• Wersja kontrastowa ALT + 4
  • język migowy
BIP
Grafika BIP

WSO.K4 - Centralny Rejestr wyborców

Urząd Miasta Ciechanów KARTA INFORMACYJNA

WSO.K4

Numer

Centralny Rejestr wyborców

13

Edycja

2024-01-10

Data edycji

I. Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku  - Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2408 ze zm.)

II. Gdzie mogę załatwić sprawę, kiedy i kto mi w tym pomoże?

Urząd Miasta Ciechanów, Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Wodna 1
Godziny przyjęć interesantów: od poniedziałku do piątku 8.00 - 15.30
tel. (23) 674 92 19, 674 92 65, 674 92 60
e-mail: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

III. Jakie informacje i dokumenty muszę dostarczyć?

Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców w części A i w części B - WSO.K4-F1 (część B dotyczy wyborcy - obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem Polski, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej) w stałym obwodzie głosowania na terenie miasta Ciechanowa składa się do Urzędu Miasta Ciechanów.

Wniosek, może zostać złożony na piśmie utrwalonym w postaci:
1) papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem;
2) elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, po uwierzytelnieniu wnioskodawcy w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2023 r. poz. 57). Uwaga usługa dostępna od 1 września 2023 r.

Uwaga: Wyborcy będący obywatelami polskim, zameldowani na obszarze miasta Ciechanowa na pobyt stały są ujmowani w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania z urzędu w mieście Ciechanowie.   

IV. Ile muszę za to zapłacić?

Nie pobiera się opłaty.

V. Ile potrwa załatwienie mojej sprawy?

Decyzję o ujęciu lub odmowie ujęcia do Centralnego Rejestru Wyborców w stałym obwodzie głosowania osoby wydaje Prezydent Miasta Ciechanów - po sprawdzeniu, czy osoba występująca z wnioskiem o ujęcie w stałym obwodzie głosowania spełnia warunki stałego zamieszkania na terenie miasta Ciechanowa pod adresem wskazanym we wniosku - w terminie 5 dni od daty wniesienia wniosku. W ciągu 3 dni rozpatrywane są reklamacje na nieprawidłowości w rejestrze.

VI. Co jeszcze muszę wiedzieć?

Centralny Rejestr Wyborców obejmuje osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy, którym przysługuje prawo wybierania (czynne prawo wyborcze). Można być ujętym tylko w jednym stałym obwodzie głosowania. Wyborca ujęty w Centralnym Rejestrze Wyborców ma możliwość brania udziału w wyborach: Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Sejmu i Senatu, Parlamentu Europejskiego, rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, a także referendum konstytucyjnym, ogólnokrajowym oraz lokalnym. Wyborcy zameldowani na obszarze gminy na pobyt stały ujmowani są Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania z urzędu. Wyborców stale zamieszkałych na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały albo zamieszkałych na obszarze gminy pod innym adresem niż adres zameldowania na pobyt stały, albo nigdzie nie zamieszkałych, stale przebywających na obszarze gminy, jak również zameldowanych na pobyt czasowy, ujmuje się w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania w tej gminie na ich wniosek. Wyborców - obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskim oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej ujmuje się w Centralnym  Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania w danej gminie, na obszarze której stale zamieszkują, na ich wniosek.

Prezydent przed wydaniem decyzji, o ujęciu w stałym obwodzie głosowania lub odmowie ujęcia w stałym obwodzie głosowania jest obowiązany sprawdzić, czy osoba wnosząca wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania  spełnia warunki stałego zamieszkania na obszarze danej gminy.

W związku z powyższym wnioskodawca może wykazać, że mieszka na stałe pod określonym adresem w Ciechanowie i w tym celu okazać dokumenty, które to potwierdzają fakt zamieszkiwania pod określonym adresem np. akt notarialny domu, mieszkania, umowę najmu mieszkania, rachunek za ponoszone opłaty za odpady komunalne, oświadczenie właściciela lub najemcy mieszkania, w którym wnioskodawca zamieszkuje, oświadczenie sąsiada, pierwszą stronę rozliczenia podatkowego PIT, rachunek za media, telefon komórkowy  wystawiony na nazwisko i dane wnioskodawcy pod określonym adresem itp.

Wyborca może wnieść do Prezydenta reklamację na nieprawidłowości w Centralnym Rejestrze Wyborców, jeżeli nie został on ujęty w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania na terenie miasta Ciechanowa lub nie ujęto go w żadnym obwodzie głosowania albo został on nieprawidłowo ujęty w obwodzie głosowania.

Reklamację wnosi się:
1) ustnie do protokołu,
2) na piśmie utrwalonym w postaci:
a) papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem,
b) elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów.

Tryb odwoławczy.

Od decyzji w sprawie odmowy ujęcia w stałym obwodzie głosowania przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego miejscowo sądu rejonowego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezydenta w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji. Prezydent przekazuje sądowi niezwłocznie skargę wraz z decyzją i aktami sprawy. Prezydent może też niezwłocznie zmienić albo uchylić swoją decyzję, jeżeli uzna skargę w całości za zasadną. 

Na decyzję nieuwzględniającą reklamacji lub powodującą skreślenie z obwodu głosowania wyborca wnoszący reklamację może wnieść, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji, skargę za pośrednictwem wójta do właściwego miejscowo sądu rejonowego.

VII. Co muszę zrobić, aby załatwić sprawę?

Złożyć wniosek o ujęcie w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie na terenie miasta Ciechanowa.

Kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Karty informacyjne
pdf 2023-08-18 Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania WSO.K4-F1
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania WSO.K4-F1 280,68KB zobacz
pdf 2023-08-23 Wniosek o skreślenie wyborcy z Centralnego Rejestru Wyborców WSO.K4-F2
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
Wniosek o skreślenie wyborcy z Centralnego Rejestru Wyborców WSO.K4-F2 213,05KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Ciechanów
Pierwsza publikacja
Paweł Żochowski 2011-11-03 14:34
Aktualizacja publikacji
Joanna Żochowska 2024-01-10 12:30
Wytworzenie publikacji
Ewa Kuskowska 2024-01-10 12:30
Zatwierdzenie
Ewa Kuskowska 2024-01-10 12:30
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry