• Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Informacje Urzędu/Programy strategiczne/Strategia Rozwoju Miasta/Strategia Rozwoju Miasta - obowiązująca do 29.11.2022 r.

Strategia Rozwoju Miasta - obowiązująca do 29.11.2022 r.

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO MIASTA CIECHANÓW DO ROKU 2023

Zrównoważony rozwój wyzwaniem XXI wieku

Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego miasta Ciechanów jest najważniejszym dokumentem programowym gminy. Stanowi ona koncepcję systemowego działania, która polega między innymi na formułowaniu strategicznych kierunków rozwoju miasta począwszy od jego wizji i misji, poprzez cele długofalowe i krótkookresowe oraz zadania, które służyłyby ich realizacji, aż do metod pomiaru realizacji celów. Wszystkie te działania mają na celu identyfikację zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej oraz wskazywanie sposobów jak najefektywniejszego i najpełniejszego ich zaspokajania. Aby mieszkańcy akceptowali strategię i identyfikowali się z nią konieczny jest udział społeczności lokalnej w procesie jej tworzenia. Im większy jest udział mieszkańców w aktywnym planowaniu przyszłości miasta, tym większa jest szansa na to, iż strategia stanie się stabilnym dokumentem, nie podlegającym ciągłym zmianom pod wpływem nacisków politycznych, a będącym bazą rozwoju kontynuowanego konsekwentnie przez kolejne władze i prowadzącego do osiągnięcia wymiernych rezultatów. Sukces miasta zależy w ogromnym stopniu od efektywnego i sprawnego zarządzania zasobami oraz sterowania procesami lokalnymi w celu osiągnięcia, przy istniejących szansach i zagrożeniach rozwojowych, optymalnych wyników.

Prace nad tworzeniem Strategii rozpoczęły się w połowie sierpnia 2003r., kiedy Prezydent Miasta zaprosił szerokie grono ludzi do jej opracowania. Dokument został przyjęty na sesji Rady Miasta 29 kwietnia 2004r.

W 2016 r z uwagi na zmiany zachodzące w otoczeniu, a zwłaszcza związane z  aktualizacją nadrzędnego i wymagającego spójności dokumentu jakim jest Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego, a także możliwością pozyskania środków zewnętrznych  w perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2014-2020, podjęto prace nad aktualizacją dokumentu.

I połowie 2016 roku zdiagnozowano aktualną sytuację społeczno – gospodarczą miasta na podstawie danych pozyskanych z poszczególnych wydziałów Urzędu Miasta Ciechanów, jednostek podległych oraz innych instytucji publicznych,  dokonano oceny stopnia realizacji dotychczas obowiązującej strategii, przeglądu możliwości realizacyjnych zapisanych celów operacyjnych i zadań, wprowadzenia nowych celów, zapisów, oceny spodziewanych efektów i mierników realizacji. Bardzo ważny element stanowiła analiza SWOT oraz odniesienie celów do wyników badań ankietowych wśród mieszkańców.

W czerwcu 2016r. Rada Miasta Ciechanów podjęła uchwałę o przyjęciu zaktualizowanej Strategii rozwoju społeczno – gospodarczego miasta Ciechanów na lata 2005-2023.

O sile miasta stanowią:

 • bogate, sięgające VII wieku tradycje historyczne oraz cenne, choć nieliczne zabytki;
 • liczba mieszkańców (43,9 tys. w grudniu 2015r.), gęstość zaludnienia miasta – 1.351 osób/km2;
 • przedsiębiorstwa i zakłady przemysłowe, a w tym spółki komunalne ze 100% własnością gminy - PEC sp. z o.o., PUK sp. z o.o., TBS sp. z o.o., ZKM sp. z o.o. i ZWiK sp. z o.
 • czyste środowisko, położenie w obszarze „Zielonych Płuc Polski”; Zespół Przyrodniczo – Krajobrazowy „Doliny Rzeki Łydyni” i liczne tereny zielone;
 • nagrody i wyróżnienia, jak „Europejska Nagroda – Przyjazne Miasto 1999” Rady Gmin i Regionów Europejskich oraz Komisji Europejskiej za szczególne osiągnięcia w zakresie zrównoważonego rozwoju; nagroda „Miasta a wymagania Unii Europejskiej”, przyznana przez Komisję Europejską i Regionalne Centrum Ekologiczne; „Stockholm Partnership for   Sustainable Cities”; „Dubai International Awards for Best Practicies to Improve the Living Environment”; prawo do używania znaku promocyjnego „Zielone Płuca Polski”;
 • Infrastruktura techniczna, w tym:  
  - komunikacja miejska z nowoczesnym taborem (autobusy ZKM kursują na 13 liniach o łącznej długości 181,4 km),
  - wysoka jakość wody i jej rezerwy w źródle,
  - dobrze rozwinięta sieć ciepłownicza, gazowa i energetyczna

  - pełna sieć wodociągowa (korzysta z niej ok. 96% mieszkańców i większość firm

  - funkcjonowanie Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Woli Pawłowskiej z nowoczesnym systemem instalacji mechaniczno – biologicznego przekształcania odpadów komunalnych zmieszanych (co roku trafia tam ok. 22 - 24 tys. ton odpadów z Ciechanowa oraz gmin ościennych),
  - skanalizowanie miasta w 98%,
 • położenie geograficzne, bliskie aglomeracji warszawskiej, z dogodnymi połączeniami drogowymi i kolejowymi z Warszawą, Krakowem, Gdańskiem, Olsztynem;
 • dobre zaplecze dla przygotowania wykwalifikowanej kadry pracowniczej (szkoły ponadgimnazjalne, szkoły zawodowe, szkoły dla dorosłych, uczelnie wyższe);
 • Duża liczba organizacji pozarządowych świadczących usługi w wielu dziedzinach życia;
 • Dobrze rozwinięta baza rekreacyjno-sportowa (obiekty kubaturowe)
 • rozwinięta współpraca zagraniczna - podpisane umowy o współpracy z partnerami: Meudon (Francja) – 1972, Haldensleben (Niemcy) - 1992, Chmielnicki (Ukraina) – 1997 i Brezno (Słowacja) – 2001

W strategii określono wizję Ciechanowa w perspektywie do roku 2023:

 • Ciechanów będzie miastem posiadającym atrakcyjne miejsca pracy, stwarzającym korzystne i przyjazne warunki do rozwoju szeroko pojętej przedsiębiorczości. Rozwój przestrzenny i infrastruktura komunalna zapewniać będą wysoki poziom życia mieszkańców. Nowoczesna baza oświatowa i wielorakie możliwości edukacyjne przyczynią się do wzrostu konkurencyjności i potencjału mieszkańców na rynku pracy.
 • Ciechanów będzie miastem oferującym różnorodne formy spędzenia wolnego czasu dzięki bogatej ofercie kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej.
 • Ciechanów będzie miastem, w którym rozwój społeczny i gospodarczy będzie następował z poszanowaniem zasobów naturalnych. Liczne, rozległe i zagospodarowane tereny zielone będą zachęcały do aktywnego wypoczynku na łonie przyrody.

Uwzględniając opinie i oczekiwania mieszkańców, lokalnych autorytetów, różnorodnych środowisk społecznych i zawodowych oraz organizacji pozarządowych, samorząd miasta deklaruje w Strategii dążenie do zapewnienia jak najwyższego poziomu życia Mieszkańcom Ciechanowa poprzez tworzenie odpowiednich warunków życia, pracy i wypoczynku oraz podejmuje wszelkie niezbędne działania w celu wspierania rozwoju szeroko pojętej przedsiębiorczości skutkującego zwiększeniem pozycji konkurencyjnej miasta. Działania te są podejmowane przy wykorzystaniu mechanizmów współpracy z innymi zainteresowanymi podmiotami.

Strategiczne cele rozwoju Ciechanowa to:

 • Tworzenie warunków do rozwoju gospodarczego i wzrostu przedsiębiorczości.
 • Rewitalizacja obszarów zdegradowanych.
 • Podnoszenie poziomu życia mieszkańców.
 • Kreowanie i promowanie wizerunku miasta.

 

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Pliki
pdf 2017-05-16 Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Ciechanów do roku 2023 - załącznik do uchwały Nr 257/XXI/2016
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3060
Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Ciechanów do roku 2023 - załącznik do uchwały Nr 257/XXI/2016 3,27MB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Ciechanów
Pierwsza publikacja
Paweł Żochowski 2016-07-29 09:24
Aktualizacja publikacji
Mateusz Fila 2022-12-01 14:14
Wytworzenie publikacji
Gmina Miejska Ciechanów  
Zatwierdzenie
Milewska Natalia 2017-05-16 08:58
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry