• Wersja kontrastowa ALT + 4
  • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Informacje Urzędu/Ogłoszenia i inne informacje/Ogłoszenia wydziałów/Informacja - Gminy Miejskiej Ciechanów o zamiarze (..)

Informacja - Gminy Miejskiej Ciechanów o zamiarze rozpoczęcia przebudowy ulic (dróg) oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego.

Data publikacji:
30 Listopada 2018

I N F O R M A C J A

 

Gminy Miejskiej Ciechanów

o zamiarze rozpoczęcia przebudowy ulic (dróg) oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego.

 

Na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych                                   (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068) informuję, że planowana jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Granicznej na odcinku od ulicy Płockiej do ulicy Widnej oraz ulicy Widnej na odcinku od ulicy Granicznej do ulicy Przytorowej”.

W ramach w/w inwestycji może powstać obowiązek zlokalizowania w pasie drogowym kanału technologicznego, chyba że w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia na stronie internetowej niniejszej informacji, nie zgłoszono zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego.

 

Kanał udostępniany będzie na zasadach określonych w art. 39 ust. 7-7f ustawy o drogach publicznych.

 

Zgłoszenia zainteresowania udostępnieniem kanałów technologicznych należy kierować na adres:

Gmina Miejska Ciechanów

  1. Plac Jana Pawła II 6, 06-400 Ciechanów

 

Zgodnie z art. 4 pkt. 15a ustawy o drogach publicznych, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:

  1. urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
  2. linii telekomunikacyjnych wraz z zasileniem oraz linii elektroenergetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Ponadto informuję, że zgodnie z art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych: „podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego,  a następnie po jego wybudowaniu nie złoży wniosku, o którym mowa w ust. 7, jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszt wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.”.

 

Powyższa informacja zostaje udostępniona na stronie internetowej Urzędu Miasta Ciechanów www.umciechanow.pl i przesłana do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej                           w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa.

Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry