• Wersja kontrastowa ALT + 4
  • język migowy
BIP
Grafika BIP

WSO.K4 - Rejestr wyborców

Urząd Miasta Ciechanów KARTA INFORMACYJNA

WSO.K4

Numer

Rejestr wyborców

11

Edycja

2022-07-26

Data edycji

I. Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku  - Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 ze zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. z 2017 r. poz. 1316 ze zm.).

II. Gdzie mogę załatwić sprawę, kiedy i kto mi w tym pomoże?

Urząd Miasta Ciechanów, Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Wodna 1
Godziny przyjęć interesantów: od poniedziałku do piątku 8.00 - 15.30
tel. (23) 674 92 19, 674 92 45
e-mail: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

III. Jakie informacje i dokumenty muszę dostarczyć?

Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców w części A i w części B - WSO.K4-F1 (część B dotyczy wyborcy - obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem Polski). Do wniosku dołącza się : kserokopię ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy oraz pisemną deklarację, w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - WSO.K4-F2 oraz dokument potwierdzający fakt zamieszkiwania w Ciechanowie

 

IV. Ile muszę za to zapłacić?

Nie pobiera się opłaty.

V. Ile potrwa załatwienie mojej sprawy?

Decyzję o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wyborców osoby wydaje Prezydent Miasta Ciechanów - po sprawdzeniu, czy osoba występująca z wnioskiem o wpisanie do rejestru wyborców spełnia warunki stałego zamieszkiwania na terenie miasta Ciechanowa - w terminie 5 dni od daty wniesienia wniosku. W ciągu 3 dni rozpatrywane są reklamacje na nieprawidłowości w rejestrze.

VI. Co jeszcze muszę wiedzieć?

Stały rejestr wyborców obejmuje osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy, którym przysługuje prawo wybierania (czynne prawo wyborcze). Można być ujętym tylko w jednym rejestrze wyborców. Wyborca ujęty w rejestrze wyborców ma możliwość brania udziału
w wyborach: Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Sejmu i Senatu, Parlamentu Europejskiego, rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, a także referendum konstytucyjnym, ogólnokrajowym oraz lokalnym. Wyborcy zameldowani na obszarze gminy na pobyt stały wpisywani są do rejestru wyborców z urzędu. Wyborców stale zamieszkałych na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały albo zamieszkałych na obszarze gminy pod innym adresem niż adres zameldowania na pobyt stały, albo nigdzie nie zamieszkałych, stale przebywających na obszarze gminy, jak również zameldowanych na pobyt czasowy, wpisuje się do rejestru wyborców w tej gminie na ich wniosek. Wyborców - obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskim wpisuje się do rejestru wyborców w gminie, na obszarze której stale zamieszkują, na ich wniosek.

Prezydent przed wydaniem decyzji, o wpisaniu do rejestru wyborców lub odmowie wpisania do rejestru wyborców jest obowiązany sprawdzić, czy osoba wnosząca wniosek o wpisanie do rejestru wyborców spełnia warunki stałego zamieszkania na obszarze danej gminy.

W związku z powyższym wnioskodawca może wykazać, że mieszka na stałe pod określonym adresem w Ciechanowie i w tym celu okazać dokumenty, które to potwierdzają fakt zamieszkiwania pod określonym adresem np. akt notarialny domu, mieszkania, umowę najmu mieszkania, rachunek za ponoszone opłaty za odpady komunalne, oświadczenie właściciela lub najemcy mieszkania, w którym wnioskodawca zamieszkuje, oświadczenie sąsiada, pierwszą stronę rozliczenia podatkowego PIT, rachunek za media, telefon komórkowy  wystawiony na nazwisko i dane wnioskodawcy pod określonym adresem itp. Każdy może wnieść do Prezydenta Miasta Ciechanów reklamację na nieprawidłowości w rejestrze wyborców, a w szczególności w sprawie: pominięcia wyborcy w rejestrze, wpisania do rejestru osoby, która nie ma prawa wybierania, niewłaściwych danych o osobach wpisanych do rejestru, ujęcia w rejestrze osoby, która nie zamieszkuje stale na obszarze gminy.

Tryb odwoławczy.

Od decyzji o odmowie wpisania do rejestru przysługuje prawo wniesienia skargi do Sądu Rejonowego w Ciechanowie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ciechanów w terminie 3 dni od dnia jej doręczenia. Sąd rozpoznaje skargę w terminie 3 dni od dnia jej doręczenia. Skarga do Sądu Rejonowego przysługuje również na decyzję nieuwzględniającą reklamacji lub powodującą skreślenie z rejestru, skargę składa się w ciągu 3 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Prezydenta Miasta.

 

VII. Co muszę zrobić, aby załatwić sprawę?

Złożyć wniosek o wpisanie do rejestru wyborców wraz z załącznikami lub reklamację na nieprawidłowości w rejestrze.

Kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Karty informacyjne
pdf 2019-06-14 Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w części A/B - WSO K4-F1
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 636
Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w części A/B - WSO K4-F1 93,52KB zobacz
pdf 2019-06-06 Pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców - WSO K4-F2
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 608
Pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców - WSO K4-F2 61,73KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Ciechanów
Pierwsza publikacja
Paweł Żochowski 2011-11-03 14:34
Aktualizacja publikacji
Mateusz Fila 2022-07-26 13:02
Wytworzenie publikacji
Krystyna Adamiak 2022-07-26 13:02
Zatwierdzenie
Krystyna Adamiak 2022-07-26 13:02
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry