• Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Jak załatwić sprawę/Wydział Kontaktów Społecznych - Karty informacyjne

Wydział Kontaktów Społecznych - Karty informacyjne

 Karty informacyjne znajdują się w panelu po lewej i na końcu strony

Zakres działania

 • Prowadzenie polityki informacyjnej Urzędu Miasta.
 • Współpraca z mediami, gromadzenie i udostepnianie informacji dotyczących funkcjonowania administracji miejskiej i instytucji podległych.
 • Sporządzanie odpowiedzi i wyjaśnień w trybie dostępu do informacji publicznej.
 • Nadzór merytoryczny i redagowanie Gazety Samorządu Miasta Ciechanów.
 • Nadzór merytoryczny i redagowanie strony internetowej Urzędu i profili społecznościowych.

 w zakresie promocji i komunikacji społecznej:

 • Opracowanie i realizacja strategii promocji miasta.
 • Opracowanie i dystrybucja wydawnictwa oraz materiałów reklamowych i informacyjnych.
 • Tworzenie mechanizmów dialogu obywatelskiego i konsultacji społecznych.
 • Opracowanie, aktualizacja i udostępnianie kalendarza imprez kulturalnych, sportowych i społecznych.
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi:
  1) opracowanie programu współpracy i monitorowanie jego realizacji,
  2) rozliczanie organizacji pozarządowych z realizacji zadań publicznych i otrzymanych dotacji z budżetu gminy.

w zakresie kultury:

 • Prowadzenie rejestru instytucji kultury podległych Gminie Miejskiej Ciechanów.
 • Współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną.
 • Organizowanie imprez kulturalnych o szczególnym znaczeniu dla miasta.
 • Kultywowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego; organizowanie uroczystości państwowych i rocznic historycznych.
 • Współpraca z instytucjami kultury i stowarzyszeniami dzialającymi na rzecz rozwoju i upowszechniania kultury w mieście.

  w zakresie sportu i kultury fizycznej:

 • Współpraca z MOSIR oraz organizacjami realizującymi zadania z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji.
 • Współudział w organizowaniu imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie miasta.
 • Inicjowanie przedsięwzięć w zakresie rozwoju bazy sportowej i rekreacyjnej.
 • Realizacja spraw związanych z przyznawaniem przez Prezydenta stypendiów i nagród za osiągnięcia sportowe.

  w zakresie oświaty i szkolnictwa:

 • Współpraca z ZOSiP oraz prowadzenie dokumentacji wynikającej z funkcji organu nadzorującego wobec przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów.
 • Prowadzenie ewidencji szkół i placówek oświatowych wynikającej z Ustawy o systemie oświaty.
 • Współpraca z uczelniami wyższymi.

  w zakresie współpracy zagranicznej

 • Opracowywanie, uzgadnianie i realizacja programu współpracy z miastami partnerskimi.
 • Pomoc w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych szkół, organizacji i instytucji z terenu miasta.
 • Inicjowanie i koordynacja wspólnych projektów z zakresu kultury, kultury fizycznej i spraw społecznych.

  w zakresie pomocy społecznej i ochrony zdrowia:

 • Współpraca z MOPS oraz prowadzenie dokumentacji wynikających z funkcji organu nadzorującego.
 • Inicjowanie i współudział w realizacji programów prozdrowotnych oraz na rzecz osób niepełnosprawnych.
 • Organizowanie prac społecznie użytecznych.
 • Przygotowywanie decyzji o świadczeniach zdrowotnych.
 • Realizacja obowiązków miasta wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi do lat trzech.
 • Realizacja rządowego i lokalnego programu rodzin wielodzietnych.

W zakresie informacji i komunikacji Wydział merytorycznie podlega Prezydentowi Miasta.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Ciechanów
Pierwsza publikacja
Paweł Żochowski 2011-11-02 11:53
Aktualizacja publikacji
Anna Goszczyńska 2016-10-06 11:47
Wytworzenie publikacji
Anna Goszczyńska 2016-10-06 11:47
Zatwierdzenie
Anna Goszczyńska 2016-10-06 11:47
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry