• Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Jak załatwić sprawę/Wydział Planowania Przestrzennego - Karty informacyjne/WPP.K1 - wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji (..)

WPP.K1 - wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Urząd Miasta Ciechanów KARTA INFORMACYJNA

WPP.K1

Numer

Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

17

Edycja

2021-04-01

Data edycji

I. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

II. Gdzie mogę załatwić sprawę, kiedy i kto mi w tym pomoże?

Wydział Planowania Przestrzennego, ul. Wodna 1, pokój nr 301, 308, 309.
od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00,
osoby do kontaktu - pracownicy Wydziału,
tel. (23) 674 92 38, -39, -40, -56
e-mail:WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

III. Jakie informacje i dokumenty muszę dostarczyć?

Wypełniony wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego WPP.K1-F1 - w załączeniu.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wymagana jest w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji celu publicznego Decyzje dla inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych - wydaje wojewoda. Definicja inwestycji celu publicznego (zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia1997r. o gospodarce nieruchomościami):

     Celami publicznymi w rozumieniu ustawy są:

 • wydzielanie gruntów pod drogi publiczne, drogi rowerowe i drogi wodne, budowa, utrzymanie oraz wykonywanie robót budowlanych tych dróg, obiektów i urządzeń transportu publicznego, a także łączności publicznej i sygnalizacji;
 • wydzielenie gruntów pod linie kolejowe oraz ich budowa i utrzymanie;
 • wydzielanie gruntów pod lotniska, urządzenia i obiekty do usługi ruchu lotniczego, w tym rejonów podejść, oraz budowa i eksploatacja tych lotnisk i urządzeń;
 • wydzielanie gruntów pod porty i przystanie morskie oraz ich budowa, modernizacja i utrzymanie;
 • wydzielanie gruntów pod infrastrukturę zapewniającą dostęp do portów lub przystani morskich oraz jej budowa, modernizacja i utrzymanie;
 • budowa i utrzymanie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej, a także innych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń;
 • budowa i utrzymanie sieci transportowej dwutlenku węgla;
 • budowa i utrzymanie publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę, gromadzenia, przesyłania, oczyszczania i odprowadzania ścieków oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym ich składowania;
 • budowa oraz utrzymanie obiektów i urządzeń służących ochronie środowiska, zbiorników i innych urządzeń wodnych służących zaopatrzeniu w wodę, regulacji przepływów i ochronie przed powodzią, a także regulacja i utrzymanie wód oraz urządzeń melioracji wodnych, będących własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego;
 • opieka nad nieruchomościami stanowiącymi zabytki w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 • ochrona Pomników Zagłady w rozumieniu przepisów o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady oraz miejsc i pomników upamiętniających ofiary terroru komunistycznego;
 • budowa i utrzymanie pomieszczeń dla urzędów organów władzy, administracji, sądów i prokuratur, uczelni publicznych, federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, o których mowa w art. 165 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668), szkół publicznych, państwowych lub samorządowych instytucji kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, a także publicznych: obiektów ochrony zdrowia, przedszkoli, domów opieki społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, obiektów sportowych;
 • budowa i utrzymanie obiektów oraz pomieszczeń niezbędnych do realizacji obowiązków w zakresie świadczenia usług powszechnych przez operatora wyznaczonegow rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017r. poz. 1481 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 650, 1118 i 1629), a także innych obiektów i pomieszczeń związanych ze świadczeniem tych usług;
 • budowa i utrzymanie obiektów oraz urządzeń niezbędnych na potrzeby obronności państwa i ochrony granicy państwowej, a także do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, w tym budowa i utrzymanie aresztów śledczych, zakładów karnych oraz zakładów dla nieletnich;
 • poszukiwanie, rozpoznawanie, wydobywanie złóż kopalin objętych własnością górniczą;
 • poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla oraz podziemne składowanie dwutlenku węgla;
 • zakładanie i utrzymanie cmentarzy;
 • ustanawianie i ochrona miejsc pamięci narodowej;
 • ochrona zagrożonych wiginięciem gatunków roślin i zwierząt lub siedlisk przyrody;
 • wydzielanie gruntów pod publicznie dostępne samorządowe: ciągi piesze, place, parki, promenady lub bulwary, a także ich urządzanie, w tym budowa i przebudowa;
 • wykonywanie urządzeń lub budowli służących zapobieganiu lub zwalczaniu chorób zakaźnych zwirząt;
 • inne cele publiczne określone w odrębnych ustawach.

Nie wymagają wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego roboty budowlane nie wymagające pozwolenia na budowę oraz polegające na remoncie, montażu lub przebudowie, jeżeli nie powodują zmiany sposobu zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmieniają jego formy architektonicznej i nie są zaliczane do przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska.

Załączniki:

 • dwa egzemplarze oryginalnej mapy zasadniczej (obejmującej teren inwestycji i obszar przyległy, w odległości nie mniejszej niż trzykrotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem, lecz nie mniej niż 50m) w skali 1:500 lub 1:1000 (w przypadku inwestycji liniowych dopuszcza się  mapę w skali 1:2000) z Powiatowego Ośrodka Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Ciechanowie, ul. Wyzwolenia 10A.                      
 • jeden egz. kserokopii w/w mapy z zaznaczonymi na niej:
  • granicami terenu objętego wnioskiem (np. granice całej lub części działki/działek, na których jest planowana inwestycja, w tym również inwestycja liniowa),
  • planowanym sposobem zagospodarowania terenu, w tym: usytuowaniem obiektów budowlanych, zjazdów, miejsc parkingowych oraz innych elementów zagospodarowania terenu objętego wnioskiem,
  • ewentualnymi granicami obszaru, na który inwestycja będzie oddziaływać.
 • umowy zawarte między właściwą jednostką organizacyjną a inwestorem, zapewniające, że istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczajace dla zamierzenia budowlanego (w przypadku nowych inwestycji kubaturowych).
 • charakterystyka inwestycji przedstawiona w formie opisowej (dołącza się jeśli nie jest wypełniony pkt. 1a na druku wniosku lub w przypadku inwestycji liniowej).
 • charakterystykę planowanej inwestycji w formie graficznej - rysunek lub rysunki zawierające rzut/rzuty z podstawowymi wymiarami, przekrój/przekroje z wymiarami wysokościowymi, elewacje/widoki planowanego obiektu/obiektów (“koncepcja urbanistyczno-architektoniczna”); w przypadku inwestycji liniowych planowany przebieg sieci.
 • decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze/potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (dołącza się jeśli jest wymagana taka decyzja).
 • ewentualne pełnomocnictwo do reprezentowania Inwestora - należy załączyć w przypadku, gdy wniosek składa pełnomocnik w imieniu Inwestora.
 • potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej - nie odnosi się do właściciela oraz użytkownika wieczystego terenu którego wniosek dotyczy, a także inwestorów zwolnionych na podstawie ustawy o opłacie skarbowej (opłaty dokonuje się gotówkowo w kasie Urzędu Miasta Ciechanów lub bezgotówkowo na konto bankowe Nr: 81 1600 1462 1837 0686 3000 0001 - BGŻ BNP PARIBAS S.A. Oddział w Ciechanowie)  Zwrot opłaty skarbowej następuje na pisemny wniosek zainteresowanego, podając przyczynę oraz nr rachunku bankowego, na który ma być dokonany zwrot opłaty skarbowej.
 • potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej za pełnomocnictwo - należy załączyć w przypadku, gdy wniosek składa pełnomocnik w imieniu Inwestora. Nie podlega zwrotowi opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

IV. Ile muszę za to zapłacić?

Opłata skarbowa - 598 zł.
Nie dotyczy: właścicieli oraz użytkowników wieczystych terenu którego wniosek dotyczy, a także inwestorów zwolnionych na podstawie ustawy o opłacie skarbowej.
Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówkowo w kasie Urzędu Miasta Ciechanów lub bezgotówkowo na konto bankowe Nr: 81 1600 1462 1837 0686 3000 0001 - BGŻ BNP PARIBAS S.A. Oddział w Ciechanowie).
Składający wniosek lub pełnomocnictwo zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty.

V. Ile potrwa załatwienie mojej sprawy?

65 dni, przy uwzględnieniu art. 51 ust. 2c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

VI. Co jeszcze muszę wiedzieć?

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie składa się w biurze podawczym Urzędu  w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
W przypadku inwestycji, które zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko zaliczane są do przedsięwzięć zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, przed wystąpieniem od decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, należy uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

VII. Co muszę zrobić, aby załatwić sprawę?

 • złożyć wniosek w Biurze Podawczym - Biuro Obsługi Interesanta, ul. Wodna 1,
 • uiścić wymaganą opłatę,
 • odebrać decyzję w Wydziale Planowania Przestrzennego, ewentualnie na prośbę wnioskodawcy istnieje możliwość wysłania na wskazany adres za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Pliki
pdf 2024-03-27 Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 556,64KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Ciechanów
Pierwsza publikacja
Paweł Żochowski 2016-07-25 13:15
Aktualizacja publikacji
Monika Garnowska 2024-03-27 10:16
Wytworzenie publikacji
Monika Garnowska 2024-03-27 10:16
Zatwierdzenie
Marek Korpanty 2024-03-27 10:16
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry