• Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Dostępność/Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Urząd Miasta Ciechanów zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urząd Miasta Ciechanów .
Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r.,
 • treści będące w posiadaniu naszego podmiotu, których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której nie jesteśmy uprawnieni,
 • treści niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań Urzędu Miejskiego oraz nieuaktualnianych lub niepoddawanych po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-19
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

W ramach strony dostępne jest również menu wspomagające dostępność cyfrową, uruchamiane w pierwszej kolejności pod klawiszem tabulacji (Tabulator) po odświeżeniu strony. Pozwala na szybkie przejście do następujących sekcji strony:

 • przejdź do głównego menu ( ALT + 0 )
 • przejdź do treści ( ALT + 1 )
 • mapa strony ( ALT + 2 )
 • Panel WCAG ( ALT + 3 ) 
 • Przejdź do wyszukiwarki ( ALT + 4 )

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Kacper Tartas, k.tartas@umciechanow.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 23 674 92 61. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Miasta Ciechanów. Ratusz. Pl. Jana Pawła II 6, 06-400 Ciechanów

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Do ratusza można się dostać w dwojaki sposób:

 • wejściem głównym po schodach. Dla ułatwienia ciężkie zabytkowe drzwi wyposażone są w system automatycznego otwierania.,
 • wejście dla osób mających kłopoty z chodzeniem lub poruszających się na wózku inwalidzkim znajduje się w dobudowanej części magistratu po prawej stronie ratusza. Nie ma tam schodów ani progów, które utrudniłyby wejście lub wjechanie wózkiem. Oznaczenie drzwi wejściowych dwoma kontrastowymi pasami ostrzegawczymi.

Przy wejściu do budynku znajduje się tablica trflograficzna. Zamontowano tabliczki przydrzwiowe z numerem w alfabecie Braillea.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Wspomniane wejście po prawej stronie ratusza prowadzi do windy, którą można dostać się na pierwsze piętro. Należy pokonać niezbyt długi korytarz i za przeszklonym przejściem skręcić w lewo. Tuż za rogiem znajdują się drzwi do windy. Na pierwszym piętrze jest zamontowane krzesło ewakuacyjne.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

W obiekcie nie ma platform, informacji głosowych pętla indukcyjna - mobilna na wszystkie budynku Urzędu Miasta.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Bezpośrednio przed ratuszem znajduje się parking dla samochodów osobowych, a na nim 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Zostały one oznakowane i pomalowane kolorem niebieskim z białym symbolem niepełnosprawności.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Urząd jest przychylny osobom korzystającym z pomocy psów asystujących. Nie stawia żadnych ograniczeń w tym zakresie.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Osoby niesłyszące lub słabo słyszące mogą poprosić pracownika urzędu o połączenie wideo z tłumaczem języka migowego. W tym budynku jest to możliwe od ręki. Usługa jest bezpłatna dla interesanta. Jest dostępna od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-16.00. Mobilny system wyposażony w tablet daje także możliwość korzystania z tłumacza języka migowego w budynkach urzędu, położonych w innych częściach miasta.

Urząd Miasta Ciechanów. Ul. Wodna 1, 06-400 Ciechanów

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Parter budynku jest dostępny dla osób na wózkach. Do wejścia prowadzi podjazd dla wózków inwalidzkich. Drzwi są wystarczająco szerokie, by wózek przejechał swobodnie. Drzwi nie otwierają się samoistnie. Osoby niepełnosprawne nie powinny mieć kłopotu z otwarciem. Przy wejściu do budynku znajduje się tablica teflograficzna. Zamontowano tabliczki przydrzwiowe z numerem w alfabecie Braillea.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

W budynku nie ma windy, ponieważ obiekt ten powstawał etapami od lat 1997 do 1998 W roku 2020 roku został kupiony przez Urząd Miasta Ciechanów i przystosowany do potrzeb biurowych. Na pierwszym piętrze jest zamontowane krzesło ewakuacyjne.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

Na parterze można bez przeszkód poruszać się na wózku inwalidzkim. Znajduje się tutaj Biuro Obsługi Interesanta, w którym można uzyskać wszelkie potrzebne informacje, złożyć i odebrać dokumenty, otrzymać druki. Większość spraw można załatwić tu od ręki. pętla indukcyjna - mobilna na wszystkie budynku Urzędu.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych- 2 w bliskim sąsiedztwie wejścia do budynku głównego i 1 przy ul. Wodnej. Są pomalowane na niebiesko i oznakowane namalowanym na biało oznakowaniem niepełnosprawności.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Urząd jest przychylny osobom korzystającym z pomocy psów asystujących. Nie stawia żadnych ograniczeń w tym zakresie.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Aby skutecznie komunikować się z Urzędem Miasta Ciechanów osoby niesłyszące lub słabo słyszące mogą poprosić pracownika urzędu o wideo połączenie z tłumaczem języka migowego. Nie trzeba wcześniej zgłaszać takiej potrzeby. Usługa jest realizowana na bieżąco i jest bezpłatna dla interesanta. Można z niej korzystać w Biurze Obsługi Interesanta przy ul. Wodnej 1 (w sąsiedztwie ratusza), od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 do 16.00. Kasa jest czynna od 8.00 do 15.00.

Urząd Miasta Ciechanów. Pl. Jana Pawła II 7, 06-400 Ciechanów

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

W budynku tym mieści się Straż Miejska. Żeby dostać się do budynku trzeba pokonać 3 schodki, przy których jest zamontowana poręcz. Obiekt jest położony w sąsiedztwie nowej części magistratu, który posiada wejście przystosowane do potrzeb osób z dysfunkcją narządu ruchu. W przypadku kłopotów z dostaniem się do budynku przy pl. Jana Pawła II 7 ewentualna osobista rozmowa z funkcjonariuszem Straży Miejskiej może odbyć się w budynku obok.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

W budynku jest wąski korytarz. Straż Miejska mieści się na I piętrze, na które prowadzą wąskie schody. W budynku nie ma windy i nie ma możliwości jej zainstalowania.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

W budynku nie ma pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Bezpośrednio przy budynku znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Z uwagi na utrudnienia architektoniczne niewskazane jest wchodzenie do budynku osobom z dysfunkcją wzroku, nawet w towarzystwie psa asystującego.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Wideo połączenie z tłumaczem języka migowego

Urząd Miasta Ciechanów. Ul. Powstańców Wielkopolskich 1 A, 06-400 Ciechanów

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Placówka posiada dwa budynki stojące blisko siebie. Budynek, w którym mieści się administracja Wejście do drugiego, nowszego budynku jest przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością narządu ruchu. Do drzwi prowadzi podjazd. Są one wystarczająco szerokie, by do budynku mogły dostać się osoby na wózkach inwalidzkich.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

W budynku mieszczącym biura znajdują się schody. W budynku nie ma wind. Korytarze są wąskie. Piętro jest niedostępne dla osób z dysfunkcją ruchu. Podjazdy dla wózków.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

W budynkach nie ma platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Na terenie placówki znajduje się parking, na którym zostało wyznaczone 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Zostały pomalowane kolorem niebieskim i oznaczone na biało symbolem niepełnosprawności.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Urząd jest przychylny osobom korzystającym z pomocy psów asystujących. Nie stawia żadnych ograniczeń w tym zakresie.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Osoby niesłyszące lub słabo słyszące mogą skorzystać z połączenia wideo z tłumaczem języka migowego. Usługa jest bezpłatna dla interesanta. Jest dostępna od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-16.00. Z uwagi na fakt, że tablet, na którym można zestawić połączenie wideo znajduje się w Biurze Obsługi Interesanta przy ul Wodnej 1, należy wcześniej zgłosić potrzebę skorzystania z połączenia wideo na adres e-mail: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ.

Ul. Płocka 34, 06-400 Ciechanów

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Mieści się tu Park Nauki Torus. To nowy obiekt. Jest on przystosowany architektonicznie do potrzeb osób na wózkach inwalidzkich. Ma wystarczająco szerokie drzwi wejściowe i korytarze. Na drzwiach wejściowych do budynku i wszystkich drzwiach wewnątrz umieszczone są tabliczki informacyjne w języku Braille'a. Tabliczki te zamontowane są na wysokości wzroku. W budynku znajdują się także piktogramy ułatwiające zrozumienie funkcji pomieszczeń osobom o ograniczonych możliwościach poznawczych i osobom z zaburzeniami psychicznymi. Przy punkcie kontroli biletowej zamontowane są bramki uchylne umożliwiające przejście osobom z dysfunkcjami ruchowymi.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Korytarze są wystarczająco szerokie, żeby korzystały z nich osoby na wózkach inwalidzkich. W budynku są schody i winda.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

Pochylnie zastosowane są na zewnątrz budynku. Pomagają one przemieszczać się wokół budynku i dojechać do wieży ciśnień obok której wybudowany został park nauki.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Przed obiektem znajduje się parking przeznaczony dla osób odwiedzających park nauki. Wyznaczono na nim miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Miejsce pomalowano na niebiesko i oznaczono białym symbolem niepełnosprawności.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Urząd jest przychylny osobom korzystającym z pomocy psów asystujących. Nie stawia żadnych ograniczeń w tym zakresie. Odnosi się do tego zapis w regulaminie użytkowania obiektu.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

W budynku nie ma tłumacza języka migowego. Podjęto działania, by w Parku Nauki była możliwość korzystania z wideo połączenia z tłumaczem języka migowego.

Aplikacje mobilne

Aplikacja Miasto Ciechanów (data publikacji - kwiecień 2019)
Pobierz na:

Korzystamy także z aplikacji na telefony, smartfony i komputery, którą prowadzi dla Urzędu firma zewnętrzna: ciechanow.pomiaryinfo.pl

Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry