• Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP

WPP.K2 - wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Urząd Miasta Ciechanów KARTA INFORMACYJNA

WPP.K2

Numer

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy

17

Edycja

2022-04-01

Data edycji

I. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

II. Gdzie mogę załatwić sprawę, kiedy i kto mi w tym pomoże?

Wydział Planowania Przestrzennego, ul. Wodna 1,
pokój nr 301, 308, 309, 310, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 16:00,
osoby do kontaktu - pracownicy Wydziału,
tel. (23) 674 92 38, -39, -40, -56
e-mail: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

III. Jakie informacje i dokumenty muszę dostarczyć?

Wypełniony wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy - WPP.K2-F1 - w załączeniu.

Decyzja o warunkach zabudowy wymagana jest w przypadku braku miejscowego planu dla:

 • zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części oraz zmianie zagospodarowania terenu, która nie wymaga pozwolenia na budowę, z wyjątkiem tymczasowej, jednorazowej zmiany zagospodarowania terenu, trwającej do roku.

Nie wymagają wydania decyzji o warunkach zabudowy:

 • roboty budowlane polegające na remoncie, montażu lub przebudowie, jeżeli nie powodują zmiany sposobu zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmieniają jego formy architektonicznej i nie są zaliczane do przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska;
 • roboty budowlane niewymagające pozwolenia na budowę;
 • tymczasowa, jednorazowa i nie trwająca dłużej niż rok zmiana sposobu zagospodarowania terenu nie wymagająca pozwolenia na budowę.

Załączniki:

 • dwa egzemplarze oryginalnej mapy zasadniczej (obejmującej teren inwestycji i obszar przyległy, w odległości nie mniejszej niż trzykrotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem, lecz nie mniej niż 50m) w skali 1:500 lub 1:1000 (w przypadku inwestycji liniowych dopuszcza się  mapę w skali 1:2000) z Powiatowego Ośrodka Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Ciechanowie, ul. Wyzwolenia 10A.                      
 • jeden egzemplarz kserokopii w/w mapy z zaznaczonymi na niej w sposób czytelny i jednoznaczny:
  • granicami terenu objętego wnioskiem,
  • planowanym sposobem zagospodarowania terenu, w tym: usytuowaniem obiektów budowlanych, zjazdów, miejsc parkingowych oraz innych elementów zagospodarowania terenu objętego wnioskiem,
  • ewentualnymi granicami obszaru, na który inwestycja będzie oddziaływać.
 • umowy zawarte między właściwą jednostką organizacyjną a inwestorem, zapewniające, że istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczajace dla zamierzenia budowlanego (w przypadku nowych inwestycji kubaturowych).

 • charakterystyka inwestycji przedstawiona w formie opisowej (dołącza się jeśli nie jest wypełniony pkt. 1 na druku wniosku).

 • charakterystykę planowanej inwestycji w formie graficznej - rysunek lub rysunki zawierające rzut/rzuty z podstawowymi wymiarami, przekrój/przekroje z wymiarami wysokościowymi, elewacje/widoki planowanego obiektu/obiektów (“koncepcja urbanistyczno-architektoniczna”).

 • decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze/potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (dołącza się jeśli jest wymagana taka decyzja).

 • ewentualne pełnomocnictwo do reprezentowania Inwestora - należy załączyć w przypadku, gdy wniosek składa pełnomocnik w imieniu Inwestora.

 • potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej - nie odnosi się do właściciela oraz użytkownika wieczystego terenu którego wniosek dotyczy, a także inwestorów zwolnionych na podstawie ustawy o opłacie skarbowej (opłaty dokonuje się gotówkowo w kasie Urzędu Miasta Ciechanów lub bezgotówkowo na konto bankoweNr: 81 1600 1462 1837 0686 3000 0001 - BGŻ BNP PARIBAS S.A. Oddział w Ciechanowie). Zwrot opłaty skarbowej następuje na pisemny wniosek zainteresowanego, podając przyczynę oraz nr rachunku bankowego, na który ma być dokonany zwrot opłaty skarbowej.

 • potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej za pełnomocnictwo - należy załączyć w przypadku, gdy wniosek składa pełnomocnik w imieniu Inwestora. Nie podlega zwrotowi opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

IV. Ile muszę za to zapłacić?

Opłata skarbowa - 598 zł.

Nie dotyczy: właścicieli oraz użytkowników wieczystych terenu którego wniosek dotyczy, a także inwestorów zwolnionych na podstawie ustawy o opłacie skarbowej.

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówkowo w kasie Urzędu Miasta Ciechanów lub bezgotówkowo na konto bankowe Nr: 81 1600 1462 1837 0686 3000 0001 - BGŻ BNP PARIBAS S.A. Oddział w Ciechanowie.

Składający wniosek lub pełnomocnictwo zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty.

V. Ile potrwa załatwienie mojej sprawy?

NIe poźniej niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (data doręczenia organowi właściwemu w sprawie kompletnego wniosku wraz z ostateczną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko). Do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóxnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

VI. Co jeszcze muszę wiedzieć?

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie składa się w biurze podawczym Urzędu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

W przypadku inwestycji, które zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko zaliczane są do przedsięwzięć zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, przed wystąpieniem od decyzję o warunkach zabudowy, należy uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

VII. Co muszę zrobić, aby załatwić sprawę?

 • złożyć wniosek w Biurze Podawczym - Biuro Obsługi Interesanta, ul. Wodna 1,
 • uiścić wymaganą opłatę,
 • odebrać decyzję w Wydziale Planowania Przestrzennego, ewentualnie na prośbę wnioskodawcy istnieje możliwość wysyłania na wskazany adres za zwrotnym po-twierdzeniem odbioru.
Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Pliki
pdf 2024-03-27 Wniosek o ustalenie warunków zabudowy
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy 556,64KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Ciechanów
Pierwsza publikacja
Paweł Żochowski 2016-07-25 13:15
Aktualizacja publikacji
Monika Garnowska 2022-04-01 12:47
Wytworzenie publikacji
Monika Garnowska 2022-04-01 12:45
Zatwierdzenie
Marek Korpanty 2022-04-01 12:45
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry