• Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP

Roczny harmonogram posiedzeń

Plan pracy Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska na rok 2022

Styczeń

 • Sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w roku 2021.
 • Informacja o realizacji zimowego utrzymania infrastruktury miejskiej w sezonie 2020/2021 z uwzględnieniem jej kosztów i efektywności.

Luty

 • Program gospodarowania lokalami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
 • Analiza gospodarowania mieniem komunalnym. Perspektywy dla budownictwa komunalnego i socjalnego.

Marzec.

 • Stan techniczny ulic i chodników z określeniem potrzebnych napraw. Plany remontowe na 2022 i 2023 rok.

Kwiecień

 • Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok.
 • Inwestycje miejskie i TBS Sp. z o.o. w latach 2018-2021 oraz planowane na lata 2022-2023 a uwzględnienie obowiązku ochrony życia i siedlisk prawnie chronionych gatunków ptaków i nietoperzy bytujących w obiektach budowlanych.

Maj

 • Omówienie inwestycji w ramach Budżetu Obywatelskiego - zrealizowanych w 2021 roku z rozważeniem ich kosztów i zakresu realizacji oraz stan przygotowania zadań przewidzianych do wykonania w 2022 roku.

Czerwiec

 • PUK Sp. z o.o. sprawozdanie z działalności w roku 2021 r. Zrealizowane i planowane inwestycje, bieżące funkcjonowanie, szanse i zagrożenia na lokalnym rynku usług komunalnych, perspektywy dalszego rozwoju.
 • Wykonanie obowiązku segregacji i odzyskiwania odpadów komunalnych w kontekście ustawowych wymagań oraz dyrektyw unijnych - stan obecny.

Sierpień

 • Sprawozdanie z realizacji budżetu za I półrocze 2021 r.
 • Informacja o realizacji „Programu usuwania azbestu  i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Ciechanów”.

Wrzesień

 • ZWiK Sp. z o.o. sprawozdanie z działalności za 2021 rok. Analiza sytuacji ekonomicznej i działalności bieżącej Spółki.
 • Realizacja budowy sieci kanalizacyjnej, deszczowej i wodociągowej oraz przyłączy kanalizacyjnych za rok 2021 i 2022 oraz plany na 2023 r.
 • Informacja o zbiornikach bezodpływowych i oczyszczalniach przydomowych na terenie miasta.

Październik

 • PEC Sp. z o.o. sprawozdanie z działalności w roku 2021. Inwestycje Spółki zrealizowane w 2021 i I półroczu 2022 r. oraz plany na 2023 rok.
 • Działania i współpraca Straży Miejskiej, Wydziału Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska oraz PUK Sp. z.o.o dokonywane w zakresie: spalania niewłaściwych odpadów, łamania regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta oraz kontroli złożonych deklaracji za odpady komunalne w 2021 r.

Listopad

 • Opiniowanie projektu budżetu na 2023 rok.
 • Przyjęcie propozycji tematów do planu pracy Komisji na 2023 r.

Grudzień

 • Przyjęcie planu pracy Rady Miasta Ciechanów i Komisji na 2023  r.

Praca bieżąca

 • Omawianie i opiniowanie materiałów sesyjnych
 • Problemy zgłaszane przez mieszkańców i członków komisji
 • Inne zadania nieujęte w planie pracy wynikające z właściwości Komisji i Rady Miasta oraz wniosków Prezydenta

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Ciechanów
Pierwsza publikacja
Paweł Żochowski 2016-07-19 09:02
Aktualizacja publikacji
Mateusz Fila 2021-12-20 08:51
Wytworzenie publikacji
Stefan Bonisławski 2021-12-16 08:49
Zatwierdzenie
Stefan Bonisławski 2021-12-16 08:49
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry