• Wersja kontrastowa ALT + 4
  • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Informacje Urzędu/Programy strategiczne/Strategia Rozwoju Miasta/Strategia Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Miasta (..)

Strategia Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Miasta Ciechanów do 2035 r.

Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Ciechanów do 2035 r. (Strategia) stanowi w hierarchii dokumentów strategicznych Ciechanowa kluczową rolę. Określone
w niej cele i kierunki działań pełnią funkcję generalnych wytycznych, które będą realizowane poprzez programy operacyjne i strategie sektorowe, a także bezpośrednio poprzez konkretne projekty finansowane z budżetu miasta i źródeł zewnętrznych.

Strategia została opracowana zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawą z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju i przyjęta Uchwałą Nr 599/LXII/2022 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30.11.2022 roku.  Dokument powstał przy udziale mieszkańców Ciechanowa, którzy zaangażowali się w pracę podczas warsztatów strategicznych, poprzez udział w badaniach społecznych oraz podczas konsultacji społecznych. W październiku 2021 roku udostępniono mieszkańcom ankietę dotyczącą oceny wizji miasta oraz odnoszącą się do pożądanych kierunków rozwoju. Drugi etap partycypacji przeprowadzony na przełomie lat 2021-2022 polegał na ocenie jakości życia w mieście z punktu widzenia kilkunastu kryteriów. Szczegółowo wyniki badania ankietowego zostały przedstawione w opracowaniu. W I kwartale 2022 r. przeprowadzono warsztaty strategiczne w formule on-line. Uczestniczyli w nich mieszkańcy oraz przedstawiciele NGO, jst, ośrodków pomocy społecznej, radni, przewodniczący osiedli, przedsiębiorcy. W celu dotarcia do osób młodych przeprowadzono warsztaty z grupą studentów i pracowników naukowych Państwowej Uczelni Zawadowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie. W odniesieniu do 11 wyzwań wypracowano propozycje nowych rozwiązań, kontynuacji działań bądź ich zaprzestania/ograniczenia. Dodatkowo przeprowadzano akcje informacyjno - konsultacyjne pn. „Gram strategicznie” oraz „Czytam więc pytam” w miejskich jednostkach  kultury. Projekt Strategii został poddany konsultacjom społecznym zgodnie z wymaganiami prawnymi. Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych upubliczniono, zamieszczając na BIP Urzędu Miasta Ciechanów.

Dokument składa się z czterech części. Pierwsze trzy obejmują diagnozę stanu i wyniki badań społecznych. Czwarta część zawiera założenia programowe, w których ujęto wyzwania rozwojowe, wizję rozwoju, cele i kierunki działań wraz z oczekiwanymi rezultatami podejmowanych działań, model struktury funkcjonalno-przestrzennej, określenie obszarów strategicznej interwencji oraz zasady wdrażania Strategii.

W diagnozie stanu została przedstawiona sytuacja społeczno-gospodarcza Gminy Miejskiej Ciechanów pod kątem obecnego, jak i przyszłego rozwoju lokalnego. Stanowiła wyjściową analizę, która posłużyła do przygotowania dokumentu.

Diagnoza powstała na podstawie analizy danych statystycznych pochodzących od administracji publicznej,  ogólnodostępnych (Bank Danych Lokalnych GUS) oraz na podstawie badań pierwotnych. Opierano się również na powszechnie dostępnych raportach, opracowaniach tematycznych oraz informacjach zamieszczanych na oficjalnych stronach instytucji i jednostki samorządu terytorialnego. Każdej z tabel i wykresów zostały przypisane odpowiednie źródła informacji.

Przedstawione dane statystyczne w zdecydowanej większości, odnoszą się do lat 2011-2020. W przypadku braku dostępności danych za 2020 rok wykorzystano zasoby z 2019 i 2018 roku. Jednocześnie tam, gdzie była taka zasadność odniesiono się do danych z roku opracowywania diagnozy.

Diagnoza stanu składa się z trzech zasadniczych części.

Pierwszą z nich jest charakterystyka Ciechanowa, która dokonana została na podstawie dostępnych danych publicznych, a także danych pozyskanych z jednostek funkcjonujących na obszarze miasta. Ta część podzielona została na 3 główne rozdziały odpowiadające wymiarom: społecznemu, gospodarczemu, oraz przestrzenno-środowiskowemu.

Drugą część stanowi charakterystyka porównawcza Ciechanowa z miastami z grupy porównawczej (Ostrołęka, Siedlce oraz Radom). W celu zachowania maksymalnej rzetelności w analizie porównawczej, opiera się ona tylko i wyłącznie o dane pozyskane z BDL GUS dla wszystkich wybranych miast.

Ograniczoność i subiektywny dobór wskaźników, a także oparcie się wyłącznie na danych ilościowych powoduje, iż analiza ta ma charakter poglądowy, a jej celem jest określenie pozycji konkurencyjnej Ciechanowa na tle miast o podobnej charakterystyce i funkcji z terenu województwa mazowieckiego.

W trzeciej części przedstawiono wyniki badań ankietowych, których metodyka została omówiona w materiale.

Ostatni czwarty element Strategii - „Założenia programowe” odpowiada na zdiagnozowane potrzeby w poszczególnych sferach. Duże znaczenie dla wyznaczania celów i kierunków działań miały opinie i oczekiwania uczestników procesu partycypacyjnego.

Strategia została skonsultowana oraz poddana opiniowaniu przez wszystkie wymagane prawem instytucje.

 

Wizja strategiczna Ciechanowa została sformułowana następująco:

 

 

Zrównoważony rozwój miasta będzie oparty na czterech filarach: społeczeństwo obywatelskie, gospodarka oraz rozwój zasobów ludzkich przy zachowaniu poszanowania zasobów środowiska naturalnego.

Ciechanów w 2035 roku będzie miastem społeczeństwa wyedukowanego i obywatelskiego. Mieszkańcy będą współdecydować o rozwoju miasta oraz dbać
o jego dziedzictwo kulturowe i naturalne.

Ciechanów stwarzał będzie korzystne i przyjazne warunki do rozwoju szeroko pojętej przedsiębiorczości. Rozwój przestrzenny wraz z infrastrukturą komunalną, sprawnym układem komunikacyjnym i dostępnym transportem zapewnią wysoki poziom życia mieszkańców. Nowoczesna baza oświatowa oraz możliwości edukacyjne przyczynią się do wzrostu konkurencyjności i potencjału mieszkańców na rynku pracy.

Ciechanów będzie miastem oferującym różnorodne formy spędzenia wolnego czasu dzięki bogatej ofercie kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej.

Ciechanów stanie się miastem, w którym rozwój społeczny oraz gospodarczy będzie następował z poszanowaniem zasobów naturalnych. W podejmowanych inicjatywach uwzględniany będzie aspekt przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Liczne, rozległe i zagospodarowane tereny zielone będą zachęcały do aktywnego wypoczynku na łonie przyrody.

 

Kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Pliki
pdf 2022-12-01 Uchwała - Załącznik
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 116
Uchwała - Załącznik 201,16KB zobacz
pdf 2022-12-01 Strategia rozwoju - załącznik
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 188
Strategia rozwoju - załącznik 3,55MB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Ciechanów
Pierwsza publikacja
Mateusz Fila 2022-12-01 14:17
Aktualizacja publikacji
Mateusz Fila 2022-12-01 14:22
Wytworzenie publikacji
Marta Piecychna 2022-11-30 14:22
Zatwierdzenie
Krzysztof Kosiński 2022-11-30 14:22
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry