• Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Jak załatwić sprawę/Urząd Stanu Cywilnego - Karty informacyjne/USC.K22 - uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego na terenie (..)

USC.K22 - uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego na terenie Unii Europejskiej

Urząd Miasta Ciechanów KARTA INFORMACYJNA

USC.K22

Numer

Uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego na terenie Unii Europejskiej

5

Edycja

2024-04-05

Data edycji

I. Podstawa prawna:

 • Art. ust.1 pkt a oraz art. 37 i 39 rozporządzenia Rady (WE) nr. 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 roku dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzeni (WE) nr.1347/2000. Art. 21 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1986 r.
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 1378 z późniejszymi zmianami).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2023r. poz.775 z późniejszymi zmianami).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r.o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2023r.  poz.2111.

II. Gdzie mogę załatwić sprawę, kiedy i kto mi w tym pomoże?

Urząd Stanu Cywilnego, Plac Jana Pawła II 6, pokój 7, 8
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00
tel. (23) 674 92 10, 674 92 34, 674 92 46

III. Jakie informacje i dokumenty muszę dostarczyć?

 • Wniosek o uznanie orzeczenia o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa wydanego przez organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej (z wyjątkiem Danii) i o wpisanie na jego podstawie wzmianki dodatkowej o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa w akcie małżeństwa sporządzonym w Urzędzie Stanu Cywilnego w Ciechanowie (druk wniosku stanowi załącznik do procedury) – USC.K22-F1 
 • Załączniki
  • odpis orzeczenia o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa, który spełnia warunki niezbędne do ustalenia jego autentyczności (oryginał);
  • urzędowe tłumaczenie ww. orzeczenia dokonane przez polskiego konsula lub na terenie Polski przez tłumacza przysięgłego (oryginał);
  • zaświadczenie/świadectwo, sporządzone przez właściwy organ państwa członkowskiego UE, wydanego zgodnie z art. 39 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 2201/2003 na formularzu określonym w załączniku I, wraz jego z urzędowym tłumaczeniem dokonanym przez polskiego konsula lub przez tłumacza przysięgłego.

Ponadto w przypadku orzeczenia wydanego w postępowaniu zaocznym strona, która występuje o uznanie orzeczenia lub stwierdzenie jego wykonalności, przedstawia:

 • oryginał lub uwierzytelniony odpis dokumentu, z którego wynika, że pismo wszczynające postępowanie lub pismo równorzędne zostało doręczone stronie, która nie stawiła się w sądzie,
 • lub dokumentu wskazującego, że strona przeciwna jednoznacznie zgadza się z orzeczeniem.

W przypadku braku tych dokumentów właściwym do uznania orzeczenia będzie Sąd Okręgowy miejsca zamieszkania.

IV. Ile muszę za to zapłacić?

Opłata skarbowa:

 • za wpisanie wzmianki dodatkowej o rozwodzie do akt małżeństwa – 11 zł,
 • za pełnomocnictwo – 17 zł ( z wyjątkiem wstępnych, zstępnych lub rodzeństwa).

V. Ile potrwa załatwienie mojej sprawy?

Niezwłocznie a w sprawach skomplikowanych do 1 miesiąca.

VI. Co jeszcze muszę wiedzieć?

 1. Rozporządzenie Rady Unii Europejskiej opublikowane jest na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: www.ms.gov.pl (również w wersji angielskiej).
 2. W oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. nie podlegają uznaniu i wykonaniu w Polsce orzeczenia państw członkowskich, które zostały wydane przed 1 maja 2004 r., lecz uprawomocniły się po tej dacie. Przepisy tego rozporządzenia nie będą także stanowiły podstawy do uznania i wykonania w Polsce orzeczeń państw członkowskich, jeżeli postępowania w tych państwach zostały wszczęte przed 1 maja 2004 r.
 3. Wniosek o uznanie orzeczenia o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa wraz załącznikami można składać:
  - osobiście,
  - za pośrednictwem osób przebywających w Polsce (w tym przypadku, należy dodatkowo przedłożyć pisemne lub w formie dokumentu elektronicznego pełnomocnictwo do załatwienia niniejszej sprawy - wzór pisemnego pełnomocnictwa stanowi załącznik do niniejszej procedury).
 4. Pełnomocnikiem może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być uwierzytelnione za pomocą mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 5. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie; z kolei, jeżeli odpis pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie zostały sporządzone w formie dokumentu elektronicznego, ich uwierzytelnienia dokonuje się przy użyciu mechanizmów określonych w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
  poprzez przesłanie dokumentów bezpośrednio do Urzędu Stanu Cywilnego Zgodnie z art. 31 ustawy prawo o aktach stanu cywilnego dokumenty w języku obcym przedkłada się z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonanym przez:
  - tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości,
  - tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG),
  - konsula
 6. Za dokumenty przetłumaczone przez konsula uznaje się również:
  - dokumenty w języku obcym przetłumaczone na język polski przez tłumacza w państwie przyjmującym i poświadczone przez konsula,
  - dokumenty przetłumaczone z języka rzadko występującego na język znany konsulowi, a następnie przetłumaczone przez konsula na język polski
 7. W przypadku braku tłumacza przysięgłego języka obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokument zagraniczny może zostać przetłumaczony przez konsula lub uprawnionego pracownika przedstawiciela przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

VII. Co muszę zrobić, aby załatwić sprawę?

Złożyć dokumenty zgodnie z pkt. III niniejszej procedury.

VIII. Forma załatwienia sprawy

Wpisanie wzmianki dodatkowej w akcie małżeństwa.

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Karty informacyjne
pdf 2016-08-17 Wniosek o uznanie orzeczenia o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa wydanego przez organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej (z wyjątkiem Danii) i o wpisanie na jego podstawie wzmianki dodatkowej o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa w akcie małżeństwa sporządzonym w Urzędzie Stanu Cywilnego w Ciechanowie
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1222
Wniosek o uznanie orzeczenia o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa wydanego przez organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej (z wyjątkiem Danii) i o wpisanie na jego podstawie wzmianki dodatkowej o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa w akcie małżeństwa sporządzonym w Urzędzie Stanu Cywilnego w Ciechanowie 330,34KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Ciechanów
Pierwsza publikacja
Paweł Żochowski 2016-07-25 13:10
Aktualizacja publikacji
Agnieszka Leśnik 2024-04-05 11:48
Wytworzenie publikacji
Agnieszka Leśnik 2024-04-05 11:48
Zatwierdzenie
Agnieszka Leśnik 2024-04-05 11:48
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry