• Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Urząd Miasta Ciechanów/Wydziały Urzędu/Biuro Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień

Biuro Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień

Dane kontaktowe

adres: ul. Powstańców Wielkopolskich 1A
e-mail: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

Zakres działania

w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:

 • Realizacja zadań własnych gminy w zakresie problemów alkoholowych:
  • zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,
  • udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
  • prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych,
  • wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
  • podejmowania interwencji w związku z naruszeniem przepisów dotyczących sprzedaży napojów alkoholowych nieletnim i nietrzeźwym oraz ich reklamy poprzez występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
 • Przygotowywanie miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i jego realizacja.
 • Sporządzanie sprawozdań z realizacji miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
 • Wykonywanie Uchwał Rady Miasta Ciechanów dotyczących rozwiązywania problemów alkoholowych.
 • Organizowanie i obsługa posiedzeń Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 • Realizacja zobowiązań do podjęcia leczenia odwykowego zgodnie z obowiązującą procedurą.
 • Organizowanie pracy punktów konsultacyjnych funkcjonujących w godzinach popołudniowych dla osób uzależnionych od alkoholu, ofiar przemocy oraz dzieci i młodzieży.
 • Organizowanie zajęć z programem opiekuńczo – wychowawczym  dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.
 • Organizowanie kolonii i półkolonii z programami profilaktycznymi.
 • Organizowanie zajęć edukacyjnych adresowanych do rodziców.
 • Organizowanie szkoleń dla właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania sprzedaży alkoholu nieletnim.
 • Cykliczne organizowanie szkoleń, warsztatów i seminariów dla nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych z zakresu nowoczesnych form profilaktyki uzależnień.
 • Organizowanie lokalnych kampanii informacyjno – edukacyjnych dotyczących rozwiązań problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 • Stała współpraca z ruchem samopomocowym w mieście oraz Sądem Rejonowym, Komendą Powiatową Policji, Prokuraturą, Miejskim Ośrodkiem
 • Pomocy Społecznej, Szkołami, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, kościołami, Specjalistycznym Szpitalem Wojewódzkim, organizacjami pozarządowymi.
 • Organizacja specjalistycznych szkoleń z zakresu problematyki alkoholowej oraz nowoczesnych oddziaływań profilaktycznych.

w zakresie przeciwdziałania narkomanii:

 • Realizacja zadań własnych gminy w zakresie przeciwdziałania:
  • zwiększaniu dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem,
  • udzielaniu rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej,
  • prowadzeniu profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii,
  • wspomaganiu działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii,
  • pomocy  społecznej osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.
 • Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla dzieci i młodzieży zagrożonej zjawiskiem narkomanii.
 • Praca indywidualna z dziećmi zagrożonymi zjawiskiem narkomanii.
 • Konsultacje indywidualne z rodzicami dzieci zagrożonych zjawiskiem narkomanii.
 • Udzielanie informacji o dostępnych formach pomocy rodzinom z problemem narkomanii.
 • Sporządzanie raportów diagnostycznych na temat skali zjawiska narkomanii na terenie miasta.
 • Sporządzanie projektów Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
 • Sporządzanie sprawozdań z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
 • Prowadzenie poradnictwa dla rodzin z problemem uzależnionego dziecka.
 • Prace organizacyjno-techniczne związane z wdrażaniem programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii.

w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

 • Współtworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez:
  • udział w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Ciechanowie oraz grup roboczych powoływanych do pracy z rodzinami doświadczającymi przemocy w rodzinie.
  • ścisłą współpracę z organami ścigania (Policja, Prokuratura), sądem rejonowym i zespołami kuratorskiej służby sądowej w zakresie przeciwdziałania zjawisku przemocy w rodzinie,
  • ścisłą współpracę z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, placówkami oświaty, placówkami ochrony zdrowia, realizatorami programów opiekuńczo-wychowawczych i profilaktycznych oraz innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 • Opracowanie i realizacja miejskiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
 • Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
  • prowadzenie poradnictwa psychologicznego dla rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie,
  • prowadzenie poradnictwa prawnego z zakresu prawa karnego oraz rodzinnego i opiekuńczego dla rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie,
  • podejmowanie działań edukacyjnych służących wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach   zagrożonych przemocą.
 • Organizowanie inicjatyw wspierających osoby doświadczające przemocy w rodzinie.
 • Opracowanie i realizacja oferty pomocowej dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
 • Pomoc w umieszczaniu osób  dotkniętych przemocą w rodzinie w ośrodkach wsparcia (współpraca ze specjalistycznymi ośrodkami wsparcia).
 • Udział w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych w ramach realizacji procedury ochrony ofiar przemocy w rodzinie „Niebieskie karty”.
 • Sporządzanie sprawozdań z realizacji miejskiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
 • Prowadzenie działalności informacyjnej na temat dostępnych form i sposobów przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 • Zawiadamianie organów ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstw z użyciem przemocy na szkodę osób najbliższych oraz sporządzanie pism i wniosków, kierowanych do sądu oraz innych instytucji działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Ciechanów
Pierwsza publikacja
Paweł Żochowski 2016-08-04 08:32
Aktualizacja publikacji
Mateusz Fila 2021-02-12 12:54
Wytworzenie publikacji
Gmina Miejska Ciechanów  
Zatwierdzenie
Fila Mateusz 2021-02-12 12:54
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry