• Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Jak załatwić sprawę/Wydział Organizacyjny - Karty informacyjne/WO.K2 - licencja na wykonywanie transportu drogowego (..)

WO.K2 - licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Urząd Miasta
Ciechanów
KARTA INFORMACYJNA

WO.K2

Numer

Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką

13

Edycja

2019-01-22

Data edycji

I. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 września 2001r o transporcie drogowym ( t.j. Dz. U. z. 2017 r., poz. 2200 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r.w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013, poz. 916).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Infrastruktury z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków zwrotu części opłaty za wydanie licencji i wypisów z licencji w przypadku zawieszenia wykonywania transportu drogowego (Dz. U. Nr 187, poz. 1255)

II. Gdzie mogę załatwić sprawę, kiedy i kto mi w tym pomoże?

Wydział Organizacyjny - Referat Obsługi Przedsiębiorców, pokój nr 115                                                  
Urząd Miasta Ciechanów, Plac Jana Pawła II 6, 06-400 Ciechanów
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.30
tel. (23) 674 92 53, 674 92 06
e-mail: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

III. Jakie informacje i dokumenty muszę dostarczyć?

 1. „Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego drogowego przewozu osób TAXI” – ROP.K2–F1
 2. zaświadczenie albo oświadczenie o niekaralności
 3. oświadczenie przedsiębiorcy o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym, albo oświadczenie o zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę, lecz wykonującymi osobiście przewóz na jego rzecz, spełniającymi warunki o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4 (oświadczenie powinno zawierać klauzulę o treści: „ jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”
 4. wykaz pojazdów zawierający następujące informacje:
  1. markę, typ,
  2. rodzaj/przeznaczenie,
  3. numer rejestracyjny,
  4. numer VIN,
  5. wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem
 5. kopia dowodu rejestracyjnego potwierdzona urzędowo przez właściwe ze względu na miejsce zamieszkania przedsiębiorcy Starostwo Powiatowe, a w przypadku, gdy wnioskujący nie jest właścicielem pojazdu, dokument stwierdzający prawo do dysponowania pojazdem (wymagany wpis w dowodzie rejestracyjnym przeznaczenie pojazdu do usług „taxi”)
 6. kserokopia prawa jazdy
 7. kserokopia świadectwa legalizacji taksometru
 8. kserokopia zaświadczenia z badania technicznego dopuszczającego pojazd do ruchu

Przewoźnik drogowy może zawiesić wykonywanie transportu drogowego na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.
Przewoźnik drogowy zawieszający wykonywanie transportu drogowego jest obowiązany w terminie 14 dni od dnia w którym rozpoczęty został okres zawieszenia:
- zawiadomić organ, który udzielił licencji o zawieszeniu wykonywania transportu drogowego (w zawiadomieniu podaje się okres, na który zawieszono wykonywanie transportu drogowego) wniosek w załączeniu ROP.K2-F2,
- zwrócić do organu licencję
Jeżeli wykonywanie transportu drogowego zostało zawieszone na okres przekraczający 3 miesiące, organ który udzielił licencji dokonuje, w terminie 14 dni od dnia spełnienia wymagań, których mowa w art. 14a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z dnia 2013 r., poz. 1414 ze zm.) zwrotu części opłaty wniesionej za wydanie licencji, proporcjonalnie do okresu zawieszenia wykonywania transportu drogowego wniosek w załączeniu ROP.K2-F3.
Zwrot opłaty za wydanie licencji może zostać dokonany w następujący sposób:
- przelewem na rachunek bankowy,
- przelewem pocztowym na wskazany adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy,
- w siedzibie organu który udzielił licencji
Obowiązkiem przedsiębiorcy jest wskazanie w jaki sposób ma być dokonany zwrot części opłaty za wydanie licencji. Zwrot opłaty jest możliwy po spełnieniu warunków określonych przepisami prawa.
Cofniecie licencji
Licencje cofa się:
1) w przypadku:
a) gdy wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej licencją,
b) przedsiębiorca nie podjął działalności objętej licencją w ciągu 6 miesięcy od dnia jej wydania, pomimo wezwania organu licencyjnego do jej podjęcia;
2) jeżeli jej posiadacz:
a) nie spełnia wymagań uprawniających do wykonywania działalności w zakresie transportu drogowego,
b) rażąco naruszył warunki określone w licencji lub inne warunki wykonywania działalności objętej licencją określone przepisami prawa,
c) odstąpił licencję osobie trzeciej,
d) zaprzestał wykonywania działalności gospodarczej objętej licencją, a w szczególności nie wykonuje, na skutek okoliczności zależnych od niego, transportu drogowego co najmniej przez 6 miesięcy,
e) rażąco narusza przepisy dotyczące czasu pracy kierowców lub kwalifikacji kierowców,
f) jeżeli posiadacz licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką samowolnie zmienia wskazania urządzeń pomiarowo-kontrolnych, zainstalowanych w pojeździe.
Wygaśnięcie licencji
Licencja wygasa w razie:
1) upływu okresu, na który została udzielona;
2) zrzeczenia się jej;
3) śmierci posiadacza licencji;
4) likwidacji albo postanowienia o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku przedsiębiorcy, któremu została udzielona, chyba że zachodzą okoliczności określone w art. 13 ust. 2

IV. Ile muszę za to zapłacić?

Opłata za wydanie licencji wnoszona jest wraz z wnioskiem: za udzielenie licencji na okres:

 • od 2 do 15 lat – 200 zł
 • od 15 do 30 lat – 250 zł
 • od 30 do 50 lat – 300 zł

Opłatę za wydanie licencji dokonuje się w kasie Urzędu Miasta.

V. Ile potrwa załatwienie mojej sprawy?

Do 1 miesiąca.

VI. Co jeszcze muszę wiedzieć?

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ciechanów (odwołanie składa się w Biurze Podawczym ul. Wodna 1) w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VII. Co muszę zrobić, aby załatwić sprawę?

Złożyć wniosek wraz z załącznikami wymienionymi w pkt III. Po rozpatrzeniu wniosku i dokonaniu opłaty zostanie wydana licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

Kategoria: Powiązane pliki [3]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Pliki
pdf 2019-02-13 K02-F3 wniosek o zwrot części opłaty TAXI
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 298
K02-F3 wniosek o zwrot części opłaty TAXI 202,93KB zobacz
pdf 2019-02-13 K02-F2_zawiadomienie o zawieszeniu działalności w zakresie TAXI
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 308
K02-F2_zawiadomienie o zawieszeniu działalności w zakresie TAXI 196,66KB zobacz
pdf 2019-02-13 K02-F1_licencje taxi
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 329
K02-F1_licencje taxi 190,97KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Ciechanów
Pierwsza publikacja
Paweł Żochowski 2011-11-15 14:26
Aktualizacja publikacji
Małgorzata Bogusz 2019-02-12 12:05
Wytworzenie publikacji
Paweł Żochowski  
Zatwierdzenie
Bogusz Małgorzata 2019-02-12 12:05
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry