• Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Jak załatwić sprawę/Wydział Kontaktów Społecznych - Karty informacyjne/WKS.K4 - wydanie karty / duplikatu Karty Dużej Rodziny

WKS.K4 - wydanie karty / duplikatu Karty Dużej Rodziny

Urząd Miasta Ciechanów KARTA INFORMACYJNA

WKS.K4

Numer

Wydanie karty / duplikatu
Karty Dużej Rodziny

6

Edycja

5.01.2022

Data edycji

I. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. „o Karcie Dużej Rodziny” ( Dziennik Uchwał z 2021 pozycja 1744 tekst jednolity).

II. Jednostka odpowiedzialna

Wydział Kontaktów Społecznych, Urząd Miasta Ciechanów, Plac Jana Pawła II 6

Olga Zmudczyńska-Pabich - kierownik wydziału, pokój numer 1a, Plac Jana Pawła II 6, telefon +48 +48 23 674 92 81,

e-mail: wks@umciechanow.pl

Iwona Ciećko - pokój numer 4, Plac Jana Pawła II 6, tel.: +48 23 674 92 82,

godziny pracy urzędu - 8.00-16.00 

III. Miejsce złożenia                                                                                   

Wydział Kontaktów Społecznych Urzędu Miasta w Ciechanowie pokój numer 4, za pomocą systemu teleinformatycznego PIU Emp@tia lub aplikacji mobilnej mObywatel.

IV.  Opłaty

Wydanie Karty Dużej Rodziny podlega opłacie w wysokości 10 zł, w przypadku gdy członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, udostępniona już została karta elektroniczna i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o wydanie karty tradycyjnej. Ta sama opłata ma obowiązywać przy wydaniu duplikatu karty.

UWAGA:

Wpłaty z tytułu opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny należy dokonać w kasach Urzędu Miasta w Ciechanowie w godzinach:

 • 8.30-15.00 - w kasie w Biurze Obsługi Interesanta, w budynku przy ul. Wodnej 1
 • 8.30-14.30 - w kasie w budynku przy pacu Jana Pawła II 6.

lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Ciechanów:

81 1600 1462 1837 0686 3000 0001

Potwierdzenie wniesienia opłaty należy dołączyć do wniosku. 

V. Wymagane dokumenty

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny/ wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się w szczególności:

 1. w przypadku rodzica - oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
 2. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej - oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
 3. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka
 4. w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w artykule 37 ustęp 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
 5. w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, składając wniosek o przyznanie Karty, poza dokumentami, o których mowa w ust. 4, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:
 • w przypadku rodzica - dokument potwierdzający tożsamość;
 • w przypadku małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
 • w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
 • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość;
 • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość.
 1. W przypadku osób, o których mowa w artykulw 5 punkt 2, składając wniosek o przyznanie Karty, poza dokumentami, o których mowa w ustępie 4 i 4a, okazuje się dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Oświadczenia zawarte we wniosku oraz oświadczenia, o których mowa w ustępie 4 punkt 1, 4 i 7, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

VIJak złożyć wniosek za pomocą systemu informatycznego Emp@tia

Posiadacze aktywnej Karty Dużej Rodziny od dnia 9 czerwca 2021 roku mogą wyświetlać kartę w nowej publicznej aplikacji mobilnej (mObywatel) niezależnie od tego, w jakiej formie została ona przyznana (to jest karta tradycyjna czy karta elektroniczna).

Nie będzie zatem konieczności składania wniosku o domówienie karty w formie elektronicznej oraz ponoszenia opłaty z tego tytułu. Obecnie opłata ta wynosi 9,21 zł.

Nie ponoszą jej osoby, które wnioskują o nową kartę w związku z np. przedłużeniem ważności karty lub zmianą danych na karcie, a także osoby wnioskujące o duplikat Karty.

Jak podkreślono w uzasadnieniu do projektu aplikacja mObywatel jest dostępna tylko dla osób posiadających mTożsamość (posiadających numer PESEL oraz dowód osobisty) lub elektroniczną legitymację szkolną. Z nowego rozwiązania nie skorzysta zatem część cudzoziemców. Dla nich pozostanie możliwość korzystania z tradycyjnej papierowej formy karty.
Dotychczasowa aplikacja mobilna (mKDR) zostanie zamknięta z końcem czerwca 2021 roku.

Zmiany dla posiadaczy KDR nastąpią automatycznie. Tym samym użytkownicy kart nie są zobowiązani dokonywać w Urzędzie Miasta żadnych formalności z tym związanych.
Instruktaż dla osób, które dopiero zamierzają pobrać aplikację: szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej >https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/karta-duzej-rodziny-juz-w-mobywatelu

Wniosek o przyznanie karty lub wydanie jej duplikatu składany w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. W przypadku gdy wniosek ten składany jest z wykorzystaniem systemu, o którym mowa w ust. 9a, w systemie tym może być zapewniony inny sposób potwierdzenia pochodzenia oraz integralności przesłanych danych w postaci elektronicznej.

W przypadku gdy wniosek o przyznanie Karty lub jej duplikatu jest składany w formie, o której mowa w ust. 10, do wniosku dołącza się:

 1. oryginały dokumentów, o których mowa w ustępie 4 i 5, w postaci elektronicznej lub
 2. elektroniczne kopie dokumentów, o których mowa w ustępie 4 i 5, po uwierzytelnieniu ich w sposób określony w ustępie 10.

W przypadku wniosku składanego w postaci elektronicznej, po wpisaniu do formularza wniosku numerów PESEL wnioskodawcy i członków rodziny wielodzietnej, formularz wniosku może być uzupełniony o dane zgromadzone w rejestrze PESEL w zakresie imion, nazwiska, daty urodzenia, stanu cywilnego, obywatelstwa wnioskodawcy i członków rodziny wielodzietnej.

Wniosku nie uzupełnia się o dane zgromadzone w rejestrze PESEL, jeżeli w oparciu o dane z rejestru PESEL i rejestru stanu cywilnego nie można stwierdzić stopnia pokrewieństwa pomiędzy wnioskodawcą a członkami rodziny wielodzietnej.

W przypadku niezgodności ze stanem faktycznym danych uzupełnionych z rejestru PESEL zawartych w formularzu wniosku wnioskodawca wskazuje w formularzu wniosku poprawne dane.

W przypadku braku w Elektronicznym Krajowym Systemie Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności informacji, o której mowa w artykule 21 ustęp 1 punkt 11, wójt wzywa wnioskodawcę do dołączenia orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

W przypadku awarii systemów teleinformatycznych służących do wymiany informacji drogą elektroniczną, o której mowa w ustępie 9 punkt 1, wójt uzyskuje informacje, o których mowa w ustępie 9 punkt 1, w drodze pisemnej wymiany informacji. Podmioty prowadzące rejestry publiczne przekazują te informacje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku wójta.

W przypadku braku możliwości samodzielnego uzyskania przez wójta informacji, o których mowa w ustępie 9, z przyczyn nieleżących po stronie wójta, wójt wzywa wnioskodawcę do przedstawienia dokumentów potwierdzających te informacje.

Minister właściwy do spraw rodziny pozyskuje drogą elektroniczną informacje niezbędne do ustalenia prawa do Karty z rejestrów publicznych, w tym z rejestru PESEL, o którym mowa w przepisach o ewidencji ludności, z systemu informacji oświatowej, o którym mowa w przepisach o systemie informacji oświatowej, oraz z ogólnopolskiego wykazu studentów i ogólnopolskiego wykazu doktorantów, o których mowa w przepisach o szkolnictwie wyższym, w celu umożliwienia wójtowi weryfikacji prawa do Karty, a także w celu monitorowania przez ministra właściwego do spraw rodziny oraz wojewodę realizacji Karty przez wójta.

Minister właściwy do spraw rodziny w celu realizacji zadania, o którym mowa w ustępie 18, przekazuje drogą elektroniczną podmiotom prowadzącym rejestry, o których mowa w ustępie 18, dane, o których mowa w artykule 21 ustęp 1 punkt 1, 2, 5 i 6.

VII. Ważne informacje

W przypadku gdy Karta zostanie zgubiona, skradziona lub w inny sposób utracona, na wniosek członka rodziny wielodzietnej prezydent wydaje duplikat Karty.

Informacje dotyczące rządowego programu dla rodzin wielodzietnych oraz katalog ulg i zniżek dostępnych z Ogólnopolską Kartą Dużej Rodziny znajdują się  pod adresem www.rodzina.gov.pl. Informacje te można również znaleźć  na stronie internetowej  Urzędu Miasta Ciechanów  www.umciechanow.pl 

VII. Termin załatwienia sprawy

Termin odbioru kart 30 dni od daty złożenia wniosku.

UWAGA:

Termin wydania Kart Dużej Rodziny może ulec wydłużeniu, gdyż produkcję blankietów kart oraz ich personalizację zapewnia minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego. Spersonalizowane karty przekazywane są do Urzędu Miasta Ciechanów celem ich wydania.

Do odbioru osobiście w pokoju numer 4 Urzędu Miasta Ciechanów, Plac Jana Pawła II 6.

IX. Tryb odwoławczy             

Stronie przysługuje odwołanie od decyzji o odmowie wydania Karty do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie, ul. Rzeczkowska 6, 06-400 Ciechanów za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ciechanów, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

X. Sposób załatwienia sprawy

 1. złożenie wniosku w Wydziale Kontaktów Społecznych Urzędu Miasta Ciechanów pokój numer 4, Plac Jana Pawła II 6, lub za pomocą systemu teleinformatycznego PIU Emp@tia,
 2. odebranie Kart w Wydziale Kontaktów Społecznych Urzędu  Miasta Ciechanów.

 XI. Notatki

Urząd  Miasta Ciechanów jest czynny:
poniedziałek - piątek w godzinach 8.00-16.00

Kategoria: Powiązane pliki [6]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Karty informacyjne
pdf 2021-07-01 Wydanie karty lub duplikatu Karty Dużej Rodziny - WKS.K4
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 595
Wydanie karty lub duplikatu Karty Dużej Rodziny - WKS.K4 379,24KB zobacz
pdf 2021-07-01 Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 470
Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych 88,98KB zobacz
pdf 2021-07-01 Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 494
Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej 79,57KB zobacz
Kategoria: Pliki
pdf 2021-07-01 Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 558
Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu 99,53KB zobacz
pdf 2021-07-01 Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 504
Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej 78,16KB zobacz
pdf 2021-07-01 Oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lun w rodzinnym domu dziecka
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 502
Oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lun w rodzinnym domu dziecka 77,55KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Ciechanów
Pierwsza publikacja
Paweł Żochowski 2014-08-07 11:08
Aktualizacja publikacji
Kacper Tartas 2024-03-12 10:53
Wytworzenie publikacji
Iwona Ciećko 2024-03-12 10:53
Zatwierdzenie
Olga Zmudczyńska-Pabich 2024-03-12 10:53
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry