• Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Jak załatwić sprawę/Wydział Planowania Przestrzennego - Karty informacyjne

Wydział Planowania Przestrzennego - Karty informacyjne

 Karty informacyjne znajdują się w panelu po lewej i na końcu strony

W skład wydziału wchodzą:

 • Referat Planowania Przestrzennego,
 • Referat ds. Architektury i Estetyki Miasta.

Zakres działania

Do wydziału wraz z referatami należą sprawy z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego Miasta, rewitalizacji i estetyzacji Miasta, opracowywania projektów planów rozwoju sieci infrastruktury technicznej, koordynacji planowania oraz realizacji inwestycji i remontów prowadzonych przez komórki organizacyjne, miejskie jednostki organizacyjne i spółki, współpracy z podmiotami zewnętrznymi w zakresie realizacji inwestycji powiązanych z miejskimi bądź mających znaczenie dla rozwoju Miasta, systemu informacji przestrzennej, inwestycji sieciowych, sprawy administracji budowlanej w szczególności wynikające z następujących aktów prawnych:

 • ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 • ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska - w zakresie opracowań ekofizjograficznych;
 • ustawy z dnia 5 lipca 2018 r.; o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących;
 • ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 • ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne;
 • ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;
 • aktów prawa miejscowego.

Referat Planowania Przestrzennego zajmuje się:

 • Udostępnianiem zainteresowanym miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.
 • Wydawaniem wypisów i wyrysów z miejscowych planów oraz studium.
 • Prowadzeniem spraw związanych ze zmianą wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 • Prowadzeniem postępowań w sprawie wydania:
  1) decyzji o warunkach zabudowy,
  2) decyzji o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy,
  3) opinii o zgodności proponowanych podziałów nieruchomości z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz przepisami odrębnymi,
  4) zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
 • Prowadzeniem rejestrów wydanych decyzji o warunkach zabudowy.
 • Kompletowaniem i sprawdzaniem zgodności wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub wydanymi decyzjami o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 • Przygotowaniem ocen zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta.
 • Obsługą Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.
 • Udziałem w pracach Zespołu Uzgadniania Dokumentacji działającym przy Staroście Ciechanowskim.
 • W wydawanych warunkach zabudowy uwzględnianiem możliwości dojazdu pojazdami specjalistycznymi celem prowadzenia akcji ratowniczej.
 • Prowadzeniem spraw związanych ze sporządzeniem, we własnym zakresie lub przez jednostki zewnętrzne, nowych oraz zmiany obowiązujących:
  1) opracowań ekofizjograficznych dla potrzeb studium i miejscowych planów,
  2) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta,
  3) miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą skutków ekonomicznych i prognozą oddziaływania na środowisko.
 • Przygotowywaniem analiz aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 • Przygotowaniem oceny zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta.
 • Prowadzeniem rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz kompletowanie egzemplarzy archiwalnych.
 • Prowadzeniem rejestrów oraz analiz złożonych wniosków o przystąpienie do sporządzania nowych lub zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.
 • Przygotowywaniem opinii miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin ościennych.
 • Przygotowywaniem opinii planu zagospodarowania przestrzennego województwa.
 • Realizacją zadań wynikających z obowiązku prowadzenia Gminnej Ewidencji Zabytków,
 • Prowadzeniem prac związanych z planowaniem, przygotowaniem, realizacją i rozliczeniem powierzonych zadań inwestycyjnych miasta.
 • Zarządzaniem dzialkami Gminy Miejskiej Ciechanów, z wyjątkiem dróg publicznych i wewnętrznych, stanowiących pas drogowy w liniach rozgraniczających działki. Zarządzanie winno obejmować: ubezpieczenie, remonty chodników i dróg dojazdowych na działce, utrzymanie czystości i porządku, utrzymanie zieleni na działce.

Do zadań Referatu ds. Architektury i Estetyki Miasta należą:

 • Przygotowywanie projektów uchwał, sprawozdań, materiałów i analiz pod obrady Rady Miasta oraz dla potrzeb Prezydenta, Zastępców Prezydenta, Sekretarza, Skarbnika.
 • Realizacja zadań wynikających z uchwał podjętych przez Radę Miasta oraz zarządzeń i decyzji Prezydenta Miasta.
 • Realizacja zadań w zakresie obronności kraju oraz obrony cywilnej na terenie miasta należących do kompetencji Prezydenta, przy uwzględnieniu przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 • Wspołdzialanie z organizacjami społecznymi, zawodowymi i gospodarczymi w tematach dotyczących zagospodarowania przestrzennego, architektury i estetyki miasta.
 • Podejmowanie i prowadzenie działań zmierzających do poprawy estetyki miasta.
 • Opiniowanie projektów budowlanych pod względem estetyki i zgodności z zagospodarowaniem przestrzennym otoczenia oraz pod względem zgodności z obowiązującą decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
 • Nadzór i wspołpraca przy opracowywaniu: miejscowego planu rewitalizacji, uchwał w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych z jakich mają być wykonane, okresowej analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta.
 • Prowadzenie postępowania administracyjnego i wydawanie decyji w zakresie umieszczenia tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego.
 • Prowadzenie działalności popularyzacyjnej w zakresie: wspołczesnych trendów w architekturze i budownictwie, podnoszenia estetyki miasta i zagospodarowania przestrzennego, ustaleń zawartych w miejscowym planie rewitalizacji.
 • Sprawowanie funkcji doradczej w pracach Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej.
 • Prowadzenie postepowań w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 • Prowadzenie rejestru wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 • Opiniowanie projektów budowlanych zgodnie z wymogami ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Ciechanów
Pierwsza publikacja
Paweł Żochowski 2011-11-02 11:49
Aktualizacja publikacji
Monika Garnowska 2019-10-03 13:47
Wytworzenie publikacji
Anna Goszczyńska  
Zatwierdzenie
Garnowska Monika 2019-10-03 13:47
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry