• Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Jak załatwić sprawę/Wydział Spraw Obywatelskich - Karty informacyjne

Wydział Spraw Obywatelskich - Karty informacyjne

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)

 Karty informacyjne znajdują się w panelu po lewej i na końcu strony

Do zadań Wydziału należą:

 • prowadzenie ewidencji ludności w formie elektronicznej: w Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji Ludności zwanym ,,rejestrem PESEL” w gminnym rejestrze mieszkańców oraz rejestrze zamieszkania cudzoziemców ( również w formie kartotecznej) gdzie dane uzupełniane są  na podstawie zgłoszeń obywateli polskich o zameldowania na pobyt stały  i czasowy oraz wymeldowaniu z tych pobytów, oraz zgłoszeń wyjazdu poza granice Rzeczpospolitej Polskiej  oraz powrotu z wyjazdu poza granice RP.
 • Prowadzenie spraw związanych z obowiązkiem meldunkowym cudzoziemców oraz cudzoziemców będących obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiego.
 • Występowanie z urzędu o nadawanie numerów ewidencyjnych PESEL obywatelom polskim zamieszkałym poza granicami RP w związku z ubieganiem się o polski dokument tożsamości.
 • Wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców.
 • Wydawanie zaświadczeń z rejestru PESEL dla osób ubiegających się bez względu na ich miejsce zameldowania.
 • Nadawanie numerów ewidencyjnych PESEL na wniosek dla osób ubiegających się o ich nadanie na podstawie odrębnych przepisów bez względu na ich miejsce zamieszkania.
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach wymeldowania z pobytu stałego i pobytu czasowego, w sprawach zameldowania na pobyt stały i pobyt czasowy, w sprawach uchylenia zameldowania na pobyt stały i pobyt czasowy (w tym przygotowanie i prowadzenie rozpraw administracyjnych) oraz wydawanie decyzji w tych sprawach, wydawanie w toku postępowania postanowień, ustanawianie przedstawiciela w trybie przepisów kpa oraz prowadzenie metryk spraw.
 • Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców i wydawanie decyzji administracyjnych o odmowie ich udostępnienia.
 • Udostępnianie danych z rejestru PESEL i wydawanie decyzji administracyjnych o odmowie ich udostępnienia.
 • Aktualizacja rejestrów: PESEL, mieszkańców oraz weryfikacja i realizacja zleceń innych organów gmin zgodnie z właściwością oraz sporządzanie zleceń do innych organów, organów gmin i urzędów stanu cywilnego.
 • Realizacja zadań związanych z wydaniem dowodów osobistych, ich wymianą i unieważnieniem, zawieszaniem certyfikatów, zwrotem odnalezionych dowodów zgłoszonych jako utracone, wykonywanie innych czynności wynikających z ustawy o dowodach osobistych oraz prowadzeniem odpowiedniej dokumentacji w tym zakresie.
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji administracyjnych stwierdzających nieważność dowodu osobistego i wydawania decyzji administracyjnych o odmowie wydawania dowodów osobistych z rygorem natychmiastowej wykonalności.
 • Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych bez względu na wystawcę dowodu osobistego oraz wydawanie decyzji o odmowie ich udostępnienia, udostępnianie danych z dokumentacji związanej z dowodami osobistymi znajdującymi się w posiadaniu organu i wydawanie decyzji o odmowie ich udostępnienia.
 • Prowadzenie archiwum zbiorów dokumentów związanych z wydawaniem dowodów osobistych w formie kopert dowodowo-osobowych.
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań z pobytów czasowych dla urzędu statystycznego.
 • Sporządzanie wykazów osób podlegających rejestracji i kwalifikacji wojskowej.
 • Sporządzanie wykazów uczniów podlegających obowiązkowi szkolnemu dla szkół podstawowych.
 • Prowadzenie rejestru wyborców polegające na aktualizowaniu uprawnień wyborczych na podstawie: zawiadomień sądów o pozbawieniu wyborców prawa wybierania, o ubezwłasnowolnieniu wyborców oraz zawiadomień z gmin o wpisaniu wyborcy do innego stałego rejestru oraz wynikających z realizacji obowiązku meldunkowego, zdarzeń zachodzący w ewidencji ludności i ich ewidencjonowanie na platformie wyborczej Krajowego Biura Wyborczego.
 • Wydawanie decyzji o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wyborców oraz rejestracja tych zdarzeń w gminnym rejestrze wyborczym i na platformie Krajowego Biura Wyborczego.
 • Sporządzanie kwartalnych meldunków o stanie rejestru w mieście Ciechanowie dla Krajowego Biura Wyborczego
 • Realizacja zadań wynikających z ustawy Kodeks Wyborczy związany z wyborami do Sejmu i Senatu, Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Parlamentu Europejskiego, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz Prezydenta Miasta Ciechanów.
 • Realizacja zadań wynikających z ustaw o referendum ogólnokrajowym i lokalnym.
 • Sporządzanie spisów wyborców, pełnomocnictw do głosowania i wydawanie wyborcom zaświadczeń o prawie do głosowania.
 • Prowadzenie spraw wynikających z przepisów prawo o zgromadzeniach.
 • Aktualizacja i uzupełnianie danych osób w zestawieniach budynków, mieszkań i osób dla potrzeb spisu powszechnego.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Ciechanów
Pierwsza publikacja
Paweł Żochowski 2011-11-02 11:45
Aktualizacja publikacji
Joanna Żochowska 2024-03-01 13:33
Wytworzenie publikacji
Radosław Lipowski 2024-03-01 13:33
Zatwierdzenie
Ewa Kuskowska 2024-03-01 13:33
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry