• Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP

ZKO.K4 - zasady i tryb pokrywania należności i opłat mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony RP oraz członkom ich rodzin

Urząd Miasta Ciechanów KARTA INFORMACYJNA

ZKO.K4

Numer

zasady i tryb pokrywania należności i opłat mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom ich rodzin

8

Edycja

2019-01-17

Data edycji

I. Podstawa prawna

 • Art. 131 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1459),
 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 180),
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie szczegółowych zasad i trybu pokrywania należności i opłat mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom ich rodzin (Dz. U. z 2015 r., poz.1503),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096).

II. Gdzie mogę załatwić sprawę, kiedy i kto mi w tym pomoże?

Urząd Miasta Ciechanów, Plac Jana Pawła II 6, I piętro, pokój nr 122, Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego telefon/faks (23) 674 92 93 lub (23) 674 92 58, godziny przyjęć: 800 – 1600.

III. Jakie informacje i dokumenty muszę dostarczyć?

 • udokumentowany wniosek żołnierza lub małżonka żołnierza o pokrywanie należności mieszkaniowych – wzór wniosku – ZKO. K4-F1
 • załączniki (odpowiednio do okoliczności sprawy):
  • zaświadczenie organu administracji budynku lub spółdzielni budownictwa mieszkaniowego stwierdzające, że żołnierz lub małżonek żołnierza jest najemcą lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji administracyjnej albo zajmuje spółdzielczy lokal mieszkalny, oraz określające wysokość należności mieszkaniowych, z podaniem rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat,
  • umowa najmu lokalu mieszkalnego ze wskazaniem wysokości należności mieszkaniowych oraz oświadczenie wynajmującego, określające formę płatności należności mieszkaniowych,
  • wypis aktu notarialnego ustanawiającego lokal mieszkalny albo dom mieszkalny jako przedmiot odrębnej własności żołnierza lub małżonka żołnierza, a także decyzje właściwych organów o zobowiązaniach pieniężnych z tytułu jego posiadania,
  • zaświadczenie właściwego wojskowego komendanta uzupełnień stwierdzające pełnienie (odbywanie) służby przez żołnierza oraz podające okres, na jaki został on powołany do pełnienia (odbycia) służby,
  • decyzja o uznaniu żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny;
  • oświadczenie żołnierza, że jest osobą samotną i nie ma innych osób zobowiązanych do pokrywania należności mieszkaniowych za lokal (dom) mieszkalny,
  • oświadczenie żołnierza lub małżonka żołnierza, że lokal (dom) mieszkalny nie zostanie oddany w najem, podnajem lub do bezpłatnego używania,
  • ponadto dla potrzeb obliczenia ryczałtu oświadczenie dotyczące standardu lokalu mieszkalnego– wzór – ZKO. K4-F2

IV. Ile muszę za to zapłacić?

Zwolnione z opłaty skarbowej.

V. Ile potrwa załatwienie mojej sprawy?

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego: niezwłocznie, dla sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego – nie później niż w ciągu miesiąca, dla sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

VI. Co jeszcze muszę wiedzieć?

Żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny i żołnierzom uznanym za samotnych, w okresie odbywania przez nich czynnej służby wojskowej, z wyjątkiem okresowej służby wojskowej, na ich udokumentowany wniosek pokrywa się:
•    należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego zajmowanego na podstawie decyzji administracyjnej,
•    należności z tytułu zajmowania spółdzielczego lokalu mieszkalnego typu lokatorskiego,
•    bieżące opłaty eksploatacyjne z tytułu zajmowania spółdzielczego lokalu mieszkalnego typu własnościowego,
•    należności z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego na podstawie umowy najmu,
z wyjątkiem sytuacji, w których przedmiotem umowy jest część tego lokalu, a jedna ze stron umowy jest obciążona obowiązkiem alimentacyjnym względem drugiej strony,
•    bieżące należności z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego, stanowiącego przedmiot odrębnej własności w rozumieniu przepisów o własności lokali, albo domu mieszkalnego, stanowiącego przedmiot własności żołnierza.

Uprawnienia, przysługują również małżonkom żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową, z wyjątkiem okresowej służby wojskowej, jeżeli ze względu na nich żołnierze zostali uznani za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.
Decyzję o pokrywaniu należności i opłat, wydaje wójt lub burmistrz (prezydent miasta), właściwy dla miejsca położenia lokalu mieszkalnego albo domu mieszkalnego żołnierza.
W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawcę wzywa się do ich uzupełnienia  i przesłania pocztą lub złożenia w Urzędzie Miasta Ciechanów, ul. Wodna 1, Biuro Obsługi Interesanta – Biuro Podawcze.
Wójtowie lub burmistrzowie (prezydenci miast) wypłacają należności i opłaty od dnia stawienia się żołnierza do czynnej służby wojskowej.
Należności z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego na podstawie umowy najmu wypłaca się w formie ryczałtu.
Od decyzji o pokrywaniu należności i opłat przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego, wnoszone za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ciechanów w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Należności mieszkaniowych za żołnierza nie pokrywa się od następnego dnia po dniu, w którym:
•    przestał być samotnym lub posiadającym na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny,
•    nastąpiła zmiana tytułu prawnego żołnierza do lokalu (domu) mieszkalnego,
a w szczególności gdy:
­•   ustało prawo do najmu lub zajmowania lokalu (domu) mieszkalnego,
­•   wyzbył się on prawa do zajmowania lub własności lokalu (domu) mieszkalnego,
­•   wynajmuje on (podnajmuje) lokal (dom) mieszkalny osobom trzecim albo oddał go do bezpłatnego używania.
Żołnierz jest obowiązany do powiadomienia organu pokrywającego należności mieszkaniowe o zwolnieniu z pełnienia (odbywania) służby przed upływem okresu podanego w zaświadczeniu wydanym przez wojskowego komendanta uzupełnień lub dowódcę jednostki wojskowej oraz o każdym innym przypadku powodującym utratę prawa do pokrywania należności mieszkaniowych – w terminie siedmiu dni od dnia zaistnienia tej okoliczności.

VII. Co muszę zrobić, aby załatwić sprawę?

Złożyć wniosek w Urzędzie Miasta Ciechanów, ul. Wodna 1, Biuro Obsługi Interesanta – Biuro Podawcze.

Kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Karty informacyjne
docx 2017-09-13 Oświadczenie dotyczące standardu lokalu mieszkalnego– wzór – ZKO. K4-F2
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 698
Oświadczenie dotyczące standardu lokalu mieszkalnego– wzór – ZKO. K4-F2 15,79KB -
docx 2017-09-13 Wniosek żołnierza lub małżonka żołnierza o pokrywanie należności mieszkaniowych – wzór wniosku – ZKO. K4-F1
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 983
Wniosek żołnierza lub małżonka żołnierza o pokrywanie należności mieszkaniowych – wzór wniosku – ZKO. K4-F1 15,13KB -

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Ciechanów
Pierwsza publikacja
Paweł Żochowski 2011-11-08 08:16
Aktualizacja publikacji
Klaudia Cieślewska 2019-02-20 11:59
Wytworzenie publikacji
Anna Goszczyńska  
Zatwierdzenie
Kozłowska Klaudia 2019-02-20 11:59
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry