• Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP

WGOŚ.K8 - uzyskiwanie wpisu do rejestru działalności regulowanej

Urząd Miasta Ciechanów KARTA INFORMACYJNA WGOŚ. K8

Numer

WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ     

W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH 

OD WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOSCI

1

Edycja

2019-09-19

Data edycji

I. Podstawa prawna:

 • Art. 9 c ustawy z dnia 13 września 1996 r. - o utrzymaniu czystości i porządku gminach  (Dz. U. z 2018 r, poz. 1454 ze zm.),
 • Art. 43 ustawy z dnia  6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorcy (Dz. U. z 2018 r. poz. 646 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 570).

II. Gdzie mogę załatwić sprawę, kiedy i kto mi w tym pomoże?

 • Wydział Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska pl. Jana Pawła II 6, Referat Gospodarki Odpadami, pokój 21. Pracownicy wydziału pracują w dni robocze w godz.
  800 do 1600
 • Telefon (23) 674 92 89.
 • Adres skrzynki internetowej: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ   

III. Jakie informacje i dokumenty muszę dostarczyć?

 • Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru w gminie, na terenie której zamierza odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.
 • Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:
  • firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
  • numer identyfikacji podatkowej (NIP);
  • określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.
 • Do wniosku o wpis do rejestru dołącza się:
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej
  • oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści:

"Oświadczam, że:

 • dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą;
 • znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1454)”.
 • 4) Oświadczenie powinno zawierać także:
  • firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
  • oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,
  • podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

IV. Ile muszę za to zapłacić?

Opłata za dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej wynosi 50 zł płatna na konto Urzędu Miasta Ciechanów Nr 81 1600 1462 1837 0686 3000 0001 z dopiskiem „opłata skarbowa” lub bezpośrednio w kasie. 

V. Ile potrwa załatwienie mojej sprawy?

Do 7 dni od dnia złożenia wniosku o wpis wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności gospodarczej wynikającej z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

VI. Co jeszcze muszę wiedzieć?

 • Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do sporządzania półrocznych sprawozdań.
 • Sprawozdanie jest przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta  w terminie do końca miesiąca następującego po upływie półrocza, którego dotyczy.
 • Sprawozdanie zawiera informacje o masie:
  • poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych, w tym odpadów ulegających biodegradacji, oraz sposobie ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem instalacji, do których zostały przekazane odpady komunalne ode-brane od właścicieli nieruchomości;
  • pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania, przeznaczonych do składowania powstałych z odebranych przez podmiot odpadów komunalnych;
  • odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi;
  • odpadów budowlanych i rozbiórkowych będących odpadami komunalnymi, przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i innym procesom odzysku.
 • Podmiot odbierający odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości jest obowiązany zamieścić w sprawozdaniu także informacje  o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w ostatnim sprawozdaniu składanym za dany rok.

VII. Co muszę zrobić, aby załatwić sprawę?

 • Złożyć wniosek o dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej wraz wymaganym oświadczeniem i dowodem opłaty skarbowej.
 • Wniosek należy złożyć w Biurze Podawczym Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Ciechanów przy ul. Wodnej 1, pn. – pt. w godz. 800 do 1600 lub przekazać za pośrednictwem poczty.
 • Oczekiwać na rozpatrzenie sprawy w terminie określonym w niniejszej karcie informacyjnej.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Ciechanów
Pierwsza publikacja
Paweł Żochowski 2012-03-28 15:02
Aktualizacja publikacji
Mateusz Fila 2019-09-20 18:03
Wytworzenie publikacji
Anna Goszczyńska  
Zatwierdzenie
Fila Mateusz 2019-09-20 18:03
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry