• Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP

ZKO.K5 - świadczenia osobiste i rzeczowe na rzecz obrony

Urząd Miasta
Ciechanów
KARTA INFORMACYJNA

ZKO.K5

Numer

Świadczenia osobiste i rzeczowe na rzecz obrony

8

Edycja

2019-01-17

Data edycji

I. Podstawa prawna:

 • Art. 202 ust. 1, art. 208 ust. 1, art. 210 ust. 1 i 4, art. 216 ust. 1, art. 217 ust. 1, art. 219 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1459),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (Dz. U. z 2004 r., Nr 203 poz. 2081),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju. (Dz. U. z 2004 r. Nr 181 poz.1872 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. z 2004 r., Nr 229, poz. 2307 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst. jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096)

II. Gdzie mogę załatwić sprawę, kiedy i kto mi w tym pomoże?

Urząd Miasta Ciechanów, Plac Jana Pawła II 6, I piętro, pokój nr 122, Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, telefon/faks (23) 674 92 93 lub (23) 674 92 58, godziny przyjęć: 8.00-16.00.

III. Jakie informacje i dokumenty muszę dostarczyć?

Odpowiednio do okoliczności sprawy:

 • wniosek o przeznaczenie osób do wykonania świadczeń osobistych,
 • wniosek o nałożenie obowiązku świadczeń osobistych w czasie pokoju,
 • wniosek o nałożenie obowiązku świadczeń osobistych w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
 • wniosek o nałożenie obowiązku świadczeń rzeczowych na uzupełnienie doraźnych / etatowych potrzeb,
 • wniosek o przeznaczenie nieruchomości lub rzeczy ruchomych w ramach świadczeń rzeczowych na uzupełnienie etatowych/doraźnych potrzeb, planowanych do wykonania w czasie pokoju/w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny/o przeznaczenie nieruchomości na cele świadczeń rzeczowych w związku z używaniem ich w czasie kwalifikacji wojskowej,

opracowany na podstawie rozporządzeń wymienionych w pkt. I. Podstawa prawna

IV. Ile muszę za to zapłacić?

Zwolnione z opłaty skarbowej.

V. Ile potrwa załatwienie mojej sprawy?

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego: niezwłocznie, dla sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego – nie później niż w ciągu miesiąca, dla sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

VI. Co jeszcze muszę wiedzieć?

Świadczenia osobiste w czasie pokoju

Art. 200

 1. Na osoby posiadające obywatelstwo polskie, które ukończyły szesnaście, a nie przekroczyły sześćdziesięciu lat życia, może być nałożony obowiązek świadczeń osobistych, polegających na wykonywaniu różnego rodzaju prac doraźnych na rzecz przygotowania obrony państwa albo zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków.
 2. Obowiązek świadczeń osobistych może obejmować również obowiązek użycia posiadanych narzędzi prostych, a w stosunku do osób wykonujących świadczenia polegające na doręczaniu dokumentów powołania do czynnej służby wojskowej oraz wezwań do wykonania świadczeń, zwanych dalej „kurierami” – także posiadanych środków transportowych.
 3. Obowiązek świadczeń osobistych może być nałożony w związku z ćwiczeniami wojskowymi, ćwiczeniami w jednostkach przewidzianych do militaryzacji, ćwiczeniami w obronie cywilnej oraz ćwiczeniami praktycznymi w zakresie powszechnej samoobrony, a także w celu dostarczenia i obsługi przedmiotów świadczeń rzeczowych, z zastrzeżeniem ust. 4.
 4. W stosunku do kurierów obowiązek świadczeń osobistych może być nałożony w celu sprawdzenia gotowości mobilizacyjnej Sił Zbrojnych oraz w przypadku powoływania w trybie natychmiastowego stawiennictwa żołnierzy rezerwy posiadających przydziały kryzysowe.

Świadczenia rzeczowe w czasie pokoju

Art. 208

 1. Na urzędy i instytucje państwowe oraz przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne, a także osoby fizyczne może być nałożony obowiązek świadczeń rzeczowych, polegających na oddaniu do używania posiadanych nieruchomości i rzeczy ruchomych na cele przygotowania obrony Państwa.
 2. Świadczenia rzeczowe mogą być wykonywane na rzecz Sił Zbrojnych, jednostek organizacyjnych stanowiących bazy formowania specjalnie tworzonych jednostek zmilitaryzowanych, jednostek organizacyjnych obrony cywilnej oraz jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na potrzeby obrony państwa albo zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków.

Świadczenia w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny

Art. 216

 1. Osoby podlegające obowiązkowi świadczeń osobistych mogą być w każdym czasie w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny powołane do wykonania różnego rodzaju prac doraźnych na rzecz Sił Zbrojnych, obrony cywilnej lub jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na potrzeby obrony państwa.

Art. 217

 1. Organy administracji rządowej, organy samorządu terytorialnego, przedsiębiorcy i inne jednostki organizacyjne, organizacje społeczne oraz osoby fizyczne mogą być w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny zobowiązane do wykonania świadczeń rzeczowych, polegających na oddaniu posiadanych nieruchomości i rzeczy ruchomych do używania przez Siły Zbrojne, jednostki organizacyjne obrony cywilnej lub jednostki organizacyjne wykonujące zadania na potrzeby obrony państwa.

 Prezydent Miasta Ciechanów, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, w zależności od okoliczności sprawy wydaje:

 • decyzję w sprawie przeznaczenia do wykonania świadczeń osobistych na rzecz obrony,
 • decyzję w sprawie nałożenia obowiązku świadczeń osobistych na rzecz obrony,
 • decyzję w sprawie nałożenia obowiązku świadczeń osobistych – rzeczowych na rzecz obrony,
 • decyzję w sprawie przeznaczenia do wykonania świadczeń rzeczowych na rzecz obrony.

Od decyzji Prezydent Miasta Ciechanów przysługuje odwołanie do wojewody, wnoszone za pośrednictwem prezydenta w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

VII. Co muszę zrobić, aby załatwić sprawę?

Złożyć wniosek w Urzędzie Miasta Ciechanów, ul. Wodna 1, Biuro Obsługi Interesanta – Biuro Podawcze.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Ciechanów
Pierwsza publikacja
Paweł Żochowski 2011-11-08 08:17
Aktualizacja publikacji
Klaudia Cieślewska 2019-02-20 12:14
Wytworzenie publikacji
Anna Goszczyńska  
Zatwierdzenie
Kozłowska Klaudia 2019-02-20 12:14
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry