• Wersja kontrastowa ALT + 4
  • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Informacje Urzędu/Programy strategiczne/Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ciechanów do 2035 r.

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ciechanów do 2035 r.

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ciechanów do 2035 r.

Rewitalizacja jest procesem wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie programu rewitalizacji. Program rewitalizacji to dokument zgodnie z którym prowadzony jest ten proces w gminie. Stanowi on wieloletni plan działań w sferze społecznej, gospodarczej, funkcjonalno-przestrzennej, technicznej i środowiskowej, zmierzający do wyprowadzenia obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysu oraz tworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju. Pełni także rolę narzędzia planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w procesach rewitalizacji.

Posiadanie programu rewitalizacji ułatwia i umożliwia ubieganie się o wsparcie realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych środkami zewnętrznymi, w tym środkami europejskimi. Samorząd Miasta Ciechanów prowadzi aktywnie działania rewitalizacyjne od wielu lat. Dotychczasowy proces rewitalizacji w mieście prowadzono zgodnie z Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Ciechanów na lata 2005-2023. W związku z zakończeniem obowiązywania LPR podjęto działania zmierzające do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji.

Obecnie obowiązujący Gminny Program Rewitalizacji opracowany jest na podstawie:

- ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji oraz jest zgodny z:

- wymogami określonymi dla strategii instrumentów terytorialnych (IIT) w ustawie z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (tzw. ustawie wdrożeniowej),

- zasadami realizacji instrumentów terytorialnych w Polsce w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027.

Obszary wyznaczone do objęcia działaniami rewitalizacyjnymi w Ciechanowie to:

  • osiedle Bloki wraz z terenami doliny rzeki Łydyni bezpośrednio przylegającymi do osiedla oraz część osiedla Kargoszyn w rejonie zbiornika wodnego „Kanały”,
  • osiedle Śródmieście wraz z placem Jana Pawła II,
  • Osada Fabryczna wraz z terenami doliny rzeki Łydyni bezpośrednio przylegającymi do osiedla oraz terenem targowiska miejskiego przy ul. Płońskiej i terenem Szkoły Podstawowej nr 1,
  • obszar poprzemysłowy Jeziorko,
  • obszar poprzemysłowy Krubin (obręb 60, działki nr: 291/3 i 220/7),
  • obszar poprzemysłowy „stary młyn” przy ul. Nadrzecznej.

Tak określony obszar rewitalizacji w dużym zakresie pokrywa się z granicami już nieobowiązującego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ciechanów na lata 2005-2023. Można zatem stwierdzić, że miasto kontynuuje proces rewitalizacji.

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ciechanów do 2035 r. został przyjęty przez Radę Miasta Ciechanów uchwałą nr 668/LXVII/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Pliki
pdf 2023-06-20 GPR Miasta Ciechanów do 2035 r.
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 76
GPR Miasta Ciechanów do 2035 r. 10,99MB zobacz
pdf 2023-06-07 Załącznik do GPR Kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych obszaru rewitalizacji miasta Ciechanów
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
Załącznik do GPR Kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych obszaru rewitalizacji miasta Ciechanów 2,91MB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Ciechanów
Pierwsza publikacja
Olga Kattler 2023-06-07 09:09
Aktualizacja publikacji
Olga Kattler 2023-06-20 11:30
Wytworzenie publikacji
Olga Kattler 2023-06-20 11:30
Zatwierdzenie
Marta Piecychna 2023-06-20 11:30
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry