• Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Jak załatwić sprawę/Urząd Stanu Cywilnego - Karty informacyjne

Urząd Stanu Cywilnego - Karty informacyjne

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)

 Karty informacyjne znajdują się w panelu po lewej i na końcu strony

Zakres działania

 • Wykonywanie obowiązków kierownika USC.
 • Prowadzenie akt stanu cywilnego na podstawie przepisów o aktach stanu cywilnego, Ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, a w szczególności:
  • rejestracja urodzeń,
  • rejestracja małżeństw zawartych w Urzędzie Stanu Cywilnego, poza urzędem oraz rejestracja małżeństw zawartych w formie wyznaniowej ze skutkiem cywilno-prawnym,
  • rejestracja zgonów,
  • rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów, które nastąpiły za granicą i nie zostały tam zarejestrowane;
  • transkrypcja zagranicznych aktów  stanu cywilnego do polskiego rejestru,
  • odtwarzanie treści aktów stanu cywilnego;
  • uzupełnienie aktów stanu cywilnego;
  • sprostowanie aktów  stanu cywilnego;
  • orzekanie o zmianie imienia i nazwiska ;
  • wydawanie zaświadczeń o stanie cywilnym;
  • wydawanie zaświadczeń z rejestru stanu cywilnego;
  • wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa  za granicą;
  • wydawanie zaświadczeń o przyjętych sakramentach;
  • przyjmowanie oświadczeń  o uznanie ojcostwa składane przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego i prowadzenie rejestru uznań;
  • przyjmowanie oświadczeń o nadaniu nazwiska męża matki/ojca, o zmianie imienia (imion) dziecka, o zmianie nazwiska pierwszego wspólnego dziecka pochodzącego z małżeństwa,
  • przyjmowanie oświadczeń o powrocie  osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa;
  • wydawanie odpisów z rejestru stanu cywilnego;
  • migracja aktów z ksiąg papierowych do rejestru stanu cywilnego;
  • uznawanie orzeczenia o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa wydanego na terenie Unii Europejskiej;
  • uznawanie orzeczenia o rozwodzie , separacji lub unieważnieniu małżeństwa wydanego w państwach nie należących do Unii Europejskiej,
  • organizowanie jubileuszy 50- lecia  Pożycia małżeńskiego  oraz jubileuszy setnych urodzeń;
  • przyjęcie przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego oświadczenia ostatniej woli  spadkodawcy w postaci testamentu;
  • występowanie o nadanie numeru PESEL w związku ze sporządzeniem aktu urodzenia  dla osób urodzonych w Polsce;
  • wprowadzenie do rejestru  PESEL zameldowania dziecka w związku ze sporządzeniem aktu urodzenia;
  • występowanie o zmianę numeru PESEL w przypadku sprostowania daty urodzenia lub zmiany  płci;
  • wprowadzenie do rejestru PESEL danych o wymeldowaniu w związku  ze zgonem osób posiadających numer PESEL;
  • aktualizacja na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, w rejestrze PESEL danych odnośnie stanu cywilnego, zawartego małżeństwa czy zgonu osoby  posiadającej PESEL, dla której nie sporządzono polskiego aktu stanu cywilnego.
 • Kontakty z organizacjami kulturalnymi i wyznaniowymi w kontekście zadań Urzędu Stanu Cywilnego.
 • Współpraca z sądami, placówkami oświatowymi, wychowawczymi, dyplomatycznymi w zakresie stosowania przepisów Prawo o aktach stanu cywilnego.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Ciechanów
Pierwsza publikacja
Paweł Żochowski 2011-11-02 11:47
Aktualizacja publikacji
Mateusz Fila 2019-10-02 13:40
Wytworzenie publikacji
Anna Goszczyńska  
Zatwierdzenie
Fila Mateusz 2019-10-02 13:40
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry