• Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP

ZKO K9 - zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym

Urząd Miasta Ciechanów KARTA INFORMACYJNA

ZKO.K9

Numer

zawiadomienie
o zgromadzeniu publicznym

2

Edycja

2019-01-17

Data edycji

I. Podstawa prawna :

 • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219).
 • Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 408),

II. Gdzie mogę załatwić sprawę, kiedy i kto mi w tym pomoże?

Urząd Miasta Ciechanów, Plac Jana Pawła II 6, I piętro, pokój nr 122, Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, telefon/faks (23) 674 92 93 lub  (23) 674 92 58, godziny przyjęć: 800 – 1600

III. Co to jest zgromadzenie publiczne?

 Zgromadzeniem jest zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu w celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych.

 Zgromadzeniem spontanicznym jest zgromadzenie, które odbywa się w związku  z zaistniałym nagłym i niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia wydarzeniem związanym ze sferą publiczną, którego odbycie w innym terminie byłoby niecelowe lub mało istotne z punktu widzenia debaty publicznej.

 

POSTĘPOWANIE ZWYKŁE W SPRAWACH ZGROMADZEŃ

IV. Jakie informacje i dokumenty muszę dostarczyć?

Organizator zgromadzenia zawiadamia Urząd Miasta Ciechanów o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w taki sposób, aby wiadomość dotarła do Urzędu nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia.

W tym celu należy pobrać i wydrukować zawiadomienie – wzór zawiadomienia – ZKO.K9-F1, które wypełnione i podpisane należy dostarczyć wybierając jeden ze sposobów:

 • Pisemnie, na Biuro Obsługi Interesanta – Biuro Podawcze, Urząd Miasta Ciechanów, ul. Wodna 1, 06-400 Ciechanów,
 • Faksem na numer (23) 674-92-58 lub (23) 674-92-93,
 • E-mail (skan zawiadomienia) na adres WYŚLIJ WIADOMOŚĆ lub WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

W zawiadomieniu o zamiarze zorganizowania zgromadzenia organizator zgromadzenia podaje:

 • imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj
  i numer dokumentu tożsamości, (w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim, a w przypadku, gdy organizatorem zgromadzenia jest osoba prawna lub inna organizacja, jej nazwę i adres siedziby oraz imię i nazwisko osoby wnoszącej zawiadomienie w imieniu organizatora zgromadzenia, jej numer PESEL albo rodzaj
  i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z tą osobą,
 • imię i nazwisko przewodniczącego zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj
  i numer dokumentu tożsamości, w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim,
 • cel zgromadzenia, w tym wskazanie spraw publicznych, których ma dotyczyć zgromadzenie,
 • datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia,
 • informację o środkach służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia, o ile organizator zgromadzenia je zaplanował.

Do zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia dołącza się:

 • pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia
  (w przypadku jego wyznaczenia) - wzór oświadczenia – K9-F3,
 • zdjęcie organizatora zgromadzenia albo przewodniczącego zgromadzenia
  (w przypadku jego wyznaczenia).

W przypadku wniesienia zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej zamiast pisemnej zgody na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia można dołączyć elektroniczną kopię tego dokumentu.

 

V. Ile muszę za to zapłacić?

Zwolnione z opłaty skarbowej.

VI.  Ile potrwa załatwienie mojej sprawy?

 • Rozpoznanie sprawy następuje bez zbędnej zwłoki po otrzymaniu zawiadomienia
  o planowanym zgromadzeniu.
 • Decyzję o zakazie zgromadzenia wydaje się nie później niż na 96 godzin przed planowaną datą zgromadzenia.
 • Decyzję o zakazie zgromadzenia uważa się za doręczoną z chwilą udostępnienia jej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Urzędu Miasta Ciechanów. 

VII. Co jeszcze muszę wiedzieć?

 • Organizator oraz przewodniczący zgromadzenia są zobowiązani do zapewnienia przebiegu zgromadzenia zgodnie z przepisami prawa oraz do przeprowadzenia go
  w taki sposób, aby zapobiec powstaniu szkód z winy jego uczestników. 
 • Przewodniczący zgromadzenia w trakcie jego trwania jest zobowiązany do nieprzerwanego posiadania w widocznym miejscu elementów wyróżniających, w tym identyfikatora nadanego przez Urząd Miasta Ciechanów.
 • Zgromadzenie powinno zostać rozwiązane jeżeli jego przebieg zagraża życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach lub narusza przepisy ustawy albo przepisy karne.
 • Brak w złożonym zawiadomieniu wszystkich informacji wymaganych przepisami oznacza, że zawiadomienie jest prawnie nieskuteczne.

VIII. Tryb odwoławczy w przypadku braku zezwolenia na organizację zgromadzenia

 • Odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia wnosi się bezpośrednio do sądu okręgowego w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji o zakazie zgromadzenia.
 • Sąd okręgowy rozpatruje odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia
  w postępowaniu nieprocesowym niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie
  24 godzin od wniesienia odwołania.

POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE W SPRAWACH ZGROMADZEŃ

IX.        Jakie informacje i dokumenty muszę dostarczyć?

Organizator zgromadzenia zawiadamia o zamiarze zorganizowania, nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia. Wydziałem odpowiedzialnym za prowadzenie sprawy jest Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych.

W tym celu należy pobrać i wydrukować zawiadomienie – wzór zawiadomienia – ZKO.K9-F2, które wypełnione i podpisane należy dostarczyć wybierając jeden ze sposobów:

 • Faksem na numer (23) 674-92-58 lub (23) 674-92-93.
 • E-mail (skan zawiadomienia) na adres WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

W zawiadomieniu o zamiarze zorganizowania zgromadzenia organizator zgromadzenia podaje:

 • imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL, albo rodzaj
  i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nie posiadającej numeru PESEL, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim,
 • datę, godzinę i miejsce zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia,
 • ewentualne zagrożenia, które w jego ocenie mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia

X.        Ile muszę za to zapłacić?

Zwolnione z opłaty skarbowej.

XI.        Ile potrwa załatwienie mojej sprawy?

Rozpoznanie sprawy następuje bez zbędnej zwłoki po otrzymaniu zawiadomienia  o planowanym zgromadzeniu.

XII.        Co jeszcze muszę wiedzieć?

 • Organizatorem zgromadzenie w trybie uproszczonym może być wyłącznie osoba fizyczna.
 • Organizacja zgromadzenia w trybie uproszczonym jest możliwa w przypadku, kiedy organizator uzna, że planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień  w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji.
 • Organizator zgromadzenia w trakcie jego trwania jest obowiązany do nieprzerwanego posiadania w widocznym miejscu elementów wyróżniających, wskazujących na pełnienie przez niego funkcji organizatora zgromadzenia.
 • Zgromadzenie powinno zostać rozwiązane, jeżeli jego przebieg zagraża życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach lub narusza przepisy ustawy albo przepisy karne.
 • Rozwiązanie zgromadzenia następuje przez wydanie decyzji ustnej podlegającej natychmiastowemu wykonaniu, poprzedzonej dwukrotnym ostrzeżeniem uczestników o możliwości jego rozwiązania, a następnie ogłoszonej przewodniczącemu zgromadzenia lub ogłoszonej publicznie uczestnikom w przypadku niemożności skontaktowania się z przewodniczącym. Decyzję tę doręcza się organizatorowi zgromadzenia na piśmie w terminie 72 godzin od jej podjęcia.
 • Brak w złożonym zawiadomieniu wszystkich informacji wymaganych przepisami oznacza, że zawiadomienie jest prawnie nieskuteczne.

XIII.        Tryb odwoławczy w przypadku decyzji o rozwiązaniu zgromadzenia

 • Odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia wnosi się bezpośrednio do sądu okręgowego w terminie 7 dni od dnia rozwiązania zgromadzenia.
 • Sąd okręgowy rozpatruje odwołanie od decyzji nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania odwołania

XIV.        Co muszę zrobić, aby załatwić sprawę?

Złożyć zawiadomienie wybierając jeden z trybów postępowania:

 • Tryb zwykły – opisany w punktach III – VII,
 • Tryb uproszczony – opisany w punktach VIII – XII.
Kategoria: Powiązane pliki [3]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Karty informacyjne
pdf 2019-02-20 WZÓR OŚWIADCZENIA - ZKO.K9-F3
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 504
WZÓR OŚWIADCZENIA - ZKO.K9-F3 113,86KB zobacz
docx 2017-09-13 WZÓR ZAWIADOMIENIA - tryb uproszczony - ZKO.K9-F2
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 460
WZÓR ZAWIADOMIENIA - tryb uproszczony - ZKO.K9-F2 17,26KB -
docx 2017-09-13 WZÓR ZAWIADOMIENIA - tryb zwykły - ZKO.K9-F1
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 473
WZÓR ZAWIADOMIENIA - tryb zwykły - ZKO.K9-F1 17,95KB -

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Ciechanów
Pierwsza publikacja
Natalia Milewska 2017-09-13 13:47
Aktualizacja publikacji
Klaudia Cieślewska 2019-02-20 13:01
Wytworzenie publikacji
  2017-09-13 13:45
Zatwierdzenie
Milewska Natalia 2017-09-13 13:45
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry