• Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Jak załatwić sprawę/Wydział Inżynierii Miejskiej i Utrzymania Infrastruktury (..)

Wydział Inżynierii Miejskiej i Utrzymania Infrastruktury Drogowej - Karty informacyjne

Pl. Jana Pawła II 6, pokoje 15-20, 22
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

Karty informacyjne znajdują się w panelu po lewej i na końcu strony

W skład Wydziału Inżynierii Miejskiej i Utrzymania Infrastruktury Drogowej  wchodzą:

 • Referat Inżynierii Miejskiej
 • Referat Utrzymania Infrastruktury Drogowej

 

Zakres działania

Referat Inżynierii Miejskiej

 • Zadania w zakresie oświetlenia ulic, placów, parkingów na terenie miasta.
 • Oczyszczanie ulic, placów, chodników, pasów przyulicznych dróg gminnych, przystanków komunikacyjnych, terenów miejskich i ich zimowe utrzymanie.
 • Nadzór nad świadczeniem usług komunalnych dotyczących funkcjonowania cmentarza komunalnego, szaletu miejskiego, prowadzenia działalności ochronnej przed bezdomnymi zwierzętami oraz zapewnienie im opieki w schronisku dla zwierząt w Pawłowie.
 • Zadania związane z rejestracją i identyfikacją zwierząt (psów).
 • Współpraca z właściwymi podmiotami w zakresie zaopatrzenia w wodę, energię elektryczną, cieplną i paliwa gazowe oraz odprowadzanie ścieków.
 • Prowadzenie ewidencji określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku: w gminie dot. zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków i  udzielonych oraz cofniętych zezwoleń.
 • Kontrola placów zabaw oraz miejsc, w których zainstalowane są urządzenia zabawowe i sprawnościowe w tym:
  1) prowadzenie niezbędnej dokumentacji związanej z realizacją tego zadania,
  2) naprawa lub usunięcie uszkodzonych lub zniszczonych urządzeń zabawowo-sprawnościowych, odbiór wykonanych napraw lub robót związanych z posadowieniem nowych lub usunięciem uszkodzonych urządzeń zabawowo-sprawnościowych,
  3) zapewnienia bezpieczeństwa ww. urządzeń.
 • Nadzór nad pracownikami robót publicznych.
 • Wydawanie zezwoleń na świadczenie usług komunalnych.
 • Prowadzenie strefy płatnego parkowania i wprowadzanie rozwiązań optymalizujących koszty jej funkcjonowania.
 • Utrzymanie zdrojów ulicznych i fontann.

Referat Utrzymania Infrastruktury Drogowej

 • Bieżące utrzymaniem dróg, określone dla zarządcy dróg gminnych oraz dróg wewnętrznych, będących własnością Gminy Miejskiej Ciechanów, wynikające z obowiązujących przepisów ustawy o drogach publicznych i ustawy Prawo o ruchu drogowym, a w szczególności:
  1) utrzymywanie nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
  2) opracowywanie rocznych planów remontów dróg,
  3) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu (opiniowanie projektów organizacji ruchu drogowego, wnioskowanie zmian w istniejącej organizacji ruchu drogowego, realizacja zatwierdzonych projektów organizacji ruchu),
  4) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz naliczanie opłat i kar pieniężnych,
  5) wydawanie zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych,
  6) prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, przepustów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom,
  7) uzgadnianie ogrodzenia od strony dróg publicznych gminnych,
  8) współpraca z zarządami dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych w celu właściwego utrzymania nawierzchni dróg, chodników, obiektów inżynieryjnych i innych urządzeń związanych z funkcjonowaniem drogi.
 • Nadzorowanie spraw związanych z prowadzeniem strefy płatnego parkowania i wprowadzanie rozwiązań optymalizujących koszty w tym zakresie.
 • Zadania związane z wykonywaniem funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego na terenie miasta.
 • Sporządzanie informacji, gromadzenie i udostępnianie danych o sieci dróg dla celów statystycznych i finansowych, prowadzenie sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu dróg publicznych.
 • Uzgadnianie projektów dokumentacji technicznej dla inwestycji realizowanych w pasach drogowych dróg gminnych.
 • Wyrażanie zgody na dysponowanie nieruchomością (drogi gminne) na cele budowlane osobom fizycznym oraz prawnym.
 • Zadania związane z prawidłowym funkcjonowaniem miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.

 

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Ciechanów
Pierwsza publikacja
Paweł Żochowski 2011-11-02 11:49
Aktualizacja publikacji
Klaudia Cieślewska 2019-02-20 09:28
Wytworzenie publikacji
Anna Goszczyńska  
Zatwierdzenie
Kozłowska Klaudia 2019-02-20 09:28
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry