• Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Jak załatwić sprawę/Urząd Stanu Cywilnego - Karty informacyjne/USC.K21 - uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego w (..)

USC.K21 - uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego w państwie nie należącym do Unii Europejskiej

Urząd Miasta Ciechanów KARTA INFORMACYJNA

USC.K21

Numer

Uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego w państwie
nie należącym do Unii Europejskiej

5

Edycja

2024-04-05

Data edycji

I. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 17 listopada1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz.1550 z późniejszymi zmianami).
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1378 z późniejszymi zmianami).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2023r. poz.775 z późniejszymi zmianami).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r.o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r.  poz.2111.

II. Gdzie mogę załatwić sprawę, kiedy i kto mi w tym pomoże?

Urząd Stanu Cywilnego, Plac Jana Pawła II 6, pokój 7, 8
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00
tel. (23) 674 92 10, 674 92 34, 674 92 46

III. Jakie informacje i dokumenty muszę dostarczyć?

 • "Wniosek o uznanie wyroku rozwodowego i o wpisanie w akcie małżeństwa sporządzonym w Urzędzie Stanu Cywilnego w Ciechanowie wzmianki dodatkowej o rozwiązaniu małżeństwa Wniosek o sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego" – USC.K21-F1

Uwaga!

 1. Powyższe dotyczy także Danii, do której nie stosujemy przepisów Unii Europejskiej w zakresie uznawania i wykonywania wyroków zagranicznych.
 2. Załączniki (zgodnie z art. 1147 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego):
  a) urzędowy odpis orzeczenia o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa,
  b) dokument stwierdzający, że orzeczenie jest prawomocne, chyba że prawomocność orzeczenia wynika z jego treści.
  Jeżeli orzeczenie zostało wydane w postępowaniu, w którym pozwany nie wdał się w spór co do istoty sprawy, należy przedstawić dokument stwierdzający, że pismo wszczynające postępowanie zostało mu doręczone.
 3. uwierzytelniony przekład na język polski złożonych dokumentów.

IV. Ile muszę za to zapłacić?

Opłata skarbowa za wpisanie wzmianki dodatkowej o rozwodzie do aktu małżeństwa – 11 zł, Opłata skarbowa za pełnomocnictwo – 17 zł (za wyjątkiem wstępnych, zstępnych lub rodzeństwa).

V. Ile potrwa załatwienie mojej sprawy?

Niezwłocznie, a w sprawach skomplikowanych do 1 miesiąca.

VI. Co jeszcze muszę wiedzieć?

 1. Zgodnie z art. 1146 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, orzeczenie nie podlega uznaniu, jeżeli:

  • nie jest prawomocne w państwie, w którym zostało wydane,
  • zapadło w sprawie należącej do wyłącznej jurysdykcji sądów polskich,
  • pozwanemu, który nie wdał się w spór co do istoty sprawy, nie doręczono należycie i w czasie umożliwiającym podjęcie obrony pisma wszczynającego postępowanie,
  • strona w toku postępowania była pozbawiona możności obrony,
  • sprawa o to samo roszczenie między tymi samymi stronami zawisła w Rzeczypospolitej Polskiej wcześniej niż przed sądem państwa obcego;
  • jest sprzeczne z wcześniej wydanym prawomocnym orzeczeniem sądu polskiego albo wcześniej wydanym prawomocnym orzeczeniem sądu państwa obcego, spełniającym przesłanki jego uznania w Rzeczypospolitej Polskiej, zapadłymi w sprawie o to samo roszczenie między tymi samymi stronami,
  • uznanie byłoby sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej (klauzula porządku publicznego).

  2. Wniosek o uznanie orzeczenia o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa wraz załącznikami można składać:

  • osobiście,
  • za pośrednictwem osób przebywających w Polsce (w tym przypadku, należy dodatkowo przedłożyć pisemne lub w formie dokumentu elektronicznego pełnomocnictwo do załatwienia niniejszej sprawy,

  Pełnomocnikiem może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.
  Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być uwierzytelnione za pomocą mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
  Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie; z kolei, jeżeli odpis pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie zostały sporządzone w formie dokumentu elektronicznego, ich uwierzytelnienia dokonuje się przy użyciu mechanizmów określonych w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

  • poprzez przesłanie dokumentów bezpośrednio do USC.

  3. Zgodnie z art. 31 ustawy prawo o aktach stanu cywilnego dokumenty w języku obcym przedkłada się z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonanym przez:

  • tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości,
  • tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG),
  • konsula.

  Za dokumenty przetłumaczone przez konsula uznaje się również:

  • dokumenty w języku obcym przetłumaczone na język polski przez tłumacza w państwie przyjmującym i poświadczone przez konsula;
  • dokumenty przetłumaczone z języka rzadko występującego na język znany konsulowi, a następnie przetłumaczone przez konsula na język polski

  W przypadku braku tłumacza przysięgłego języka obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokument zagraniczny może zostać przetłumaczony przez konsula lub uprawnionego pracownika przedstawiciela przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

  Stosuje się do orzeczeń wydanych po 1 lipca 2009 roku.

VII. Co muszę zrobić, aby załatwić sprawę?

Złożyć wniosek o uznanie wyroku rozwodowego wraz załącznikami.

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Karty informacyjne
pdf 2016-08-17 Wniosek o uznanie wyroku rozwodowego i o wpisanie w akcie małżeństwa sporządzonym w Urzędzie Stanu Cywilnego w Ciechanowie wzmianki dodatkowej o rozwiązaniu małżeństwa Wniosek o sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 642
Wniosek o uznanie wyroku rozwodowego i o wpisanie w akcie małżeństwa sporządzonym w Urzędzie Stanu Cywilnego w Ciechanowie wzmianki dodatkowej o rozwiązaniu małżeństwa Wniosek o sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego 329,43KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Ciechanów
Pierwsza publikacja
Paweł Żochowski 2016-07-25 13:09
Aktualizacja publikacji
Agnieszka Leśnik 2024-04-05 11:45
Wytworzenie publikacji
Agnieszka Leśnik 2024-04-05 11:45
Zatwierdzenie
Agnieszka Leśnik 2024-04-05 11:45
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry