• Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Jak załatwić sprawę/Wydział Kontaktów Społecznych - Karty informacyjne/WKS K6 - wpis do rejestru instytucji kultury, dokonanie (..)

WKS K6 - wpis do rejestru instytucji kultury, dokonanie zmian wpisu w Rejestrze Instytucji Kultury, wydanie odpisu z Rejestru Instytucji Kultury

Urząd Miasta Ciechanów KARTA INFORMACYJNA

WKS.K6

Numer

Wpis do rejestru  instytucji kultury,
dokonanie zmian wpisu w Rejestrze Instytucji Kultury,
wydanie odpisu z Rejestru Instytucji Kultury.


Edycja 3

2021-05-20

Data edycji

I. Podstawa prawna

 • Art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U.2020 r., poz. 194), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U.2012r., poz. 189).

II. Wymagane dokumenty

 • Akt utworzenia instytucji kultury określający jej nazwę, rodzaj siedzibę, przedmiot działalności wydany w drodze uchwały Rady Miasta Ciechanów.
 • Statut instytucji kultury stanowiący  załącznik  do aktu o utworzeniu.
 • Podanie, wniosek – forma dowolna
 • Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej lub uwierzytelniona kopia dowodu zapłaty (dot. odpisu z Rejestru  Instytucji  Kultury).

III. Druki

 • Wniosek o dokonanie zmian wpisu w relestrze instytucji kultury;
 • Wniosek o wydanie odpisu z rejestru instytucji kultury,

Druki wniosków dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta Ciechanów oraz w siedzibie Urzędu Miasta Wydział Kontaktów Społecznych, Plac Jana Pawła II 6,  pok. Nr 4.

IV. Wysokość opłaty

5 zł od każdej pełnej lub zaczętej stronicy wydanego odpisu (dot. odpisu z Rejestru  Instytucji  Kultury).

V. Kompetencja

Prezydent Miasta Ciechanów

VI. Jednostka odpowiedzialna

Wydział Kontaktów Społecznych
Urząd Miasta Ciechanów
Plac Jana Pawła II 6
Olga Zmudczyńska-Pabich – kierownik wydziału, pok. nr 1a; Plac Jana Pawła II 6, tel. 23 674 92 81
e-mail: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
Iwona Ciećko – pok. nr 4, Plac Jana Pawła II 6   tel. 23 674 92 82
w godzinach pracy urzędu – 8:00-16:00

VII. Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Kontaktów Społecznych
Urząd Miasta Ciechanów
Plac Jana Pawła II 6
06-400 Ciechanów
pokój nr 4, tel. 23 674 92 82

VIII. Termin załatwienia sprawy

Organy administracji publicznej zobowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki. Sprawy niewymagające postępowania wyjaśniającego załatwia się niezwłocznie. W przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego, sprawy załatwia się nie później niż w ciągu miesiąca. W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej sprawa jest załatwiana nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.– 14 dni od dnia otrzymania wniosku (dot. odpisu z Rejestru Instytucji  Kultury).

IX. Sposób załatwienia sprawy

 • złożyć wniosek w Biurze Podawczym – Biuro Obsługi Interesanta, ul. Wodna 1,
 • odebrać wpis do rejestru w Wydziale Kontaktów Społecznych Urzędu Miasta. Istnieje możliwość wysłania na wskazany adres za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

X. Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

XI. Dodatkowe informacje

 • Rejestr instytucji kultury jest prowadzony w postaci elektronicznej.
 • Niezależnie od prowadzonego rejestru, dla każdej instytucji kultury zakłada się i prowadzi oddzielnie elektroniczną księgę rejestrową.
 • Zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się z urzędu albo na wniosek dyrektora instytucji kultury lub osoby przez niego upoważnionej.
 • Wniosek o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze składa się w postaci papierowej, w jednym egzemplarzu, albo w postaci elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 z późn. zm.).
 • Do wniosku dołącza się dokumenty stanowiące podstawę dokonania zmiany wpisu w rejestrze.
 • Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez: otwarty dostęp do zawartości rejestru, w tym publikację w Biuletynie Informacji Publicznej organizatora, wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.
 • Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.
 • Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony.
 • Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej.
 • Odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.
 • Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiści wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.
 • Odpis może być przesłany również w postaci dokumentu elektronicznego.

XII. Notatki

Urząd  Miasta Ciechanów  jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

Kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Karty informacyjne
pdf 2016-10-06 WKS.K6-F1.pdf
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 506
WKS.K6-F1.pdf 10,11KB zobacz
pdf 2016-10-06 WKS.K6-F2.pdf
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 467
WKS.K6-F2.pdf 10,65KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Ciechanów
Pierwsza publikacja
Paweł Żochowski 2015-09-18 14:08
Aktualizacja publikacji
Anna Goszczyńska 2021-05-21 10:11
Wytworzenie publikacji
Anna Goszczyńska  
Zatwierdzenie
Goszczyńska Anna 2021-05-21 10:11
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry