• Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Jak załatwić sprawę/Biuro Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień (..)

Biuro Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień - Karty informacyjne

 Karty informacyjne znajdują się w panelu po lewej i na końcu strony

Zakres działania

 • Realizacja zadań własnych gminy w zakresie problemów alkoholowych:
  • zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,
  • udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
  • prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych,
  • wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
  • podejmowania interwencji w związku z naruszeniem przepisów dotyczących sprzedaży napojów alkoholowych nieletnim i nietrzeźwym oraz ich reklamy poprzez występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
 • Przygotowywanie miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i jego realizacja.
 • Sporządzanie sprawozdań z realizacji miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
 • Wykonywanie Uchwał Rady Miasta Ciechanów dotyczących rozwiązywania problemów alkoholowych.
 • Organizowanie i obsługa posiedzeń Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 • Realizacja zobowiązań do podjęcia leczenia odwykowego zgodnie z obowiązującą procedurą.
 • Organizowanie pracy punktów konsultacyjnych funkcjonujących w godzinach popołudniowych dla osób uzależnionych od alkoholu, ofiar przemocy oraz dzieci i młodzieży.
 • Organizowanie pracy świetlic socjoterapeutycznych.
 • Organizowanie kolonii i obozów socjoterapeutycznych.
 • Stała współpraca z ruchem samopomocowym w mieście oraz Sądem Rejonowym, Komendą Powiatową Policji, Prokuraturą, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Szkołami, Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną, Kościołami, Specjalistycznym Szpitalem Wojewódzkim, organizacjami pozarządowymi.
 • Organizacja specjalistycznych szkoleń z zakresu problematyki alkoholowej oraz nowoczesnych oddziaływań profilaktycznych.
 • Prowadzenie dokumentacji ze zrealizowanych zadań przez osoby zatrudnione na umowę-zlecenie oraz sprawowanie nadzoru nad wykonywaną pracą.

w zakresie przeciwdziałania narkomanii:

 • Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla dzieci i młodzieży zagrożonej zjawiskiem narkomanii.
 • Praca indywidualna z dziećmi zagrożonymi zjawiskiem narkomanii.
 • Konsultacje indywidualne z rodzicami dzieci zagrożonych zjawiskiem narkomanii.
 • Udzielanie informacji o dostępnych formach pomocy rodzinom z problemem narkomanii.
 • Sporządzanie raportów diagnostycznych na temat funkcjonowania świetlic socjoterapeutycznych.
 • Sporządzanie raportów diagnostycznych na temat skali zjawiska narkomanii na terenie miasta.
 • Prace organizacyjno-techniczne związane z wdrażaniem programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii.
 • Sporządzanie projektów Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
 • Sporządzanie sprawozdań z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

 • Tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 • Opracowanie i realizacja miejskiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
 • Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie.
 • Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia.
 • Udział w pracach zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz grup roboczych.
 • Wykonywanie uchwał Rady Miasta dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 • Sporządzanie sprawozdań z realizacji miejskiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
 • Organizowanie inicjatyw wspierających osoby doświadczające przemocy w rodzinie.
 • Opracowanie i realizacja oferty pomocowej dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
 • Prowadzenie działalności informacyjnej na temat dostępnych form i sposobów przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 • Ścisła współpraca z organami ścigania (Policja, Prokuratura), sądami i kuratorską służbą sądową w zakresie przeciwdziałania zjawisku przemocy w rodzinie.
 • Współpraca z MOPS, Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, miejskimi świetlicami socjoterapeutycznymi oraz innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 • Zawiadamianie organów ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 207 kodeksu karnego oraz sporządzanie innych niż wskazane pism i wniosków, kierowanych do instytucji działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 • Obsługa organizacyjno-techniczna zadania: „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Ciechanów
Pierwsza publikacja
Paweł Żochowski 2011-11-02 11:52
Aktualizacja publikacji
Anna Goszczyńska 2016-10-06 11:46
Wytworzenie publikacji
Anna Goszczyńska 2016-10-06 11:46
Zatwierdzenie
Anna Goszczyńska 2016-10-06 11:46
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry