 6
SM.K5 - przeglądanie akt i sporządzanie kopii dokumentów 0
Biuro Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień - Karty informacyjne 0
PU. K1 - składanie ofert do Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 0
PU. K2 - składanie ofert do Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 0
Wydział Kontaktów Społecznych - Karty informacyjne 20
WKS.K1 - wydanie decyzji poświadczającej prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych dotyczy osób nieposiadających ubezpieczen 0
WKS.K2 - wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych miasta Ciechanów 0
WKS.K3 - wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 0
WKS.K4 - wydanie karty / duplikatu Karty Dużej Rodziny 0
WKS.K5 - wykreślenie wpisu z ewidencji szkół i placówek niepublicznych 0
WKS K6 - wpis do rejestru instytucji kultury, dokonanie zmian wpisu w Rejestrze Instytucji Kultury, wydanie odpisu z Rejestru Instytucji Kultury 0
WKS K7 - wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych, wykaz dziennych opiekunów i podmiotów ich zatrudniających 0
Dział: Informacje Urzędu
Podstrona Ilość
Informacje Urzędu 299
Ogłoszenia i inne informacje 149
Ogłoszenia wydziałów 60
Ogłoszenia o zgromadzeniach 7
Nieruchomości na sprzedaż 127
Dzierżawa/użyczenie/najem nieruchomości 13
Ogłoszenia dla organizacji pozarządowych 6
Ogłoszenia dla przedsiębiorców i inwestorów 23
Opłaty i zobowiązania podatkowe wobec gminy 16
Lokalizacja Inwestycji Mieszkaniowej 20
Nieruchomość położona w Ciechanowie przy ul. Opinogórskiej. 9
Miejscowe Plany i Studium 0
Obowiązujące - wykaz 147
Projekty MPZP do wglądu 59
Projekt MPZP "BLOKI II" w Ciechanowie wykładany do publicznego wglądu w dniach 13.07.2021 - 10.08.2021 31
Projekt MPZP "Andersa" w Ciechanowie wykładany do publicznego wglądu w dniach 13.07.2021 - 10.08.2021 14
Projekt MPZP „PŁOCKA” w Ciechanowie wykładany w dniach 12.04.2021 - 11.05.2021 9
Projekt MPZP „Zagumienna - Powstańców Wielkopolskich” w Ciechanowie wykładany w dniach 02.03.2021-30.03.2021 10
Projekt MPZP „PŁOCKA” w Ciechanowie wykładany w dniach 07.01.2021 - 05.02.2021 0
Studium 36
Sporządzane - Schemat 27
Obowiązujące - Schemat 46
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego "Trakt Rzeczkowska" w Ciechanowie. 0
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego części terenu położonego przy ul. Sienkiewicza w Ciechanowe 0
Gospodarka odpadami 24
Wybór ławników 6
Wykaz osób i podmiotów - zwrot podatku akcyzowego 0
Skargi, wnioski 12
Audyty i Kontrole 8
Wewnętrzne 8
Zewnętrzne 0
Informacje o środowisku 13
Usuwanie azbestu 0
Konsultacje społeczne 6
Programy strategiczne 24
Strategia rozwoju elektromobilności dla miasta Ciechanów 0
Lokalny Program Rewitalizacji 0
Strategia Rozwoju Miasta 6
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta 0
Strategia Informatyzacji UM 0
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 6
Program ochrony środowiska Gminy Miejskiej Ciechanów na lata 2013-2016 z uwzględnieniem perspektywy do 2020 r. 0
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Ciechanowa na lata 2016 – 2032 r. 0
Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w energię elektryczną, cieplną i gazową dla Gminy Miejskiej Ciechanów. 13
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 0
Raporty o Stanie Miasta 0
Narodowy spis powszechny 2021 20
Wykaz prowadzonych rejestrów, ewidencji i archiwów 11
Rejestry 11
Rejestr Instytucji Kultury 10
Dział: Baza Rejestrów Urzędowych
Podstrona Ilość
Baza Rejestrów Urzędowych 239
Uchwały Rady Miasta 70
Archiwum Uchwał Rady Miasta 13
Archiwum Uchwał Rady Miasta 2016 0
Archiwum Uchwał Rady Miasta 2015 3
Archiwum Uchwał Rady Miasta 2014 0
Obwieszczenia Prezydenta 78
Archiwum Obwieszczeń Prezydenta 2016 0
Archiwum Obwieszczeń Prezydenta 2015 0
Zarządzenia Prezydenta 255
Archiwum Zarządzeń Prezydenta 2016 5
Archiwum Zarządzeń Prezydenta 2015 7
Obwieszczenia inne 31
Archiwum obwieszczeń innych 2
Dział: Nabór pracowników
Podstrona Ilość
Nabór pracowników 2057
Ogłoszenia o naborze 2486
Wyniki naboru 0
Procedury naboru 0
Wyniki naboru z poprzedniej wersji BIP 164
Dział: Finanse
Podstrona Ilość
Finanse 119
Interpretacje podatkowe 17
Budżet miasta online 19
Budżet miasta i sprawozdania 40
Rok 2021 55
Rok 2020 31
Rok 2019 8
Rok 2018 8
Rok 2017 5
Rok 2016 2
Rok 2015 2
Podatki i opłaty w 2021 r. 33
Pomoc publiczna 10
Obligacje komunalne 9
Dział: Zamówienia publiczne
Podstrona Ilość
Zamówienia publiczne 684
Powyżej 30 tys. euro / 130 tys. zł. netto 1413
Poniżej 30 tys. euro / poniżej 130 tys. zł netto 577
Archiwalne 45
Archiwum przetargów z poprzedniego serwisu 31
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia 68
Dokończenia przetargów z poprzedniej wersji BIP 19
Plan postępowań o udzieleniu zamówień 63
Konkursy 34
Ogólne Postanowienia Umowy (OPU) 9
Otwarcie ofert ONLINE 33
Dialog Techniczny 7
Dialog techniczny dotyczący zaprojektowania, wykonania i montażu wystawy edukacyjnej pt. „Niezwykłe właściwości cieczy” do Parku Nauki Torus 0
Negocjacje 10
Likwidacja awarii mostu przez rz. Łydynię w km 0+201 drogi gminnej 121265W - ul. 3- go Maja w Ciechanowie 9
Dział: Jednostki organizacyjne
Podstrona Ilość
Jednostki organizacyjne 0
Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Ciechanów 115
Oświadczenia majątkowe jednostek organizacyjnych 0
2016 0
2015 0
Spis spółek z udziałem miasta 13
Oświadczenia majątkowe spółek z udziałem miasta 1
2016 0
2015 0
Ogłoszenia i informacje SJO i spółek 10
Dział: Wybory powszechne
Podstrona Ilość
Wybory powszechne 18
Referendum Ogólnokrajowe 2
Wybory do Sejmu i Senatu 3
Wybory Samorządowe 1
Prezydent RP 2
Parlament Europejski 1
Wybory uzupełniające do Rady Miasta Ciechanów 2
Dział: Organizacje pozarządowe
Podstrona Ilość
Organizacje pozarządowe 0
Ogłoszenia konkursów 60
Archiwum ogłoszeń 0
Wyniki konkursów 9
Dotacje - tryb pozakonkursowy 4
Ciechanowska Rada Pożytku Publicznego 2
Nagrody i stypendia artystyczne i sportowe 1
Konsultacje programu współpracy 14
Programy współpracy 2
Sprawozdanie z programów współpracy 1
Wzory dokumentów 24
Dział: Informacja nieudostępniona
Podstrona Ilość
Informacja nieudostępniona 38
Udostępnienie informacji publicznej 4
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych 2
Dział: Informacje o BIP
Podstrona Ilość
Strona główna BIP 3979
Redakcja BIP 10
Mapa witryny BIP 13
Jak korzystać z BIP 8
Jak szukać 5
Statystyka strony 6
Rejestr zmian 311
Dział: Menu Podmiotowe
Podstrona Ilość
Menu podmiotowe 6
Dział: Deklaracja dostępności
Podstrona Ilość
Deklaracja dostępności 31

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Ciechanów
Pierwsza publikacja
Paweł Żochowski 2012-01-25 13:59
Aktualizacja publikacji
IntraCOM Katowice 2021-08-25 07:45
Wytworzenie publikacji
IntraCOM.pl Katowice 2021-08-25 07:45
Zatwierdzenie
IntraCOM.pl Katowice 2021-08-25 07:45
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry