• Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Dostępność/Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Urząd Miasta Ciechanów zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urząd Miasta Ciechanów .
Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r.,
 • treści będące w posiadaniu naszego podmiotu, których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której nie jesteśmy uprawnieni,
 • treści niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań Urzędu Miejskiego oraz nieuaktualnianych lub niepoddawanych po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji.

Elementy niedostępne to m.in.

 • wybrane pliki do pobrania na stronie nie są dostępne cyfrowo,
 • wybrane podstrony, mogą nie posiadać w pełni poprawnego formatowania treści,
 • wybrane materiały audiowizualne, nie posiadają transkrypcji tekstowej,
Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-06-18
Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: IntraCOM.pl S.C.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

W ramach strony dostępne jest również menu wspomagające dostępność cyfrową, uruchamiane w pierwszej kolejności pod klawiszem tabulacji (Tabulator) po odświeżeniu strony. Pozwala na szybkie przejście do następujących sekcji strony:

 • przejdź do głównego menu ( ALT + 0 )
 • przejdź do treści ( ALT + 1 )
 • mapa strony ( ALT + 2 )
 • Panel WCAG ( ALT + 3 ) 
 • Przejdź do wyszukiwarki ( ALT + 4 )

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Mateusz Fila, m.fila@umciechanow.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 23 674 92 61. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

URZĄD MIASTA CIECHANÓW
PL. JANA PAWŁA II 6 06-400 CIECHANÓW

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Do ratusza można się dostać w dwojaki sposób - wejściem głównym po schodach. Dla ułatwienia ciężkie zabytkowe drzwi wyposażone są w system automatycznego otwierania.
Wejście dla osób mających kłopoty z chodzeniem lub poruszających się na wózku inwalidzkim znajduje się w dobudowanej części magistratu po prawej stronie ratusza. Nie ma tam schodów ani progów, które utrudniłyby wejście lub wjechanie wózkiem.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
Wspomniane wejście po prawej stronie ratusza prowadzi do windy, którą można dostać się na pierwsze piętro. Należy pokonać niezbyt długi korytarz i za przeszklonym przejściem skręcić w lewo. Tuż za rogiem znajdują się drzwi do windy.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
W obiekcie nie ma platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Bezpośrednio przed ratuszem znajduje się parking dla samochodów osobowych, a na nim 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Zostały one oznakowane i pomalowane kolorem niebieskim z białym symbolem niepełnosprawności.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Urząd jest przychylny osobom korzystającym z pomocy psów asystujących. Nie stawia żadnych ograniczeń w tym zakresie.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Osoby niesłyszące lub słabo słyszące mogą poprosić pracownika urzędu o połączenie wideo z tłumaczem języka migowego. W tym budynku jest to możliwe od ręki.
Usługa jest bezpłatna dla interesanta. Jest dostępna od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-16.00.
Mobilny system wyposażony w tablet daje także możliwość korzystania z tłumacza języka migowego w budynkach urzędu, położonych w innych częściach miasta.

URZĄD MIASTA CIECHANÓW
UL. WODNA 1 06-400 CIECHANÓW

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Parter budynku jest dostępny dla osób na wózkach. Do wejścia prowadzi podjazd. Drzwi są wystarczająco szerokie, by wózek swobodnie przejechał. Drzwi nie otwierają się samoistnie. Osoby z dysfunkcją kończyn górnych mogą mieć kłopot ich otwarciem.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
W budynku nie ma windy, ponieważ obiekt powstawał etapami w końcu lat 90. W roku 2012 został kupiony przez Urząd Miasta Ciechanów i przystosowany do potrzeb biurowych.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
Na parterze można bez przeszkód poruszać się na wózku inwalidzkim. Znajduje się tutaj Biuro Obsługi Interesanta, w którym można uzyskać wszelkie potrzebne informacje, złożyć i odebrać dokumenty, otrzymać druki. Większość spraw można tu załatwić od ręki.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
W bliskim sąsiedztwie wejścia do budynku znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Jest oznakowane i pomalowane na niebiesko z namalowanym na biało znakiem niepełnosprawności.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Urząd jest przychylny osobom korzystającym z pomocy psów asystujących. Nie stawia żadnych ograniczeń w tym zakresie.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Osoby niesłyszące lub słabo słyszące mogą poprosić pracownika urzędu o połączenie wideo z tłumaczem języka migowego. Usługa jest bezpłatna dla interesanta. Jest dostępna od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-16.00. W tym budynku jest dostępna od ręki.

URZĄD MIASTA CIECHANÓW
PL. JANA PAWŁA II 7 06-400 CIECHANÓW

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
W budynku tym mieści się Straż Miejska. Żeby dostać się do budynku trzeba pokonać 3 schodki, przy których jest zamontowana poręcz. W przypadku kłopotów z dostaniem się do budynku przez osoby z niepełnosprawnością, osobista rozmowa z funkcjonariuszem Straży Miejskiej może odbyć się w budynku obok, po wcześniejszym uzgodnieniu pod numerem 23 674 92 55 lub adresem e-mail: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
W budynku jest wąski korytarz. Straż Miejska mieści się na I piętrze, na które prowadzą wąskie schody. W budynku nie ma windy i nie ma możliwości jej zainstalowania. Trwają uzgodnienia dotyczące przeniesienia siedziby Straży Miejskiej do obiektu bardziej przyjaznego osobom z niepełnosprawnościami.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
W budynku nie ma pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Bezpośrednio przy budynku znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Jest ono oznakowane i pomalowane na niebiesko z białym symbolem niepełnosprawności.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Z uwagi na utrudnienia architektoniczne (nierówne i niebezpiecznie zakręcające schody) niewskazane jest wchodzenie do budynku osobom z dysfunkcją wzroku, nawet przy pomocy psa asystującego. Potrzebna jest pomoc osoby trzeciej.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Osoby niesłyszące lub słabo słyszące mogą skorzystać z połączenia wideo z tłumaczem języka migowego. Usługa jest bezpłatna dla interesanta. Jest dostępna od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-16.00. W tym budynku jest dostępna po kilku minutach.

URZĄD MIASTA CIECHANÓW
UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 1 A 06-400 CIECHANÓW

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Placówka posiada dwa budynki stojące blisko siebie – budynek administracyjny oraz obiekt, W którym znajduje się świetlica. Wejście do budynku administracyjnego może sprawiać kłopoty osobom na wózkach. Drzwi nie są wystarczająco szerokie, by można było się swobodnie się przez nie przedostać, choć nie jest to niemożliwe. Wejście do drugiego budynku jest przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Do drzwi prowadzi podjazd.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
W budynku mieszczącym biura znajdują się schody. Nie ma wind. Korytarz nie są wystarczająco szeroki, by można było swobodnie poruszać się na wózku, choć nie jest to niemożliwe. Piętro jest niedostępne dla osób z dysfunkcją ruchu.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
W budynkach nie ma platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Na terenie placówki znajduje się parking, na którym zostało wyznaczone 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Jest ono oznakowane i pomalowane kolorem niebieskim z białym symbolem niepełnosprawności.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Urząd jest przychylny osobom korzystającym z pomocy psów asystujących. Nie stawia żadnych ograniczeń w tym zakresie.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Osoby niesłyszące lub słabo słyszące mogą skorzystać z połączenia wideo z tłumaczem języka migowego. Usługa jest bezpłatna dla interesanta. Jest dostępna od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-16.00. Z uwagi na fakt, że tablet, na którym można zestawić połączenie wideo znajduje się w Biurze Obsługi Interesanta przy ul Wodnej 1, należy wcześniej zgłosić potrzebę skorzystania z połączenia wideo na adres e-mail: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

URZĄD MIASTA CIECHANÓW
UL. PŁOCKA 34 06-400 CIECHANÓW

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Mieści się tu Park Nauki Torus. Jest on przystosowany architektonicznie do potrzeb osób na wózkach inwalidzkich. Ma wystarczająco szerokie drzwi wejściowe i korytarze. Na drzwiach wejściowych do budynku i wszystkich drzwiach wewnątrz umieszczone są tabliczki informacyjne w języku Braille’a. Tabliczki te zamontowane są „na wysokości wzroku”. W budynku znajdują się także piktogramy ułatwiające zrozumienie funkcji pomieszczeń osobom o ograniczonych możliwościach poznawczych i osobom z zaburzeniami psychicznymi. Przy punkcie kontroli biletowej zamontowane są bramki uchylne ułatwiające przejście osobom z dysfunkcjami ruchowymi.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
Korytarze są wystarczająco szerokie, żeby korzystały z nich osoby na wózkach inwalidzkich. W budynku są schody i winda, którą można dostać się do wszystkich pomieszczeń ekspozycyjnych.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
Pochylnie zastosowane na zewnątrz budynku pomagają przemieszczać się wokół obiektu i dojechać do sąsiadującej z nim wieży.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Przed Parkiem Nauki znajduje się parking przeznaczony dla osób gości. Wyznaczono na nim miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Miejsce pomalowano na niebiesko i oznaczono białym symbolem niepełnosprawności.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Urząd jest przychylny osobom korzystającym z pomocy psów asystujących. Nie stawia żadnych ograniczeń w tym zakresie. Odnosi się do tego zapis w regulaminie korzystania z Parku Nauki Torus. Zapis brzmi: zabrania się wprowadzania zwierząt na teren PNT. Zakaz nie dotyczy wstępu osobom niepełnosprawnym z psem asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
W budynku nie ma tłumacza języka migowego. Z połączenia wideo z tłumaczem można skorzystać, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby na adres e-mail: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ Usługa jest bezpłatna dla gości odwiedzających Park Nauki. Jest dostępna od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu Miasta od 8.00 do 16.00.

Aplikacje mobilne

Urząd udostępnia następujące aplikacje mobilne:

Korzystamy także z aplikacji na telefony, smartfony i komputery, którą prowadzi dla Urzędu firma zewnętrzna: ciechanow.pomiaryinfo.pl

Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry