• Wersja kontrastowa ALT + 4
  • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Statystyka strony

Statystyka strony

Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.

Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne są w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem ...

Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.

Dział: Pomoc
Podstrona Ilość
Pomoc 33
Jak korzystać z BIP? 179
Jak szukać? 238
Polityka prywatności 130
Zastrzeżenia prawne 23
Dział: Urząd Miasta Ciechanów
Podstrona Ilość
Urząd Miasta Ciechanów 4218
Władze Urzędu 776
Struktura Urzędu 815
Wydziały Urzędu 1212
Referat ds. zatrudnienia 439
Referat ds. Procesów IT 196
Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego 125
Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 221
Wydział Planowania Przestrzennego 753
Wydział Inżynierii Miejskiej i Utrzymania Infrastruktury Drogowej 959
Wydział Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska 1746
Referat Mieszkaniowy 529
Wydział Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i Działań Strategicznych 251
Wydział Zamówień Publicznych 262
Wydział Inwestycji 428
Wydział Kontaktów Społecznych 559
Biuro Rady Miasta 169
Wydział Spraw Obywatelskich 911
Wydział Organizacyjny 363
Wydział Finansowo-Budżetowy 399
Wydzial Podatków i Opłat 1053
Biuro Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień 339
Straż Miejska 195
Urząd Stanu Cywilnego 906
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 705
Oświadczenia majątkowe 714
Oświadczenia majątkowe Samorządowych Jednostek Organizacyjnych 598
Regulaminy 194
Regulamin organizacyjny 45
Regulamin udzielania zamówień publicznych 59
Elektoniczna Skrzynka Podawcza 245
Dziennik Ustaw i Monitor Polski 53
Dział: Rada Miasta Ciechanów
Podstrona Ilość
Rada Miasta Ciechanów 0
Statut i regulaminy 169
Oświadczenia majątkowe 397
Dyżury radnych 23
Komisje Rady Miasta - kadencja 2018-2023 326
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 137
Roczny harmonogram posiedzeń 32
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 93
Roczny harmonogram posiedzeń 18
Komisja Spraw Społecznych i Spraw Obywatelskich 100
Roczny harmonogram posiedzeń 29
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 119
Roczny harmonogram pracy komisji 68
Komisja Rewizyjna 100
Roczny harmonogram posiedzeń 23
Komisja Skarg Wnioskow i Petycji 95
Roczny Harmonogram Posiedzeń 21
Sesje Rady Miasta - kadencja 2018-2023 2492
Terminarz posiedzień 574
Informacja o sesji 683
Uchwały Rady Miasta 2471
Archiwum uchwał Rady Miasta 2016 35
Archiwum uchwał Rady Miasta 2015 33
Archiwum uchwał Rady Miasta 2014 29
Roczny harmonogram Rady Miasta 128
Interpelacje 853
Wnioski 301
Transmisja wideo 1210
Petycje do Rady Miasta 244
Dział: Władze Miasta Ciechanów
Podstrona Ilość
Władze Miasta Ciechanów 0
Prezydent 2866
Oświadczenia majątkowe 292
Obwieszczenia Prezydenta 0
Archiwum obwieszczeń Prezydenta 2016 1
Archiwum obwieszczeń Prezydenta 2015 1
Zarządzenia Prezydenta 0
Archiwum zarządzeń 0
I Zastępca Prezydenta 454
Oświadczenia majątkowe 127
Oświadczenia majątkowe 1
Sekretarz 350
Oświadczenia majątkowe 146
Skarbnik 414
Oświadczenia majatkowe 110
Petycje do Prezydenta 108
Rejestr petycji 83
Sprawozdania 13
Dział: Jak załatwić sprawę
Podstrona Ilość
Jak załatwić sprawę 2498
Wydział Spraw Obywatelskich - Karty informacyjne 536
WSO.K1 - Zameldowanie i wymeldowanie osoby 483
WSO.K2 - Zameldowanie lub wymeldowanie cudzoziemca 68
WSO.K3 - Dowody osobiste 648
WSO.K4 - Rejestr wyborców 0
WSO.K5 - Decyzje administracyjne w sprawach meldunkowych 137
WSO.K6 - Udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców, rejestru pesel oraz dowodów osobistych 168
WSO.K7 - Wydawanie zaświadczeń 120
Wydział Podatków i Opłat - Karty informacyjne 501
WPO.K1 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych - zgłoszenie 359
WPO.K2 - podatek rolny od osób fizycznych - zgłoszenie 0
WPO.K3 - podatek leśny od osób fizycznych - zgłoszenie 0
WPO.K4 - podatek od nieruchomości od osób prawnych - zgłoszenie 198
WPO.K5 - podatek rolny od osób prawnych - zgłoszenie 0
WPO.K6 - Podatek leśny od osób prawnych - zgłoszenie 0
WPO.K7 - podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych - zgłoszenie 67
WPO.K8 - ulgi w spłacie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, środków transportu, opłaty skarbowej 0
WPO.K9 - Opłata od posiadania psów. Rejestracja / wyrejestrowanie 106
WPO.K10 - opłata od posiadania psów - ulgi, umorzenia, odroczenia, raty 0
WPO.K11 - opłata skarbowa - wnioski w sprawie zwrotu 0
WPO.K12 - podatki stanowiące dochód gminy a pobierane przez urzędu skarbowe 0
WPO.K13 - przeniesienie własności nieruchomości w zamian za zaległości podatkowe 0
WPO.K14 - stwierdzenie nadpłaty podatku 0
WPO.K15 - wniosek o wydanie zaświadczenia o nie zaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych 157
WPO.K16 - wniosek o wydanie zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatników podatków i opłat lokalnych 0
WPO.K17 - wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodowości z gospodarstwa rolnego 0
WPO.K18 - odwołania i zażalenia w trybie postępowania podatkowego 0
WPO.K19 - potwierdzenie zawarcia umowy dzierżawy gruntów rolnych 0
Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - Karty informacyjne 0
ZKO.K1 - zasady ustalania i wypłacania świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie żołnierzom... 103
ZKO.K2 - uznanie żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny oraz za żołnierza samotne 0
ZKO.K3 - orzekanie o konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej opieki nad członkiem rodziny 0
ZKO.K4 - zasady i tryb pokrywania należności i opłat mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony RP oraz członkom ich rodzin 0
ZKO.K5 - świadczenia osobiste i rzeczowe na rzecz obrony 115
ZKO.K6 - wydanie decyzji na przeprowadzenie imprezy masowej 70
ZKO K7 - organizacja i przeprowadzenie imprezy artystycznej i rozrywkowej niebędacej imprezą masową 0
ZKO.K8 - obrona cywilna 48
ZKO K9 - zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym 0
Urząd Stanu Cywilnego - Karty informacyjne 448
USC.K1 - zawarcie związku małżeńskiego (przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego) 168
USC.K2 - wydanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego 0
USC.K3 - zawarcie związku małżeńskiego (przed duchownym) 53
USC.K4 - zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 0
USC.K5 - zgłoszenie urodzenia dziecka 94
USC.K6 - rejestracja zgonu 54
USC.K7 - sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego 0
USC.K8 - uzupełnienie treści akt stanu cywilnego 0
USC.K9 - wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą 0
USC.K10 - ustalenie i odtworzenie aktu stanu cywilnego 0
USC.K11 - powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa 0
USC.K12 - nadanie dziecku nazwiska 0
USC.K13 - dokonanie zmiany imienia dziecka 0
USC.K14 - oświadczenie o uznaniu ojcostwa dziecka narodzonego lub poczętego 85
USC.K15 - sporządzenie testamentu 0
USC.K16 - wydawanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego i potwierdzanie danych osobowych 283
USC.K17 - wydanie zaświadczeń o stanie cywilnym 0
USC.K18 - wydawanie zaświadczeń z rejestru stanu cywilnego 0
USC.K19 - sporządzenie aktu małżeństwa zawartego przed duchownym 0
USC.K20 - zmiana nazwiska i imienia (imion) 47
USC.K21 - uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego w państwie nie należącym do Unii Europejskiej 0
USC.K22 - uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego na terenie Unii Europejskiej 59
USC.K23 - nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie (50-lecie) 0
Wydział Planowania Przestrzennego - Karty informacyjne 435
WPP.K1 - wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 97
WPP.K2 - wydanie decyzji o warunkach zabudowy 304
WPP.K4 - przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy 0
WPP.K5 - sporządzenie nowego lub zmiana obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania 0
WPP.K6 - sporządzenie lub zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 0
WPP.K7 - wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 147
WPP.K8 - wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 0
WPP.K9 - wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki/ek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 182
WPP.K3 - zmiana decyzji o warunkach zabudowy 0
WPP.K10 - wydanie zaświadczenia o położeniu nieruchomości na obszarze rewitalizacji lub w Specjalnej Strefie Rewitalizacji 80
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - Karty informacyjne 557
WGN.K1 - wydzierżawianie działek gruntów stanowiących mienie komunalne na okres do trzech miesięcy, do trzech lat, powyżej trzech lat 0
WGN.K3 - rezygnacja z dzierżawy gruntu 0
WGN.K4 - przedłużenie umowy dzierżawy gruntu 0
WGN.K5 - zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości 0
WGN.K6 - rozgraniczanie nieruchomości 0
WGN.K7 - umieszczanie reklam na budynkach i gruntach stanowiących mienie komunalne 0
WGN.K8 - zamiana nieruchomości gruntowych 0
WGN.K10 - sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej 0
WGN.K11 - aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, jeżeli wartość nieruchomości uległa zmianie 0
WGN.K12 - zmiana stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej 0
WGN.K13 - przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej należnej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu 0
WGN.K14 - sprzedaż nieruchomości dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu w trybie bezprzetargowym na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami 0
WGN.K15 - bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego 0
WGN.K16 - ustalenie wysokości odszkodowania za grunty wydzielone pod drogi publiczne, które z mocy prawa przeszły na własność Gminy 0
WGN.K17 - sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy 0
WGN.K18 - sprzedaż lokalu użytkowego na rzecz najemcy 0
WGN.K19 - ustalenie numeru porządkowego nieruchomości 55
WGN.K20 - zajęcie gruntów komunalnych pod budowę infrastruktury technicznej 0
WGN.K22 - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 0
Wydział Inżynierii Miejskiej i Utrzymania Infrastruktury Drogowej - Karty informacyjne 397
WIMID. K1 - oświetlenie uliczne 0
WIMID.K2 - bezdomne zwierzęta, schronisko dla bezdomnych zwierząt 60
WIMID.K3 - zgłoszenia w zakresie bieżącego utrzymania dróg, ulic, mostów, organizacji ruchu drogowego na drogach gminnych 0
WIMID.K4 - kanalizacja deszczowa - interwencje 0
WIMID.K5 - nadzór nad sprawowaniem zarządu cmentarzem komunalnym i obiektami cmentarnictwa wojennego - interwencje 0
WIMID.K6 - opiniowanie projektów organizacji ruchu drogowego dróg gminnych 0
WIMID.K7 - prawo dysponowania terenem na cele budowlane 64
WIMID.K8 - rozstrzyganie sporów o przywrócenie stanu wody na gruncie 0
WIMID.K9 - umieszczanie reklamy /sezonowego stoiska handlowo-usługowego/ w tym ogródka kawiarnianego w pasach dróg gminnych 0
WIMID.K10 - zgoda zarządcy drogi na usytuowanie obiektu budowlanego w mniejszej odległości od pasa drogowego drogi gminnej niż określona w ustawie 0
WIMID.K11- utrzymanie czystości i porządku na terenach należących do Gminy Miejskiej Ciechanów – montaż koszy, sprzątanie dróg gminnych 0
WIMID.K12 - utrzymanie i eksploatacja szaletu miejskiego 0
WIMID.K13 - uzgadnianie tras przebiegu sieci infrastruktury technicznej w pasach drogowych dróg gminnych 0
WIMID.K14 - zezwolenie na zajęcie pasa drogowego dla ulic gminnych 239
WIMID.K15- zdroje uliczne 0
WIMID.K16 - zezwolenie na lokalizację zjazdu publicznego lub indywidualnego z drogi gminnej 103
WIMID.K17 - udzielanie zezwoleń na świadczenie usług związanych z opróżnianiem zbiorników bezodpływowych i transportem nieczystości ciekłych 0
WIMID.K18 - zgłoszenia w sprawie zimowego utrzymania dróg gminnych 0
WIMID.K20 - odwołanie od zapłaty opłaty dodatkowej za niedopełnienie obowiązku uiszczenia opłaty za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania 0
WIMID K21 - Oznakowanie i rejestracja psa 0
WIMID K22 - Zarejestrowanie psa 66
WIMID.K24 - opłata za korzystanie z przystanków, ktorych właścicielem jest Gmina Miejska Ciechanów 0
WIMID.K19 - Zgłoszenie w zakresie zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami, instalacji mogących negatywnie o 0
WIMID.K23 - Wyrejestrowanie psa 69
Wydział Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska - karty informacyjne 512
WGOŚ. K1 - interwencja w sprawie ochrony przyrody 0
WGOŚ. K2 - interwencja w sprawie gromadzenia odpadów w miejscach do tego nie przeznaczonych 0
WGOŚ. K3 - interwencja w sprawie uciążliwości emisji nie wymagającej pozwolenia z instalacji/urządzenia prowadzonej lub użytkowanej przez osobę fiz. 0
WGOŚ.K4 - uzyskanie informacji o środowisku i jego ochronie, znajdujących się w posiadaniu gminy 0
WGOŚ.K5 - usunięcie drzew i krzewów przez władającego nieruchomością z wyłączeniem terenów wpisanych do rej. zabytków i nieruchomości gminnych 149
WGOŚ.K6 - zgłoszenie w zakresie bieżącego utrzymania zieleni na terenach gminnych 0
WGOŚ.K7 - zgłoszenie w sprawie oczyszczenia, udrożnienia rowów melioracyjnych na działkach gminy miejskiej 81
WGOŚ.K8 - uzyskiwanie wpisu do rejestru działalności regulowanej 0
WGOŚ.K9 - przedkładanie przez os. fizyczne, niebędące przedsiębiorcami informacji o wyrobach zawierających azbest 0
WGOŚ.K10 - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia 86
WGOŚ. K11 - udział w programie usuwania wyrobów zawierających azbest 0
WGOŚ.K12 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 722
WGOŚ.K13 - Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew(a) stanowiących własność osób fizycznych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej 137
Wydział Organizacyjny - Karty informacyjne 367
WO.K1 - Wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym 0
WO.K2 - Licencja oraz wypis z licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką na obszar miasta Ciechanów 0
WO.K3 - Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką na obszar miasta Ciechanów 0
WO.K4 - Wydanie wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką na obszar miasta Ciechanów 0
WO.K5 - Zaprzestanie wykonywania transportu drogowego taksówką 0
WO.K6 - Zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką 0
WO.K7 - Udzielanie informacji o przedsiębiorcach 0
WO.K8 - Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 115
WO.K9 - Wydanie jednorazowego zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych 0
WO.K10 - Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy na imprezy zamknięte organizowane przez klienta 0
WO.K11 - Rezygnacja z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 108
WO.K12 - Pobór opłat na targowisku, bazarach i giełdach samochodowych oraz wszelkich terenach, na których prowadzony jest handel 128
WO.K13 - Zarządzanie, nadzór i obsługa targowiska i bazaru 0
WO.K14 - wpis, zmiana wpisu, zawieszenie, wznowienie i zaprzestanie działalności gospodarczej 78
WO.K15 - Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną 0
WO.K16 - Zwrot podatku akcyzowego dla podatników podatku rolnego 0
WO.K17 - Krótkotrwałe zajęcie nieruchomości podczas imprez plenerowych (od 1 do 7 dni) stanowiących mienie komunalne lub zarządzanych lub administrowa 0
Referat Obsługi Przedsiębiorców - Karty informacyjne 0
Referat Mieszkaniowy - Karty informacyjne 466
M.K2 - wydanie zgody na adaptację pomieszczenia w budynku stanowiacym własność lub współwłasność Gminy Miejskiej Ciechanów 0
M.K3 - potwierdzenie wstąpienia w najem lokalu po śmierci najemcy lub po zrzeczeniu się prawa najmu 0
M.K4 - najem lokalu mieszkalnego w ramach tzw. "rozgęszczenia" 0
M.K5 - wskazanie lokalu dla osoby szczególnie potrzebnej dla miasta 0
M.K6 - wskazanie lokalu zamiennego 193
M.K7 - najem lokalu mieszkalnego 146
M.K8 - najem socjalny lokalu 200
M.K9 - wyrażenie zgody na podnajem lokalu komunalnego 0
M.K10 - wzajemna zamiana lokali 0
M.K11 - zamiana z urzędu 0
Straż Miejska - Karty informacyjne 62
SM.K1 - podejmowanie interwencji na zgłoszenie o nie stosowaniu się do przepisów prawa 0
SM.K2 - należności przysługujące świadkowi wezwanemu przez organ prowadzący postępowanie w sprawach o wykroczenia 66
SM.K3 - Udostępnienie nagrań z Systemu Monitoringu Wizyjnego - Kamery Personalne (Systemu MWKP) 0
SM K4 - Zabezpieczenie nagrań z systemu Miejskiego Monitoringu Wizyjnego (systemu MMW) 62
SM.K5 - przeglądanie akt i sporządzanie kopii dokumentów 0
Biuro Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień - Karty informacyjne 0
PU. K1 - składanie ofert do Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 0
PU. K2 - składanie ofert do Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 0
Wydział Kontaktów Społecznych - Karty informacyjne 85
WKS.K2 - wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych miasta Ciechanów 0
WKS.K3 - wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 0
WKS.K4 - wydanie karty / duplikatu Karty Dużej Rodziny 67
WKS.K5 - wykreślenie wpisu z ewidencji szkół i placówek niepublicznych 0
WKS K6 - wpis do rejestru instytucji kultury, dokonanie zmian wpisu w Rejestrze Instytucji Kultury, wydanie odpisu z Rejestru Instytucji Kultury 79
WKS K7 - wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych, wykaz dziennych opiekunów i podmiotów ich zatrudniających 0
Dział: Informacje Urzędu
Podstrona Ilość
Informacje Urzędu 2168
Ogłoszenia i inne informacje 1049
Ogłoszenia wydziałów 480
Ogłoszenia o zgromadzeniach 62
Nieruchomości na sprzedaż 1728
Dzierżawa/użyczenie/najem nieruchomości 309
Ogłoszenia dla organizacji pozarządowych 104
Ogłoszenia dla przedsiębiorców i inwestorów 292
Opłaty i zobowiązania podatkowe wobec gminy 206
Lokalizacja Inwestycji Mieszkaniowej 143
Nieruchomość położona w Ciechanowie przy ul. Opinogórskiej. 57
Miejscowe Plany i Studium 0
Obowiązujące - wykaz 1563
Projekty MPZP do wglądu 392
Projekt MPZP "BLOKI I" - cześć B w Ciechanowie wykładany do publicznego wglądu w dniach 09.09.2022 - 03.10.2022 0
Projekt MPZP "BLOKI II" - cześć B w Ciechanowie wykładany do publicznego wglądu w dniach 05.09.2022 - 26.09.2022 0
Projekt MPZP „Zagumienna - Powstańców Wielkopolskich” w Ciechanowie wykładany do publicznego wglądu w dniach 12.10.2021 - 02.11.2021 93
Projekt MPZP "BLOKI II" w Ciechanowie wykładany do publicznego wglądu w dniach 13.07.2021 - 10.08.2021 71
Projekt MPZP "Andersa" w Ciechanowie wykładany do publicznego wglądu w dniach 13.07.2021 - 10.08.2021 0
Projekt MPZP „PŁOCKA” w Ciechanowie wykładany w dniach 12.04.2021 - 11.05.2021 0
Projekt MPZP „Zagumienna - Powstańców Wielkopolskich” w Ciechanowie wykładany w dniach 02.03.2021-30.03.2021 48
Projekt MPZP „PŁOCKA” w Ciechanowie wykładany w dniach 07.01.2021 - 05.02.2021 0
Zbiór APP - MPZP 78
Zbiór APP - SUIKZP 0
Studium 302
Nieobowiązujące - wykaz 0
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności p.n. "PŁOŃSKA" - Nieobowiązujący 0
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „PŁOCKA” w Ciechanowie - Nieobowiązujący 0
Sporządzane - Schemat 153
Obowiązujące - Schemat 199
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego "Trakt Rzeczkowska" w Ciechanowie. 0
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego części terenu położonego przy ul. Sienkiewicza w Ciechanowe 0
Gospodarka odpadami 224
Wybór ławników 51
Wykaz osób i podmiotów - zwrot podatku akcyzowego 0
Skargi, wnioski 78
Audyty i Kontrole 61
Wewnętrzne 48
Zewnętrzne 0
Informacje o środowisku 94
Usuwanie azbestu 0
Konsultacje społeczne 133
Programy strategiczne 162
Strategia rozwoju elektromobilności dla miasta Ciechanów 0
Lokalny Program Rewitalizacji 198
Strategia Rozwoju Miasta 134
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta 107
Strategia Informatyzacji UM 0
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 59
Program ochrony środowiska Gminy Miejskiej Ciechanów na lata 2013-2016 z uwzględnieniem perspektywy do 2020 r. 35
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Ciechanowa na lata 2016 – 2032 r. 0
Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w energię elektryczną, cieplną i gazową dla Gminy Miejskiej Ciechanów. 0
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 38
Raporty o Stanie Miasta 0
Wykaz prowadzonych rejestrów, ewidencji i archiwów 103
Rejestry 84
Rejestr Instytucji Kultury 0
Dział: Baza Rejestrów Urzędowych
Podstrona Ilość
Baza Rejestrów Urzędowych 1534
Uchwały Rady Miasta 604
Archiwum Uchwał Rady Miasta 89
Archiwum Uchwał Rady Miasta 2016 8
Archiwum Uchwał Rady Miasta 2015 7
Archiwum Uchwał Rady Miasta 2014 8
Obwieszczenia Prezydenta 490
Archiwum Obwieszczeń Prezydenta 2016 0
Archiwum Obwieszczeń Prezydenta 2015 0
Zarządzenia Prezydenta 1823
Archiwum Zarządzeń Prezydenta 2016 50
Archiwum Zarządzeń Prezydenta 2015 65
Obwieszczenia inne 181
Archiwum obwieszczeń innych 0
Dział: Nabór pracowników
Podstrona Ilość
Nabór pracowników 10128
Ogłoszenia o naborze 13376
Wyniki naboru 10
Procedury naboru 0
Wyniki naboru z poprzedniej wersji BIP 555
Dział: Finanse
Podstrona Ilość
Finanse 883
Interpretacje podatkowe 76
Budżet miasta online 194
Budżet miasta i sprawozdania 390
Rok 2022 257
Rok 2021 324
Rok 2020 108
Rok 2019 33
Rok 2018 17
Rok 2017 14
Rok 2016 7
Rok 2015 9
Podatki i opłaty w 2022 r. 420
Pomoc publiczna 45
Obligacje komunalne 67
Dział: Zamówienia publiczne
Podstrona Ilość
Zamówienia publiczne 6919
Powyżej 30 tys. euro / 130 tys. zł. netto 13326
Poniżej 30 tys. euro / poniżej 130 tys. zł netto 4079
Archiwalne 307
Archiwum przetargów z poprzedniego serwisu 168
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia 485
Dokończenia przetargów z poprzedniej wersji BIP 123
Plan postępowań o udzieleniu zamówień 634
Konkursy 224
Ogólne Postanowienia Umowy (OPU) 48
Otwarcie ofert ONLINE 199
Dialog Techniczny 76
Dialog techniczny dotyczący zaprojektowania, wykonania i montażu wystawy edukacyjnej pt. „Niezwykłe właściwości cieczy” do Parku Nauki Torus 17
Negocjacje 112
Likwidacja awarii mostu przez rz. Łydynię w km 0+201 drogi gminnej 121265W - ul. 3- go Maja w Ciechanowie 30
Koncesje 187
Dział: Jednostki organizacyjne
Podstrona Ilość
Jednostki organizacyjne 0
Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Ciechanów 864
Oświadczenia majątkowe jednostek organizacyjnych 1
2016 0
2015 0
Spis spółek z udziałem miasta 94
Oświadczenia majątkowe spółek z udziałem miasta 6
2016 0
2015 3
Ogłoszenia i informacje SJO i spółek 80
Dział: Wybory powszechne
Podstrona Ilość
Wybory powszechne 123
Referendum Ogólnokrajowe 5
Wybory do Sejmu i Senatu 8
Wybory Samorządowe 54
Prezydent RP 9
Parlament Europejski 3
Wybory uzupełniające do Rady Miasta Ciechanów 15
Dział: Organizacje pozarządowe
Podstrona Ilość
Organizacje pozarządowe 417
Ogłoszenia konkursów 383
Archiwum ogłoszeń 6
Wyniki konkursów 193
Dotacje - tryb pozakonkursowy 55
Ciechanowska Rada Pożytku Publicznego 27
Nagrody i stypendia artystyczne i sportowe 111
Konsultacje programu współpracy 63
Programy współpracy 35
Sprawozdanie z programów współpracy 41
Wzory dokumentów 243
Dział: Informacja nieudostępniona
Podstrona Ilość
Informacja nieudostępniona 198
Udostępnienie informacji publicznej 19
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych 14
Dział: Informacje o BIP
Podstrona Ilość
Strona główna BIP 25077
Redakcja BIP 86
Mapa witryny BIP 77
Jak korzystać z BIP 100
Jak szukać 54
Statystyka strony 15
Rejestr zmian 2305
Tłumacz języka migowego 81
Dział: Menu Podmiotowe
Podstrona Ilość
Menu podmiotowe 47
Dział: Dostępność
Podstrona Ilość
Dostępność 153
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego 40
Deklaracja dostępności 51
Dział: Rok 2022_1
Podstrona Ilość
Rok 2022_1 4
Interpretacje podatkowe 0
Budżet miasta online 3
Budżet miasta i sprawozdania 3
Rok 2022 4
Rok 2021 3
Rok 2020 1
Rok 2019 0
Rok 2018 0
Rok 2017 0
Rok 2016 0
Rok 2015 0
Podatki i opłaty w 2021 r. 8
Pomoc publiczna 0
Obligacje komunalne 1
Dział: Deklaracja dostępności
Podstrona Ilość
Deklaracja dostępności 130

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Ciechanów
Pierwsza publikacja
Paweł Żochowski 2012-01-25 13:59
Aktualizacja publikacji
IntraCOM Katowice 2021-08-25 07:45
Wytworzenie publikacji
IntraCOM.pl Katowice 2021-08-25 07:45
Zatwierdzenie
IntraCOM.pl Katowice 2021-08-25 07:45
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry