BIP

M.K1 - dodatki mieszkaniowe

Urząd Miasta Ciechanów KARTA INFORMACYJNA

M.K1

Numer

Dodatki mieszkaniowe

14

Edycja

2020-06-26

Data edycji

I. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2133 ze zm.),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. z 2001r. Nr 156 poz.1817 ze zmianami),

 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu.( Dz. U. z 2013r. poz. 589),

 • Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.),

 • Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dodatkach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2020r. poz.1086)

II. Gdzie mogę załatwić sprawę, kiedy i kto mi w tym pomoże?

Wydział Mieszkaniowy Urzędu Miasta Ciechanów
Pl. Jana Pawła II 6, pokój nr 25
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00
tel. (23) 674 92 33
e-mail:

III. Jakie informacje i dokumenty muszę dostarczyć?

 • Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (wypełniony czytelnie) potwierdzony przez właściciela lub zarządcę budynku – M.K1-F2
 • Deklaracja o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego – M.K1-F1
 • Klauzula dotycząca przyznania dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną - M.K1-F3
 • (dotyczy wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną)
 • Załączniki:
  • dokument zawierający informacje: o powierzchni zajmowanego lokalu, ilości osób, za które są dokonywane opłaty oraz wykaz wydatków za zajmowany lokal, za ostatni miesiąc, w tym opłaty niezależne (za media, usługi),
  • dokumenty potwierdzające wysokość dochodów osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z wnioskodawcą, za okres ostatnich trzech miesięcy kalendarzowych, poprzedzających datę złożenia wniosku,
  • zaświadczenie ze Starostwa Powiatowego, potwierdzające powierzchnię użytkową, w tym łączną powierzchnię pokoi i kuchni oraz wyposażenie techniczne domu (dot. właściciela domu jednorodzinnego),
  • rachunki dotyczące wydatków za CO, wodę, opłaty za odbiór nieczystości stałych i płynnych w ostatnim okresie rozliczeniowym (dot. właściciela domu jednorodzinnego).

IV. Ile muszę za to zapłacić?

Bez opłat.

V. Ile potrwa załatwienie mojej sprawy?

30 dni od dnia złożenia wniosku.

VI. Co jeszcze muszę wiedzieć?

Przyznanie dodatku mieszkaniowego uwarunkowane jest:

 • posiadaniem tytułu prawnego do lokalu lub potwierdzeniem, że wnioskodawca oczekuje na taki lokal;
 • spełnianym kryterium metrażowym lokalu; normatywna powierzchnia, w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie może przekraczać:
  • 35 m2 – dla 1 osoby
  • 40 m2 – dla 2 osób
  • 45 m2 – dla 3 osób
  • 55 m2 – dla 4 osób
  • 65 m2 – dla 5 osób
  • 70 m2 – dla 6 osób
  • w przypadkach zamieszkiwania w lokalu, większej liczby osób niż 6, dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię użytkową o 5 m2.
 • spełnianym kryterium dochodowym; przy obliczaniu dodatku mieszkaniowego przyjmuje się średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy, z okresu trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku:
  • dla osób samotnych – nie przekraczający 175% najniższej emerytury,
  • dla rodzin wieloosobowych – nie przekraczający 125% najniższej emerytury.
 • Dodatek mieszkaniowy przysługuje:
  • gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż 30% albo 50%, pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu, nie przekracza 60%,
  • o ile nie występuje rażąca dysproporcja pomiędzy niskimi dochodami wykazanymi w złożonej deklaracji o wysokości dochodów, a faktycznym stanem majątkowym, wskazującym, że wnioskodawca jest w stanie uiszczać wydatki związane z zajmowaniem lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) wykorzystując własne środki i posiadane zasoby majątkowe.
 • Jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, normatywną powierzchnię użytkową takiego lokalu powiększa się o 15 m2. W tym przypadku niezbędnym jest przedstawienie orzeczenia o niepełnosprawności, wydanego przez powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, a w przypadkach wcześniejszych orzeczeń, również zaświadczenia od lekarza.
 • Przykłady dokumentów, które mogą stanowić potwierdzenie wysokości uzyskanych dochodów:
  • Zaświadczenia wystawione przez zakłady pracy, o wysokości dochodów uzyskanych w okresie trzech miesięcy kalendarzowych, poprzedzających datę złożenia wniosku,
  • Przy otrzymywanych alimentach – odcinki przekazów, potwierdzające wysokość otrzymanych świadczeń lub orzeczenie sądu, a przypadkach dobrowolnych świadczeń – oświadczenie wnioskodawcy o ich wysokości,
  • Przy dochodach z pracy dorywczej – oświadczenie o wysokości dochodów,
  • W przypadkach:
   * otrzymywanych emerytur lub rent: odcinki przekazów lub konieczna może być decyzja o wysokości otrzymywanych świadczeń,
   * braku zatrudnienia: zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o wysokości wypłaconych świadczeń lub o ich braku,
   * korzystania z pomocy MOPS: dokument określający rodzaj i wysokość uzyskiwanych świadczeń,
   * zarejestrowanej działalności gospodarczej: zaświadczenie z odpowiedniego Urzędu Skarbowego o uzyskanych dochodach lub karta podatkowa, księga przychodów i rozchodów, zryczałtowany podatek dochodowy,
   * umowy-zlecenia: zaświadczenie od zleceniodawcy,
   * dochodów uczniów szkół średnich i wyższych: zaświadczenia o wysokości uzyskanych świadczeń z tytułu praktyk zawodowych, a w przypadku ich braku – konieczne oświadczenie wnioskodawcy,
   * posiadania gospodarstwa rolnego: zaświadczenie z właściwego Urzędu o wielkości ha przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 ha przeliczeniowego, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej “Monitor Polski” w danym roku.
 • Decyzję o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wraz z załącznikiem, można odebrać osobiście lub zostanie dostarczona przez gońca Urzędu, albo pocztą.
 • Zarządca (właściciel) budynku, potwierdzający wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego, zobowiązany jest:
  • przedstawić dokument potwierdzający prawo do zarządzania budynkiem oraz
  • powinien podać aktualny numer konta bankowego, na które będzie można przekazywać dodatek mieszkaniowy.

VII. Co muszę zrobić, aby załatwić sprawę?

 • Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego wraz z deklaracją o wysokości dochodów członków jego gospodarstwa domowego, oraz w przypadku wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną (druk M.K1-F3), wnioskodawca składa osobiście w Wydziale Mieszkaniowym Urzędu Miasta Ciechanów lub za pośrednictwem osoby, działającej w jego imieniu, z pisemnym upoważnieniem.
 • Dane zawarte we wniosku oraz w deklaracji o dochodach należy udokumentować, przedkładając do wglądu załączniki.
 • Przed przystąpieniem do wypełniania druków: Wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego M.K1-F2  oraz Deklaracji o wysokości dochodów – M.K 1-F1 , niezbędne jest zapoznanie się z ich treścią i zawartymi wyjaśnieniami.
Kategoria: Powiązane pliki [ 3 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf Klauzula do wniosku o dodatek mieszkaniowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 139
2020-06-29 09:56
Morawski Maciej
97.83KB
pdf Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 739
2019-09-25 09:16
Morawski Maciej
249.7KB
pdf Deklaracja o wysokości dochodów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 719
2019-11-08 09:30
Morawski Maciej
166.63KB

Redakcja strony: M.K1 - dodatki mieszkanioweRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 4117