• Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Jak załatwić sprawę/Urząd Stanu Cywilnego - Karty informacyjne/USC.K1 - zawarcie związku małżeńskiego (przed (..)

USC.K1 - zawarcie związku małżeńskiego (przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego)

Urząd Miasta Ciechanów KARTA INFORMACYJNA

USC.K1

Numer

Zawarcie związku małżeńskiego (przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego)

7

Edycja

2024-04-05

Data edycji

I. Podstawa prawna:

 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz. U. z 2023, poz. 2809 z późniejszymi zmianami).
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1378 z późniejszymi zmianami).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r.o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 2111).

II. Gdzie mogę załatwić sprawę, kiedy i kto mi w tym pomoże?

Urząd Stanu Cywilnego, Plac Jana Pawła II 6, pokój 7, 8
Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 16.00
tel. (23) 674 92 10, 674 92 34, 674 92 46

III. Jakie informacje i dokumenty muszę dostarczyć?

 1. Stawiennictwo osobiste.
 2. Do wglądu: dokumenty stwierdzające tożsamość.
 3. Zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
 4. Obywatel polski, który zamierza wstąpić w związek małżeński, lecz nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w Rzeczypospolitej Polskiej, składa zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, potwierdzający urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała uprzednio w związku małżeńskim – potwierdzający małżeństwo, wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie tego małżeństwa albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.

Dokumentami potwierdzającymi ustanie, unieważnienie albo stwierdzenie nieistnienia małżeństwa są w szczególności:

 • odpis skrócony aktu zgonu lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu zgonu lub uznaniu za zmarłego poprzedniego małżonka;
 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie;
 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu o unieważnieniu małżeństwa;
 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu ustalającego nieistnienie małżeństwa.

5. W przypadku, gdy jedną z osób jest cudzoziemiec.

Do wglądu: dowody tożsamości (paszport; w przypadku zamieszkania w Polsce na stałe – karta stałego pobytu; w przypadku pobytu czasowego ważna wiza lub inny dokument uprawniający do pobytu w Polsce w przypadku możliwości wjazdu na zasadach bezwizowych).

 • Dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo wraz z tłumaczeniem, chyba że na podstawie przepisów ustawy z dnia 04 lutego 2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe (Dz. U. Nr 80, poz. 432 oraz z 2014 r. poz. 827) jego możność zawarcia małżeństwa jest oceniana na podstawie prawa polskiego.(Jeżeli otrzymanie tego dokumentu napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd rejonowy w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia takiego dokumentu).
 • Gdy na podstawie powyższych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa - odpisy aktów w zależności od stanu cywilnego (akt urodzenia, akt małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu lub akt małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie, akt zgonu poprzedniego małżonka) wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego,
 • W przypadku cudzoziemca, który nie posługuje się językiem polskim wymagana obecność tłumacza przysięgłego przy składaniu zapewnienia, na cudzoziemcu spoczywa obowiązek zapewnienia udziału biegłego lub tłumacza języka, którym się posługuje.

 6. Zawarcie małżeństwa poza lokalem USC – na wniosek stron. Opłata dodatkowa 1 000 zł.

 • "Podanie o przyjęcie oświadczenia o zawarciu związku małżeńskiego poza Urzędem Stanu cywilnego” – USC.K1-F1 
 • Na wniosek osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo kierownik urzędu stanu cywilnego może przyjąć oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego w okręgu rejestracji stanu cywilnego, w którym jest on właściwy, jeżeli wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa zapewnia zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.
 •  Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego nie może przyjąć oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński w terminie wskazanym przez osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo albo wskazane we wniosku miejsce nie zapewnia zachowania uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwa osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński pisemnie odmawia on przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński we wskazanym terminie lub miejscu.

IV. Ile muszę za to zapłacić?

Opłata skarbowa: za sporządzenie aktu małżeństwa – 84 zł.
Zawarcie małżeństwa poza lokalem USC – na wniosek stron. Opłata dodatkowa – 1 000 zł.

V. Ile potrwa załatwienie mojej sprawy?

Niezwłocznie po zgłoszeniu się do tut. USC.

VI. Co jeszcze muszę wiedzieć?

 • Małżeństwo może być zawarte po upływie miesiąca od dnia złożenia przez oboje narzeczonych zapewnień o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
 • Zapewnienie jest ważne przez 6 miesięcy od daty jego złożenia przez obie osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo.
 • Odpis skrócony aktu małżeństwa jest wydawany z urzędu po dokonaniu rejestracji aktu małżeństwa. Z urzędu jest wydawany 1 egzemplarz zwolniony z opłaty skarbowej.

VII. Co muszę zrobić, aby załatwić sprawę?

Złożyć oświadczenia stron o wstąpieniu w związek małżeński.

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Karty informacyjne
pdf 2024-04-05 Wniosek o przyjęcie oświadczenia o zawarciu związku małżeńskiego poza Urzędem Stanu Cywilnego
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
Wniosek o przyjęcie oświadczenia o zawarciu związku małżeńskiego poza Urzędem Stanu Cywilnego 112,21KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Ciechanów
Pierwsza publikacja
Paweł Żochowski 2011-11-09 12:53
Aktualizacja publikacji
Agnieszka Leśnik 2024-04-05 09:54
Wytworzenie publikacji
Agnieszka Leśnik 2024-04-05 09:54
Zatwierdzenie
Agnieszka Leśnik 2024-04-05 09:54
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry