• Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP

WGOŚ.K10 - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

Urząd Miasta Ciechanów KARTA INFORMACYJNA

WGOŚ. K10

Numer

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

3

Edycja

2023-05-23

Data edycji

I. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1029, ze zm., zwanej dalej "ustawą ooś").
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 775, ze zm.).
 • Ustawa z dnia  16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U.  z 2022 r., poz. 2142).

II. Gdzie mogę załatwić sprawę, kiedy i kto mi w tym pomoże?

 • W Referacie Zieleni Miejskiej i Ochrony Środowiska W Wydziale Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska ul. Plac Jana Pawła II 6 (pokój nr 26), w dni robocze, w godz. 800-1600.
 • Telefon 23 674 92 79.
 • Adres skrzynki internetowej: boi@umciechanow.pl

III. Jakie informacje i dokumenty muszę dostarczyć?

Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy dołączyć:

 1. kartę informacyjną przedsięwzięcia zawierającą dane, o których mowa w art. 62a 1 i 2 ustawy ooś w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko ( wymienionych w paragrafie 3 ww. rozporządzenia ),
  w czterech egzemplarzach wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych (wniosek ze wzorem karty informacyjnej przedsięwzięcia dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Ciechanów (www.um.ciechanow.pl ) i w Wydziale Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska,
 2. raport o oddziaływaniu na środowisko w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (wymienionych w paragrafie 2 ww. rozporządzenia) w czterech egzemplarzach wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych, sporządzony zgodnie z art. 66 ww. ustawy z dnia 3 października 2008 r. lub kartę informacyjną przedsięwzięcia jak wyżej z wnioskiem o ustalenie zakresu raportu,
 3. poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie (oryginał + 3 kopie),
 4. mapę w postaci papierowej oraz elektronicznej, w skali zapewniajacej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym bedzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wraz z wyznaczoną odległością, o której mowa w ust. 3a pkt 1 art. 74 ustawy ooś,
 5. wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar,  na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, z zastrzeżeniem ust. 1 a art. 74 ustawy ooś,
 6. w przypadku przedsięwzięc wymagających decyzji udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów,
  o ile prace takie przewidziane są do realizacji,
 7. jeżeli planowane przedsięwzięcie kwalifikowane jest jako instalacja wymagająca uzyskania pozwolenia zintegrowanego, na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska ww. wymagane dokumenty załączane do wniosku o wydanie decyzji należy przedłożyć w 5 egzemplarzach,
 8. w przypadku przedsięwzięc wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4-5, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej, oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, zamiast kopii mapy, o której mowa w pkt 3 - mapę przedstawiającą dane sytuacyjne i wysokościowe, sporządzoną w skali umożliwiajacej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsiewziecie,
 9. dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji ( 205,00 zł ) do kasy Urzędu Miasta Ciechanów lub na aktualne do wpłat konto Urzędu Miasta Ciechanów.
 10. Ile potrwa załatwienie mojej sprawy?

Decyzja dla przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko zostanie wydana w terminie do 60 dni od daty złożenia przez Wnioskodawcę kompletu dokumentów (wniosek z wymaganymi załącznikami spełniającymi określone prawem warunki). Do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do uzyskania opinii i uzgodnień innych organów.

Wydanie decyzji dla przedsięwzięć mogących zawsze oddziaływać na środowisko, z uwagi na udział społeczeństwa w postępowaniu, trwa dłużej.

Opóźnienia spowodowane z winy Wnioskodawcy lub z przyczyn niezależnych mogą wydłużyć termin załatwienia sprawy, o czym Wnioskodawca zostanie powiadomiony.

IV. Co jeszcze muszę wiedzieć?

 • Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem między innymi:
  • decyzji o pozwoleniu na budowę, o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych,
  • decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
  • pozwolenia wodnoprawnego na regulację wód, na wykonanie urządzeń wodnych oraz pozwolenia wodnoprawnego na wydobywanie z wód kamienia, żwiru oraz innych materiałów,
  • decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  • zezwolenia na zbierani odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów i zezwoleniem na zbieranie i przetwarzanie odpadów wydawanych na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
  • przed dokonaniem zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych oraz zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.
 • Wnioskodawcy przysługuje prawo zażalenia na postanowienie określające zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (w terminie 7 dni) i odwołania od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (14 dni)
  do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ciechanów.

  Zażalenie i odwołanie składa się  do Biura Podawczego w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Ciechanów przy ul. Wodnej 1

V. Co muszę zrobić, aby załatwić sprawę?

 • Złożyć kompletny wniosek (wniosek WGOŚ.K10-F1, wzór karty informacyjnej przedsięwzięcia WGOŚ.K10-F2) do  Biura  Podawczego  w  Biurze  Obsługi  Interesanta  Urzędu   Miasta  Ciechanów  przy  Wodnej  1 w godzinach pracy Urzędu Miasta Ciechanów.
 • Oczekiwać na rozpatrzenie sprawy w terminach określonych w niniejszej karcie
Kategoria: Powiązane pliki [3]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Karty informacyjne
pdf 2020-02-10 WGOŚ.K10-F2 - Karta informacyjna przedsięwzięcia
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 791
WGOŚ.K10-F2 - Karta informacyjna przedsięwzięcia 225,13KB zobacz
xlsx 2023-05-23 WGOŚ.K10-F3 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w wersji elektronicznej.xlsx
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 65
WGOŚ.K10-F3 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w wersji elektronicznej.xlsx 57,69KB -
pdf 2023-05-23 WGOŚ.K10-F1 - Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 77
WGOŚ.K10-F1 - Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf 621,35KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Ciechanów
Pierwsza publikacja
Paweł Żochowski 2016-07-25 13:15
Aktualizacja publikacji
Aleksandra Ciężka 2023-05-23 11:51
Wytworzenie publikacji
Aleksandra Ciężka 2023-05-23 11:51
Zatwierdzenie
Aleksandra Ciężka 2023-05-23 11:51
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry