• Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Jak załatwić sprawę/Wydział Kontaktów Społecznych - Karty informacyjne/WKS.K3 - wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

WKS.K3 - wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Urząd Miasta Ciechanów KARTA INFORMACYJNA

WKS.K3

Numer

Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

4

Edycja

2021-02-20

Data edycji

I. Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, (Dz.U. z 2016r., poz.157 z póżn. zm.) i Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017r.w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz.U. z 20 grudnia 2017r., poz. 2379).

II. Jednostka odpowiedzialna

Wydział Kontaktów Społecznych Urząd Miasta Ciechanów, Plac Jana Pawła II 6,
Olga Zmudczyńska-Pabich – kierownik wydziału, pok. Nr 1a, Plac Jana Pawła II 6, tel. (23) 674 92 81, e-mail: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ,
Iwona Ciećko – pok. Nr 4, Plac Jana Pawła II 6, tel. (23) 674 92 82, czynne w godzinach pracy urzędu 8.00-16.00.

III. Wymagane dokumenty

 1. w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej – numer lub indeks identyfikujący podmiot we właściwym rejestrze publicznym, potwierdzający status podmiotu;
 2. numer NIP i REGON, o ile wnioskodawcy te numery nadano;
 3. decyzję potwierdzającą spełnienie wymagań przeciwpożarowych, wydaną przez komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej;
 4. odpowiednio: decyzję potwierdzającą spełnienie wymagań sanitarno – lokalowych, wydaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, określającą w szczególności maksymalną liczbę miejsc w żłobku lub pozytywną opinię Prezydenta Miasta Ciechanów potwierdzającą spełnienie wymagań sanitarno – lokalowych, określającą w szczególności maksymalną liczbę miejsc w klubie dziecięcym;
 5. w przypadku osoby fizycznej zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
 6. oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy;
 7. w przypadku osoby fizycznej - numer PESEL;
 8. informacje o godzinach pracy żłobka lub klubu dziecięcego;
 9. adres poczty elektronicznej i numer telefonu żłobka lub klubu dziecięcego;
 10. informację, czy żłobek lub klub dziecięcy jest dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki;
 11. wysokość opłat w żłobku lub klubie dziecięcym.

Do wniosku dołącza się:

 •  oryginały dokumentów, o których mowa w pkt 3 i 4 w postaci elektronicznej lub:
 •  elektroniczne kopie dokumentów, o których mowa w pkt 3 i 4 po uwierzytelnieniu ich za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub w inny sposób zapewniony w systemie teleinformatycznym PIU Emp@tia, potwierdzający pochodzenie oraz integralność przesłanych danych w postaci elektronicznej.

Wraz z wnioskiem podmiot przedstawia stosowne oświadczenie, w celu potwierdzenia dokonanej opłaty za wpis do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Ciechanów.

W celu sprawdzenia zgodności danych, zawartych we wniosku, Prezydent Miasta Ciechanów może żądać:

 • odpisu z odpowiedniego rejestru,
 • dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 • dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy.

 

IV. Wysokość opłat

Opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w wysokości 50 zł. Uchwała Nr 98/IX/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Płatne w kasie Urzędu Miasta Ciechanów lub na konto :81 1600 1462 1837 0686 3000 0001

V. Termin załatwienie sprawy

Prezydent Miasta Ciechanów dokonuje wpisu do rejestru żłobka lub klubu dziecięcego w terminie 7 dni od dnia wpływu kompletnego wniosku o wpis do rejestru. W przypadku, kiedy wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia złożonego wniosku, termin ten biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnionego wniosku

VI. Zasady dokonywania zmian w Rejestrze

Podmiot wpisany do Rejestru jest zobowiązany do :

 1. wystapienia, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian, do organu prowadzącego rejestr z wnioskiem o zmianę danych lub informacji - w przypadku danych lub informacji o których mowa w art. 27 ust. 4 pkt 1-4,7 i 9.
 2. dokonania zmian, w terminie 3 dni od dnia ich zaistnienia, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego PIU Emp@tia ,

-  w przypadku danych lub informacji, o których mowa  w art. 27 ust. 4 pkt 5,6,8 i 10

VII. Zasady wykreślania zarejestrowanych podmiotów z Rejestru

Wykreślenie z Rejestru następuje w przypadku:

 • złożenia przez podmiot wpisany do Rejestru wniosku o wykreślenie (załącznik)
 • nieusunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, nieprawidłowości w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego
 • przekazania we wniosku oraz dołączonych do niego dokumentach informacji niezgodnych ze stanem faktycznym;

VIII. Tryb odwolawczy

Nie przysługuje.

IX. Miejsce złożenia dokumentów:

Wniosek o wpis, do rejestru żłobków lub klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Ciechanów można wnieść wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego PIU Emp@tia. Wnioski, składane są zgodnie ze wzorami elektronicznym określonymi przez ministra właściwego do spraw rodziny, zamieszczonymi w systemie teleinformatycznym PIU Emp@tia.

Wniosek składany w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub w inny sposób zapewniony w systemie, potwierdzający pochodzenie oraz integralność przesłanych danych w postaci elektronicznej.

Szczegółowych wyjaśnień i informacji dotyczących warunków uzyskania wpisu do rejestru żłobka lub klubów dziecięcych można uzyskać w pokoju nr 4 oraz pod numerem telefonu: (23) 674 92 82

X. Notatki

Urząd  Miasta Ciechanów  jest czynny:
poniedziałek – piątek w godzinach 8.00-16.00

 

 

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Karty informacyjne
pdf 2018-03-07 Karta informacyjna - WKS.K3
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 402
Karta informacyjna - WKS.K3 246,11KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Ciechanów
Pierwsza publikacja
Paweł Żochowski 2011-11-17 09:33
Aktualizacja publikacji
Anna Goszczyńska 2021-05-21 09:33
Wytworzenie publikacji
Anna Goszczyńska  
Zatwierdzenie
Goszczyńska Anna 2021-05-21 09:33
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry