• Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP

WGOŚ.K8 - uzyskiwanie wpisu do rejestru działalności regulowanej

Urząd Miasta Ciechanów KARTA INFORMACYJNA WGOŚ. K8

Numer

WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ     

W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH 

OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

3

Edycja

2023-03-01

Data edycji

I. Podstawa prawna:

 • Artykuł 9 c ustawy z dnia 13 września 1996 roku - o utrzymaniu czystości i porządku gminach (Dziennik Ustaw z 2022 roku, pozycja 2519 ze zmianami)
 • Artykuł 43 ustawy z dnia 6 marca 2018 roku - Prawo przedsiębiorcy (Dziennik Ustaw z 2023 roku pozycja 221 ze zmianami)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dziennik Ustaw z 2022 roku pozycja 2000 ze zmianami)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dziennik Ustaw z 2022 roku pozycja 2142 ze zmianami)
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2023 roku pozycja 57),
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dziennik Urzędowy z 2022 roku pozycja 699 ze zmianami).

II. Gdzie mogę załatwić sprawę, kiedy i kto mi w tym pomoże?

 • Wydział Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska pl. Jana Pawła II 6, Referat Gospodarki Odpadami, pokój 21. Pracownicy wydziału pracują w dni robocze w godz.
  800 do 1600
 • Telefon (23) 674 92 89.
 • Adres skrzynki internetowej: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ   

III. Jakie informacje i dokumenty muszę dostarczyć?

 • Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru w gminie, na terenie której zamierza odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.
 • Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:
  • firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
  • numer identyfikacji podatkowej (NIP);
  • określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.
 • Do wniosku o wpis do rejestru dołącza się:
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej
  • oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści:

"Oświadczam, że:

 • dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą;
 • znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 2519)”.
 • 4) Oświadczenie powinno zawierać także:
  • firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
  • oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,
  • podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

IV. Ile muszę za to zapłacić?

Opłata za dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej wynosi 50 zł płatna na konto Urzędu Miasta Ciechanów Nr 81 1600 1462 1837 0686 3000 0001 z dopiskiem „opłata skarbowa” lub bezpośrednio w kasie. 

V. Ile potrwa załatwienie mojej sprawy?

Do 7 dni od dnia złożenia wniosku o wpis wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności gospodarczej wynikającej z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

VI. Co jeszcze muszę wiedzieć?

 • Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do sporządzania półrocznych sprawozdań.
 • Sprawozdanie jest przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta  w terminie do końca miesiąca następującego po upływie półrocza, którego dotyczy.
 • Sprawozdanie zawiera informacje o masie:
  • poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych, w tym odpadów ulegających biodegradacji, oraz sposobie ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem instalacji, do których zostały przekazane odpady komunalne ode-brane od właścicieli nieruchomości;
  • pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania, przeznaczonych do składowania powstałych z odebranych przez podmiot odpadów komunalnych;
  • odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi;
  • odpadów budowlanych i rozbiórkowych będących odpadami komunalnymi, przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i innym procesom odzysku.
 • Podmiot odbierający odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości jest obowiązany zamieścić w sprawozdaniu także informacje  o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w ostatnim sprawozdaniu składanym za dany rok.
 • Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, oprócz wpisu do RDR w danej gminie, jest zobowiązany również do wpisu do Rejestru BDO w zakresie działu XV. Poprzez powyższy wpis można uzyskać uprawnienia do prowadzenia przedmiotowej działalności. Prowadzenie działalności w zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dziennik Ustaw z 2022 roku pozycja 699 z późniejszymi zmianami) bez wymaganego wpisu do Rejestru BDO, podlega administracyjnej karze pieniężnej do wysokości miliona złotych.

VII. Co muszę zrobić, aby załatwić sprawę?

 • Złożyć wniosek o dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej wraz wymaganym oświadczeniem i dowodem opłaty skarbowej.
 • Wniosek należy złożyć w Biurze Podawczym Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Ciechanów przy ul. Wodnej 1, pn. - pt. w godz. 800 do 1600 lub przekazać za pośrednictwem poczty.
 • Oczekiwać na rozpatrzenie sprawy w terminie określonym w niniejszej karcie informacyjnej.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Ciechanów
Pierwsza publikacja
Paweł Żochowski 2012-03-28 15:02
Aktualizacja publikacji
Dawid Obidziński 2023-03-15 11:36
Wytworzenie publikacji
Jolanta Filipska 2023-03-01 11:36
Zatwierdzenie
Renata Dobrzyńska 2023-03-01 11:36
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry