• Wersja kontrastowa ALT + 4
  • język migowy
BIP
Grafika BIP

WSO.K1 - Zameldowanie i wymeldowanie osoby

Urząd Miasta Ciechanów KARTA INFORMACYJNA

WSO.K1

Numer

Zameldowanie i wymeldowanie osoby

19

Edycja

2024-06-20

Data edycji

I. Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności  (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 736 ze zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2070).

II. Gdzie mogę załatwić sprawę, kiedy i kto mi w tym pomoże?

Urząd Miasta Ciechanów, Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Wodna 1
Godziny przyjęć interesantów: od poniedziałku do piątku 8.00 - 15.30
tel. (23) 674 92 67, 674 92 60

e-mail:boi@umciechanow.pl

III. Jakie informacje i dokumenty muszę dostarczyć?

Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany wykonywać obowiązek meldunkowy określony w ustawie. Obowiązek meldunkowy polega na:

  • zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego;
  • wymeldowaniu się z miejsca pobytu stałego lub czasowego;
  • zgłoszeniu wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

na odpowiednim formularzu wypełnionym wielkimi literami opatrzonym m.in.: właściwymi czytelnymi podpisami (właściciela lokalu lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu, osoby zgłaszającej).

Bądź elektronicznie.

Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

Jedno z rodziców może dokonać wymeldowania dziecka pozostającego pod jego władzą rodzicielską, zgłoszenia wyjazdu za granicę przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, po uwierzytelnieniu w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, jeżeli w rejestrze PESEL przy danych dziecka zamieszczono numer PESEL tego z rodziców, które dokonuje wymeldowania.

Wymeldowanie w przypadku, o którym mowa wyżej, wymaga złożenia przez tego z rodziców, które dokonuje wymeldowania, oświadczenia o pozostawaniu dziecka pod jego władzą rodzicielską. Oświadczenie, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie zamieszcza w nim klauzulę następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika , legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, po potwierdzeniu przez pełnomocnika jego tożsamości za pomocą dokumentu tożsamości albo po uwierzytelnieniu pełnomocnika na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji podmiotów realizujących zdania publiczne.

Obywatel polski dokonuje zameldowania się na pobyt stały lub czasowy w formie pisemnej na formularzu (papierowym) - wypełnionym wielkimi literami - w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której zamieszkuje, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport. Obywatel polski dokonujący zameldowania na pobyt stały lub czasowy przedstawia potwierdzenie pobytu w lokalu, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu na formularzu zgłoszenia pobytu stałego lub formularzu zgłoszenia pobytu czasowego, oraz, do wglądu, dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być w szczególności umowa cywilno-prawna, odpis księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu. Przy zameldowaniu na pobyt czasowy należy wskazać deklarowany okres pobytu w tym miejscu. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu osoby w miejscu, w którym się zameldowała. Zameldowania w stosunku do dzieci osób obywateli polskich urodzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonuje z urzędu kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy następuje z dniem sporządzenia aktu urodzenia, w miejscu stałego albo czasowego pobytu rodziców albo tego z rodziców, u którego dziecko faktycznie przebywa. Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Równocześnie można mieć jedno miejsce pobytu stałego i jedno miejsce pobytu czasowego. Przez pobyt czasowy  obywatela polskiego należy rozumieć przebywanie poza miejscem pobytu stałego przez okres ponad 3 miesięcy.

Obywatel polski dokonujący zameldowania na pobyt stały  lub czasowy w formie dokumentu elektronicznego, dołącza dokument elektroniczny potwierdzający jego tytuł prawny do lokalu, a w razie niemożności jego uzyskania - odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu - a obywatel nieposiadający tytułu prawnego do lokalu dołącza o formularze dokument elektroniczny zwierający oświadczenie właściciela lub innego podmiotu prawnego dysponującego tytułem prawnym do lokalu potwierdzające pobyt w lokalu oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu właściciela lub podmiotu, a razie niemożności ich uzyskania - odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów.

Wymeldowania się z miejsca pobytu stałego lub czasowego, a także zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej można dokonać w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

IV. Ile muszę za to zapłacić?

Organ w chwili dokonywania zameldowania na pobyt stały wydaje z urzędu osobie bezpłatne zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały. Dokonując zameldowania na pobyt czasowy organ wydaje osobie, na jej wniosek, zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy, które podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. Organ może wydać na wniosek osoby zaświadczenie o wymeldowaniu, które podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. 

V. Ile potrwa załatwienie mojej sprawy?

Niezwłocznie.

VI. Co jeszcze muszę wiedzieć?

Obywatel polski, który opuszcza miejsce pobytu stałego albo opuszcza miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu obowiązany jest wymeldować się.
Obywatel polski dokonuje wymeldowania z miejsca pobytu stałego albo z miejsca pobytu czasowego:

  • w formie pisemnej na formularzu w organie gminy właściwym dla dotychczasowego miejsca pobytu, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport, albo
  • w formie dokumentu elektronicznego na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego organu gminy, pod warunkiem otrzymania przez osobę urzędowego poświadczenia odbioru.

Obywatel polski może wymeldować się z miejsca pobytu stałego lub czasowego dokonując zameldowania w nowym miejscu pobytu. Obywatel polski, który wyjeżdża z kraju z zamiarem stałego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd. Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej skutkuje wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego i czasowego. Obywatel polski, który wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, bez zamiaru stałego pobytu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd oraz powrót. Zgłoszeń, o których wyżej  dokonuje się najpóźniej w dniu opuszczenia miejsca pobytu stałego albo czasowego:

  • w formie pisemnej w organie gminy, właściwym ze względu na miejsce zameldowania, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport, albo
  • w formie dokumentu elektronicznego na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego organu gminy, właściwym ze względu na miejsce zameldowania, pod warunkiem otrzymania przez osobę urzędowego poświadczenia odbioru.

VII. Co muszę zrobić, aby załatwić sprawę?

Przedłożyć do wglądu dokument potwierdzający tożsamość - dowód osobisty lub paszport i złożyć stosowny wniosek, na którym fakt pobytu osoby w lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie potwierdził najemca lub właściciel lokalu czytelnym podpisem oraz przedłożyć tytuł prawny do lokalu. Obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy   z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.

Kategoria: Powiązane pliki [7]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Pliki
pdf 2020-06-01 Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granicę.PDF
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 272
Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granicę.PDF 330,8KB zobacz
pdf 2020-05-28 Zgłoszenie wyjazdu poza granicę RP.PDF
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 331
Zgłoszenie wyjazdu poza granicę RP.PDF 230,72KB zobacz
pdf 2020-05-28 Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego.PDF
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 315
Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego.PDF 330,38KB zobacz
pdf 2020-05-28 Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego.PDF
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 536
Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego.PDF 418,87KB zobacz
pdf 2020-05-28 Zgłoszenie pobytu czasowego.PDF
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 427
Zgłoszenie pobytu czasowego.PDF 398,94KB zobacz
pdf 2020-05-28 Zgłoszenie pobytu stałego.PDF
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 700
Zgłoszenie pobytu stałego.PDF 414,52KB zobacz
pdf 2023-11-17 Wniosek o zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL składany w organie gminy
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
Wniosek o zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL składany w organie gminy 630,52KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Ciechanów
Pierwsza publikacja
Paweł Żochowski 2011-11-03 14:30
Aktualizacja publikacji
Joanna Żochowska 2024-06-20 10:02
Wytworzenie publikacji
Ewa Kuskowska 2024-06-20 10:02
Zatwierdzenie
Ewa Kuskowska 2024-06-20 10:02
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry