• Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP

WGOŚ.K12 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Urząd Miasta Ciechanów KARTA INFORMACYJNA

WGOŚ. K12

Numer

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

2

Edycja

2021-01-04

Data edycji

I. Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.),
 • uchwała nr 298/XXIX/2020 Rady Miasta Ciechanów z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne (ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego dnia 17 grudnia 2020 r. poz. 13053),
 • uchwała nr 300/XXIX/2020 Rady Miasta Ciechanów z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstałymi na terenie nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia stawki tej opłaty oraz w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego dnia 17 grudnia 2020 r. poz. 13055),
 • uchwała nr 219/XIX/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego dnia 6 maja 2016 r. poz. 4361),
 • uchwała nr 301/XXIX/2020 Rady Miasta Ciechanów z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego dnia 17 grudnia 2020 r. poz. 13056),
 • uchwała nr 299/XXIX/2020 Rady Miasta Ciechanów z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego dnia 17 grudnia 2020 r. poz. 13054),
 • uchwała nr 296/XXIX/2020 Rady Miasta Ciechanów z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów (ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego dnia 17 grudnia 2020 r. poz. 13051),
 • uchwała nr 218/XIX/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego dnia 6 maja 2016 r. poz. 4360),
 • uchwała nr 297/XXIX/2020 Rady Miasta Ciechanów z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz terminu częstotliwości i trybu uiszczania tej opłaty (ogłoszona w Dzienniku Urzędowym województwa Mazowieckiego dnia 17 grudnia 2020 r. poz. 13052)
 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1325 ze zm.)
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 ze zm.).
 • ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1348 ze zm.)

II. Gdzie mogę załatwić sprawę, kiedy i kto mi w tym pomoże?

 • Referat Gospodarki Odpadami, Wydział Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
 • Plac Jana Pawła II 6 pokój nr 21. Pracownicy wydziału pracują w dni robocze w godz. 8.00 do 16.00
 • Telefony: 23/674-92-89 wew. 289 oraz 23/674 92 71 wew. 271.
 • Adres skrzynki internetowej: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

III. Jakie informacje i dokumenty muszę dostarczyć?

 • Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi WZÓR.
 • Dokument pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej – wymagany tylko w przypadku osoby reprezentującej składającego deklarację.

IV. Ile muszę za to zapłacić?

Za złożenie deklaracji opłat nie pobiera się. W przypadku przedłożenia pełnomocnictwa należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł za pełnomocnictwo.


Wysokość stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych określa uchwała nr 300/XXIX/2020 Rady Miasta Ciechanów z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstałymi na terenie nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia stawki tej opłaty oraz
w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przysługują:

 • osobom posiadającym ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • właścicielom nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujący bioodpady, stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,

Wysokość zwolnienia zarówno z tytułu posiadania KDR lub kompostowania bioodpadów wynosi 1,00 zł od mieszkańca. W celu skorzystania ze zwolnienia niezbędne jest złożenie nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.

 

 

 

V. Ile potrwa załatwienie mojej sprawy?

Sprawy załatwiane są niezwłocznie.

VI. Co jeszcze muszę wiedzieć?

 • Na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych świadczy, wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego, firma Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie.
 • Podstawą naliczania opłaty jest deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • Każdy właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Prezydenta Miasta Ciechanów deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

W przypadku zmiany danych stanowiących podstawę naliczania opłaty właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami.

W przypadku śmierci mieszkańca deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami zmniejszającą zobowiązanie można złożyć do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

 

W razie niezłożenia deklaracji lub uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Prezydent Miasta Ciechanów określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku – uzasadnione szacunki, w tym w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

UWAGA: W przypadku zabudowy wielorodzinnej deklarację składa zarząd nieruchomości (zarząd spółdzielni mieszkaniowej, wspólnoty mieszkaniowej lub w przypadku mieszkań komunalnych zarząd Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechanowie).

 • Metoda naliczania oraz wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
  1/ nieruchomości zamieszkałe:

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty.
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku, gdy odpady zbierane są w sposób selektywny wynosi 13,00 zł miesięcznie od osoby, zaś stawka podwyższona wynosi 26,00 zł miesięcznie od osoby.

W przypadku, gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania – począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.

2/ nieruchomość, na której znajduje się domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno – wypoczynkowe:

Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe wynosi 181,90 zł. Stawka opłaty podwyższonej, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny – 363,80 zł.

            3/ nieruchomości niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne

Od 1 stycznia 2021 r. właściciel nieruchomości niezamieszkałej ma obowiązek zawarcia indywidualnej umowy z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, wpisanym do rejestru działalności regulowanej oraz dostarczenia kopii zawartej umowy do Urzędu Miasta Ciechanów.

Posiadanie umowy i dowodów uiszczania opłat podlega kontroli na mocy art. 6 ust. 5a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z  2020 r. poz. 1439 ze zm.).

Właściciel nieruchomości niezamieszkałej jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ustawy  z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.) oraz przepisów prawa miejscowego,
w szczególności Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów, przyjętego uchwałą nr 296/XXIX/2020 Rady Miasta Ciechanów z dnia 17 grudnia 2020 r., opublikowanego w Dzienniku Urzędowym województwa Mazowieckiego pod pozycją 13051.

 • Termin uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi bez wezwania miesięcznie do 15 dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy (np. za miesiąc lipiec do dnia 15 lipca).

Opłatę ryczałtową należy wnosić w terminie do 15 czerwca każdego roku.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się z góry.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można uiszczać:

 • na rachunek bankowy UM Ciechanów: BGŻ BNP PARIBAS S.A. 43 1600 1462 1837 0686 3000 0006
 • w kasach Urzędu Miasta: Plac Jana Pawła II 6 od pn. do pt. w godz. 8:00-14:30 lub
  ul. Wodna 1 od pn. do pt. w godz. 8:00-15:00.

Opłatę za pełnomocnictwo można uiszczać:

 • na rachunek bankowy UM Ciechanów: BGŻ BNP PARIBAS S.A. 81 1600 1462 1837 0686 3000 0001
 • w kasach j.w.

 

VII. Co muszę zrobić, aby załatwić sprawę?

Przedłożyć Prezydentowi Miasta Ciechanów deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 • w Referacie Gospodarki Odpadami Wydziału Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Ciechanów, Plac Jana II 6 w pokoju nr 21 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00,
 • w Biurze Obsługi Interesanta, ul. Wodna 1 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00,
 • przesyłając pocztą tradycyjną na adres:

Urząd Miasta Ciechanów, Plac Jana Pawła II 6, 06-400 Ciechanów,

 • przesyłając drogą elektroniczną poprzez platformę ePUAP.

 

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Karty informacyjne
pdf 2017-01-13 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 965
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 241,18KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Ciechanów
Pierwsza publikacja
Paweł Żochowski 2013-10-22 13:32
Aktualizacja publikacji
Mateusz Fila 2021-01-28 14:38
Wytworzenie publikacji
Anna Goszczyńska  
Zatwierdzenie
Fila Mateusz 2021-01-28 14:38
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry