• Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Jak załatwić sprawę/Wydział Kontaktów Społecznych - Karty informacyjne/WKS K6 - wpis do rejestru instytucji kultury, dokonanie (..)

WKS K6 - wpis do rejestru instytucji kultury, dokonanie zmian wpisu w Rejestrze Instytucji Kultury, wydanie odpisu z Rejestru Instytucji Kultury

Urząd Miasta Ciechanów KARTA INFORMACYJNA

WKS.K6

Numer

Wpis do rejestru  instytucji kultury,
dokonanie zmian wpisu w Rejestrze Instytucji Kultury,
wydanie odpisu z Rejestru Instytucji Kultury.


Edycja 3

5.01.2022 r.

Data edycji

I. Podstawa prawna

 • Artykuł 14 ustęp 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dziennik Ustaw 2020 r., pozycja 194), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dziennik Ustaw 2012 r., pozycja 189).

II. Wymagane dokumenty

 • Akt utworzenia instytucji kultury określający jej nazwę, rodzaj siedzibę, przedmiot działalności wydany w drodze uchwały Rady Miasta Ciechanów.
 • Statut instytucji kultury stanowiący  załącznik  do aktu o utworzeniu.
 • Podanie, wniosek - forma dowolna
 • Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej lub uwierzytelniona kopia dowodu zapłaty (dot. odpisu z Rejestru  Instytucji  Kultury).

III. Druki

 • Wniosek o dokonanie zmian wpisu w relestrze instytucji kultury;
 • Wniosek o wydanie odpisu z rejestru instytucji kultury,

Druki wniosków dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta Ciechanów oraz w siedzibie Urzędu Miasta Wydział Kontaktów Społecznych, Plac Jana Pawła II 6,  pokój numer 4.

IV. Wysokość opłaty

5 zł od każdej pełnej lub zaczętej stronicy wydanego odpisu (dotyczy odpisu z Rejestru Instytucji  Kultury).

V. Kompetencja

Prezydent Miasta Ciechanów

VI. Jednostka odpowiedzialna

Wydział Kontaktów Społecznych
Urząd Miasta Ciechanów
Plac Jana Pawła II 6
Olga Zmudczyńska-Pabich - kierownik wydziału, pokój numer 1a; Plac Jana Pawła II 6, telefon: +48 23 674 92 81
e-mail: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
Iwona Ciećko - pokój numer 4, Plac Jana Pawła II 6   telefon: +48 23 674 92 82
w godzinach pracy urzędu - 8.00-16.00

VII. Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Kontaktów Społecznych
Urząd Miasta Ciechanów
Plac Jana Pawła II 6
06-400 Ciechanów +48 23 674 92 82

VIII. Termin załatwienia sprawy

Organy administracji publicznej zobowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki. Sprawy niewymagające postępowania wyjaśniającego załatwia się niezwłocznie. W przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego, sprawy załatwia się nie później niż w ciągu miesiąca. W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej sprawa jest załatwiana nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania - 14 dni od dnia otrzymania wniosku (dotyczy odpisu z Rejestru Instytucji  Kultury).

IX. Sposób załatwienia sprawy

 • złożyć wniosek w Biurze Podawczym - Biuro Obsługi Interesanta, ul. Wodna 1,
 • odebrać wpis do rejestru w Wydziale Kontaktów Społecznych Urzędu Miasta. Istnieje możliwość wysłania na wskazany adres za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

X. Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

XI. Dodatkowe informacje

 • Rejestr instytucji kultury jest prowadzony w postaci elektronicznej.
 • Niezależnie od prowadzonego rejestru, dla każdej instytucji kultury zakłada się i prowadzi oddzielnie elektroniczną księgę rejestrową.
 • Zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się z urzędu albo na wniosek dyrektora instytucji kultury lub osoby przez niego upoważnionej.
 • Wniosek o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze składa się w postaci papierowej, w jednym egzemplarzu, albo w postaci elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dziennik Ustaw numer 64, pozycja 565 z późniejszymi zmianami).
 • Do wniosku dołącza się dokumenty stanowiące podstawę dokonania zmiany wpisu w rejestrze.
 • Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez: otwarty dostęp do zawartości rejestru, w tym publikację w Biuletynie Informacji Publicznej organizatora, wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.
 • Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.
 • Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony.
 • Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej.
 • Odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.
 • Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiści wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.
 • Odpis może być przesłany również w postaci dokumentu elektronicznego.

XII. Notatki

Urząd  Miasta Ciechanów  jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

Kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Karty informacyjne
pdf 2016-10-06 WKS.K6-F1.pdf
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 714
WKS.K6-F1.pdf 10,11KB zobacz
pdf 2016-10-06 WKS.K6-F2.pdf
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 616
WKS.K6-F2.pdf 10,65KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Ciechanów
Pierwsza publikacja
Paweł Żochowski 2015-09-18 14:08
Aktualizacja publikacji
Anna Goszczyńska 2022-01-05 13:37
Wytworzenie publikacji
Iwona Ciećko 2022-01-05 13:37
Zatwierdzenie
Olga Zmudczyńska-Pabich 2022-01-05 13:37
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry