• Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP

M.K1 - dodatki mieszkaniowe

Urząd Miasta Ciechanów KARTA INFORMACYJNA

M.K1

Numer

Dodatki mieszkaniowe

17

Edycja

2021-07-01

Data edycji

I. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2133 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu.( Dz. U. z 2013r. poz. 589),

 • Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 735),

 • Ustawa z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.)

 • Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz. U. 2021.11).

II. Gdzie mogę załatwić sprawę, kiedy i kto mi w tym pomoże?

Referat Mieszkaniowy Urzędu Miasta Ciechanów
Pl. Jana Pawła II 6, pokój nr 25
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00
tel. (23) 674 92 33
e-mail:WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

III. Jakie informacje i dokumenty muszę dostarczyć?

1)    Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (wypełniony czytelnie) potwierdzony przez zarządcę budynku lub inną osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal mieszkalny.  M.K1-F2
2)    Deklaracja o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego (wypełniona czytelnie) za okres trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego.  M.K1-F1
3)    Klauzula dotycząca przyznania dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną. M.K1-F3 (dotyczy wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną)


Załączniki do wyżej wymienionych dokumentów:
a)    dokument zawierający informacje: o  powierzchni zajmowanego lokalu, ilości osób, za które są dokonywane opłaty oraz wykaz wydatków za zajmowany lokal w miesiącu, poprzedzającym dzień złożenia wniosku (w tym opłaty niezależne za media, usługi),
b)    dokument potwierdzający tytuł prawny do zajmowanego lokalu,
c)    dokumenty potwierdzające wysokość dochodów wnioskodawcy oraz osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z wnioskodawcą, za okres ostatnich trzech miesięcy kalendarzowych, poprzedzających datę złożenia wniosku,
d)    dokument lub oświadczenie potwierdzające powierzchnię użytkową, w tym łączną powierzchnię pokoi i kuchni oraz wyposażenie techniczne domu (dot. właściciela domu jednorodzinnego),
e)    rachunki dotyczące wydatków za CO, wodę, opłaty za odbiór nieczystości stałych i płynnych w miesiącu, poprzedzającym dzień złożenia wniosku (dot. właściciela domu jednorodzinnego).

IV. Ile muszę za to zapłacić?

Bez opłat.

V. Ile potrwa załatwienie mojej sprawy?

30 dni od dnia złożenia wniosku.

VI. Co jeszcze muszę wiedzieć?

1)    Dodatek mieszkaniowy przysługuje w związku z zamieszkiwaniem w jednym lokalu mieszkalnym albo zajmowaniem jednego lokalu mieszkalnego. Może przysługiwać na podstawie więcej niż jednego tytułu prawnego:


a)    najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, zamieszkującym w tych lokalach;
b)    osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego;
c)    osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych;
d)    innym osobom mającym tytuł prawny do lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem;
e)    osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo najem socjalny lokalu.


2)    Dodatek mieszkaniowy przysługuje jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy, z okresu trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku:

a)    dla osób samotnych - nie przekracza 40% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej,
b)    dla rodzin wieloosobowych - nie przekracza 30% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Od dnia 1 lipca 2021r. kryterium dochodowe wynosi 2066,99 zł. w gospodarstwie jednoosobowym oraz 1550,24 zł w gospodarstwie wieloosobowym.

 

 • Za dochód od 1 lipca 2021 r. uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

  Dochód po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób, oznacza:
  a) przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,
  b) dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
  c) inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych:
  - renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
  - renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
  - świadczenie pieniężne, dodatek kompensacyjny oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych,
  - dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
  - świadczenie pieniężne określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich,
  - ryczałt energetyczny, emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych w latach 1939-1945 lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów,
  - renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny oraz członków ich rodzin, renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939-1945, otrzymywane z zagranicy,
  - zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych,
  - środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc,
  - należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających czasowo za granicą - w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320),
  - należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek policyjnych użytych poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także należności pieniężne wypłacone żołnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych,
  - należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Służby Więziennej, obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały dochód,
  - dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne,
  - alimenty na rzecz dzieci,
  - stypendia doktoranckie przyznane na podstawie art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.), stypendia sportowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133) oraz inne stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom,
  - kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich,
  - należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób,
  - dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215),
  - dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych,
  - ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe",
  - ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006,
  - świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora,
  - dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego,
  - dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne,
  - renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
  - zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,
  - świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów,
  - pomoc materialną o charakterze socjalnym określoną w art. 90c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327) oraz świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt. 1 - 3 i 5 oraz art. 212 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
  - kwoty otrzymane na podstawie art. 27f ust. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - świadczenie pieniężne określone w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 319),
  - świadczenie rodzicielskie,
  - zasiłek macierzyński, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
  - stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej;
  - przychody wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 148 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne;

3)    Normatywna powierzchnia, w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie może przekraczać:


a)    dla 1 osoby - 35 m²
b)    dla 2 osób - 40 m²             
c)    dla 3 osób - 45 m²
d)    dla 4 osób - 55 m²
e)    dla 5 osób - 65 m²
f)     dla 6 osób - 70 m²


-    w przypadkach zamieszkiwania w lokalu, większej liczby osób niż 6, dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię użytkową o 5 m2.


Dodatek mieszkaniowy przysługuje również, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż 30% albo 50%, pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu, nie przekracza 60%.


4)    Jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, normatywną powierzchnię użytkową takiego lokalu powiększa się o 15    m², niezależnie od liczby osób w gospodarstwie domowym. W tym przypadku niezbędnym jest przedstawienie orzeczenia o niepełnosprawności, wydanego przez powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności.


5)    W miejscu zamieszkiwania wnioskodawcy może być przeprowadzony wywiad środowiskowy. Podstawą do odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego jest:


a)    rażąca dysproporcja pomiędzy niskimi dochodami wykazanymi w złożonej deklaracji o wysokości dochodów, a faktycznym stanem majątkowym, wskazującym, że wnioskodawca jest w stanie uiszczać wydatki związane z zajmowaniem lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) wykorzystując własne środki i posiadane zasoby majątkowe;
b)    odmowa złożenia oświadczenia majątkowego;
c)    stwierdzenie, iż faktyczna liczba wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą osób jest mniejsza niż wykazana w deklaracji.


6)    Dodatek mieszkaniowy nie przysługuje osobom, których też nie wlicza się do go gospodarstwa domowego jeżeli przebywają w instytucji zapewniającej nieodpłatne całodobowe utrzymanie to jest:


a)    domu pomocy społecznej;
b)    młodzieżowym ośrodku wychowawczym;
c)    schronisku dla nieletnich;
d)    zakładzie poprawczym;
e)    zakładzie karnym;
f)    szkole, w tym szkole wojskowej.


7)    Przykłady dokumentów, które mogą stanowić potwierdzenie wysokości uzyskanych dochodów:


a)    zaświadczenia wystawione przez zakłady pracy, o wysokości dochodów uzyskanych w okresie trzech miesięcy kalendarzowych, poprzedzających datę złożenia wniosku,
b)    przy świadczonych i otrzymywanych alimentach - odcinki przekazów, potwierdzające wysokość otrzymanych świadczeń lub orzeczenie sądu.
W przypadkach:
a)    otrzymywanych emerytur lub rent: odcinki przekazów lub w przypadku ich braku, aktualna decyzja o wysokości otrzymywanych świadczeń,
b)    braku zatrudnienia: zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o wysokości wypłaconych świadczeń lub o ich braku,
c)    posiadania tytułu prawnego do gospodarstwa rolnego: zaświadczenie z właściwego Urzędu o ilości hektarów przeliczeniowych - dochód z tego gospodarstwa ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
d)    prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: dochód ustala się na podstawie oświadczenia wnioskodawcy lub zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego,
e)    prowadzenia działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne: przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia ministra właściwego do spraw rodziny.8)    Zarządca budynku albo inna osoba uprawniona do pobierania należności za lokal mieszkalny, potwierdzający wniosek o  przyznanie dodatku mieszkaniowego, zobowiązany jest:


a)     przedstawić dokument potwierdzający prawo do zarządzania budynkiem
b)     podać aktualny numer konta bankowego, na który będzie można przekazywać dodatek mieszkaniowy

Decyzję o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wraz z załącznikiem, można odebrać osobiście lub zostanie dostarczona przez gońca urzędu albo pocztą.
Dodatek mieszkaniowy wypłaca się zarządcy budynku albo innej osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny, z góry, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca.
Zarządca budynku albo inna osoba uprawniona do pobierania należności za lokal mieszkalny, zalicza dodatek mieszkaniowy na poczet przysługujących lub rozliczanych za jej pośrednictwem należności za zajmowany lokal mieszkalny.

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonych z powodu COVID-19, dodatek mieszkaniowy może zostać przyznany z mocą wsteczną oraz powiększony o dopłatę do czynszu z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

 

VII. Warunki przyznania dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną.

 

1)    Ubiegający się o dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną oprócz wniosku składa:


 • a)    deklarację o dochodach za okres 3 miesięcy poprzedzających miesiąc, od którego ma zostać przyznany dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną.
  b)    dokument potwierdzający wydatki mieszkaniowe za miesiąc poprzedzający miesiąc, od którego ma zostać przyznany dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną.
  c)    do wniosku dołącza klauzulę, w której wpisuje od którego miesiąca ma być przyznany dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną (załącznik - klauzula).

VIII. Co muszę zrobić, aby załatwić sprawę?

 1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego wraz z deklaracją o wysokości dochodów członków jego gospodarstwa domowego, a w przypadku wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną - klauzulę dotyczacą przyznania dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną (druk M.K1-F3), wnioskodawca składa osobiście w Wydziale Mieszkaniowym Urzędu Miasta Ciechanów lub za pośrednictwem osoby, działającej w jego imieniu, z pisemnym upoważnieniem.
 2. Dane zawarte we wniosku oraz w deklaracji o dochodach należy udokumentować, przedkładając do wglądu załączniki.
 3. Przed przystąpieniem do wypełniania druków: Wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego - M.K1-F2  oraz Deklaracji o wysokości dochodów - M.K 1-F1 , niezbędne jest zapoznanie się z ich treścią i zawartymi wyjaśnieniami.
Kategoria: Powiązane pliki [3]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Karty informacyjne
pdf 2021-06-29 Deklaracja o wysokości dochodów
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 262
Deklaracja o wysokości dochodów 234,78KB zobacz
pdf 2021-06-29 Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 216
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego 285,56KB zobacz
pdf 2020-06-29 Klauzula do wniosku o dodatek mieszkaniowy
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 477
Klauzula do wniosku o dodatek mieszkaniowy 97,83KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Ciechanów
Pierwsza publikacja
Paweł Żochowski 2016-07-25 13:45
Aktualizacja publikacji
Tomasz Mielnicki 2022-01-03 11:55
Wytworzenie publikacji
Maciej Morawski 2022-01-03 11:55
Zatwierdzenie
Maciej Morawski 2022-01-03 11:55
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry