• Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Jak załatwić sprawę/Wydział Planowania Przestrzennego - Karty informacyjne

Wydział Planowania Przestrzennego - Karty informacyjne

 Karty informacyjne znajdują się w panelu po lewej i na końcu strony

Zakres działania

Do wydziału należą sprawy z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego Miasta, rewitalizacji i estetyzacji Miasta, opracowywania projektów planów rozwoju sieci infrastruktury technicznej, koordynacji planowania oraz realizacji inwestycji i remontów prowadzonych przez komórki organizacyjne, miejskie jednostki organizacyjne i spółki, współpracy z podmiotami zewnętrznymi w zakresie realizacji inwestycji powiązanych z miejskimi bądź mających znaczenie dla rozwoju Miasta, systemu informacji przestrzennej, inwestycji sieciowych, sprawy administracji budowlanej w szczególności wynikające z następujących aktów prawnych:

 • ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 • ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska - w zakresie opracowań ekofizjograficznych;
 • ustawy z dnia 5 lipca 2018 r.; o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących;
 • ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 • ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne;
 • ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;
 • aktów prawa miejscowego.

Do zadań Wydziału Planowania Przestrzennego należą:

 • Współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta oraz innymi instytucjami i jednostkami zajmującymi się problemami polityki przestrzennej.
 • Udostępnianie zainteresowanym aktów planowania przestrzennego.
 • Wydawanie wypisów i wyrysów z aktów planowania przestrzennego.
 • Prowadzenie spraw związanych ze zmianą wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 • Prowadzenie postępowań w sprawie wydania:
  1. decyzji o warunkach zabudowy;
  2. decyzji o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy;
  3. opinii o zgodności proponowanych podziałów nieruchomości z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz przepisami odrębnymi;
  4. zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
 • Prowadzenie rejestru wydanych decyzji o warunkach zabudowy.
 • Kompletowanie i sprawdzanie zgodności wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub wydanymi decyzjami o warunkach zabudowy i decyzjami o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 • Przygotowanie ocen zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta.
 • Zapewnienie warunków działania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.
 • Prowadzenie spraw związanych ze sporządzeniem, we własnym zakresie lub przez jednostki zewnętrzne, nowych oraz zmiany obowiązujących:
  1. opracowań ekofizjograficznych dla potrzeb studium i miejscowych planów;
  2. aktów planowania przestrzennego wraz z prognozą skutków ekonomicznych i prognozą oddziaływania na środowisko.
 • Przygotowywanie analiz aktualności planu ogólnego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 • Przygotowywanie oceny zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta.
 • Prowadzenie baz niezbędnych do realizacji zadań Wydziału, w tym prowadzenie baz danych o zagospodarowaniu przestrzennym miasta, monitorowanie jego stanu i ocena zmian przestrzennych.
 • Prowadzenie rejestru aktów planowania przestrzennego oraz kompletowanie egzemplarzy archiwalnych.
 • Prowadzenie rejestrów oraz analiz złożonych wniosków o przystąpienie do sporządzania nowych lub zmiany aktów planowania przestrzennego.
 • Przygotowywanie opinii dotyczących aktów planowania przestrzennego gmin ościennych.
 • Przygotowywanie opinii do planu zagospodarowania przestrzennego województwa.
 • Realizacja zadań wynikających z obowiązku prowadzenia Gminnej Ewidencji Zabytków.
 • Prowadzenie prac związanych z planowaniem, przygotowaniem, realizacją i rozliczeniem powierzonych zadań inwestycyjnych miasta.
 • Prowadzenie sprawozdawczości na potrzeby GUS w zakresie planowania przestrzennego.
 • Nadzór i współpraca przy opracowywaniu:
  1. miejscowego planu rewitalizacji;
  2. uchwał w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowalnych z jakich mają być wykonane;

 • Prowadzenie postępowań w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 • Prowadzenie rejestru wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Ciechanów
Pierwsza publikacja
Paweł Żochowski 2011-11-02 11:49
Aktualizacja publikacji
Dorota Siwek 2024-04-30 12:48
Wytworzenie publikacji
Dorota Siwek 2024-04-30 12:48
Zatwierdzenie
Dorota Siwek 2024-04-30 12:48
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry