• Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Jak załatwić sprawę/Wydział Organizacyjny - Karty informacyjne/WO.K12 - Pobór opłat na targowisku, bazarach i giełdach (..)

WO.K12 - Pobór opłat na targowisku, bazarach i giełdach samochodowych oraz wszelkich terenach, na których prowadzony jest handel

Urząd Miasta
Ciechanów
KARTA INFORMACYJNA

WO.K12

Numer

Pobór opłat na targowisku, bazarach
i giełdach samochodowych oraz wszelkich terenach, na których prowadzony jest handel

17

Edycja

2023-05-12

Data edycji

I. Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2023 roku, pozycja 40 z późniejszymi zmianami).

  • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2023 roku, pozycja 70).

  • Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2021 roku, pozycja 679 z późniejszymi zmianami).

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2023 roku pozycja 775).

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2022 roku, pozycja 2651 z późniejszymi  zmianami).

  • Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 w sprawie górnych granic kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023.

  • Zarządzenie Numer 90/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 10.07.2015 roku w sprawie wyznaczenia miejsc do handlu na terenie miasta Ciechanowa
  • Zarządzenie Numer 134/2018 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 31.07.2018 roku w sprawie zmiany zarządzenia Numer 90/2015 z dnia 10 lipca 2015 roku w sprawie wyznaczenia miejsc do handlu na terenie miasta Ciechanowa 
  • Uchwała Numer 597/XLIII/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Hali Targowej i Targowiska Miejskiego w Ciechanowie przy ulicy Sienkiewicza 75 - załącznik nr 1 i 2 (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2018 roku, pozycja 4934)
  • Uchwała Numer 159/XIV/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie opłaty targowej (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2015 roku, pozycja 9962)
  • Uchwały Numer 599/XLIII/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 kwietnia 2018 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2018 roku, pozycja 4935) zmieniająca Uchwałę Numer 159/XIV/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie opłaty targowej
  • Uchwała Numer 598/XLIII/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie opłaty za korzystanie z mienia komunalnego na Targowiskach Miejskich w Ciechanowie przy ulicy Płońskiej 28 i przy ulicy Henryka Sienkiewicza 75

II. Gdzie mogę załatwić sprawę, kiedy i kto mi w tym pomoże?

 • Targowisko Miejskie, ulica Henryka Sienkiewicza 75
 • Targowisko Miejskie, ulica Płońska 28
 • Bazar, ulica Batalionów Chłopskich 2
 • Giełdy samochodowe na terenach prywatnych
 • Wszelkie tereny, na których prowadzony jest handel

W dniach od poniedziałku do niedzieli w godzinach funkcjonowania obiektów

Telefon kontaktowy do pracowników gospodarczych: 728809104, 728809103

Telefon kontaktowy do Wydziału Organizacyjnego - Referat Obsługi Przedsiębiorców, adres 06-400 Ciechanów, Plac Jana Pawła II 6 -
23 674 92 27 

III. Jakie informacje i dokumenty muszę dostarczyć?

Do dokonywania sprzedaży w miejscach wyznaczonych uprawnione są: osoby fizyczne, osoby prawne oraz podmioty legitymujace się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, które uiściły opłatę targową i opłatę za korzystanie z mienia oraz miesięczną opłatę za rezerwację wykorzystywanego stanowiska handlowego.

IV. Ile muszę za to zapłacić?

Opłaty za wystawienie stoiska są pobierane według stawek określonych w uchwałach wymienionych w pkt I.

V. Ile potrwa załatwienie mojej sprawy?

Niezwłocznie.

VI. Co jeszcze muszę wiedzieć?

Wystawić stoisko handlowe można tylko na terenie targowiska i bazarów oraz we wszystkich miejscach, na których dopuszczalne jest prowadzenie handlu. Inkasenci określeni do poboru opłat na targowisku, bazarach, giełdach i wszelkich terenach, na których prowadzony jest handel posiadają dokumenty (bilety) potwierdzające pobór dziennych opłat od handlujących, z których na bieżąco są rozliczani w Wydziale Organizacyjnym - Referat Obsługi Przedsiębiorców według paragrafu 5 ustęp 4 Uchwały Numer 159/XIV/2015 Rady Miasta Ciechanów w sprawie opłaty targowej.

VII. Co muszę zrobić, aby załatwić sprawę?

Wystawić stoisko handlowe i dokonać odpowiedniej opłaty. Dowód opłaty należy zachować do kontroli do chwili zakończenia handlu w danym dniu. Wystawienie stoiska jest możliwe, o ile miejsce to jest wolne, niezarezerwowane przez innego kupca. W razie wątpliwości usytuowanie stoiska należy ustalić z inkasentem. 

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Ciechanów
Pierwsza publikacja
Paweł Żochowski 2011-11-15 14:29
Aktualizacja publikacji
Mariola Milewska 2023-05-12 15:41
Wytworzenie publikacji
Mariola Milewska 2023-05-12 15:41
Zatwierdzenie
Agnieszka Kowalska 2023-05-12 15:41
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry