• Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP

ZKO.K6 - wydanie decyzji na przeprowadzenie imprezy masowej

Urząd Miasta Ciechanów KARTA INFORMACYJNA

ZKO.K6

Numer

Wydanie decyzji na przeprowadzenie imprezy masowej

8

Edycja

2019-01-17

Data edycji

I. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1870),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1044),
 • Art. 22 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz
  o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1932),
 • Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 poz. 1347)

II. Informacje ogólne

 • IMPREZA MASOWA zgodnie z art. 3 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych to impreza:          
  - artystyczno-rozrywkowa: na której liczba miejsc dla osób na stadionie, w innym obiekcie niebędącym budynkiem lub na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej wynosi - nie mniej niż 1.000, a w przypadku hali sportowej lub innego budynku umożliwiającego przeprowadzenie imprezy - nie mniej niż 500
  - sportowa (w tym mecz piłki nożnej) : na której liczba miejsc dla osób na stadionie, w innym obiekcie niebędącym budynkiem lub na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej wynosi - nie mniej niż 1.000, a w przypadku hali sportowej lub innego budynku umożliwiającego przeprowadzenie imprezy - nie mniej niż 300
 • IMPREZA MASOWA PODWYŻSZONEGO RYZYKA to impreza masowa, w czasie której, zgodnie z informacją o przewidywanych zagrożeniach lub dotychczasowymi doświadczeniami dotyczącymi zachowania osób uczestniczących, istnieje obawa wystąpienia aktów przemocy lub agresji.
  - W przypadku organizacji takiej imprezy wymienione powyżej liczby miejsc dla osób wynoszą odpowiednio 300 i 200 oraz 200 dla meczu piłki nożnej.
  - Nie wydaje się decyzji administracyjnej w stosunku do imprez (jeżeli rodzaj imprezy odpowiada przeznaczeniu obiektu lub terenu, gdzie ma się ona odbyć):
  • organizowanych w teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, bibliotekach, domach kultury i galeriach sztuki lub w innych podobnych obiektach,
  • organizowanych w szkołach i placówkach oświatowych przez zarządzających tymi szkołami i placówkami,
  • organizowanych w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży,
  • sportowych organizowanych dla sportowców niepełnosprawnych,
  • sportu powszechnego o charakterze rekreacji ruchowej, ogólnodostępnym i nieodpłatnym, organizowanych na terenie otwartym,
  • zamkniętych organizowanych przez pracodawców dla ich pracowników.

III. Gdzie mogę załatwić sprawę, kiedy i kto mi w tym pomoże?

Urząd Miasta Ciechanów, Plac Jana Pawła II 6, I piętro, pokój nr 122, Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, telefon/faks (23) 674 92 93 lub (23) 674 92 58, godziny przyjęć: 800 – 1600.

IV. Jakie informacje i dokumenty muszę dostarczyć?

 • wniosek o zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej - ZKO.K6-F1.
 • załączniki:
  • program i regulamin imprezy masowej wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy.
  • opinie:
   • Komendanta Powiatowego Policji w Ciechanowie,
   • Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie, które muszą zawierać informacje o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu oraz o przewidywanych zagrożeniach,
   • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie,Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie,
  • informacja o liczbie miejsc dla osób w obiekcie lub terenie, gdzie impreza masowa będzie organizowana, mogących wystąpić zagrożeniach porządku publicznego, w tym informacje o ewentualnym uznaniu imprezy masowej za imprezę o podwyższonym ryzyku,
  • regulamin obiektu,
  • informacja o osobie wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa,
   w tym jej dane obejmujące: imię, nazwisko, numer PESEL – o ile został nadany, numer i datę wydania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez masowych, a w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka dodatkowo numer wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej,
  • informacja o stanie liczebnym, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej oraz pisemną instrukcję określająca zadania służby porządkowej
   i warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy,
  • informacja sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie masowej – w przypadku meczu piłki nożnej lub imprezy masowej podwyższonego ryzyka,
  • graficzny plan obiektu lub terenu, na którym ma być przeprowadzona impreza masowa zawierający oznaczenie/informacje:
   • oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących
    w imprezie masowej, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i Policji,
   • oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do picia i do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych,
   • oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu,
   • informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych oraz służb informacyjnych, rozmieszczeniu osób uczestniczących w imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów,
  • szczegółowe zasady postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia,
  • informacja o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk,
  • informacja o rozmieszczeniu miejsc i czasie, w których będą sprzedawane, podawane lub spożywane napoje alkoholowe (nie dotyczy imprez masowych podwyższonego ryzyka),
  • polisa ubezpieczeniowa (jeśli wymagana),

V. Ile muszę za to zapłacić?

 • Opłata od wydania zezwolenia - 82 zł - obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku,
 • Opłata od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa, gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej) – obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia dokumentu.

VI. Ile potrwa załatwienie mojej sprawy?

Organ wydaje zezwolenie albo odmawia jego wydania w terminie, co najmniej 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy masowej.

VII. Co jeszcze muszę wiedzieć?

 • Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Ciechanów - 81 1600 1462 1837 0686 3000 0001 (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w kasie Urzędu. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.
 • W celu przeprowadzenia imprezy masowej organizator, nie później niż 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia występuje z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.
 • Załączniki należy dołączyć najpóźniej 14 dni przed imprezą.
 • Organ może żądać złożenia dodatkowej dokumentacji.

VIII. Co muszę zrobić, aby załatwić sprawę?

Złożyć wniosek w Urzędzie Miasta Ciechanów, ul. Wodna 1, Biuro Obsługi Interesanta – Biuro Podawcze.

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Karty informacyjne
docx 2017-09-13 Wniosek o zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej ZKO. K6-F1
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1126
Wniosek o zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej ZKO. K6-F1 90,13KB -

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Ciechanów
Pierwsza publikacja
Paweł Żochowski 2011-11-08 08:17
Aktualizacja publikacji
Klaudia Cieślewska 2019-02-20 12:48
Wytworzenie publikacji
Anna Goszczyńska  
Zatwierdzenie
Kozłowska Klaudia 2019-02-20 12:48
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry