• Wersja kontrastowa ALT + 4
  • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Statystyka strony

Statystyka strony

Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.

Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne są w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem ...

Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.

Dział: Pomoc
Podstrona Ilość
Pomoc 54
Jak korzystać z BIP? 306
Jak szukać? 378
Polityka prywatności 185
Zastrzeżenia prawne 28
Dział: Urząd Miasta Ciechanów
Podstrona Ilość
Urząd Miasta Ciechanów 7198
Władze Urzędu 1335
Struktura Urzędu 1384
Wydziały Urzędu 2066
Referat ds. zatrudnienia 725
Referat ds. Procesów IT 315
Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego 208
Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 388
Wydział Planowania Przestrzennego 1220
Wydział Inżynierii Miejskiej i Utrzymania Infrastruktury Drogowej 1695
Wydział Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska 2683
Referat Mieszkaniowy 922
Wydział Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i Działań Strategicznych 497
Wydział Zamówień Publicznych 413
Wydział Inwestycji 785
Wydział Kontaktów Społecznych 922
Biuro Rady Miasta 309
Wydział Spraw Obywatelskich 1486
Wydział Organizacyjny 649
Wydział Finansowo-Budżetowy 670
Wydzial Podatków i Opłat 2004
Biuro Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień 725
Straż Miejska 385
Urząd Stanu Cywilnego 2221
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 1172
Oświadczenia majątkowe 1558
Oświadczenia majątkowe Samorządowych Jednostek Organizacyjnych 1311
Regulaminy 272
Regulamin organizacyjny 75
Regulamin udzielania zamówień publicznych 126
Elektoniczna Skrzynka Podawcza 503
Dziennik Ustaw i Monitor Polski 116
Dział: Rada Miasta Ciechanów
Podstrona Ilość
Rada Miasta Ciechanów 0
Statut i regulaminy 280
Oświadczenia majątkowe 1482
Dyżury radnych 69
Komisje Rady Miasta 623
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 347
Roczny harmonogram posiedzeń 98
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 267
Roczny harmonogram posiedzeń 51
Komisja Spraw Społecznych 267
Roczny harmonogram posiedzeń 78
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 302
Roczny harmonogram pracy komisji 234
Komisja Rewizyjna 263
Roczny harmonogram posiedzeń 61
Komisja Skarg Wnioskow i Petycji 214
Roczny Harmonogram Posiedzeń 46
Sesje Rady Miasta 4079
Terminarz posiedzień 1194
Informacja o sesji 1151
Uchwały Rady Miasta 3917
Archiwum uchwał Rady Miasta 2016 57
Archiwum uchwał Rady Miasta 2015 48
Archiwum uchwał Rady Miasta 2014 40
Roczny harmonogram Rady Miasta 262
Interpelacje 1318
Wnioski 490
Transmisja wideo 2981
Petycje do Rady Miasta 372
Dział: Władze Miasta Ciechanów
Podstrona Ilość
Władze Miasta Ciechanów 0
Prezydent 5090
Oświadczenia majątkowe 700
Obwieszczenia Prezydenta 0
Archiwum obwieszczeń Prezydenta 2016 1
Archiwum obwieszczeń Prezydenta 2015 1
Zarządzenia Prezydenta 0
Archiwum zarządzeń 0
I Zastępca Prezydenta 889
Oświadczenia majątkowe 283
Oświadczenia majątkowe 1
Sekretarz 678
Oświadczenia majątkowe 273
Skarbnik 801
Oświadczenia majatkowe 232
Petycje do Prezydenta 213
Rejestr petycji 170
Sprawozdania 30
Dział: Jak załatwić sprawę
Podstrona Ilość
Jak załatwić sprawę 4046
Wydział Spraw Obywatelskich - Karty informacyjne 851
WSO.K1 - Zameldowanie i wymeldowanie osoby 874
WSO.K2 - Zameldowanie lub wymeldowanie cudzoziemca 77
WSO.K3 - Dowody osobiste 1368
WSO.K4 - Centralny Rejestr wyborców 0
WSO.K5 - Decyzje administracyjne w sprawach meldunkowych 206
WSO.K6 - Udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców, rejestru pesel oraz dowodów osobistych 241
WSO.K7 - Wydawanie zaświadczeń 176
WSO.K8 Zastrzeżenie i cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL 0
Wydział Podatków i Opłat - Karty informacyjne 939
WPO.K1 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych - zgłoszenie 695
WPO.K2 - podatek rolny od osób fizycznych - zgłoszenie 0
WPO.K3 - podatek leśny od osób fizycznych - zgłoszenie 0
WPO.K4 - podatek od nieruchomości od osób prawnych - zgłoszenie 559
WPO.K5 - podatek rolny od osób prawnych - zgłoszenie 0
WPO.K6 - Podatek leśny od osób prawnych - zgłoszenie 0
WPO.K7 - podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych - zgłoszenie 164
WPO.K8 - ulgi w spłacie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, środków transportu, opłaty skarbowej 0
WPO.K9 - Opłata od posiadania psów. Rejestracja / wyrejestrowanie 369
WPO.K10 - opłata od posiadania psów - ulgi, umorzenia, odroczenia, raty 0
WPO.K11 - opłata skarbowa - wnioski w sprawie zwrotu 0
WPO.K12 - podatki stanowiące dochód gminy a pobierane przez urzędu skarbowe 94
WPO.K13 - przeniesienie własności nieruchomości w zamian za zaległości podatkowe 0
WPO.K14 - stwierdzenie nadpłaty podatku 0
WPO.K15 - wniosek o wydanie zaświadczenia o nie zaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych 272
WPO.K16 - wniosek o wydanie zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatników podatków i opłat lokalnych 0
WPO.K17 - wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodowości z gospodarstwa rolnego 115
WPO.K18 - odwołania i zażalenia w trybie postępowania podatkowego 190
WPO.K19 - potwierdzenie zawarcia umowy dzierżawy gruntów rolnych 0
Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - Karty informacyjne 0
ZKO.K1 - zasady ustalania i wypłacania świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie żołnierzom... 142
ZKO.K2 - uznanie żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny oraz za żołnierza samotne 0
ZKO.K3 - orzekanie o konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej opieki nad członkiem rodziny 0
ZKO.K4 - zasady i tryb pokrywania należności i opłat mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony RP oraz członkom ich rodzin 0
ZKO.K5 - świadczenia osobiste i rzeczowe na rzecz obrony 332
ZKO.K6 - wydanie decyzji na przeprowadzenie imprezy masowej 157
ZKO K7 - organizacja i przeprowadzenie imprezy artystycznej i rozrywkowej niebędacej imprezą masową 0
ZKO.K8 - obrona cywilna 81
ZKO K9 - zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym 0
Urząd Stanu Cywilnego - Karty informacyjne 663
USC.K1 - zawarcie związku małżeńskiego (przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego) 306
USC.K2 - wydanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego 0
USC.K3 - zawarcie związku małżeńskiego (przed duchownym) 117
USC.K4 - zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 0
USC.K5 - zgłoszenie urodzenia dziecka 162
USC.K6 - rejestracja zgonu 112
USC.K7 - sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego 0
USC.K8 - uzupełnienie treści akt stanu cywilnego 0
USC.K9 - wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą 96
USC.K10 - ustalenie i odtworzenie aktu stanu cywilnego 0
USC.K11 - powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa 0
USC.K12 - nadanie dziecku nazwiska 0
USC.K13 - dokonanie zmiany imienia dziecka 0
USC.K14 - oświadczenie o uznaniu ojcostwa dziecka narodzonego lub poczętego 209
USC.K15 - sporządzenie testamentu 0
USC.K16 - wydawanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego i potwierdzanie danych osobowych 587
USC.K17 - wydanie zaświadczeń o stanie cywilnym 0
USC.K18 - wydawanie zaświadczeń z rejestru stanu cywilnego 0
USC.K19 - sporządzenie aktu małżeństwa zawartego przed duchownym 0
USC.K20 - zmiana nazwiska i imienia (imion) 135
USC.K21 - uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego w państwie nie należącym do Unii Europejskiej 0
USC.K22 - uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego na terenie Unii Europejskiej 155
USC.K23 - nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie (50-lecie) 0
Wydział Planowania Przestrzennego - Karty informacyjne 675
WPP.K1 - wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 149
WPP.K2 - wydanie decyzji o warunkach zabudowy 585
WPP.K3 - zmiana decyzji o warunkach zabudowy 0
WPP.K4 - przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy 0
WPP.K5 - wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki/ek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 316
WPP.K6 - wydanie zaświadczenia o położeniu nieruchomości na obszarze rewitalizacji lub w Specjalnej Strefie Rewitalizacji 228
WPP.K7 - wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 237
WPP.K8 - wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 0
WPP.K9 - sporządzenie lub zmiana aktu planowania przestrzennego 0
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - Karty informacyjne 994
WGN.K1 - wydzierżawianie działek gruntów stanowiących mienie komunalne na okres do trzech miesięcy, do trzech lat, powyżej trzech lat 0
WGN.K3 - rezygnacja z dzierżawy gruntu 0
WGN.K4 - przedłużenie umowy dzierżawy gruntu 0
WGN.K5 - zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości 0
WGN.K6 - rozgraniczanie nieruchomości 0
WGN.K7 - umieszczanie reklam na budynkach i gruntach stanowiących mienie komunalne 0
WGN.K8 - zamiana nieruchomości gruntowych 0
WGN.K10 - sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej 0
WGN.K11 - aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, jeżeli wartość nieruchomości uległa zmianie 0
WGN.K12 - zmiana stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej 0
WGN.K13 - przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej należnej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu 0
WGN.K14 - sprzedaż nieruchomości dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu w trybie bezprzetargowym na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami 0
WGN.K15 - bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego 0
WGN.K16 - ustalenie wysokości odszkodowania za grunty wydzielone pod drogi publiczne, które z mocy prawa przeszły na własność Gminy 0
WGN.K17 - sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy 0
WGN.K18 - sprzedaż lokalu użytkowego na rzecz najemcy 0
WGN.K19 - ustalenie numeru porządkowego nieruchomości 108
WGN.K20 - zajęcie gruntów komunalnych pod budowę infrastruktury technicznej 0
WGN.K22 - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 0
Wydział Inżynierii Miejskiej i Utrzymania Infrastruktury Drogowej - Karty informacyjne 709
WIMID. K1 - oświetlenie uliczne 84
WIMID.K2 - bezdomne zwierzęta, schronisko dla bezdomnych zwierząt 120
WIMID.K3 - zgłoszenia w zakresie bieżącego utrzymania dróg, ulic, mostów, organizacji ruchu drogowego na drogach gminnych 0
WIMID.K4 - kanalizacja deszczowa - interwencje 0
WIMID.K5 - nadzór nad sprawowaniem zarządu cmentarzem komunalnym i obiektami cmentarnictwa wojennego - interwencje 0
WIMID.K6 - opiniowanie projektów organizacji ruchu drogowego dróg gminnych 0
WIMID.K7 - prawo dysponowania terenem na cele budowlane 103
WIMID.K8 - rozstrzyganie sporów o przywrócenie stanu wody na gruncie 0
WIMID.K9 - umieszczanie reklamy /sezonowego stoiska handlowo-usługowego/ w tym ogródka kawiarnianego w pasach dróg gminnych 0
WIMID.K10 - zgoda zarządcy drogi na usytuowanie obiektu budowlanego w mniejszej odległości od pasa drogowego drogi gminnej niż określona w ustawie 111
WIMID.K11- utrzymanie czystości i porządku na terenach należących do Gminy Miejskiej Ciechanów – montaż koszy, sprzątanie dróg gminnych 0
WIMID.K12 - utrzymanie i eksploatacja szaletu miejskiego 0
WIMID.K13 - uzgadnianie tras przebiegu sieci infrastruktury technicznej w pasach drogowych dróg gminnych 0
WIMID.K14 - zezwolenie na zajęcie pasa drogowego dla ulic gminnych 431
WIMID.K15- zdroje uliczne 0
WIMID.K16 - zezwolenie na lokalizację zjazdu publicznego lub indywidualnego z drogi gminnej 159
WIMID.K17 - udzielanie zezwoleń na świadczenie usług związanych z opróżnianiem zbiorników bezodpływowych i transportem nieczystości ciekłych 0
WIMID.K18 - zgłoszenia w sprawie zimowego utrzymania dróg gminnych 0
WIMID.K20 - odwołanie od zapłaty opłaty dodatkowej za niedopełnienie obowiązku uiszczenia opłaty za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania 100
WIMID K21 - Oznakowanie i rejestracja psa 0
WIMID K22 - Zarejestrowanie psa 116
WIMID.K24 - opłata za korzystanie z przystanków, ktorych właścicielem jest Gmina Miejska Ciechanów 0
WIMID.K19 - Zgłoszenie w zakresie zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami, instalacji mogących negatywnie o 0
WIMID.K23 - Wyrejestrowanie psa 183
Wydział Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska - karty informacyjne 799
WGOŚ. K1 - interwencja w sprawie ochrony przyrody 0
WGOŚ. K2 - interwencja w sprawie gromadzenia odpadów w miejscach do tego nie przeznaczonych 0
WGOŚ. K3 - interwencja w sprawie uciążliwości emisji nie wymagającej pozwolenia z instalacji/urządzenia prowadzonej lub użytkowanej przez osobę fiz. 0
WGOŚ.K4 - uzyskanie informacji o środowisku i jego ochronie, znajdujących się w posiadaniu gminy 0
WGOŚ.K5 - usunięcie drzew i krzewów przez władającego nieruchomością z wyłączeniem terenów wpisanych do rej. zabytków i nieruchomości gminnych 258
WGOŚ.K6 - zgłoszenie w zakresie bieżącego utrzymania zieleni na terenach gminnych 0
WGOŚ.K7 - zgłoszenie w sprawie oczyszczenia, udrożnienia rowów melioracyjnych na działkach gminy miejskiej 1008
WGOŚ.K8 - uzyskiwanie wpisu do rejestru działalności regulowanej 0
WGOŚ.K9 - przedkładanie przez os. fizyczne, niebędące przedsiębiorcami informacji o wyrobach zawierających azbest 0
WGOŚ.K10 - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia 176
WGOŚ. K11 - udział w programie usuwania wyrobów zawierających azbest 0
WGOŚ.K12 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1532
WGOŚ.K13 - Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew(a) stanowiących własność osób fizycznych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej 256
Wydział Organizacyjny - Karty informacyjne 603
WO.K1 - Wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym 0
WO.K2 - Licencja oraz wypis z licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką na obszar miasta Ciechanów 0
WO.K3 - Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką na obszar miasta Ciechanów 0
WO.K4 - Wydanie wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką na obszar miasta Ciechanów 0
WO.K5 - Zaprzestanie wykonywania transportu drogowego taksówką 0
WO.K6 - Zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką 0
WO.K7 - Udzielanie informacji o przedsiębiorcach 0
WO.K8 - Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 227
WO.K9 - Wydanie jednorazowego zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych 70
WO.K10 - Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy na imprezy zamknięte organizowane przez klienta 0
WO.K11 - Rezygnacja z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 222
WO.K12 - Pobór opłat na targowisku, bazarach i giełdach samochodowych oraz wszelkich terenach, na których prowadzony jest handel 279
WO.K13 - Zarządzanie, nadzór i obsługa targowiska i bazaru 0
WO.K14 - wpis, zmiana wpisu, zawieszenie, wznowienie i zaprzestanie działalności gospodarczej 121
WO.K15 - Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną 0
WO.K16 - Zwrot podatku akcyzowego dla podatników podatku rolnego 88
WO.K17 - Krótkotrwałe zajęcie nieruchomości podczas imprez plenerowych (od 1 do 7 dni) stanowiących mienie komunalne lub zarządzanych lub administrowa 0
Referat Obsługi Przedsiębiorców - Karty informacyjne 0
Referat Mieszkaniowy - Karty informacyjne 691
M.K2 - wydanie zgody na adaptację pomieszczenia w budynku stanowiacym własność lub współwłasność Gminy Miejskiej Ciechanów 0
M.K3 - potwierdzenie wstąpienia w najem lokalu po śmierci najemcy lub po zrzeczeniu się prawa najmu 0
M.K4 - najem lokalu mieszkalnego w ramach tzw. "rozgęszczenia" 0
M.K5 - wskazanie lokalu dla osoby szczególnie potrzebnej dla miasta 0
M.K6 - wskazanie lokalu zamiennego 398
M.K7 - najem lokalu mieszkalnego 265
M.K8 - najem socjalny lokalu 484
M.K9 - wyrażenie zgody na podnajem lokalu komunalnego 0
M.K10 - wzajemna zamiana lokali 0
M.K11 - zamiana z urzędu 0
Straż Miejska - Karty informacyjne 118
SM.K1 - podejmowanie interwencji na zgłoszenie o nie stosowaniu się do przepisów prawa 0
SM.K2 - należności przysługujące świadkowi wezwanemu przez organ prowadzący postępowanie w sprawach o wykroczenia 107
SM.K3 - Udostępnienie nagrań z Systemu Monitoringu Wizyjnego - Kamery Personalne (Systemu MWKP) 0
SM K4 - Zabezpieczenie nagrań z systemu Miejskiego Monitoringu Wizyjnego (systemu MMW) 101
SM.K5 - przeglądanie akt i sporządzanie kopii dokumentów 0
Biuro Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień - Karty informacyjne 0
PU. K1 - składanie ofert do Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 0
PU. K2 - składanie ofert do Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 0
Wydział Kontaktów Społecznych - Karty informacyjne 143
WKS.K2 - wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych miasta Ciechanów 0
WKS.K3 - wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 0
WKS.K4 - wydanie karty / duplikatu Karty Dużej Rodziny 121
WKS.K5 - wykreślenie wpisu z ewidencji szkół i placówek niepublicznych 0
WKS K6 - wpis do rejestru instytucji kultury, dokonanie zmian wpisu w Rejestrze Instytucji Kultury, wydanie odpisu z Rejestru Instytucji Kultury 203
WKS K7 - wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych, wykaz dziennych opiekunów i podmiotów ich zatrudniających 0
Zastrzeżenie i cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL 0
Dział: Informacje Urzędu
Podstrona Ilość
Informacje Urzędu 3797
Ogłoszenia i inne informacje 1797
Ogłoszenia wydziałów 829
Ogłoszenia o zgromadzeniach 150
Nieruchomości na sprzedaż 3202
Dzierżawa/użyczenie/najem nieruchomości 804
Ogłoszenia dla organizacji pozarządowych 167
Ogłoszenia dla przedsiębiorców i inwestorów 1645
Opłaty i zobowiązania podatkowe wobec gminy 329
Planowanie przestrzenne 0
Wzór formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego 0
Plan ogólny 0
Projekt w trakcie opracowania 0
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 0
Obowiązujące 579
Projekt zmiany SUIKZP wykładany do publicznego wglądu 0
Projekt zmiany studium wykładany do publicznego wglądu od 08-05-2023 do 29-05-2023 0
Wsnioski w sprawie sporządzenia lub zmiany 0
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 0
Obowiązujące - wykaz 2695
Obowiązujące - Schemat 311
Sporządzane - Schemat 204
Projekty MPZP wykładane do publicznego wglądu 546
Projekt MPZP dla działki nr ewidencyjny 789/1 z obrębu 10-Śródmieście wykładany do publicznego wglądu w dniach 12.02.2024 - 03.03.2024 0
Projekt MPZP "Gostkowska-Prymasa Tysiąclecia" wykładany do publicznego wglądu w dniach 30.10.2023 - 20.11.2023 0
Projekt MPZP "Gostkowska-Prymasa Tysiąclecia" wykładany do publicznego wglądu w dniach 28.08.2023 - 18.09.2023 0
Projekt MPZP „Sońska - Krucza” wykładany do publicznego wglądu w dniach 03.01.2023 - 24.01.2023 0
Projekt MPZP "BLOKI I" - cześć B w Ciechanowie wykładany do publicznego wglądu w dniach 09.09.2022 - 03.10.2022 0
Projekt MPZP "BLOKI II" - cześć B w Ciechanowie wykładany do publicznego wglądu w dniach 05.09.2022 - 26.09.2022 0
Projekt MPZP „Zagumienna - Powstańców Wielkopolskich” w Ciechanowie wykładany do publicznego wglądu w dniach 12.10.2021 - 02.11.2021 100
Projekt MPZP "BLOKI II" w Ciechanowie wykładany do publicznego wglądu w dniach 13.07.2021 - 10.08.2021 71
Projekt MPZP "Andersa" w Ciechanowie wykładany do publicznego wglądu w dniach 13.07.2021 - 10.08.2021 0
Projekt MPZP „PŁOCKA” w Ciechanowie wykładany w dniach 12.04.2021 - 11.05.2021 0
Projekt MPZP „Zagumienna - Powstańców Wielkopolskich” w Ciechanowie wykładany w dniach 02.03.2021-30.03.2021 0
Projekt MPZP „PŁOCKA” w Ciechanowie wykładany w dniach 07.01.2021 - 05.02.2021 0
Nieobowiązujące - wykaz 82
Wnioski w sprawie sporządzenia lub zmiany mpzp 0
Zbiory danych przestrzennych oraz metadanych 0
Zbiór APP - MPZP 132
Zbiór APP - SUIKZP 0
Lokalizacja inwestycji mieszkaniowej 0
Wnioski 272
Nieruchomość położona w Ciechanowie przy ul. Opinogórskiej. 109
Nieruchomość położona w Ciechanowie w rejonie ul. Opinogórskiej 4312 72
Nieruchomość położona w Ciechanowie przy ul. Granicznej - wniosek wycofany 0
Nieruchomość położona w Ciechanowie przy ul. Ceramicznej 0
Nieruchomość położona w Ciechanowie przy ul. Granicznej 0
Standardy 0
Uchwała reklamowa 0
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego "Trakt Rzeczkowska" w Ciechanowie. 0
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego części terenu położonego przy ul. Sienkiewicza w Ciechanowe 0
Gospodarka odpadami 393
Wybór ławników 211
Wykaz osób i podmiotów - zwrot podatku akcyzowego 0
Skargi, wnioski 149
Audyty i Kontrole 107
Wewnętrzne 80
Zewnętrzne 0
Informacje o środowisku 188
Usuwanie azbestu 0
Konsultacje społeczne 247
Programy strategiczne 293
Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Partnerstwa Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego 0
Strategia rozwoju elektromobilności dla miasta Ciechanów 0
Lokalny Program Rewitalizacji 364
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta 205
Strategia Rozwoju Miasta 0
Strategia Rozwoju Miasta - obowiązująca do 29.11.2022 r. 257
Strategia Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Miasta Ciechanów do 2035 r. 98
Strategia Informatyzacji UM 0
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 165
Program ochrony środowiska Gminy Miejskiej Ciechanów na lata 2013-2016 z uwzględnieniem perspektywy do 2020 r. 71
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Ciechanowa na lata 2016 – 2032 r. 0
Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w energię elektryczną, cieplną i gazową dla Gminy Miejskiej Ciechanów. 0
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 69
Raport o stanie miasta za 2023 r. 0
Raporty o Stanie Miasta 0
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ciechanów do 2035 r. 0
Ubóstwo energetyczne w Gminie Miejskiej Ciechanów 0
Wykaz prowadzonych rejestrów, ewidencji i archiwów 160
Rejestry 128
Rejestr Instytucji Kultury 0
Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych 0
Informacja o wynikach otwartego naboru na Partnera 0
Dział: Baza Rejestrów Urzędowych
Podstrona Ilość
Baza Rejestrów Urzędowych 2512
Obwieszczenia Prezydenta 952
Archiwum Obwieszczeń Prezydenta 2016 0
Archiwum Obwieszczeń Prezydenta 2015 0
Uchwały Rady Miasta 1007
Archiwum Uchwał Rady Miasta 135
Archiwum Uchwał Rady Miasta 2016 15
Archiwum Uchwał Rady Miasta 2015 0
Archiwum Uchwał Rady Miasta 2014 16
Zarządzenia Prezydenta 3234
Archiwum Zarządzeń Prezydenta 2016 68
Archiwum Zarządzeń Prezydenta 2015 79
Obwieszczenia inne 422
Archiwum obwieszczeń innych 22
Dział: Nabór pracowników
Podstrona Ilość
Nabór pracowników 15200
Ogłoszenia o naborze 21284
Wyniki naboru 17
Procedury naboru 0
Wyniki naboru z poprzedniej wersji BIP 764
Dział: Finanse
Podstrona Ilość
Finanse 1551
Interpretacje podatkowe 135
Budżet miasta online 317
Budżet miasta i sprawozdania 767
Rok 2024 117
Rok 2023 252
Rok 2022 464
Rok 2021 367
Rok 2020 123
Rok 2019 43
Rok 2018 25
Rok 2017 15
Rok 2016 10
Rok 2015 16
Podatki i opłaty w 2024 r. 1059
Pomoc publiczna 99
Obligacje komunalne 97
Dział: Zamówienia publiczne
Podstrona Ilość
Zamówienia publiczne 12410
Powyżej 30 tys. euro / 130 tys. zł. netto 22234
Poniżej 30 tys. euro / poniżej 130 tys. zł netto 6842
Archiwalne 505
Archiwum przetargów z poprzedniego serwisu 284
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia 811
Dokończenia przetargów z poprzedniej wersji BIP 220
Plan postępowań o udzieleniu zamówień 1059
Konkursy 420
Ogólne Postanowienia Umowy (OPU) 74
Otwarcie ofert ONLINE 329
Dialog Techniczny 112
Dialog techniczny dotyczący zaprojektowania, wykonania i montażu wystawy edukacyjnej pt. „Niezwykłe właściwości cieczy” do Parku Nauki Torus 27
Negocjacje 187
Likwidacja awarii mostu przez rz. Łydynię w km 0+201 drogi gminnej 121265W - ul. 3- go Maja w Ciechanowie 35
Koncesje 254
Dział: Jednostki organizacyjne
Podstrona Ilość
Jednostki organizacyjne 0
Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Ciechanów 1438
Oświadczenia majątkowe jednostek organizacyjnych 3
2016 0
2015 0
Spis spółek z udziałem miasta 183
Oświadczenia majątkowe spółek z udziałem miasta 9
2016 0
2015 3
Ogłoszenia i informacje SJO i spółek 161
Dział: Wybory powszechne
Podstrona Ilość
Wybory powszechne 887
Referendum Ogólnokrajowe 14
Wybory do Sejmu i Senatu 68
Wybory Samorządowe 2275
Prezydent RP 41
Parlament Europejski 414
Wybory uzupełniające do Rady Miasta Ciechanów 54
Dział: Organizacje pozarządowe
Podstrona Ilość
Organizacje pozarządowe 810
Ogłoszenia konkursów 684
Archiwum ogłoszeń 11
Wyniki konkursów 363
Dotacje - tryb pozakonkursowy 100
Ciechanowska Rada Pożytku Publicznego 53
Nagrody i stypendia artystyczne i sportowe 194
Konsultacje programu współpracy 83
Programy współpracy 72
Sprawozdanie z programów współpracy 81
Wzory dokumentów 425
Dział: Informacja nieudostępniona
Podstrona Ilość
Informacja nieudostępniona 351
Udostępnienie informacji publicznej 44
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych 22
Dział: Informacje o BIP
Podstrona Ilość
Strona główna BIP 41088
Redakcja BIP 146
Mapa witryny BIP 115
Jak korzystać z BIP 156
Jak szukać 88
Statystyka strony 26
Rejestr zmian 3792
Tłumacz języka migowego 115
Dział: Menu Podmiotowe
Podstrona Ilość
Menu podmiotowe 82
Dział: Dostępność
Podstrona Ilość
Dostępność 325
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego 64
Deklaracja dostępności 78
Dział: Rok 2022_1
Podstrona Ilość
Rok 2022_1 4
Interpretacje podatkowe 0
Budżet miasta online 3
Budżet miasta i sprawozdania 3
Rok 2022 4
Rok 2021 3
Rok 2020 1
Rok 2019 0
Rok 2018 0
Rok 2017 0
Rok 2016 0
Rok 2015 0
Podatki i opłaty w 2021 r. 10
Pomoc publiczna 0
Obligacje komunalne 1
Dział: Deklaracja dostępności
Podstrona Ilość
Deklaracja dostępności 137

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Ciechanów
Pierwsza publikacja
Paweł Żochowski 2012-01-25 13:59
Aktualizacja publikacji
IntraCOM Katowice 2021-08-25 07:45
Wytworzenie publikacji
IntraCOM.pl Katowice 2021-08-25 07:45
Zatwierdzenie
IntraCOM.pl Katowice 2021-08-25 07:45
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry