• Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Urząd Miasta Ciechanów/Wydziały Urzędu/Wydział Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska

Wydział Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska

Dane kontaktowe

adres: pl. Jana Pawła II 6, pokoje 20, 21, 22
email: wgos@umciechanow.pl

Zakres działania

W skład Wydziału wchodzą:
Referat Gospodarki Odpadami,
Referat Zieleni Miejskiej i Ochrony Środowiska.

Referat Gospodarki Odpadami

 • Nadzór i kontrola wspólnie ze Strażą Miejską realizacji uchwały Rady Miasta dotyczącej Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta.
 • Zadania w zakresie gospodarki odpadami wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a w szczególności:
  • nadzór nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w tym sprawowanie kontroli przestrzegania  i stosowania przepisów ustawy,
  • prowadzenie rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców w zakresie odbierania odpadów komunalnych,
  • prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym w zakresie selektywnego zbierania odpadów,
  • weryfikacja i aktualizacja wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli poszczególnych nieruchomości na podstawie
  • przedłożonych deklaracji oraz wprowadzanie danych z tych deklaracji do odpowiedniego systemu elektronicznego,
  • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach określania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ulg
  • przewidzianych w ustawie ordynacja podatkowa,
  • nadzór nad realizacją zadań powierzonych podmiotowi odbierającemu odpady od właścicieli nieruchomości,
  • nakładanie kar pieniężnych, o których mowa w art. 9x ust. 1 i 2 ustawy, na przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
  • analiza kwartalnych sprawozdań przedłożonych przez podmiot odbierający odpady komunalne oraz sporządzenie rocznego sprawozdania z realizacji
  • zadań w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,
  • coroczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie oraz bilansowanie wysokości opłat i kosztów systemu.
 • Zadania w zakresie gospodarki odpadami wynikające z ustawy o odpadach, a pozostające w kompetencjach samorządu gminnego.

Referat Zieleni Miejskiej i Ochrony Środowiska

 • Realizacja gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest.
 • Zadania związane z opracowywaniem, aktualizowaniem gminnego programu ochrony środowiska, a także przygotowywaniem raportu z jego realizacji.
 • Prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o środowisku i jego ochronie oraz udzielanie informacji o środowisku.
 • Gospodarowanie Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki i. Wodnej.
 • Prowadzenie postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 • Utrzymanie miejskich terenów zielonych (parki, skwery, pasaże i inne tereny), cieków wodnych, rowów melioracyjnych, zdrojów ulicznych, fontann.
 • Przygotowywanie projektów nasadzeń terenów zielonych Gminy Miejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem skwerów i terenów rekreacyjnych zieleni miejskiej.
 • Przygotowywanie projektów nasadzeń zieleni przy ciągach komunikacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem  pasów zieleni dróg gminnych i rond.
 • Przygotowywanie projektów sezonowej zieleni miejskiej dla deptaków i skwerów miejskich.
 • Wprowadzanie rozwiązań z zakresu architektury krajobrazu mających na celu poprawienie estetyki miasta.
 • Kontrola stanu zachowania drzewostanu Gminy Miejskiej.
 • Przygotowywanie wytycznych do postępowań przetargowych z zakresu kształtowania i utrzymania zieleni miejskiej.
 • Nadzór nad realizacją umów z zakresu pielęgnacji i utrzymania zieleni miejskiej.
 • Prowadzenie spraw w zakresie zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami.
 • Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew łub krzewów z terenu nieruchomości (poza terenami wpisanymi do rejestru zabytków i nieruchomościami będącymi własnością Gminy Miejskiej Ciechanów) oraz wymierzanie kary administracyjnej za zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów oraz za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia, a także za zniszczenie spowodowane niewłaściwą pielęgnacją terenów zieleni, zadrzewień, drzew lub krzewów.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Ciechanów
Pierwsza publikacja
Anna Goszczyńska 2018-11-23 10:49
Aktualizacja publikacji
Katarzyna Dąbrowska 2022-01-03 12:28
Wytworzenie publikacji
Małgorzata Szlaska 2022-01-03 12:28
Zatwierdzenie
Katarzyna Dąbrowska 2022-01-03 12:28
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry