• Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Jak załatwić sprawę/Wydział Podatków i Opłat - Karty informacyjne/WPO.K8 - ulgi w spłacie podatku od nieruchomości, (..)

WPO.K8 - ulgi w spłacie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, środków transportu, opłaty skarbowej

Urząd Miasta Ciechanów KARTA INFORMACYJNA

WPO.K8

Numer

Ulgi w spłacie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, środków transportu, opłaty skarbowej

3

Edycja

28.09.2021r.

Data edycji

I. Podstawa prawna:

Ustawa z 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm.);
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743 ze zm.);
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2018 r. poz. 350.);
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis;
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym;
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury.

II. Gdzie mogę załatwić sprawę, kiedy i kto mi w tym pomoże?

Wydział Podatków i Opłat, pokój nr 11, 12, 14
Urząd Miasta Ciechanów, Plac Jana Pawła II 6, 06-400 Ciechanów
Przyjęcia interesantów od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
tel. (23) 672 32 41 do 44 wew. 220, 225, 226, 228 lub (23) 674 92 20, 674 92 25, 674 92 26, 674 92 28
e-mail: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ lub podatki@umciechanow.pl

III. Jakie informacje i dokumenty muszę dostarczyć?

 • Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku / zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami - w załączeniu
 • Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej / odsetek - w załączeniu
 • Wniosek o rozłożenie na raty zapłaty podatku / zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami - w załączeniu

Wniosek zależy od ulgi z jakiej chce podatnik skorzystać.

We wniosku należy podać szczegółowy opis okoliczności powstania zaległości.

Załączniki:

 1. W przypadku ubiegania się o ulgę przez osobę fizyczną, która nie jest przedsiębiorcą do wniosku należy dołączyć:
  - informację dotyczącą sytuacji materialnej i rodzinnej podatnika wraz z dokumentami potwierdzającymi wiarygodność przedstawionych informacji; w tym celu należy wypełnić druk oświadczenia o stanie majątkowym zobowiązanego;
  - zaświadczenia o dochodach własnych i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (odpowiednio: aktualne zaświadczenie z zakładu pracy, odcinek renty/emerytury, decyzja o przyznaniu zasiłku dla bezrobotnych i inne);
  - kopie rachunków (prognozy, naliczenia) opłat eksploatacyjnych za mieszkanie lub inny zajmowany lokal, orzeczenia o przyznanej pomocy materialnej;
  - dowody potwierdzające argumenty zawarte we wniosku, a mające wpływ na rozpatrzenie sprawy.
 2. W przypadku ubiegania się o ulgę przez osobę fizyczną, która jest przedsiębiorcą,  oprócz informacji wyżej wskazanych do wniosku należy dołączyć:
  - zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) i informacje finansowe za okres 2 ostatnich lat podatkowych, sporządzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości w oparciu o przyjętą formę rozliczenia dochodów;
  - wykaz należności oraz zobowiązań publiczno- i cywilnoprawnych wraz ze sposobem ich realizacji;
  - wskazać przeznaczenie wnioskowanej ulgi zgodnie z brzmieniem art. 67b § 1 Ordynacji podatkowej, która:
    - nie stanowi pomocy publicznej,
    - nie stanowi pomocy publicznej,
    - stanowi pomoc publiczną ze wskazaniem odpowiednio art. 67b § 1 pkt 3 lit. a-m Ordynacji podatkowej.
  W przypadku ubiegania się o pomoc de minimis zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30.04.2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej podmiot ubiegający się o pomoc de minimis zobowiązany jest do przedstawienia wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy:
  - wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, otrzymanych w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o otrzymaniu pomocy de minimis w tym okresie;
  - informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis. Powyższe informacje przekazuje się na formularzu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r.  w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis;
  - wypełnione oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis.
  W przypadku ubiegania się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie zgodnie z art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 30.04.2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, podmiot ubiegający się o pomoc de minimis zobowiązany jest do przedstawienia wraz z wnioskiem  o udzielenie pomocy:
  - wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie oraz pomocy de minimis, otrzymanych w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o otrzymaniu pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie otrzymanej w tym okresie;
  - informacji wynikającej z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 121, poz. 810);
  - wypełnione oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis.
  W przypadku ubiegania się o pomoc inną niż de minimis (de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie) konieczne jest wskazanie:
  - przeznaczenia pomocy, o którą Strona się ubiega zgodnie z katalogiem wynikającym z art. 67b § 1 pkt 3 ustawy - Ordynacja podatkowa;
  - informacji dotyczących wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz informacji o otrzymanej pomocy publicznej, zawierających w szczególności wskazanie dnia i podstawy prawnej jej udzielenia, formy i przeznaczenia, albo oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy zgodnie § 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie na formularzu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis, którego wzór określa załącznik nr 1 do powołanego rozporządzenia.
 3. W przypadku ubiegania się o ulgę przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej do wniosku należy dołączyć:
  - informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy, w tym sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa) za okres 2 lat obrotowych, w przypadku podmiotów zobowiązanych do ich sporządzania zgodnie  z ustawą z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości lub inne sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym;
  - informacje na temat wyniku finansowego uzyskanego w okresie bieżącego roku - do dnia złożenia wniosku (np. wstępna wersja bilansu, rachunków zysków i strat);
  - dowody potwierdzające argumenty zawarte we wniosku, a mające wpływ na rozpatrzenie sprawy;
  - wskazać przeznaczenie wnioskowanej ulgi zgodnie z brzmieniem art. 67b § 1 Ordynacji podatkowej, która:
    - nie stanowi pomocy publicznej,
    - nie stanowi pomocy publicznej,
    - stanowi pomoc publiczną ze wskazaniem odpowiednio art. 67b § 1 pkt 3 lit. a-m Ordynacji podatkowej.
  W przypadku ubiegania się o pomoc de minimis (de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie) zgodnie z art. 37 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30.04.2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, podmiot ubiegający się o pomoc de minimis zobowiązany jest do przedstawienia wraz z wnioskiem  o udzielenie pomocy informacji i załączników, o których mowa powyżej w punkcie 2.

IV. Ile muszę za to zapłacić?

Nie pobiera się opłat.

V. Ile potrwa załatwienie mojej sprawy?

W terminie 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

VI. Co muszę zrobić, aby załatwić sprawę?

Złożyć wniosek wraz z załącznikami.

VII. Co jeszcze muszę wiedzieć?

 1. W przypadku nie załatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy zawiadamia o tym stronę podając przyczyny niedotrzymania terminu i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy (ustawa - Ordynacja podatkowa).
 2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Wydziale Podatków i Opłat.
 3. Po rozpatrzeniu wniosku - decyzja zostanie przesłana na adres podatnika za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
Kategoria: Powiązane pliki [8]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Karty informacyjne
pdf 2020-06-25 WPO.K8-Oświadczenie o stanie majątkowym.pdf
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 305
WPO.K8-Oświadczenie o stanie majątkowym.pdf 192,12KB zobacz
pdf 2020-06-25 WPO.K8 -Formularz informacji pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie.pdf
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 270
WPO.K8 -Formularz informacji pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie.pdf 54,79KB zobacz
pdf 2020-06-25 WPO.K8 -Formularz informacji przy ubieganiu się o_pomoc_inna_niż_pomoc_w_rolnictwie_lub_rybołówstwie_pomoc_de_minimis_lub_pomoc_de_minimis_w_rolnictwie_lub_rybołówstwie.pdf
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 255
WPO.K8 -Formularz informacji przy ubieganiu się o_pomoc_inna_niż_pomoc_w_rolnictwie_lub_rybołówstwie_pomoc_de_minimis_lub_pomoc_de_minimis_w_rolnictwie_lub_rybołówstwie.pdf 598,07KB zobacz
pdf 2020-06-25 WPO.K8 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.pdf
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 262
WPO.K8 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.pdf 580,28KB zobacz
pdf 2020-06-25 WPO.K8 - OŚWIADCZENIE O OTRZYMANIU POMOCY DE MINIMIS.pdf
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 294
WPO.K8 - OŚWIADCZENIE O OTRZYMANIU POMOCY DE MINIMIS.pdf 145,72KB zobacz
pdf 2021-09-28 WPO.K8-F1 -Wniosek o odroczenie.pdf
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 135
WPO.K8-F1 -Wniosek o odroczenie.pdf 181,81KB zobacz
pdf 2021-09-28 WPO.K8-F2-Wniosek o umorzenie .pdf
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 161
WPO.K8-F2-Wniosek o umorzenie .pdf 182,37KB zobacz
pdf 2021-09-28 WPO.K8-F3-Wniosek o rozłożenie na raty.pdf
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 123
WPO.K8-F3-Wniosek o rozłożenie na raty.pdf 182,74KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Ciechanów
Pierwsza publikacja
Paweł Żochowski 2011-11-07 08:03
Aktualizacja publikacji
Justyna Gostkowska 2021-09-28 14:41
Wytworzenie publikacji
J.Gostkowsks 2021-09-28 14:39
Zatwierdzenie
W.Duzdowska 2021-09-28 14:39
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry