• Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Finanse/Podatki i opłaty w 2024 r.

Podatki i opłaty w 2024 r.

1 stycznia 2016 r. weszła w życie obszerna nowelizacja ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym oraz ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym.

W zakresie podatku od nieruchomości, rolnego oraz  leśnego wprowadzono jednolitą zasadę, wedle której:

 • Jeśli kwota zobowiązania podatkowego na dany rok nie przekroczy kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru przez pocztę (obecnie 9,80), to organ podatkowy nie doręczy decyzji i nie będzie pobierał podatku.

Najniższą kwotą podatku wynikającą z decyzji jest kwota 10,00 zł.

 • W przypadku gdy roczna  kwota podatku  nie przekracza 100 zł podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty (nie dotyczy podatku od środków transportowych i opłat lokalnych)
 • Do gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej nie zalicza się:
 1. budynków mieszkalnych oraz gruntów związanych z tymi budynkami;
 2. gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych;
 3. budynków, budowli lub ich części, w odniesieniu do których została wydana decyzja ostateczna organu nadzoru budowlanego, o której mowa w art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 12351, z późn. zm.), lub decyzja ostateczna organu nadzoru górniczego, na podstawie której trwale wyłączono budynek, budowlę lub ich części z użytkowania
 • Od dnia 1 stycznia 2016 roku jest nowy podział autobusów do określenia wysokości stawki podatku od środków transportowych tj:
 1. od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
  a) mniejszej niż 22 miejsca,
  b) równej lub większej niż 22 miejsca
 • Zmieniają się przeliczniki powierzchni użytków rolnych:
 1. Grunty pod stawami, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, grunty pod rowami oraz grunty rolne zabudowane - bez względu na zaliczenie do okręgu podatkowego - przelicza się na hektary przeliczeniowe według następujących przeliczników:
  a) 1 ha gruntów pod stawami zarybionymi łososiem, trocią, głowacicą, palią i pstrągiem oraz gruntów rolnych zabudowanych - 1 ha przeliczeniowy;
  b) 1 ha gruntów pod stawami zarybionymi innymi gatunkami ryb, gruntów pod stawami niezarybionymi, gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych oraz gruntów pod rowami - 0,20 ha przeliczeniowego
 2. Jeżeli nie można ustalić przelicznika powierzchni użytków rolnych o których mowa w art.4 ust. 5 - 7 ustawy o podatku rolnym, przyjmuje się, że 1 ha fizyczny odpowiada 1 ha przeliczeniowemu.
 • Dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i  parków narodowych stawka podatku leśnego, ulega obniżeniu o 50% (obniżona stawka nie ma zastosowania do lasów ochronnych)

Podatek od nieruchomości

Uchwała nr 622/LXII/2022 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 listopada 2022 r.
 • od gruntów:
  • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 1,00 zł od 1m2 powierzchni,
  • pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniami płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 5,79 zł od 1 ha powierzchni,
  • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,49 zł od 1 m2 powierzchni,
  • niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o reiwtalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485) i połozonych na terenach dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego  - 3,81 zł od 1m2powierzchni.
 • od budynków lub ich części:
  • mieszkalnych - 0,91 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 26,47 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 12,99 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  • związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych swiadczeń - 5,87 zł od1 m2 powierzchni użytkowej,
  • pozostałych - w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 8,85 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  • garaże wolnostojące - 5,05 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  • budynki gospodarcze służące jako skład opału do 25 m2 powierzchni - 5,05 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.
 • od budowli - 2 % ich wartości.

Zwolnienia z podatku od nieruchomości:

 1. Uchwała Nr 70/V/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy na terenie Miasta Ciechanów.

Podatek od środków transportowych

Uchwała nr 154/XIV/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 listopada 2015r.
od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:
powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 644 zł
powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 892 zł
powyżej 9 ton do 12 ton 994 zł

od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

o liczbie osi - dwie  
równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 15 ton 1032 zł
równej lub wyższej niż 15 ton 1064 zł
o liczbie osi - trzy  
równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 19 ton 1064 zł
równej lub wyższej niż 19 ton, a mniejszej niż 25 to 1264 zł
równej lub wyższej niż 25 ton 1310 zł
o liczbie osi - cztery i więcej  
równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 27 ton 1254zł
równej lub wyższej niż 27 ton, a mniejszej niż 31 ton 2064 zł
równej lub wyższej niż 31 ton 2086 zł
od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
o liczbie osi - dwie  
równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 15 ton 1156 zł
równej lub wyższej niż 15 ton 1558 zł
o liczbie osi - trzy  
równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 19 ton 1192 zł
równej lub wyższej niż 19 ton, a mniejszej niż 25 to 1966 zł
równej lub wyższej niż 25 ton 1996 zł
o liczbie osi - cztery i więcej  
równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 27 ton 1382 zł
równej lub wyższej niż 27 ton, a mniejszej niż 29 ton 2480 zł
równej lub wyższej niż 29 ton 2966zł
od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdu:
od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 774 zł
powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1156 zł
powyżej 9 ton do mniej niż 12 ton 1540 zł
od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdu:
o liczbie osi - dwie  
równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 31 ton 1544 zł
równej lub wyższej niż 31 ton 1760 zł
o liczbie osi - trzy i więcej  
równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 40 ton 1638 zł
równej lub wyższej niż 40 ton 2154 zł
od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdu:
o liczbie osi - dwie  
równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 31 ton 1820 zł
równej lub wyższej niż 31 ton 2342 zł
o liczbie osi - trzy i więcej  
równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 40 ton 2290 zł
równej lub wyższej niż 40 ton 3026 zł
od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjatkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 390 zł
od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne z wyjątkiem związanym wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdu:
o liczbie osi - jedna  
równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 25 ton 378 zł
równej lub wyższej niż 25 ton 400 zł
o liczbie osi - dwie  
równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 28 ton 610 zł
równej lub wyższej niż 28 ton, a mniejszej niż 38 ton 1060 zł
równej lub wyższej niż 38 ton 1434 zł
o liczbie osi - trzy i więcej  
równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 38 ton 842 zł
równej lub wyższej niż 38 ton 1178 zł
od przyczep lub naczep z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, z wyjątkiem związanym wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdu:
o liczbie osi - jedna  
równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 25 ton 480 zł
równej lub wyższej niż 25 ton 702 zł
o liczbie osi - dwie  
równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 28 ton 720 zł
równej lub wyższej niż 28 ton, a mniejszej niż 38 ton 1620 zł
równej lub wyższej niż 38 ton 2122 zł
o liczbie osi - trzy i więcej  
równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 38 ton 1178 zł
równej lub wyższej niż 38 ton 1596 zł
od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:  
do 15 miejsc 486 zł
powyżej 15 miejsc a mniej niż 22 miejsca 918 zł
równej lub większej niż 22 miejsca 2020 zł

Podatek rolny

Cena skupu żyta stanowiąca podstawę do naliczenia podatku rolnego

89,63 zł za 1dt

Podatek rolny za 1 ha przeliczeniowego

224,075 zł

Podatek rolny za 1 ha fizyczny

448,15 zł

Podatek leśny

Cena sprzedaży drewna stanowiąca podstawę do naliczenia podatku leśnego

327,43 zł za 1 m3

Podatek leśny

72,0346 zł
od 1 ha

Opłata od posiadanych psów

roczna stawka od pierwszego posiadanego psa 48 zł
roczna stawka od każdego następnego psa 24 zł

Opłaty nie pobiera się od: osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób powyżej 65 roku życia prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe oraz podatników podatku rolnego. Opłatę od posiadania psów należy uiścić do 31 marca.

Zwalnia się z opłaty od posiadania psów - posiadanie psa adoptowanego ze schroniska dla zwierząt do którego trafi jako odłowiony z terenu Gminy Miejskiej Ciechanów.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Ciechanów
Pierwsza publikacja
Paweł Żochowski 2016-08-03 09:54
Aktualizacja publikacji
Justyna Gostkowska 2024-02-15 08:28
Wytworzenie publikacji
Justyna Gostkowska 2024-01-02 08:27
Zatwierdzenie
Wioletta Duzdowska 2024-01-02 08:27
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry