• Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Jak załatwić sprawę/Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - Karty (..)/ZKO.K3 - orzekanie o konieczności sprawowania przez osobę (..)

ZKO.K3 - orzekanie o konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej opieki nad członkiem rodziny

Urząd Miasta Ciechanów KARTA INFORMACYJNA

ZKO.K3

Numer

orzekanie o konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny.

8

Edycja

2019-01-17

Data edycji

I. Podstawa prawna:

 • Art. 39a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1459),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie orzekania o konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny (Dz. U. z 2011 Nr 64 poz. 333),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096).

II. Gdzie mogę załatwić sprawę, kiedy i kto mi w tym pomoże?

Urząd Miasta Ciechanów, Plac Jana Pawła II 6, I piętro, pokój nr 122, Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, telefon/faks (23) 674 92 93 lub (23) 674 92 58, godziny przyjęć: 800 – 1600.

III. Jakie informacje i dokumenty muszę dostarczyć?

 • uzasadniony wniosek osoby podlegającej obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub członka jej rodziny – wzór wniosku – ZKO. K3-F1
 • załączniki (odpowiednio do okoliczności sprawy):
  • oświadczenie osoby lub członka rodziny o braku innych pełnoletnich członków rodziny, bliższych lub równych stopniem pokrewieństwa, obowiązanych do sprawowania opieki,
  • ostateczne orzeczenie o uznaniu członka rodziny za całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji, wydane na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1270), ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r.
   o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2336), ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2225), ustawy
   z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 132), lub zaliczonego do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 511) –
   w przypadku złożenia wniosku o uznanie konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny, uznanym za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji,
  • oświadczenie woli członka rodziny, wyrażające zgodę na sprawowanie nad nim bezpośredniej opieki przez osobę — w przypadku gdy wnioskodawcą jest osoba podlegająca obowiązkowi odbycia służby wojskowej,
  • oświadczenie woli osoby, wyrażające zgodę na sprawowanie przez nią bezpośredniej opieki nad członkiem rodzinyw przypadku gdy wnioskodawcą jest członek rodziny,
  • dokument stwierdzający, że członek rodziny wymagający opieki nie ukończył 16 roku życia lub ukończył 75 lat.

IV. Ile muszę za to zapłacić?

Zwolnione z opłaty skarbowej.

V. Ile potrwa załatwienie mojej sprawy?

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego: niezwłocznie, dla sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego — nie później niż w ciągu miesiąca, dla sprawy szczególnie skomplikowanej — nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

VI. Co jeszcze muszę wiedzieć?

O konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny, orzeka wójt lub burmistrz (prezydent miasta), na uzasadniony wniosek osoby podlegającej obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub członka jej rodziny, określając zgodnie z wnioskiem okres sprawowania opieki, nie dłuższy jednak niż dwanaście miesięcy.

Konieczność sprawowania opieki dotyczy członka rodziny wspólnie z nią zamieszkałym, który nie ukończył szesnastego roku życia lub został uznany za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji albo który ukończył siedemdziesiąty piąty rok życia, jeżeli nie ma innego pełnoletniego członka rodziny bliższego lub równego stopniem pokrewieństwa obowiązanego do sprawowania tej opieki, albo ze względu na obowiązek sprawowania opieki wynikającej z prawomocnego orzeczenia sądu – na czas sprawowania tej opieki, z zastrzeżeniem art. 39. ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

Decyzję wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) doręcza się osobie podlegającej obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej i wojskowemu komendantowi uzupełnień na piśmie wraz z uzasadnieniem. Od decyzji wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) przysługuje osobie podlegającej obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej
i wojskowemu komendantowi uzupełnień odwołanie do wojewody w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji. Decyzja ta może być zmieniona przez wojewodę również
z urzędu, jeżeli została wydana z naruszeniem przepisów prawa. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje powołania do zasadniczej służby wojskowej osoby podlegającej obowiązkowi odbycia tej służby. Ostateczna decyzja prezydenta miasta jest wiążąca dla wojskowych komendantów uzupełnień.

Ze względu na konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny wspólnie z nią zamieszkałym, który nie ukończył szesnastego roku życia lub został uznany za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji albo który ukończył siedemdziesiąty piąty rok życia, jeżeli nie ma innego pełnoletniego członka rodziny bliższego lub równego stopniem pokrewieństwa obowiązanego do sprawowania tej opieki, albo ze względu na obowiązek sprawowania opieki wynikającej z prawomocnego orzeczenia sądu – na czas sprawowania tej opieki, z zastrzeżeniem art. 39. ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej – może być udzielone odroczenie osobie podlegającej obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej.

Wniosek o odroczenie zasadniczej służby wojskowej osoba podlegająca obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej składa do wojskowego komendanta uzupełnień, wraz z decyzją Prezydenta Miasta Ciechanów orzekającą o konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny.

W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawcę wzywa się do ich uzupełnienia
i przesłania pocztą lub złożenia w Urzędzie Miasta Ciechanów, ul. Wodna 1, Biuro Obsługi Interesanta – Biuro Podawcze.

VII. Co muszę zrobić, aby załatwić sprawę?

Złożyć wniosek w Urzędzie Miasta Ciechanów, ul. Wodna 1, Biuro Obsługi Interesanta – Biuro Podawcze.

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Karty informacyjne
docx 2017-09-13 Wniosek osoby podlegającej obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub członka jej rodziny – wzór wniosku – ZKO. K3-F1
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 973
Wniosek osoby podlegającej obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub członka jej rodziny – wzór wniosku – ZKO. K3-F1 15,96KB -

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Ciechanów
Pierwsza publikacja
Paweł Żochowski 2011-11-08 08:16
Aktualizacja publikacji
Klaudia Cieślewska 2019-02-20 11:51
Wytworzenie publikacji
Anna Goszczyńska  
Zatwierdzenie
Kozłowska Klaudia 2019-02-20 11:51
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry