• Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP

Wydział Organizacyjny

Dane kontaktowe

adres: Pl. Jana Pawła II 6 / ul. Wodna 1
email: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

Zakres działania

W skład wydziału wchodzą:
Referat Obsługi Administracyjnej Urzędu
Stanowisko ds. Obsługi Archiwum
Biuro Obsługi Interesanta
Stanowisko ds. BHP i P. POŻ.

Referat Obsługi Administracyjnej Urzędu

 • Administrowanie obiektami urzędu oraz gospodarka lokalami biurowymi.
 • Realizacja zadań związanych z ochroną i kompleksowym zabezpieczeniem administrowanych obiektów.
 • Dbałość o aktualną informację wizualnej w obiektach urzędu.
 • Gospodarka środkami trwałymi i wyposażeniem urzędu.
 • Prowadzenie spraw związanych z zakupem materiałów biurowych i wyposażenia, za wyjątkiem sprzętu komputerowego, zapewnienie serwisu oraz napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych na potrzeby wydziałów i komórek organizacyjnych urzędu.
 • Zamawianie pieczęci urzędowych, prowadzenie ich rejestru i likwidacja.
 • Prenumerata prasy, czasopism oraz zakup publikacji książkowych.
 • Zapewnienie właściwych warunków materiałowo-technicznych niezbędnych do przeprowadzania sesji, komisji, narad i spotkań okolicznościowych organizowanych na zlecenie prezydenta.
 • Obsługa sekretariatów w urzędzie.
 • Obsługa techniczno-organizacyjna oraz protokołowanie spotkań organizowanych przez prezydenta i jego zastępców
 • Ustalanie terminów spotkań interesantów z prezydentem i jego zastępcami, prowadzenie stosownej dokumentacji oraz współpraca z Biurem Obsługi
 • Interesanta w tym zakresie.
 • Obsługa administracyjna i zabezpieczenie warunków techniczno-materiałowych pracy obwodowych komisji wyborczych oraz wykonywanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem na obszarze miasta wyborów powszechnych i referendów.
 • Organizacja całokształtu zabezpieczenia logistycznego umożliwiająca działanie Stałego Dyżuru w ramach Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
 • Prowadzenie bieżących remontów, napraw i konserwacji budynków i lokali urzędu.
 • Prowadzenie bieżących napraw wyposażenia urzędu.
 • Zapewnienie utrzymania należytego porządku i czystości w budynkach i na terenie posesji urzędu.
 • Zapewnienie dekoracji i oflagowania budynków urzędu.
 • Zapewnienie prawidłowego stanu technicznego i funkcjonowania pojazdów służbowych.
 • Przeprowadzanie wymaganych przeglądów technicznych pojazdów służbowych.
 • Prowadzenie wymaganej przepisami ewidencji przebiegu pojazdów służbowych.
 • Prowadzenie wymaganej przepisami dokumentacji technicznej budynków.
 • Bieżąca kontrola stanu technicznego urządzeń i prowadzenie wymaganej w tym zakresie dokumentacji.

Stanowisko ds. Obsługi Archiwum

 • Przejmowanie dokumentacji z komórek organizacyjnych.
 • Przechowywanie i zabezpieczanie zgromadzonej dokumentacji.
 • Prowadzenie ewidencji zasobu archiwum.
 • Przeprowadzanie skontrum dokumentacji.
 • Porządkowanie przechowywanej dokumentacji przejętej w latach wcześniejszych w stanie nieuporządkowanym.
 • Udostepnianie przechowywanej dokumentacji.
 • Przeprowadzanie kwerend archiwalnych.
 • Inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz udział w jej komisyjnym brakowaniu.
 • Przygotowywanie materiałów archiwalnych do przekazania do archiwum państwowego.
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności archiwum zakładowego.
 • Doradzanie komórkom organizacyjnym w zakresie właściwego postępowania z dokumentacją we współpracy z koordynatorem czynności kancelaryjnych.
 • Kompletowanie, porządkowanie i udostępnianie przepisów prawnych oraz ich archiwizacja.

Biuro Obsługi Interesanta

 • Obsługa interesantów w zakresie kompleksowej informacji z zakresu funkcjonowania urzędu.
 • Prowadzenie kancelarii ogólnej Urzędu w formie papierowej i elektronicznej.
 • Prowadzenie rejestru skarg i wniosków oraz opracowywanie okresowych analiz skarg i wniosków mieszkańców kierowanych do prezydenta.
 • Prowadzenie rejestru korespondencji wychodzącej.
 • Prowadzenie rejestru spraw wywieszanych na tablicy ogłoszeń.
 • Prowadzenie rejestru odwołań od wydanych przez Prezydenta decyzji administracyjnych.
 • Prowadzenie rejestru decyzji i postanowień SKO dotyczących wydanych decyzji administracyjnych prezydenta.
 • Zapewnienie właściwego doręczania i odbioru korespondencji urzędowej.
 • Prowadzenie badań ankietowych i analiz dotyczących satysfakcji klienta
 • Obsługa centrali telefonicznej.
 • Rozdział prasy na poszczególne wydziały urzędu.
 • Przygotowywanie korespondencji urzędowej wysyłanej za pośrednictwem poczty.
 • Wstępna rejestracja interesantów i prowadzenie stosownej dokumentacji w tym zakresie.

 

Stanowisko ds. BHP i P. POŻ

 • Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy i p.poż.; opracowywanie i przedkładanie wniosków odnośnie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego urzędu.
 • Bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych i pożarowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń.
 • Udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badań przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola tych wniosków.
 • Prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.
 • Współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowozatrudnionych pracowników.
 • Opracowywanie wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego i przedstawianie ich do akceptacji Prezydentowi Miasta.
 • Współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników.
 • Prowadzenie instruktaży wstępnych, ogólnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego dla nowozatrudnionych pracowników i innych osób zatrudnionych w Urzędzie; prowadzenie ćwiczeń związanych z ewakuacją Urzędu na wypadek zagrożeń.
 • Sprawowanie nadzoru nad prawidłowością działania sprzętu i urządzeń p.poż., oznakowaniem i utrzymaniem dróg ewakuacyjnych.
 • Wykonywanie innych poleceń dotyczących spraw bezpieczeństwa i higieny zleconych przez bezpośredniego przełożonego.

Referat ds. Obsługi Przedsiębiorców

 • Przyjmowanie, przesyłanie i niszczenie wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 • Przekazywanie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach o uzyskaniu, cofnięciu, utracie i wygaśnięciu uprawnień wynikających z koncesji, zezwoleń, licencji oraz o wpisie do rejestru dzialaności regulowanej, zakazie wykonywania dzialalności określonej we spisie oraz o wykresleniu z rejestru.
 • Wydawanie licencji i zezwoleń na: sprzedaż napojów alkoholowych.
 • Udzielanie licencji na wykonanie transportu drogowego taksówką osobową.
 • Wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów na liniach komunikacji miejskiej.
 • Wydawanie zezwoleń na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną oraz decyzji w sprawach czasowego odbierania zwierząt domowych.
 • Wydawanie decyzji na uprawę maku lub konopii włóknistych.
 • Prowadzenie targowisk miejskich.
 • Realizacja zadań dotyczących działalności rolniczej w tym w szczególności wydawanie decyzji w sprawach zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
 • Prowadzenie spraw dotyczących obiektów innych niż hotele, w których świadczone są usługi hotelarskie.
 • Udział w pracach komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych działaniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych i przesyłanie wniosków do dalszego wykorzystania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
 • Udzielanie informacji przedsiębiorcom w zakresie wspierania rozwoju działalności gospodarczej.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Ciechanów
Pierwsza publikacja
Paweł Żochowski 2016-07-22 10:43
Aktualizacja publikacji
Mateusz Fila 2020-01-02 08:55
Wytworzenie publikacji
Gmina Miejska Ciechanów  
Zatwierdzenie
Fila Mateusz 2020-01-02 08:55
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry