• Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP

WGOŚ.K8 - uzyskiwanie wpisu do rejestru działalności regulowanej

Urząd Miasta Ciechanów KARTA INFORMACYJNA WGOŚ. K8

Numer

WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ     

W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH 

OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

4

Edycja

2024-04-08

Data edycji

I. Podstawa prawna:

 • Artykuł 9 c ustawy z dnia 13 września 1996 roku - o utrzymaniu czystości i porządku gminach (Dziennik Ustaw z 2024 roku, pozycja 399 ze zmianami)
 • Artykuł 43 ustawy z dnia 6 marca 2018 roku - Prawo przedsiębiorcy (Dziennik Ustaw z 2024 roku pozycja 236 ze zmianami)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dziennik Ustaw z 2023 roku pozycja 775 ze zmianami)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dziennik Ustaw z 2023 roku pozycja 2111 ze zmianami)
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dziennik Ustaw z 2024 roku pozycja 307),
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dziennik Urzędowy z 2023 roku pozycja 1587 ze zmianami).

II. Gdzie mogę załatwić sprawę, kiedy i kto mi w tym pomoże?

 • Wydział Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska pl. Jana Pawła II 6, Referat Gospodarki Odpadami, pokój 21. Pracownicy wydziału pracują w dni robocze w godz.
  800 do 1600
 • Telefon (23) 674 92 89.
 • Adres skrzynki internetowej: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ   

III. Jakie informacje i dokumenty muszę dostarczyć?

 • Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru w gminie, na terenie której zamierza odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.
 • Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:
  • firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
  • numer identyfikacji podatkowej (NIP);
  • określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.
 • Do wniosku o wpis do rejestru dołącza się:
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej
  • oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści:

"Oświadczam, że:

 • dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą;
 • znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 399) oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 9d ust. 2 tej ustawy”.
 • 4) Oświadczenie powinno zawierać także:
  • firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
  • oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,
  • podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

IV. Ile muszę za to zapłacić?

Opłata za dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej wynosi 50 zł płatna na konto Urzędu Miasta Ciechanów Nr 81 1600 1462 1837 0686 3000 0001 z dopiskiem „opłata skarbowa” lub bezpośrednio w kasie. 

V. Ile potrwa załatwienie mojej sprawy?

Do 7 dni od dnia złożenia wniosku o wpis wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności gospodarczej wynikającej z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

VI. Co jeszcze muszę wiedzieć?

 • Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do sporządzania rocznych sprawozdań.
 • Sprawozdanie jest przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w terminie do dnia 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy.
 • Sprawozdanie zawiera informacje o masie:
  • poszczególnych rodzajów odebranych od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych oraz sposobie zagospodarowania tych odpadów, wraz ze wskazaniem nazwy i adresu instalacji, do których zostały one przekazane;
  • pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, powstałych z odebranych od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych, przekazanych do składowania albo do termicznego przekształcania;
  • odpadów komunalnych przekazanych do przygotowania do ponownego użycia i recyklingu.
 • Podmiot odbierający odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości jest obowiązany zamieścić w rocznym sprawozdaniu także informacje o osiągniętym poziomie przygotowania do ponownego użycia
  i recyklingu odpadów komunalnych, poziomie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz poziomie składowania.
 • Podmiot, o którym mowa w ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dziennik Ustaw z 2024 r. poz. 399), w sprawozdaniu podaje liczbę właścicieli nieruchomości, od których odebrał odpady komunalne, oraz dołącza do sprawozdania wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w okresie objętym sprawozdaniem zawarł umowy na odbieranie odpadów komunalnych, a także wykaz tych właścicieli nieruchomości, z którymi umowy te uległy rozwiązaniu lub wygasły. W wykazach zamieszcza się imię i nazwisko albo nazwę oraz adres właściciela nieruchomości, adres nieruchomości oraz w przypadku rozwiązania umowy - informację, do kiedy umowa obowiązywała.
 • Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, oprócz wpisu do RDR w danej gminie, jest zobowiązany również do wpisu do Rejestru BDO w zakresie działu XV. Poprzez powyższy wpis można uzyskać uprawnienia do prowadzenia przedmiotowej działalności. Prowadzenie działalności w zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dziennik Ustaw z 2022 roku pozycja 699 z późniejszymi zmianami) bez wymaganego wpisu do Rejestru BDO, podlega administracyjnej karze pieniężnej do wysokości miliona złotych.

VII. Co muszę zrobić, aby załatwić sprawę?

 • Złożyć wniosek o dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej wraz wymaganym oświadczeniem i dowodem opłaty skarbowej.
 • Wniosek należy złożyć w Biurze Podawczym Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Ciechanów przy ul. Wodnej 1, pn. - pt. w godz. 800 do 1600 lub przekazać za pośrednictwem poczty.
 • Oczekiwać na rozpatrzenie sprawy w terminie określonym w niniejszej karcie informacyjnej.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Ciechanów
Pierwsza publikacja
Paweł Żochowski 2012-03-28 15:02
Aktualizacja publikacji
Jolanta Filipska 2024-04-09 09:17
Wytworzenie publikacji
Jolanta Filipska 2024-04-08 09:16
Zatwierdzenie
Renata Dobrzyńska 2024-04-08 09:16
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry