• Wersja kontrastowa ALT + 4
  • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Urząd Miasta Ciechanów/Elektoniczna Skrzynka Podawcza

Elektoniczna Skrzynka Podawcza

Zgodnie z Ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne Dz. U. 2005 nr. 64 poz. 565 oraz Rozporządzeniem Prezesa Ministrów w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczenia dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym Dz. U. 2005 Nr. 200 poz. 1651 pragniemy poinformować, iż uruchomiliśmy Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) - "Dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej".

Mój cyfrowy urząd 

Zadaniem Cyfrowego Urzędu jest zwiększenie efektywności działania administracji samorządowej, związanej ze świadczeniem usług publicznych.

Cyfrowy Urząd ułatwi obywatelom i instytucjom kontakt z urzędem administracji samorządowej na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów. Jest to realizowane poprzez udostępnienie w internecie procedur urzędowych.

Korzystając z Cyfrowego Urzędu rozpocznie się załatwianie sprawy, ale sprawa ta nie zostanie załatwiona do końca. Ogranicza to jednak ilość niezbędnych wizyt w urzędzie do minimum.

W Cyfrowym Urzędzie papierowe formularze zostały zastąpione formularzami HTML. W tych formularzach petent wprowadza swoje dane, treść wniosku oraz inne informacje związane ze sprawą. Po wysłaniu formularza, trafia on do systemu obiegu dokumentów i umieszczony zostaje w bazie procedur elektronicznych, co pozwoli na zainicjowanie sprawy po stronie urzędu.

KORESPONDENCJA ELEKTRONICZNA

Urząd Miasta Ciechanów udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną drogą elektroniczną, która spełnia wymagania określone w art. 63 § 2 i 63 § 3a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzi,
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,
  • przedmiotu sprawy, której dotyczy korespondencja,

Korespondencja wniesiona w formie dokumentu elektronicznego powinna:

  • być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym, oraz
  • zawierać dane w ustalonym formacie, zawarte we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru.

W celu skorzystania z naszych usług elektronicznych poprzez ePUAP niezbędne jest spełnienie dwóch warunków:

  • założenie indywidualnego (darmowego) konta użytkownika na platformie ePUAP
  • posiadanie bezpłatnego profilu zaufanego ePUAP lub płatnego bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu.

Jednocześnie informujemy, iż dostarczenie dokumentu podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu poprzez pocztę elektroniczną na adres WYŚLIJ WIADOMOŚĆ nie gwarantuje uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru. Uzyskanie urzędowego poświadczenia odbioru gwarantuje dostarczenie dokumentów poprzez platformę ePUAP.

Adres skrytki domyślnej Urzędu Miasta Ciechanów na platformie ePUAP: /ciechanow/skrytka
Kod terytorialny GUS jednostki: 1402011

Katalog usług udostępnionych przez Urząd Miasta Ciechanów na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej.

Alfabetyczna lista spraw na platformie ePUAP

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Ciechanów
Pierwsza publikacja
Paweł Żochowski 2016-02-12 09:54
Aktualizacja publikacji
Paweł Żochowski 2021-01-04 12:14
Wytworzenie publikacji
Gmina Miejska Ciechanów  
Zatwierdzenie
Żochowski Paweł 2021-01-04 12:14
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry