• Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP

WGOŚ.K12 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Urząd Miasta Ciechanów KARTA INFORMACYJNA

WGOŚ. K12

Numer

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

5

Edycja

2024-03-22

Data edycji

I. Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dziennik Ustaw z 2024 roku pozycja 399 ze zmianami),
 • uchwała nr 685/LXVIII/2023 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr 471/XLVIII/2022 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie postanowienia o ponoszeniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez osoby zamieszkujące nieruchomości wielolokalowe,
 • uchwała nr 674/LXVII/2023 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
 • uchwała nr 672/LXVII/2023 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr 404/XLII/2021 z dnia 30 września 2021 r. Rady Miasta Ciechanów w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów,
 • Uchwała nr 638/LXIV/2023 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr 471/XLVIII/2022 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie postanowienia o ponoszeniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez osoby zamieszkujące nieruchomości wielolokalowe,
 • Uchwała nr 402/XLII/2021 z dnia 30 września 2021 roku uchylająca uchwałę w sprawie uchwalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy
 • Uchwała nr 403/XLII/2021 z 30 września 2021 roku w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
 • Uchwała nr 404/XLII/2021 z 30 września 2021 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów
 • Uchwała nr 405/XLII/2021 z dnia 30 września 2021 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
 • Uchwała nr 471/XLVIII/2022 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie postanowienia o ponoszeniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez osoby zamieszkujące nieruchomości wielolokalowe
 •  Uchwała nr 472/XLVIII/2022 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz w sprawie częściowego zwolnienia z tej opłaty,
 • Uchwała nr 473/XLVIII/2022 Rady Miasta Ciechanów z 27 stycznia 2022 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
 • Uchwała nr 219/XIX/2016 Rady Miasta Ciechanów z 28 kwietnia 2016 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku ordynacja podatkowa (Dziennik Urzędowy z 2023 roku, pozycja 2383 ze zmianami),
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dziennik Ustaw z 2023 roku pozycja 2111)
 • ustawa z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (Dziennik Ustaw z 2023 roku pozycja 2424)

II. Gdzie mogę załatwić sprawę, kiedy i kto mi w tym pomoże?

 • Referat Gospodarki Odpadami, Wydział Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
 • Plac Jana Pawła II 6 pokój nr 21. Pracownicy wydziału pracują w dni robocze w godz. 8.00 do 16.00
 • Telefony: 23/674-92-89 wew. 289
 • Adres skrzynki internetowej: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

III. Jakie informacje i dokumenty muszę dostarczyć?

 • Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • Dokument pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej - wymagany tylko w przypadku osoby reprezentującej składającego deklarację.

IV. Ile muszę za to zapłacić?

Za złożenie deklaracji opłat nie pobiera się. W przypadku przedłożenia pełnomocnictwa należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł za pełnomocnictwo.

Wysokość stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych określa uchwała nr Uchwała nr 472/XLVIII/2022 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 stycznia 2022 roku, w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanieodpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz w sprawie częściowego zwolnieniaz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy.

Zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przysługują:

 • osobom posiadającym ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • właścicielom nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujący bioodpady, stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,

Wysokość zwolnienia zarówno z tytułu posiadania KDR lub kompostowania bioodpadów wynosi 1,00 zł od mieszkańca. W celu skorzystania ze zwolnienia niezbędne jest złożenie nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.

V. Ile potrwa załatwienie mojej sprawy?

Sprawy załatwiane są niezwłocznie.

VI. Co jeszcze muszę wiedzieć?

 • Na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych świadczy, wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego, firma Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie.
 • Podstawą naliczania opłaty jest deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • Każdy właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Prezydenta Miasta Ciechanów deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

  W przypadku zmiany danych stanowiących podstawę naliczania opłaty właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami.
  W przypadku śmierci mieszkańca deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami zmniejszającą zobowiązanie można złożyć do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

  W razie niezłożenia deklaracji lub uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Prezydent Miasta Ciechanów określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody,
  a w przypadku ich braku - uzasadnione szacunki, w tym w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

  W przypadku zabudowy wielorodzinnej deklarację składa zarząd nieruchomości (zarząd spółdzielni mieszkaniowej, wspólnoty mieszkaniowej lub w przypadku mieszkań komunalnych zarząd Towarzystwa Budownictwa Społecznego
  Sp. z o.o. w Ciechanowie).


  UWAGA:

  W przypadku nieruchomości wielolokalowych położonych w Ciechanowie przy ulicach: Księcia Konrada II 9, Księcia Konrada II 11, W. Witosa 70, W. Witosa 72, W. Witosa 87, I. Mościckiego 14, W. Andersa 52, 11 Pułku Ułanów Legionowych 12, 11 Pułku Ułanów Legionowych 14, 11 Pułku Ułanów Legionowych 16, Stanisława Mikołajczyka 1, Stanisława Mikołajczyka 4, Powstańców Wielkopolskich 16, Warszawskiej 27, Karola Szwanke 7, Karola Szwanke 7A deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składają osoby zamieszkujące lokal, w którym ustanowiono odrębną własność, osoby, którym służy tytuł prawny do lokalu w budynkach wielolokalowych, osoby faktycznie zamieszkujące lub użytkujące te lokale lub osoby faktycznie zamieszkujące lub użytkując lokal należący do spółdzielni mieszkaniowej.
 • Metoda naliczania oraz wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1/ nieruchomości zamieszkałe oraz nieruchomości wielolokalowe położone w Ciechanowie przy ulicach: Księcia Konrada II 9, Księcia Konrada II 11, W. Witosa 70, W. Witosa 72, W. Witosa 87, I. Mościckiego 14, W. Andersa 52, 11 Pułku Ułanów Legionowych 12, 11 Pułku Ułanów Legionowych 14, 11 Pułku Ułanów Legionowych 16, Stanisława Mikołajczyka 1, Stanisława Mikołajczyka 4, Powstańców Wielkopolskich 16, Warszawskiej 27, Karola Szwanke 7, Karola Szwanke 7A na mocy uchwały nr 685/LXVIII/2023 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 maja 2023 r.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty.
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w przypadku, gdy odpady zbierane są w sposób selektywny wynosi 13,00 zł miesięcznie od osoby, zaś stawka podwyższona wynosi 26,00 zł miesięcznie od osoby.

W przypadku, gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie,
w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania - począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.

2/nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz nieruchomość, na której znajduje się domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno - wypoczynkowe

W przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych oraz stawki opłaty, o której mowa w § 6 ust. 1 uchwały nr 472/XLVIII/2022 Rady Miasta Ciechanówz dnia 27 stycznia 2022 roku,
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz w sprawieczęściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

3/nieruchomości, o charakterze mieszanym, tj. w części nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy i w części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

W przypadku nieruchomości, o charakterze mieszanym, tj. w części nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy i w części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami stanowi sumę opłat obliczonych zgodnie z § 1 ust. 2 i § 5 uchwałynr 472/XLVIII/2022 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 stycznia 2022 r.

Termin uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi bez wezwania miesięcznie do 15 dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy (na przykład za miesiąc lipiec do dnia 15 lipca).

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się z góry.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można uiszczać:

 • na rachunek bankowy UM Ciechanów: BNP PARIBAS BANK POLSKI S.A.
  43 1600 1462 1837 0686 3000 0006
 • w kasach Urzędu Miasta: Plac Jana Pawła II 6 od pn. do pt. w godzinach 8:00-14:30 lub ulicy Wodnej 1 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00.

Opłatę za pełnomocnictwo można uiszczać:

 • na rachunek bankowy UM Ciechanów: BNP PARIBAS BANK POLSKI S.A.
  81 1600 1462 1837 0686 3000 0001
 • w kasachj.w.

 

VII. Co muszę zrobić, aby załatwić sprawę?

Przedłożyć Prezydentowi Miasta Ciechanów deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 • w Referacie Gospodarki Odpadami Wydziału Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Ciechanów, Plac Jana II 6 w pokoju nr 21 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00,
 • w Biurze Obsługi Interesanta, ul. Wodna 1 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00,
 • przesyłając pocztą tradycyjną na adres:

Urząd Miasta Ciechanów, Plac Jana Pawła II 6, 06-400 Ciechanów,

 • przesyłając drogą elektroniczną poprzez platformę ePUAP.

 

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Pliki
pdf 2022-03-02 Formularz WGOŚ K.12
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 457
Formularz WGOŚ K.12 346,41KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Ciechanów
Pierwsza publikacja
Paweł Żochowski 2013-10-22 13:32
Aktualizacja publikacji
Jolanta Filipska 2024-04-09 09:18
Wytworzenie publikacji
Jolanta Filipska 2024-03-22 09:18
Zatwierdzenie
Renata Dobrzyńska 2024-03-22 09:18
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry