• Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Urząd Miasta Ciechanów/Wydziały Urzędu/Wydział Planowania Przestrzennego

Wydział Planowania Przestrzennego

Dane kontaktowe

adres: ul. Wodna 1

Zakres działania

Do wydziału należą sprawy z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego Miasta, rewitalizacji i estetyzacji Miasta, opracowywania projektów planów rozwoju sieci infrastruktury technicznej, koordynacji planowania oraz realizacji inwestycji i remontów prowadzonych przez komórki organizacyjne, miejskie jednostki organizacyjne i spółki, współpracy z podmiotami zewnętrznymi w zakresie realizacji inwestycji powiązanych z miejskimi bądź mających znaczenie dla rozwoju Miasta, systemu informacji przestrzennej, inwestycji sieciowych, sprawy administracji budowlanej, geodezja, kataster nieruchomości, uzgadnianie i ewidencja sieci uzbrojenia terenu, podziały i rozgraniczenia nieruchomości, powszechna taksacja nieruchomości, komunalizacja mienia Skarbu Państwa oraz gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa  w szczególności wynikające z następujących aktów prawnych:

 • ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 778);
 • ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1649);
 • ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zmianami) - w zakresie opracowań ekofizjograficznych;
 • ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 687 ze zmianami) - w zakresie opiniowania inwestycji drogowych;
 • ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zmianami) - w zakresie wydawania decyzji administracyjnych i zaświadczeń leżących w kompetencji samorządu terytorialnego;
 • ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1446);
 • ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku o partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2009r., Nr 19 poz. 100 ze zmianami)
 • ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o statystyce publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz. 591 ze zmianami).
 • ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 193, poz. 1287 ze zmianami);
 • ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zmianami),
 • aktów prawa miejscowego.

Wydział Planowania Przestrzennego zajmuje się:

 • Udostępnianiem zainteresowanym miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.
 • Wydawaniem wypisów i wyrysów z miejscowych planów oraz studium.
 • Prowadzeniem spraw związanych ze zmianą wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 • Prowadzeniem postępowań w sprawie wydania:
  • decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
  • decyzji o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy,
  • postanowień o zgodności proponowanych podziałów nieruchomości z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz przepisami odrębnymi,
  • zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
 • Prowadzeniem rejestrów wydanych decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 • Kompletowaniem wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę.
 • Przygotowaniem ocen zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta.
 • Obsługą Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.
 • Udziałem w pracach Zespołu Uzgadniania Dokumentacji działającym przy Staroście Ciechanowskim.
 • W wydawanych warunkach zabudowy uwzględnianiem możliwości dojazdu pojazdami specjalistycznymi celem prowadzenia akcji ratowniczej.
 • Prowadzeniem spraw związanych ze sporządzeniem, we własnym zakresie lub przez jednostki zewnętrzne, nowych oraz zmiany obowiązujących:
  • opracowań ekofizjograficznych dla potrzeb studium i miejscowych planów,
  • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta,
  • miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą skutków finansowych i prognozą oddziaływania na środowisko.
 • Przygotowywaniem analiz aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 • Przygotowaniem oceny zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta.
 • Prowadzeniem rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz kompletowanie egzemplarzy archiwalnych.
 • Prowadzeniem rejestrów oraz analiz złożonych wniosków o przystąpienie do sporządzania nowych lub zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.
 • Przygotowywaniem opinii miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin ościennych.
 • Przygotowywaniem opinii planu zagospodarowania przestrzennego województwa.
 • Realizacją zadań wynikających z obowiązku prowadzenia Gminnej Ewidencji Zabytków.
 • Prowadzeniem prac związanych z planowaniem, przygotowaniem, realizacją i rozliczeniem powierzonych zadań inwestycyjnych miasta.

 

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Ciechanów
Pierwsza publikacja
Paweł Żochowski 2016-07-22 10:38
Aktualizacja publikacji
Katarzyna Dąbrowska 2022-01-03 12:26
Wytworzenie publikacji
Małgorzata Szlaska 2022-01-03 12:26
Zatwierdzenie
Katarzyna Dąbrowska 2022-01-03 12:26
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry