• Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP

Wybór ławników

Informacja o przystąpieniu do wyborów uzupełniających ławników do sądów powszechnych na kadencję  2024  -  2027

Działając na podstawie art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 Prawo o ustroju sądów powszechnych Prezes Sądu Okręgowego w Płocku wystąpił do Rady Miasta Ciechanów o dokonanie uzupełniającego wyboru 9 ławników na kadencję 2024-2027 do orzekania w Sądzie Rejonowym w Ciechanowie.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych  ( Dz. U. z 2023, poz. 217 ze zm.);

 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty  zgłoszenia (Dz. U.  z 2011 Nr 121,  poz. 693);

 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U.  z 2022,  poz. 2155).

Nieprzekraczalny termin zgłaszania kandydatów upływa 04 marca 2024 r. 

Zgłoszenia, które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu zostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne. 

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych  i obywatelskich;
 2. jest nieskazitelnego charakteru;
 3. ukończył 30 lat;
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 5. nie przekroczył 70 lat;
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych. 

Ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 6. duchowni;
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej
 9. radni gminy, powiatu i województwa.

Ławnikiem można być tylko w jednym sądzie. 

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radzie gminy:

 1. prezesi właściwych sądów;
 2. stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;
 3. co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru. 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia zgłoszenia: 

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe ;
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
 5. dwa zdjęcia wykonane zgodnie z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Ponadto:

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny (wystawiony nie wcześniej niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych  w ustawie i rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości pozostawia się bez dalszego biegu.

Kandydaci przed wyborami podlegają zaopiniowaniu przez zespół powołany przez Radę Miasta, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.

Rada Miasta będzie zasięgać informacji o kandydatach na ławników od Komendanta Wojewódzkiego Policji. Informacje  o kandydacie  na ławnika uzyskuje się i sporządza na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego. 

Kartę zgłoszenia wydaje oraz szczegółowych informacji w sprawie wyboru ławników udziela oraz zgłoszenia przyjmuje:

Urząd Miasta Ciechanów - Inspektor Biura Obsługi Rady Miasta,  ul. Plac Jana Pawła II 6, pok.  116  w  godzinach od  800-1600 ,  tel. 23 674 92 11. 

Kartę zgłoszenia można pobrać także ze stron internetowych:

1)     Urząd Miasta  https://bip.umciechanow.pl/informacje_urzedu/wybor_lawnikow

2)     Ministerstwa Sprawiedliwości, www.ms.gov.pl 

 

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika oraz wzory oświadczeń do pobrania niżej:

Kategoria: Powiązane pliki [7]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Pliki
docx 2019-06-05 Zapytanie o niekaralności
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 894
Zapytanie o niekaralności 26,28KB -
doc 2023-05-26 Oświadczenie nr 1
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 106
Oświadczenie nr 1 25KB -
doc 2023-05-26 Oświadczenie nr 2
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 93
Oświadczenie nr 2 25KB -
doc 2023-05-26 Oświadczenie nr 3
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 102
Oświadczenie nr 3 25KB -
rtf 2023-05-26 Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 90
Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika 129,12KB -
doc 2023-05-26 Karta zgłoszenia kandydata na ławnika
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 88
Karta zgłoszenia kandydata na ławnika 103,5KB -
docx 2023-06-12 Informacja nr 1
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 84
Informacja nr 1 12,01KB -

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Ciechanów
Pierwsza publikacja
Paweł Żochowski 2016-07-29 09:20
Aktualizacja publikacji
Stefan Bonisławski 2024-02-02 08:21
Wytworzenie publikacji
Stefan Bonisławski 2024-02-02 08:21
Zatwierdzenie
Adrianna Saganek 2024-02-02 08:21
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry