• Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP

Plan Rozwoju Lokalnego Miasta

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO MIASTA CIECHANÓW 2016-2020

Plan Rozwoju Lokalnego gminnej jednostki samorządu terytorialnego stanowi istotny element realizacji polityki rozwoju lokalnego – jako składowa i integralna część polityki rozwoju regionalnego, polityki rozwoju całego kraju jak i polityki strukturalnej Unii Europejskiej. Przy wytyczaniu kierunków rozwoju lokalnego konieczne jest uwzględnianie zewnętrznych uwarunkowań, szans i zagrożeń. Programując działania w skali lokalnej należy mieć na uwadze fakt, że nadrzędnym celem Unii jest kreowanie polityki rozwoju regionalnego w kierunku zwiększenia spójności gospodarczej i społecznej całego obszaru, wzrostu konkurencyjności regionów oraz niwelowaniu różnic w poziomie ich rozwoju.

Planowanie rozwoju na szczeblu lokalnym umożliwia:

 • Uwzględnianie i reprezentowanie interesów społeczności lokalnej;
 • Zapewnienie mieszkańcom i funkcjonującym przedsiębiorcom poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji;
 • Eliminowanie lub łagodzenie konfliktów w rozwoju gminy;
 • Zwiększenie zaufania mieszkańców do władz lokalnych;
 • Zapewnienie zrównoważonego rozwoju gospodarczego, społecznego i środowiskowego gminy;
 • Podniesienie walorów gminy w zakresie kulturowym, turystycznym, gospodarczym i społecznym;
 • Tworzenie korzystnego wizerunku gminy w otoczeniu zewnętrznym;
 • Zapewnienie racjonalnego wykorzystania budżetu w stosunku do potrzeb i możliwości gminy;
 • Możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych na finansowanie przedsięwzięć służących rozwojowi gminy;
 • Zapewnienie mobilności działania w zakresie realizacji zarówno zadań statutowych, jak i zadań fakultatywnych samorządu lokalnego.

Plan Rozwoju Lokalnego stał się elementem zarządzania strategicznego Gminy Miejskiej Ciechanów. Zarządzanie strategiczne to umiejętność budowania i urzeczywistniania planów samorządu w celu spełnienia oczekiwań mieszkańców, podniesienia ich poziomu życia, wzmacniania potencjału gminy oraz realizacji zadań ustawowych. Obejmuje ono sformułowanie i przyjęcie Strategii rozwoju oraz przekształcanie przyjętej wizji w cele i działania poprzez budowę Planu Rozwoju Lokalnego, Wieloletnich Planów Inwestycyjnych i Finansowych, gminnych programów i planów sektorowych oraz planów operacyjnych. Zarządzanie strategiczne nierozłącznie związane jest z warunkiem zachowania spójności gospodarowania przestrzenią i koniecznością uwzględnienia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
Plan Rozwoju Lokalnego Ciechanowa (w skrócie PRL) jest ściśle związany ze Strategią Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Miasta Ciechanów do roku 2023, przyjętą Uchwałą Rady Miasta w kwietniu 2004 roku.

PRL stanowi dokument planistyczny, pomocny w monitorowaniu realizacji Strategii. Określa on w bardziej precyzyjny sposób:

 • kierunki rozwoju gminy w perspektywie lat 2011-2015,
 • podejmowane zadania operacyjne oraz terminy i sposób ich realizacji;
 • przedstawia aktualną sytuację społeczno-ekonomiczną Gminy wraz z uwarunkowaniami zewnętrznymi;
 • formułuje cele i zawiera opis działań zmierzających do osiągnięcia efektywnego rozwoju społecznego i gospodarczego;
 • szacuje spodziewane efekty planowanych przedsięwzięć i ich wpływ na przebieg procesów rozwojowych;
 • wskazuje kierunki zaangażowania środków funduszy strukturalnych i środków własnych gminy.

Celem Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Miejskiej Ciechanów jest dążenie do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego przy możliwie najlepszym wykorzystaniu dostępnych zasobów finansowych, organizacyjnych oraz ludzkich w mieście oraz skoncentrowanie środków na strategicznych działaniach. Na bazie analizy czynników wpływających na kształtowanie rozwoju lokalnego zostały w ramach PRL wyłonione zadania, które mają na celu poprawę warunków sprzyjających rozwojowi gminy i realizację najistotniejszych dla gminy krótkookresowych celów. Przy realizacji zadań zawartych w Planie Rozwoju Lokalnego uwzględnione zostały zasoby finansowe gminy, możliwości dofinansowania przedsięwzięć z funduszy unijnych oraz z innych źródeł.

Potrzeba budowy Planów Rozwoju Lokalnego wynikła z procesu dostosowywania Polski do wymogów Unii Europejskiej. Koncepcja terytorialnego rozwoju od poziomu podstawowej jednostki samorządu terytorialnego jest fundamentalną zasadą w procesie europejskiej integracji gospodarczej, której założeniem jest m.in. ograniczenie roli instytucji centralnych na rzecz regionalnych i lokalnych jednostek terytorialnych oraz zrównoważonego rozwoju regionalnego.

Podstawowe jednostki samorządu terytorialnego - uwzględniając i wykorzystując uwarunkowania lokalne i zewnętrzne - formułują i prowadzą własne polityki rozwoju. Sprzyja temu fakt, iż gminy w wielu działaniach mogą samodzielnie ubiegać się o pomoc finansową z Funduszy Strukturalnych oraz międzynarodowych instytucji finansowych.

Plan Rozwoju Lokalnego miasta Ciechanów został przygotowany w oparciu o prace powołanych przez Prezydenta Miasta zespołów zadaniowych do spraw przygotowania programów operacyjnych i będzie podlegał monitorowaniu i aktualizacji zgodnie z określonymi procedurami.

Kategoria: Powiązane pliki [3]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Pliki
docx 2016-09-22 UCHWAŁA 258/XXI/2016 RADY MIASTA CIECHANÓW z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie: przyjęcia i realizacji Planu Rozwoju Lokalnego dla Miasta Ciechanów 2016-2020
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 715
UCHWAŁA 258/XXI/2016 RADY MIASTA CIECHANÓW z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie: przyjęcia i realizacji Planu Rozwoju Lokalnego dla Miasta Ciechanów 2016-2020 14,53KB -
pdf 2016-09-22 Plan Rozwoju Regionalnego 2016-2020
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1649
Plan Rozwoju Regionalnego 2016-2020 1,48MB zobacz
pdf 2016-08-02 Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Ciechanów 2011-2015
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 797
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Ciechanów 2011-2015 772,13KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Ciechanów
Pierwsza publikacja
Paweł Żochowski 2016-07-29 09:24
Aktualizacja publikacji
Mateusz Fila 2021-02-10 09:20
Wytworzenie publikacji
Gmina Miejska Ciechanów  
Zatwierdzenie
Fila Mateusz 2021-02-10 09:19
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry