• Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP

Wydział Finansowo-Budżetowy

Dane kontaktowe

adres: Pl. Jana Pawła II 6
email: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

Zakres działania

 • Opracowanie projektu budżetu i wieloletniej prognozy finansowej oraz nadzór nad jego realizacją.
 • Planowanie środków na poszczególne lata na realizację inwestycji.
 • Przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta i Zarządzeń Prezydenta w sprawie zmian w budżecie.
 • Sporządzanie sprawozdań miesięcznych (jednostkowych) i kwartalnych (jednostkowych i zbiorczych).
 • Sporządzanie bilansów, bilansu skonsolidowanego oraz sprawozdań rocznych (jednostka i organ) i zbiorczych Urzędu Miasta.
 • Sporządzanie opisowych sprawozdań z wykonania budżetu (półrocznych i rocznych).
 • Prowadzenie rachunkowości wpływów i wydatków budżetowych.
 • Współpraca z Urzędami Skarbowymi w zakresie podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe a stanowiących dochód gminy.
 • Obsługa kasowa Urzędu Miasta.
 • Obsługa finansowo-księgowa zadań inwestycyjnych.
 • Obsługa finansowo-księgowa funduszy strukturalnych.
 • Ewidencja wydatków i sporządzanie analiz zarządów osiedli.
 • Ewidencja i sprawozdawczość Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS).
 • Rozliczenie zakupu i zużycia paliwa.
 • Prowadzenie rachunkowości środków trwałych i wyposażenia (umorzenie, inwentaryzacja, sprawozdawczość).
 • Sprawozdanie i analiza opisowa dotacji na zadania własne i zlecone.
 • Opracowanie planów finansowych z podziałem na jednostki.
 • Współpraca z bankiem obsługującym budżet i jednostkami kredytującymi inwestycje.
 • Sporządzanie analiz finansowych.
 • Sprawowanie nadzoru i kontroli nad gospodarką finansową zakładów i jednostek organizacyjnych na podstawie sprawozdawczości przekazywanej przez te jednostki.
 • Prowadzenie ewidencji księgowej oraz windykacji należności z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.
 • Naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń:
  • pracowników urzędu,
  • pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych,
  • osób zatrudnionych na umowę zlecenie i o dzieło na podstawie wystawionych rachunków przez zleceniobiorców.
 • Naliczanie diet dla radnych na podstawie wykazów z Biura Obsługi Rady Miasta.
 • Sporządzanie list dofinansowania pracowników do wczasów z ZFŚS na podstawie protokołów z Komisji ZFŚS.
 • Prowadzenie comiesięcznych rozliczeń z Urzędem Skarbowym w zakresie pobranego podatku od osób fizycznych.
 • Prowadzenie comiesięcznych rozliczeń z ZUS-em w zakresie pobranych i naliczonych składek.
 • Sporządzanie sprawozdań w zakresie płac.
 • Sporządzanie analiz finansowych dotyczących funduszu płac.
 • Wystawianie wniosków do Powiatowego Urzędu Pracy o zwrot poniesionych kosztów w związku z zatrudnieniem osób bezrobotnych.
 • Sporządzanie rocznych informacji o wysokości uzyskanych przychodów (PIT-ów) dla pracowników urzędu, zleceniobiorców, radnych i Urzędu Skarbowego.
 • Opracowywanie rocznych planów kontroli oraz uzgadnianie ich z Prezydentem..
 • Opracowywanie harmonogramów kontroli.
 • Sprawowanie kontroli w Wydziałach i komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta, a także jednostkach organizacyjnych miasta w zakresie realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, jak również w innych podmiotach i organizacjach wykonujących zadania zlecone i finansowane przez Miasto.
 • Przedkładanie protokołów z wykonanych kontroli i przygotowywanie projektów wystąpień pokontrolnych.
 • Przedkładanie wniosków i propozycji rozwiązywania problemów wynikających z przeprowadzonych kontroli.
 • Przeprowadzanie kontroli poza planem na wniosek Prezydenta.
 • Przedkładanie Prezydentowi Miasta sprawozdań z wykonania planu kontroli za rok poprzedni.
 • Informowanie Prezydenta i jego Zastępców o uchybieniach w zakresie przestrzegania prawa i skutkach tych uchybień.
 • Nadzór oraz weryfikacja dokumentacji związanej z przyznawaniem oraz rozliczaniem dotacji udzielanych przez Gminę Miejską Ciechanów innym jednostkom sektora finansów publicznych.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Ciechanów
Pierwsza publikacja
Paweł Żochowski 2016-07-22 10:47
Aktualizacja publikacji
Tomasz Mielnicki 2020-07-31 08:07
Wytworzenie publikacji
Gmina Miejska Ciechanów  
Zatwierdzenie
Alicja Domańska 2020-07-31 08:06
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry