• Wersja kontrastowa ALT + 4
  • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Jak załatwić sprawę/Wydział Inżynierii Miejskiej i Utrzymania Infrastruktury (..)/WIMID.K24 - opłata za korzystanie z przystanków, ktorych (..)

WIMID.K24 - opłata za korzystanie z przystanków, ktorych właścicielem jest Gmina Miejska Ciechanów

 

Urząd Miasta Ciechanów KARTA INFORMACYJNA

WIMID.K24

Numer

Opłata za korzystanie z przystanków, ktorych właścicielem jest Gmina Miejska Ciechanów

5

Edycja

2022-10-20

Data edycji

I. Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (j. t. Dz. U. z 2022 r. poz. 1343),
  • ustawa z dnia 13 września 1996 r. r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2022r., poz. 1297 ),
  • uchwała nr 479/XLVII/2022 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Ciechanowie, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Miejska Ciechanów, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków. (ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w 2022 r. poz. 1267),
  • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2022 r. poz. 2142).

II. Gdzie mogę załatwić sprawę, kiedy i kto mi w tym pomoże?

  • Wydział Inżynierii Miejskiej i Utrzymania Infrastruktury Drogowej  Plac Jana Pawła II 6. Pracownicy wydziału pracują w godz. 800 do 1600
  • Telefon (23) 674-92-48 oraz (23) 674-92-47
  • Adres skrzynki internetowej: boi@umciechanow.pl

III. Jakie informacje i dokumenty muszę dostarczyć?

Wniosek o uzgodnienie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Ciechanów WIMID. K24-F1. Do wniosku należy dołączyć aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców albo z ewidencji działalności gospodarczej; kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób; projekt rozkładu jazdy uwzględniający przystanki (mapa z nazwami przystanków znajduje się w ZAŁĄCZNIKU NR 1); schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linia komunikacji i przystankami komunikacyjnymi; wykaz obsługiwanych przystanków ze wskazaniem ich nazw i lokalizacji; ilość zatrzymań na wszystkich przystankach w rozbiciu na poszczególnie miesiące w roku WIMID. K24-F2; wykaz pojazdów obsługujących linię. W przypadku osoby reprezentującej składającego wniosek należy dołączyć dokument pełnomocnictwa w oryginale lub urzędowo poświadczone zgodnie z art. 33 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.

IV. Ile muszę za to zapłacić?

Za złożenie wniosku opłat nie pobiera się. W przypadku przedłożenia pełnomocnictwa należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł za pełnomocnictwo.

Wysokość stawek opłat za korzystanie z przystanków określa uchwała nr 479/XLVIII/2022 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Ciechanowie, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Miejska Ciechanów, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków.

V. Ile potrwa załatwienie mojej sprawy?

Niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca od daty otrzymania wniosku.

VI. Co jeszcze muszę wiedzieć?

1. Podstawą naliczania opłaty jest wydane przez Urząd na podstawie złożonego wniosku uzgodnienie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych.

Operator oraz każdy Przewoźnik korzystający z określonych w uchwale przystanków komunikacji miejskiej jest obowiązany złożyć do Prezydenta Miasta wniosek o uzgodnienie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Ciechanów.

W przypadku planowanych zmian, które mają wpływ na informacje zawarte w dokumentach załączonych do wniosku, o którym mowa w § 4.2 załącznika nr 2 do Uchwały Nr 301/XXV/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 listopada 2012 r., Przewoźnik lub Operator jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia Gminy z miesięcznym wyprzedzeniem o w/w zmianach.

Przewoźnik bądź Operator zobowiązany jest do wystąpienia z wnioskiem o przedłużenie uzgodnienia, na co najmniej jeden miesiąc przed jego wygaśnięciem lub pisemnego powiadomienia Gminy o zaprzestaniu działalności przewozowej.

 2. Metoda naliczania oraz wysokość opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych:

Opłata za korzystanie z przystanków będzie naliczana i pobierana przez Gminę Miejską Ciechanów w cyklach miesięcznych lub kwartalnych.

Miesięczne opłaty stanowi kwota, na której wynik składa się iloczyn liczby zatrzymań, według planowanego rozkładu jazdy i przeciętnej liczby dni w miesiącu lub kwartale oraz stawki, o której mowa w uchwale.

 3. Termin uiszczania opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.

Gmina Miejska Ciechanów wystawia Przewoźnikowi lub Operatorowi notę księgową obejmującą należną miesięczną opłatę. Termin płatności noty wynosi 14 dni od daty otrzymania przez Przewoźnika lub Operatora noty od Gminy. Gmina naliczy ustawowe odsetki za zwłokę w realizacji not przez Przewoźnika lub Operatora po w/w terminie. Za datę zapłaty uważa się datę wpływu opłaty na konto bankowe Gminy. W przypadku braku zapłaty należności za dany miesiąc Gmina wezwie pisemnie Przewoźnika do uiszczenia powstałych zaległości.

Opłatę za korzystanie z przystanków uiszcza się gotówką w kasie Urzędu Miasta Ciechanów Plac Jana Pawła II 6 lub ul. Wodna 1, bądź na konto bankowe:  BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. 81 1600 1462 1837 0686 3000 0001

VII. Co muszę zrobić, aby załatwić sprawę?

Przedłożyć Prezydentowi Miasta Ciechanów wniosek o uzgodnienie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Ciechanów w Referacie Utrzymania Infrastruktury Drogowej Urzędu Miasta Ciechanów Plac Jana II 6 w pokoju nr 17 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

VIII. Ochrona danych osobowych

Szczegółowe informacje na temat ochrony Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących z tego tytułu praw, znajdzie Pani/Pan na stronie Urzędu Miasta Ciechanów w zakładce Ochrona Danych Osobowych (www.umciechanów.pl/samorząd/Ochrona_Danych_Osobowych).

Kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Karty informacyjne
doc 2022-11-02 formularz K24 - F1 wniosek.doc
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 75
formularz K24 - F1 wniosek.doc 40KB -
doc 2022-11-02 formularz K24-F2.doc
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
formularz K24-F2.doc 29KB -

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Ciechanów
Pierwsza publikacja
Paweł Żochowski 2013-12-20 12:29
Aktualizacja publikacji
Jacek Krośnicki 2022-11-02 09:06
Wytworzenie publikacji
Maria Jurkiewicz 2022-10-20 09:05
Zatwierdzenie
Ewa Amenda 2022-10-20 09:05
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry