• Wersja kontrastowa ALT + 4
  • język migowy
BIP
Grafika BIP

WSO.K2 - Zameldowanie lub wymeldowanie cudzoziemca

Urząd Miasta Ciechanów KARTA INFORMACYJNA

WSO.K2

Numer

Zameldowanie lub wymeldowanie cudzoziemca

19

Edycja

2022-06-17

Data edycji

I. Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1191 ze zm.).
  • Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2354 ze zm.).
  • Ustawa z dnia  14 lipca  2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1697 ze zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja  2020 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2020 r. poz. 930).

II. Gdzie mogę załatwić sprawę, kiedy i kto mi w tym pomoże?

Urząd Miasta Ciechanów, Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Wodna 1
Godziny przyjęć interesantów: od poniedziałku do piątku 8.00 - 15.30
tel. (23) 674 92 67, 674 92 60
e-mail: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

III. Jakie informacje i dokumenty muszę dostarczyć?

1. Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej, przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

2. Członek rodziny cudzoziemca, o którym mowa w pkt 1, niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej, jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

3. Cudzoziemiec niewymieniony w pkt 1 i 2, przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ma obowiązek zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej 4. dnia, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.   Cudzoziemcy są zwolnieni z obowiązku meldunkowego, jeżeli okres ich pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie przekracza 30 dni.

Cudzoziemiec dokonujący zameldowania na pobyt stały przedkłada stosowny wniosek oraz przedstawia kartę pobytu wydaną w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, ochrony uzupełniającej, albo nadaniem statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, dokument "zgoda na pobyt tolerowany" albo zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany.

Cudzoziemiec, o którym mowa w pkt 1, dokonujący zameldowania na pobyt stały, przedstawia ważny dokument podróży lub inny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo oraz ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu albo zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej lub oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a cudzoziemiec, o którym mowa w pkt 2, dokonujący zameldowania na pobyt stały - ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej albo ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej.

Cudzoziemiec dokonujący zameldowania się na pobyt czasowy przedstawia wizę, a w przypadku gdy wjazd cudzoziemca nastąpił na podstawie umowy przewidującej zniesienie lub ograniczenie obowiązku posiadania wizy albo cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 2 lub art. 206 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2354 ze zm.) lub na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej - dokument podróży, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, kartę pobytu, dokument "zgoda na pobyt tolerowany" albo zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany.

Cudzoziemiec, o którym mowa w pkt 1, dokonujący zameldowania na pobyt czasowy, przedstawia ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo oraz ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu lub zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej lub, w przypadku braku zaświadczenia, składa oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a cudzoziemiec, o którym mowa w pkt 2, dokonujący zameldowania na pobyt czasowy - ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej lub ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej.

Obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy   z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.).

IV. Ile muszę za to zapłacić?

Organ w chwili dokonywania zameldowania na pobyt stały wydaje z urzędu osobie bezpłatne zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały. Dokonując zameldowania na pobyt czasowy organ wydaje osobie, na jej wniosek, zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy, które podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. 

V. Ile potrwa załatwienie mojej sprawy?

Bezzwłocznie.

VI. Co jeszcze muszę wiedzieć?

Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej meldowani są na takich samych zasadach jak obywatele polscy, przy uwzględnieniu dodatkowych dokumentów niezbędnych do zameldowania. Pozostali cudzoziemcy mogą być meldowani wyłącznie na okres wynikający z dokumentu legalizującego ich pobyt. Taki cudzoziemiec obowiązany jest do posiadania dokumentu legalizującego pobyt w Polsce z określonym terminem ważności, jak jest to również w przypadku członka rodziny obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej nie będącego obywatelem Unii Europejskiej, zameldowanie może nastąpić na okres nie dłuższy niż legalny w pobyt w Polsce.

VII. Co muszę zrobić, aby załatwić sprawę?

Złożyć stosowny wniosek, na którym fakt pobytu osoby w lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie potwierdził najemca lub właściciel lokalu własnoręcznym czytelnym podpisem i przedłożyć do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu najemcy lub właściciela oraz przedłożyć dokument podróży i dokumenty legalizujące pobyt w Polsce.

VIII.

Jeśli cudzoziemiec melduje  się w Polsce na pobyt powyżej 30 dni — otrzymuje numer PESEL z urzędu. Jeśli cudzoziemiec nie ma obowiązku zameldować się a potrzebuje numeru PESEL winien złożyć stosowny wniosek we właściwym urzędzie gminy wskazując podstawę prawna do uzyskania numeru PESEL.

Informacje o zasadach nadawania numer PESEL (dla cudzoziemców) pod adresem:

https://obywatel.gov.pl/dokumenty-i-dane-osobowe/uzyskaj-numer-pesel-dla-cudzoziemcow

 

Kategoria: Powiązane pliki [6]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Karty informacyjne
pdf 2018-08-17 Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 559
Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego 132,91KB zobacz
pdf 2018-08-17 Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 537
Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego 136,81KB zobacz
pdf 2018-08-17 Zgłoszenie wyjazdu poza granicę RP
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 562
Zgłoszenie wyjazdu poza granicę RP 142,19KB zobacz
pdf 2018-08-17 Zgłoszenie powrotu wyjazdu za granicę
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 522
Zgłoszenie powrotu wyjazdu za granicę 139,06KB zobacz
pdf 2018-08-17 Zgłoszenie pobytu stałego
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 578
Zgłoszenie pobytu stałego 178,37KB zobacz
pdf 2018-08-17 Zgłoszenie pobytu czasowego - rozporządzenie
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 551
Zgłoszenie pobytu czasowego - rozporządzenie 137,44KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Ciechanów
Pierwsza publikacja
Paweł Żochowski 2011-11-03 14:31
Aktualizacja publikacji
Mateusz Fila 2022-06-17 14:00
Wytworzenie publikacji
Krystyna Adamiak 2022-06-17 13:59
Zatwierdzenie
Krystyna Adamiak 2022-06-17 13:59
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry