• Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Urząd Miasta Ciechanów/Wydziały Urzędu/Wydział Inżynierii Miejskiej i Utrzymania Infrastruktury (..)

Wydział Inżynierii Miejskiej i Utrzymania Infrastruktury Drogowej

Dane kontaktowe

adres: pl. Jana Pawła II 6, pokoje 16-19, 120, 121, 123.
email: imios@umciechanow.pl

Zakres działania

W skład wydziału wchodzą:
Referat Inżynierii Miejskiej,
Referat Utrzymania Infrastruktury Drogowej,
Referat Strefy Płatnego Parkowania.

Referat Inżynierii Miejskiej

 • Zadania w zakresie oświetlenia ulic, placów, parkingów na terenie miasta.
 • Oczyszczanie ulic, placów, chodników, pasów przyulicznych dróg gminnych, przystanków komunikacyjnych, terenów miejskich i ich zimowe utrzymanie.
 • Nadzór nad świadczeniem usług komunalnych dotyczących funkcjonowania cmentarza komunalnego, szaletu miejskiego, prowadzenia działalności ochronnej przed bezdomnymi zwierzętami oraz zapewnienie im opieki w schronisku dla zwierząt w Pawłowie.
 • Zadania związane z rejestracją i identyfikacją zwierząt (psów).
 • Współpraca z właściwymi podmiotami w zakresie zaopatrzenia w wodę, energię elektryczną, cieplną i paliwa gazowe oraz odprowadzanie ścieków.
 • Prowadzenie ewidencji określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku: w gminie dot. zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków i  udzielonych oraz cofniętych zezwoleń.
 • Kontrola placów zabaw oraz miejsc, w których zainstalowane są urządzenia zabawowe i sprawnościowe.
 • Nadzór nad pracownikami robót publicznych.
 • Wydawanie zezwoleń na świadczenie usług komunalnych.
 • Utrzymania zdrojów ulicznych i fontann.
 • Sprawy wynikające z ustawy z dnia 20.07.2017 roku Prawo wodne, dotyczące zmniejszenia naturalnej retencji terenowej.
 • Prowadzenie spraw związanych z udzieleniem ze środków budżetowych dotacji celowych dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Referat Utrzymania Infrastruktury Drogowej

 • Zadania związane z bieżącym utrzymaniem dróg, określone dla zarządcy dróg gminnych oraz dróg wewnętrznych, będących własnością Gminy Miejskiej Ciechanów, wynikające z obowiązujących przepisów ustawy o drogach publicznych i ustawy Prawo o ruchu drogowym, a w szczególności:
  • utrzymywanie nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
  • opracowywanie rocznych planów remontów dróg,
  • realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu (opiniowanie projektów organizacji ruchu drogowego, wnioskowanie zmian w istniejącej organizacji ruchu drogowego, realizacja zatwierdzonych projektów organizacji ruchu),
  • wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz naliczanie opłat i kar pieniężnych,
  • wydawanie zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych,
  • prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, przepustów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom,
  • uzgadnianie ogrodzenia od strony dróg publicznych gminnych,
  • współpraca z zarządami dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych w celu właściwego utrzymania nawierzchni dróg, chodników, obiektów inżynieryjnych i innych urządzeń związanych z funkcjonowaniem drogi.
 • Zadania związane z wykonywaniem funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego na terenie miasta.
 • Sporządzanie informacji, gromadzenie i udostępnianie danych o sieci dróg dla celów statystycznych i finansowych, prowadzenie sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu dróg publicznych.
 • Uzgadnianie projektów dokumentacji technicznej dla inwestycji realizowanych w pasach drogowych dróg gminnych.
 • Wyrażanie zgody na dysponowanie nieruchomością (drogi gminne) na cele budowlane osobom fizycznym oraz prawnym.
 • Zadania związane z prawidłowym funkcjonowaniem miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.
 • Prowadzenie spraw związanych z systemem Ciechanowski Rower Miejski.
 • Realizacja  zadań  związanych  z  usuwaniem  pojazdów  w  imieniu  zarządcy  dróg na podstawie zapisów art. 50 a ustawy prawo o ruchu drogowym.

 

Referat Strefy Płatnego Parkowania

 • Do zadań Referatu należą:
  • Prowadzenie  strefy  płatnego  parkowania  i  wprowadzanie  rozwiązań  optymalizujących koszty jej funkcjonowania.
  • Sprawdzanie poprawności wnoszenia opłat w Strefie Płatnego Parkowania w Ciechanowie.
  • Wystawianie wezwań do uiszczenia opłaty dodatkowej.
  • Wykonywanie dokumentacji fotograficznej związanej w wystawionymi wezwaniami.
  • Naprawy oraz bieżąca konserwacja parkometrów.
  • Wybieranie utargów z parkometru i jego przewożenie do wskazanej umową instytucji.
  • Bieżące monitorowanie obszaru Strefy Płatnego Parkowania w Ciechanowie pod względem pełności i czytelności oznakowania oraz porządku i czystości.
  • Prowadzenie windykacji należności z tytułu nieopłaconego parkowania w Strefie Płatnego Parkowania w Ciechanowie (wystawianie upomnień oraz tytułów wykonawczych).
  • Rozliczanie  wpłat  wniesionych  na  wystawione  wezwania,  upomnienia  oraz  tytuły wykonawcze.
  • Wprowadzanie  zmian  w    obszarze  strefy  płatnego  parkowania  (rozszerzanie  o  kolejne miejsca parkingowe).
  • .Przygotowywanie uchwał dot. Strefy Płatnego Parkowania w Ciechanowie.
  • Obsługa interesantów (sprzedaż abonamentów, przyjmowanie reklamacji do wystawionych wezwań, upomnień i tytułów wykonawczych).
  • Pozyskiwanie danych właścicieli pojazdów z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.
  • Wprowadzanie  rozwiązań  ułatwiających  funkcjonowanie  Strefy  Płatnego  Parkowania w Ciechanowie
  • Optymalizacja kosztów w związanych z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania w Ciechanowie.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Ciechanów
Pierwsza publikacja
Paweł Żochowski 2016-07-22 10:40
Aktualizacja publikacji
Katarzyna Dąbrowska 2022-01-03 12:28
Wytworzenie publikacji
Małgorzata Szlaska 2022-01-03 12:27
Zatwierdzenie
Katarzyna Dąbrowska 2022-01-03 12:27
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry