• Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Jak załatwić sprawę/Wydział Kontaktów Społecznych - Karty informacyjne

Wydział Kontaktów Społecznych - Karty informacyjne

 Karty informacyjne znajdują się w panelu po lewej i na końcu strony

W skład Wydziału wchodzi Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta.

Do zakresu dziłania Wydziału Kontaktów Społecznych należy:

 w zakresie informacji:

 • prowadzenie polityki informacyjnej Urzędu Miasta,
 • współpraca z mediami, gromadzenie i udostepnianie informacji dotyczących funkcjonowania administracji miejskiej i instytucji podległych,
 • sporządzanie odpowiedzi i wyjaśnień w trybie dostępu do informacji publicznej,
 • nadzór merytoryczny i redagowanie Gazety Samorządu Miasta Ciechanów,
 • nadzór merytoryczny i redagowanie strony internetowej Urzędu i profili społecznościowych,

 w zakresie promocji i komunikacji społecznej:

 • opracowanie i realizacja strategii promocji miasta,
 • opracowanie i dystrybucja wydawnictwa oraz materiałów reklamowych i informacyjnych,
 • tworzenie mechanizmów dialogu obywatelskiego i konsultacji społecznych,
 • opracowanie, aktualizacja i udostępnianie kalendarza imprez kulturalnych, sportowych i społecznych,
 • gromadzenie uporządkowanych informacji i materiałów o bieżących zdarzeniach, w sposób szczególny dokumentujących działania Gminy Miejskiej Ciechanów;
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi:
  • opracowanie programu współpracy i monitorowanie jego realizacji,
  • rozliczanie organizacji pozarządowych z realizacji zadań publicznych i otrzymanych dotacji z budżetu gminy.

w zakresie kultury:

 • prowadzenie rejestru instytucji kultury podległych Gminie Miejskiej Ciechanów,
 • współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną,
 • organizowanie imprez kulturalnych o szczególnym znaczeniu dla miasta,
 • kultywowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego, organizowanie uroczystości państwowych oraz rocznic historycznych,
 • flagowanie wyznaczonych miejsc na terenie miasta z okazji uroczystości oraz rocznic i świąt państwowych,
 • współpraca z instytucjami kultury i stowarzyszeniami dzialającymi na rzecz rozwoju i upowszechniania kultury w mieście,
 • udostępnianie, rozliczanie i finansowanie zużycia energii, obiektu „zasilanie imprez plenerowych” ul. Zamkowa, działka nr ew. 1189,
 • prowadzenie procedury związanej z rozpatrzeniem, weryfikacją i rozliczeniem wniosku o dotację na zabytki zgodnie z Uchwałą nr 52/VI/2015 z 26.03.2015 r. (w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków),
 • realizacja spraw związanych z przyznawaniem przez Prezydenta stypendiów i nagród za osiągnięcia artystyczne,

  w zakresie sportu i kultury fizycznej:

 • współpraca z MOSIR oraz organizacjami realizującymi zadania z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji,
 • współudział w organizowaniu imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie miasta,
 • inicjowanie przedsięwzięć w zakresie rozwoju bazy sportowej i rekreacyjnej,
 • realizacja spraw związanych z przyznawaniem przez Prezydenta stypendiów i nagród za osiągnięcia sportowe,

 w zakresie oświaty i szkolnictwa:

 • współpraca z CUW oraz prowadzenie dokumentacji wynikającej z funkcji organu nadzorującego wobec przedszkoli, szkół podstawowych,
 • prowadzenie ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych wynikającej z ustawy o systemie oświaty,
 • współpraca z uczelniami wyższymi,

 w zakresie współpracy zagranicznej:

 • opracowywanie, uzgadnianie i realizacja programu współpracy z miastami partnerskimi,
 • pomoc w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych szkół, organizacji i instytucji z terenu miasta,
 • inicjowanie i koordynacja wspólnych projektów z zakresu kultury, kultury fizycznej i spraw społecznych,

 w zakresie pomocy społecznej i ochrony zdrowia:

 • współpraca z MOPS oraz prowadzenie dokumentacji wynikających z funkcji organu nadzorującego,
 • inicjowanie i współudział w realizacji programów prozdrowotnych oraz na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • organizowanie prac społecznie użytecznych,
 • realizacja obowiązków miasta wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi do lat trzech,
 • realizacja rządowego i lokalnego programu rodzin wielodzietnych.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Ciechanów
Pierwsza publikacja
Paweł Żochowski 2011-11-02 11:53
Aktualizacja publikacji
Katarzyna Dąbrowska 2022-01-03 15:05
Wytworzenie publikacji
Małgorzata Szlaska 2022-01-03 15:04
Zatwierdzenie
Katarzyna Dąbrowska 2022-01-03 15:04
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry