• Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Jak załatwić sprawę/Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - Karty (..)/ZKO K7 - organizacja i przeprowadzenie imprezy artystycznej (..)

ZKO K7 - organizacja i przeprowadzenie imprezy artystycznej i rozrywkowej niebędacej imprezą masową

Urząd Miasta Ciechanów KARTA INFORMACYJNA

ZKO.K7

Numer

Organizacja i przeprowadzenie imprezy
artystycznej i rozrywkowej niebędacej imprezą masową

4

Edycja

2019-01-17

Data edycji

I. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1983),
 • Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1870),
 • Art. 22 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1932),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096).

II. Informacje ogólne

 • IMPREZY NIEBĘDĄCE IMPREZAMI MASOWYMI – należy przez to rozumieć imprezy artystyczne i rozrywkowe organizowane w ramach działalności kulturalnej przez podmioty odbywające się poza stałą siedzibą, albo w sposób objazdowy, wymagają zawiadomienia organu tj. gminy (miasta) właściwej ze względu na miejsce imprezy.
 • Impreza artystyczna, rozrywkowa lub inna, niebędąca imprezą masową ani imprezą masową podwyższonego ryzyka w rozumieniu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, to imprezy:
  a) organizowane w teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, bibliotekach, domach kultury i galeriach sztuki lub w innych podobnych obiektach,
  b) organizowane w szkołach i placówkach oświatowych przez zarządzających tymi szkołami i placówkami,
  c) organizowane w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży,
  d) sportowe organizowane dla sportowców niepełnosprawnych,
  e) sportu powszechnego o charakterze rekreacji ruchowej, ogólnodostępnym i nieodpłatnym, organizowane na terenie otwartym,
  f) zamknięte, organizowane przez pracodawców dla ich pracowników – jeżeli rodzaj imprezy odpowiada przeznaczeniu obiektu lub terenu, gdzie ma się ona odbyć.
 • Organizator imprezy artystycznej lub rozrywkowej jest zobowiązany zawiadomić o tym organ właściwy ze względu na miejsce imprezy nie później niż 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia.

III. Gdzie mogę załatwić sprawę, kiedy i kto mi w tym pomoże?

Urząd Miasta Ciechanów, Plac Jana Pawła II 6, I piętro, pokój nr 122, Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, telefon/faks (23) 674 92 93 lub (23) 674 92 58, godziny przyjęć: 800 – 1600

IV. Jakie informacje i dokumenty muszę dostarczyć?

Zawiadomienie o organizacji i przeprowadzeniu imprezy artystycznej i rozrwywkowej niebędącej imprezą masową ZKO.K7-F1 

V. Ile muszę za to zapłacić?

Zwolnione z opłaty skarbowej.

VI. Ile potrwa załatwienie mojej sprawy?

Ewentualna decyzja o zakazie odbycia imprezy artystycznej lub rozrywkowej powinna być doręczona podmiotowi, który ją organizuje, w terminie 14 dni od dnia złożenia zawiadomienia, nie później jednak niż 10 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy.

VII. Co jeszcze muszę wiedzieć?

 • Organ może żądać złożenia dodatkowej dokumentacji: scenariusz imprezy lub zgromadzenia albo w przypadku cyklicznych imprez nie będących imprezami masowymi (np. imprezy sportowych) – terminarz imprez na rok kalendarzowy.
 • Ponadto organ może żądać załączenia do zawiadomienia zaświadczenia właściwego organu o spełnieniu wymagań przewidzianych prawem dot. pomieszczeń, obiektu lub miejsca, w których odbywać będą się imprezy oraz urządzeń technicznych.
 • Pomieszczenia, obiekty lub miejsca, w których odbywają się imprezy artystyczne i rozrywkowe, a także urządzenia techniczne używane przy ich organizowaniu lub w trakcie ich odbywania, powinny odpowiadać wymaganiom przewidzianym prawem.
 • Imprezy artystyczne i rozrywkowe organizowane cyklicznie nie rzadziej niż
  2 razy w roku przez te same podmioty w tych samych pomieszczeniach, obiektach i miejscach do tego dostosowanych wymagają jednorazowego zawiadomienia organu właściwego ze względu na miejsce imprezy.
 • Organ wydaje decyzję o zakazie odbycia imprezy artystycznej lub rozrywkowej, jeżeli zagraża ona życiu lub zdrowiu ludzi, moralności publicznej albo zniszczeniu mieniu lub środowiska naturalnego, lub nie zostały spełnione wymagania, o których mowa w art. 34 ust. 3 (tj. wymagania dot. pomieszczeń, obiektów lub miejsc, w których odbywają się imprezy).
 • Organ upoważniony może zarządzić zawieszenie organizowania
  i przeprowadzania imprez masowych oraz prowadzonych w ramach działalności kulturalnej imprez artystycznych i rozrywkowych niebędących imprezami masowymi m.in.:
  a) w czasie stanu wojennego,
  b) z powodu żałoby narodowej,
  c) z powodu klęski żywiołowej,
  d) w celu zapobieżenia epidemii.

VIII. Co muszę zrobić, aby załatwić sprawę?

Złożyć zawiadomienie w Urzędzie Miasta Ciechanów, ul. Wodna 1, Biuro Obsługi Interesanta – Biuro Podawcze.

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Karty informacyjne
pdf 2019-02-20 ZKO.K7-F1 -ZAWIADOMIENIE
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 593
ZKO.K7-F1 -ZAWIADOMIENIE 181,34KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Ciechanów
Pierwsza publikacja
Paweł Żochowski 2015-12-14 09:16
Aktualizacja publikacji
Klaudia Cieślewska 2019-02-20 12:52
Wytworzenie publikacji
Anna Goszczyńska  
Zatwierdzenie
Kozłowska Klaudia 2019-02-20 12:52
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry