• Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Jak załatwić sprawę/Urząd Stanu Cywilnego - Karty informacyjne/USC.K3 - zawarcie związku małżeńskiego (przed duchownym)

USC.K3 - zawarcie związku małżeńskiego (przed duchownym)

Urząd Miasta Ciechanów KARTA INFORMACYJNA

USC.K3

Numer

Zawarcie związku małżeńskiego (przed duchownym)

7

Edycja

2024-04-05

Data edycji

I. Podstawa prawna:

 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 2809 z późniejszymi zmianami).
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2023r. poz. 1378 z późniejszymi zmianami) oraz art. 10 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską podpisany w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r. (Dz. U. z 1998 r., Nr 51, poz. 318).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r.o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz.2111).

II. Gdzie mogę załatwić sprawę, kiedy i kto mi w tym pomoże?

Urząd Stanu Cywilnego, Plac Jana Pawła II 6, pokój 7, 8
Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 16.00
tel. (23) 674 92 10, 674 92 34, 674 92 46

III. Jakie informacje i dokumenty muszę dostarczyć?

 1. Stawiennictwo osobiste
 2. Do wglądu: dokumenty stwierdzające tożsamość
 3. Zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
 4. Obywatel polski, który zamierza wstąpić w związek małżeński, lecz nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w Rzeczypospolitej Polskiej, składa zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, potwierdzający urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała uprzednio w związku małżeńskim – potwierdzający małżeństwo, wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie tego małżeństwa albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.

  Dokumentami potwierdzającymi ustanie, unieważnienie albo stwierdzenie nieistnienia małżeństwa są w szczególności:
 • odpis skrócony aktu zgonu lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu zgonu lub uznaniu za zmarłego poprzedniego małżonka,
 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie,
 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu o unieważnieniu małżeństwa,
 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu ustalającego nieistnienie małżeństwa.

       5. W przypadku, gdy jedną z osób jest cudzoziemiec:

 • Dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo wraz z tłumaczeniem, chyba że na podstawie przepisów ustawy z dnia 04 lutego 2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe (Dz. U. Nr 80, poz. 432 oraz z 2014 r. poz. 827) jego możność zawarcia małżeństwa jest oceniana na podstawie prawa polskiego.(Jeżeli otrzymanie tego dokumentu napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd rejonowy w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia takiego dokumentu).
 • Gdy na podstawie powyższych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa - odpisy aktów w zależności od stanu cywilnego (akt urodzenia, akt małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu lub akt małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie, akt zgonu poprzedniego małżonka) wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego,
 • W przypadku cudzoziemca, który nie posługuje się językiem polskim wymagana obecność tłumacza przysięgłego przy składaniu zapewnienia.

IV. Ile muszę za to zapłacić?

Opłata skarbowa: za sporządzenie aktu małżeństwa – 84 zł
(wpłata na konto urzędu miejsca zawarcia małżeństwa).

V. Ile potrwa załatwienie mojej sprawy?

Niezwłocznie.

VI. Co jeszcze muszę wiedzieć?

 1. Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wydaje Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego wybrany przez osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo. Zaświadczenie traci moc po upływie 6 miesięcy od dnia jego wydania.
 2. Rejestracji małżeństwa dokonuje kierownik USC według miejsca zawarcia małżeństwa na podstawie zaświadczenia przekazanego przez duchownego.
 3. Jeżeli związek małżeński jest zawierany na terenie innej gminy opłatę skarbową należy wnieść do organu właściwego ze względu na miejsce zawarcia małżeństwa.
 4. Odpis skrócony aktu małżeństwa jest wydawany z urzędu po dokonaniu rejestracji aktu małżeństwa. Z urzędu jest wydawany 1 egzemplarz zwolniony z opłaty skarbowej.

VII. Co muszę zrobić, aby załatwić sprawę?

Złożyć zapewnienie do zawarcia małżeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Ciechanów
Pierwsza publikacja
Paweł Żochowski 2011-11-09 12:54
Aktualizacja publikacji
Agnieszka Leśnik 2024-04-05 09:55
Wytworzenie publikacji
Agnieszka Leśnik 2024-04-05 09:55
Zatwierdzenie
Agnieszka Leśnik 2024-04-05 09:55
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry